Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Liczb 2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Liczb podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36


ROZDZIAŁ II.
Które pokolenie na któréj stronie świata miało położyć obóz swój przy Przybytku świadectwa, wyliczywszy wszystkie książęta, opisuje.

I mówił Pan do Mojżesza i Aarona, rzekąc:

Każdy wedle hufców, znaków i chorągwi, i domów rodzin swoich, obozem się położą synowie Izraelowi wokoło przybytku przymierza.

Na wschód słońca Judas rozbije namioty, według hufców wojska swojego: a będzie hetmanem synów jego Naasson, syn Aminadab.

A wszystka summa ludu wojennego z pokolenia jego, siedmdziesiąt i cztery tysiące i sześć set.

Podle niego położyli się obozem pokolenie Issachar, którego hetman był Nathanael, syn Suar:

A wszystek poczet żołnierzów jego, pięćdziesiąt cztery tysiące cztery sta.

W pokoleniu Zabulon hetmanem był Eliab, syn Helon.

Wszystko z pokolenia jego wojsko żołnierzów, pięćdziesiąt siedm tysięcy cztery sta.

Wszystkich, których w obozie Judy naliczono, było sto ośmdziesiąt sześć tysięcy cztery sta: a wedle hufców swoich pierwsi wynidą.

10 W obozie synów Ruben ku południowéj stronie, hetmanem będzie Elisur, syn Sedeur.

11 A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, czterdzieści sześć tysięcy pięć set.

12 Podle niego obozem się położyli z pokolenia Symeon, których hetman był Salamiel, syn Surysaddai:

13 A wszystko wojsko żołnierstwa jego, które policzono, pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.

14 W pokoleniu Gad hetmanem był Eliazaph, syn Duel:

15 A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, czterdzieści pięć tysięcy, sześć set, pięćdziesiąt.

16 Wszystkich popisanych w obozie Ruben, sto pięćdziesiąt tysięcy, tysiąc, cztery sta, pięćdziesiąt w hufiech swoich: we wtórym rzędzie pociągną.

17 A podniosą przybytek świadectwa według urzędów Lewitów i hufców ich: jako podniesion będzie tak téż i złożon, każdy wedle miejsc i porządków swoich ciągnąć będzie.

18 Ku zachodniéj stronie będzie obóz synów Ephraim, których hetman był Elisama, syn Ammiud:

19 Wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, czterdzieści tysięcy pięćset.

20 A z nimi pokolenie synów Manasse, których hetman był Gamaliel, syn Phadassur.

21 A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, trzydzieści i dwa tysiące dwieście.

22 W pokoleniu synów Benjamin hetman był Abidan, syn Gedeonów:

23 A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy popisani są, trzydzieści pięć tysięcy, czterysta.

24 I wszystkich policzonych w obozie Ephraim, sto ośm tysięcy i sto, w hufiech swoich: ci pociągną trzeci.

25 Ku północnéj stronie położyli się obozem synowie Dan, których hetman był Ahiezer, syn Ammisaddai.

26 Wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, sześćdziesiąt dwa tysiące, siedmset.

27 Podle niego rozbili namioty z pokolenia Aser: których hetman był Phegiel, syn Ochran.

28 A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy policzeni są, czterdzieści tysięcy tysiąc pięćset.

29 Z pokolenia synów Nephtali hetman był Ahira, syn Enan.

30 A wszystko wojsko żołnierzów jego, pięćdziesiąt trzy tysiące, czterysta.

31 Wszystkich policzonych w obozie Dan było sto pięćdziesiąt siedm tysięcy, sześćset: a ostatni pociągną.

32 Ta liczba synów Izraelowych według domów rodzin ich, i według hufów rozdzielonego wojska, po sześćkroć sto tysięcy, trzy tysiące, pięćset, pięćdziesiąt.

33 A Lewitów nie liczono między syny Izraelowymi; tak bowiem był przykazał Pan Mojżeszowi.

34 I uczynili synowie Izraelowi wedle wszystkiego, co był Pan rozkazał. Stanowili się obozem według hufów swoich, i ciągnęli według familii i domów ojców swoich.