Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0264

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.

  Iżeś rzekł Panu: tyś nadzieja moja,
  Iż Bóg najwyższy jest obrona twoja;
  Nie dostąpi cię żadna zła przygoda,
  Ani się znajdzie w domu twoim szkoda.
  Aniołom swoim każe cię pilnować,
  Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować
  Na ręku będą, abyś idąc drogą,
  Na ostry kamień nie ugodził nogą.
  Będziesz bezpiecznie po źmijach zjadliwych,
  I po padalcach deptał niecierpliwych.
  Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz,
  I na ogromnym smoku jeździć będziesz.
  Słuchaj co mówi Pan: kto mię miłuje,
  A zemną sobie szczerze postępuje;
  Ja go też także w jego każdą trwogę
  Nie zapamiętam, i owszem wspomogę.
  Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony,
  Ja z nim w przygodzie, odemnie obrony
  Niech pewien będzie, pewien i zacności,
  I lat sędziwych i mej życzliwości.


  PIEŚŃ VIII.
  O Opatrzności Boskiej.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown a4 c4. a8 | bes4 a2 | \stemUp g8 a8 g4. e8 | f4 d2 } \break
  f4 c4. bes8 | bes4 a2 | g'8 a8 g4. e8 | f4 d2 | \break
  d4 bes4. c8 | d2 d4 \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  Wszech -- mo -- cna me -- go O -- patrz -- no -- ści Bo -- ga!
  W_naj -- więk -- szych lu -- dzkich wzglę -- dno -- ściach nie du -- fam,
  Bo w_Bo -- gu u -- fam.
}}
\addlyrics { \small {
  Gdy na mnie ze -- wsząd na -- stę -- pu -- je trwo -- ga,
}}