Biblia Wujka (1923)/Księga Rodzaju 36

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Rodzaju podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Genesis, to jest pierwsze Księgi Mojżeszowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50


ROZDZIAŁ XXXVI.
Ezaw dla wielkiéj obfitości z żoną i z dziećmi odszedł od Jakóba, brata swego. Ród téż wszystek Ezaw w książętach i w królach opisuje.

A te są rodzaje Ezawowe, ten jest Edom.

Ezaw pojął żony z córek Chananejskich: Adę, córkę Elona Hethejskiego, i Oolibamę, córkę Any, córki Sebeona Hewejskiego:

I Basemath, córkę Ismaelowę, siostrę Nabajathowę. [1]

I urodziła Ada Eliphaza: a Basemath urodziła Rahuela.

Oolibama urodziła Jehus, i Ihelon, i Kore. Ci synowie Ezawowi, którzy się urodzili w ziemi Chananejskiéj.

I wziął Ezaw żony swoje, i syny i córki, i wszystkie dusze domu swego, i majętność, i bydło, i wszystko, co mógł mieć w ziemi Chananejskiéj: i poszedł do inszéj krainy, i odszedł od brata swego Jakóba.

Bo byli bardzo majętni, a mieszkać pospołu nie mogli: i nie mogła ich znieść ziemia pielgrzymowania ich, dla mnóstwa trzód. [2]

I mieszkał Ezaw na górze Seir, ten jest Edom. [3]

A te są pokolenia Ezawa, ojca Edom na górze Seir,

10 I te imiona synów jego: Eliphaz, syn Ady, żony Ezaw: Rahuel zaś syn Basemath, żony jego. [4]

11 I byli synowie Eliphazowi: Theman, Omar, Sepho, i Gatham, i Cenez.

12 A Thamna była nałożnica Eliphaza, syna Ezaw: która mu urodziła Amalecha. Ci są synowie Ady, żony Ezawowéj.

13 A synowie Rahuel: Nahath, i Zara, Samma, i Meza. To synowie Basemath, żony Ezawowéj.

14 Ci téż byli synowie Oolibamy, córki Any, córki Sebeonowéj, żony Ezawowéj, które mu urodziła: Jehus, i Ihelon, i Kore.

15 Te książęta synów Ezawowych: synowie Eliphaza, pierworodnego Ezawowego: książę Theman, książę Omar, książę Sepho, książę Kenez,

16 Książę Kore, książę Gatham, książę Amalech. Ci synowie Eliphaz w ziemi Edomskiéj, i ciż synowie Ady.

17 Ci zaś synowie Rahuela, syna Ezawowego: książę Nahath, książę Zara, książę Samma, książę Meza. A te książęta Rahuela w ziemi Edomskiéj. Ci synowie Basemath, żony Ezawowéj.

18 Ci lepak synowie Oolibamy, żony Ezawowéj: książę Jehus, książę Ihelon, książę Kore: te książęta Oolibamy, córki Any, żony Ezawowéj.

19 Ci są synowie Ezawowi, i ci książęta ich: Ten jest Edom.

20 Ci zaś synowie Seir Horrejczyka, mieszkańcy w ziemi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Ana. [5]

21 I Dyson, i Eser, i Dysan. Te książęta Horrejskie, synowie Seir w ziemi Edom.

22 I byli synowie Lotan: Hory, i Heman. A siostra Lotanowa była Thamna.

23 A ci synowie Sobalowi: Aluan, i Manahat, i Ebal, i Sepho, i Onam.

24 Ci zaś synowie Sebeon: Aja i Ana. Ten jest Ana, który wynalazł cieplice na puszczy, gdy pasł osły Sebeona, ojca swego.

25 A miał syna Dysona, i córkę Oolibamę.

26 A ci synowie Dyson: Hamdan, i Eseban, i Jethram, i Charan.

27 Ci zaś synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, i Akan.

28 A Dysan miał syny: Husa i Arama.

29 Te książęta Horrejczyków: książę Lotan, książę Sobal, książę Sebeon, książę Ana,

30 Książę Dyson, książę Eser, książę Dysan: te książęta Horrejczyków, którzy rozkazowali w ziemi Seir.

31 A królowie, którzy królowali w ziemi Edom, pierwéj, niźli mieli króla synowie Israelscy, byli ci:

32 Bela, syn Beorów, a imię miasta jego Denaba.

33 A umarł Bela, i królował miasto niego Jobab, syn Zarego z Bosry.

34 A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Husam z ziemie Themanczyków.

35 Po tego téż śmierci, królował miasto niego Adad, syn Badadów, który poraził Madyana w krainie Moab: a imię miasta jego Awith.

36 I gdy umarł Adad, królował miasto niego Semła z Masreki.

37 A po tego téż śmierci królował miasto niego Saul od rzeki Rohoboth.

38 A gdy i ten umarł, nastąpił na królestwo Balanan, syn Achoborów.

39 A po jego téż śmierci królował miasto niego Adar, a imię miasta jego Phau: a żonę jego zwano Meetabel, córka Matred, córki Mezaab.

40 Te tedy imiona książąt Ezaw według rodzajów i miejsc i imion ich: książę Thamna, książę Alua, książę Jetheth,

41 Książę Oolibama, książę Ela, książę Phinon,

42 Książę Kenes, książę Theman, książę Mabsar.

43 Książę Magdyel, książę Hiram: te książęta Edomskie, mieszkające w ziemi panowania swego. Ten jest Ezaw ojciec Idumejczyków.