Biblia Wujka (1923)/Księga Liczb 3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Liczb podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36


ROZDZIAŁ III.
Lewity Pan ku posłudze swéj kościelnéj na miejsce pierworodnych synów ludu Izraelskiego wezwał, i obrał, i policzyć kazał: książęta im i posługi własne naznaczył.

Te są rodzaje Aarona i Mojżesza w dzień, którego mówił Pan do Mojżesza na górze Synai. [1]

A te imiona synów Aaronowych: pierworodny jego Nadab, potem Abiu, i Eleazar, i Ithamar.

Te imiona synów Aaronowych, kapłanów, których pomazano, i których ręce napełniono i poświęcono, aby kapłański urząd sprawowali. [2]

Nadab bowiem i Abiu pomarli, gdy ofiarowali ogień obcy przed obliczem Pańskiem na puszczy Synai, bez potomstwa: i odprawowali kapłański urząd Eleazar i Ithamar przed Aaronem, ojcem swoim.

I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

Przywiedź pokolenie Lewi i postaw przed oczyma Aarona kapłana, aby mu służyli,

I strzegli i pilnowali, cokolwiek należy do służby zgromadzenia przed przybytkiem świadectwa.

I niech strzegą naczynia przybytkowego, służąc na posłudze jego. I darujesz Lewity

Aaronowi i synom jego, którym dani są od synów Izraelowych: a Aarona i syny jego postanowisz nad służbą kapłańską.

10 Obcy, któryby ku posługowaniu przystąpił, umrze.

11 I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

12 Jam wziął Lewity od synów Izraelowych miasto wszelkiego pierworodnego, otwarzającego żywot między syny Izraelowymi, i będą Lewitowie moi. [3]

13 Bo mój jest każdy pierworodny: odtąd, jakom pobił pierworodne w ziemi Egipskiéj, poświęciłem sobie, cokolwiek się pierwszego rodzi w Izraelu od człowieka aż do bydlęcia, moi są: Ja Pan.

14 I mówił Pan do Mojżesza na puszczy Synai, rzekąc:

15 Policz syny Lewi według domów ojców ich i familii, każdego mężczyznę od jednego miesiąca i wyżéj.

16 Policzył Mojżesz jako Pan przykazał.

17 I nalezieni są synowie Lewi po imionach swych: Gerson i Kaath i Merary. [4]

18 Synowie Gerson: Lebni i Semei.

19 Synowie Kaath: Amram i Jesaar, Hebron i Ozyel.

20 Synowie Merary: Moholi i Musy.

21 Od Gersona były dwie familie, Lebnicka i Semejska:

22 Których naliczono ludu płci męzkiéj, od jednego miesiąca i wyżéj, siedm tysięcy i pięćset.

23 Ci za przybytkiem kłaść się obozem będą, na zachód słońca,

24 Pod hetmanem Eliasaph, synem Lael.

25 A będą mieć straż w przybytku przymierza.

26 Sam przybytek i przykrycie jego, zasłonę, którą zaciągają przede drzwiami przykrycia przymierza, i opony sieni: oponę téż, którą zawieszają w wejściu sieni przybytku, i cokolwiek do służby ołtarza należy, powrozy przybytkowe i wszystkie statki jego.

27 Ród Kaath będzie miał lud Amramity, i Jesaaryty, i Hebronity, i Ozyelity. Teć są domy Kaathitów, policzone po imionach swoich.

28 Wszystkich rodzaju męzkiego, od jednego księżyca i wyżéj, ośm tysięcy sześćset: będą mieć straży świątnice,

29 I położą się obozem na południową stronę.

30 A hetman ich będzie Elisaphan, syn Ozyel,

31 I będę strzedz skrzynie, i stołu, i lichtarza, ołtarzów i naczynia świątnice, któremi służbę sprawują, i zasłony, i wszelki takowy sprzęt.

32 A hetman hetmanów Lewitskich Eleazar, syn Aarona kapłana, będzie nad strażnikami straży świątnice.

33 A od Merary będą ludowie Moholitowie i Muzytowie, policzeni imionmi swemi:

34 Wszystkich rodzaju męzkiego, od jednego miesiąca i wyżéj, sześć tysięcy, dwieście.

35 Hetman ich Suryel, syn Abihajel: na północnéj stronie obozem się położą.

36 Pod ich strażą będą deszczki przybytkowe, i drążki, i słupy, i podstawki ich, i wszystko, co ku takowéj służbie należy,

37 I słupy sienne wokoło z podstawkami swemi, i kołki z powrozami.

38 Stanowić się obozem będą przed przybytkiem przymierza, to jest, na wschód słońca, Mojżesz i Aaron z syny swymi, trzymając straż świątnice w pośrodku synów Izraelowych: ktokolwiek obcy przystąpi, umrze.

39 Wszystkich Lewitów, które policzyli Mojżesz i Aaron wedle przykazania Pańskiego, według domów ich, rodzaju męzkiego, od miesiąca jednego i wyżéj, było dwadzieścia dwa tysiące.

40 I rzekł Pan do Mojżesza: Policz pierworodne płci męzkiéj z synów Izraelowych, od jednego miesiąca i wyżéj, i będziesz miał summę ich.

41 I weźmiesz mi Lewity miasto wszystkich pierworodnych synów Izraelowych, (Jam jest Pan:) i bydło ich miasto wszego pierworodnego bydła synów Izraelowych.

42 Policzył Mojżesz, jako był Pan przykazał, pierworodne synów Izraelowych.

43 I było mężczyzn wedle imion swych, od miesiąca jednego i wyżéj, dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedmdziesiąt trzéj.

44 I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

45 Weźmij Lewity miasto pierworodnych synów Izraelowych: i bydło Lewitów miasto bydła ich, i będą moimi Lewitowie: Ja jestem Pan.

46 A w okupie dwu set siedmidziesiąt trzech, którzy przechodzą liczbę Lewitów z pierworodnych synów Izraelowych,

47 Weźmiesz po piąci syklów na każdą głowę wedle wagi świątnice: sykiel ma dwadzieścia pieniędzy.

48 I dasz pieniądze Aaronowi i synom jego, okup tych, którzy są nadzwyż. [5]

49 Wziął tedy Mojżesz pieniądze tych, którzy byli nadzwyż, i które odkupili od Lewitów.

50 Za pierworodne synów Izraelowych, tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć syklów, wedle wagi świątnice.

51 I dał je Aaronowi i synom jego, według słowa, które mu był Pan przykazał.