Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Liczb 26

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Liczb podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36


ROZDZIAŁ XXVI.
Drugi raz poczytają syny Izraelowe, gdy już do ziemie obiecanéj wniść mieli, tylko te, którzy ku boju sposobni.

Potem jako krew winnych wylana jest, rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna Aaronowego kapłana:

Policzcie wszystek poczet synów Izraelowych od dwudziestu lat i wyżéj, według domów i rodzajów ich, wszystkich, którzy mogą wychodzić na wojnę.

Mówili tedy Mojżesz i Eleazar kapłan, na polu Moab nad Jordanem przeciw Jerychu, do tych, którzy byli

Od dwudziestu lat i wyżéj, jako Pan był rozkazał. Których ta jest liczba:

Ruben pierworodny Izraelów, tego syn Henoch, od którego dom Henochitów: i Phallu, od którego dom Phalluitów: [1]

I Hesron, od którego dom Hesronitów: i Charmi, od którego dom Charmitów. [2]

Te są domy z pokolenia Ruben: których pocztu nalazło się czterdzieści trzy tysiące i siedm set trzydzieści.

Syn Phallu Eliab.

Tego synowie Namuel i Dathan i Abiron. Ci są Dathan i Abiron, przedniejsi z ludu, którzy powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi w rozruchu Korego, kiedy się byli zbuntowali przeciw Panu.

10 A otworzywszy się ziemia pożarła Korego, i wiele ich pomarło, kiedy spalił ogień dwieście pięćdziesiąt mężów. I stał się wielki cud,

11 Że gdy Kore ginął, synowie jego nie poginęli.

12 Synowie Symeon według rodzajów swoich: Namuel, od tego dom Namuelitów: Jamin, od tego dom Jaminitów: Jachin, od tego dom Jachinitów:

13 Zare, od tego dom Zareitów: Saul, od tego dom Saulitów.

14 Te są domy z pokolenia Symeon, których wszystek poczet był dwadzieścia dwa tysiące, dwieście.

15 Synowie Gad, wedle rodzajów swoich: Sephon, od tego dom Sephonitów, Aggi, od tego dom Aggitów, Suni, od tego dom Sunitów:

16 Ozni, od tego dom Oznitów, Her, od tego dom Herytów,

17 Arod, od tego dom Arodytów, Aryel, od tego dom Aryelitów.

18 Te są domy Gad, których wszystek poczet był czterdzieści tysięcy, pięć set.

19 Synowie Juda, Her i Onan, którzy obaj umarli w ziemi Chananejskiéj. [3]

20 A byli synowie Judowi według rodzajów swych: Sela, od którego dom Selaitów: Phares, od którego dom Pharesytów: Zare, od którego dom Zareitów.

21 Zaś synowie Pharesowi: Hesron, od którego dom Hesronitów: i Hamul, od którego dom Hamulitów.

22 Te są domy Judowe, których wszystek poczet był siedmdziesiąt sześć tysięcy, pięć set.

23 Synowie Issachar według rodzajów swoich: Thola, od którego dom Tholaitów: Phua, od którego dom Phuaitów:

24 Jasub, od którego dom Jasubitów: Semran, od którego dom Semranitów.

25 Te są rodzaje Issachar, których poczet był sześćdziesiąt cztery tysiące, trzysta.

26 Synowie Zabulon wedle rodzajów ich: Sared, od którego dom Saredytów: Elon, od którego dom Elonitów: Jalel, od którego dom Jalelitów.

27 Te są rodzaje Zabulon, których poczet był sześćdziesiąt tysięcy, pięć set.

28 Synowie Józephowi według rodzajów swoich: Manasse i Ephraim.

29 Z Manasse poszedł Machir, od którego dom Machirytów. Machir zrodził Galaada, od którego dom Galaadytów. [4]

30 Galaad miał syny: Jezer, od którego dom Jezerytów: i Helek, od którego dom Helekitów:

31 I Asryel, od którego dom Asryelitów: i Sechem, od którego dom Sechemitów:

32 I Semida, od którego dom Semidaitów: i Hepher, od którego dom Hepherytów.

33 A był Hepher ojciec Salphaadów, który nie miał synów, ale tylko córki, których te są imiona: Maala i Noa i Hegla i Melcha i Thersa.

34 Te są familie Manasse: a poczet ich pięćdziesiąt dwa tysiące, siedm set.

35 A synowie Ephraim według rodzajów ich ci byli: Suthala, od którego dom Suthalaitów: Becher, od którego dom Becherytów: Tehen, od którego dom Tehenitów.

36 A syn Suthala był Heran, od którego dom Heranitów.

37 Te są rodzaje synów Ephraimowych, których poczet był trzydzieści dwa tysiące, pięć set.

38 Ci są synowie Józephowi, według domów ich. Synowie Benjaminowi w rodzajach ich: Bela, od którego dom Belaitów: Asbel, od którego dom Asbelitów: Achiram, od którego dom Achiramitów:

39 Supham, od którego dom Suphamitów: Hupham, od którego dom Huphamitów.

40 Synowie Bela: Hered i Noeman. Od Hereda dom Heredytów: od Noeman dom Noemanitów.

41 Ci są synowie Benjaminowi wedle rodzajów swoich, których poczet był czterdzieści pięć tysięcy, sześć set.

42 Synowie Dan według rodzajów swoich: Suham, od którego dom Suhamitów. Te są rodzaje Dan według domów ich.

43 Wszyscy byli Suhamitowie, których poczet był sześćdziesiąt cztery tysiące, czterysta.

44 Synowie Aser według rodzajów swych: Jemna, od którego dom Jemnaitów: Jessui, od którego dom Jessuitów: Brye, od którego dom Bryeitów.

45 Synowie Brye: Heber, od którego dom Heberytów: i Melchiel, od którego dom Melchielitów.

46 A imię córki Aser była Sara.

47 Te są rodzaje synów Aserowych: a poczet ich pięćdziesiąt trzy tysiące, czterysta.

48 Synowie Nephtali według rodzajów ich: Jesyel, od którego dom Jesyelitów: Guni, od którego dom Gunitów:

49 Jeser, od którego dom Jeserytów: Selem, od którego dom Selemitów.

50 Te są rodzaje synów Nephtali, według domów swoich, których poczet czterdzieści pięć tysięcy, czterysta.

51 Ta jest summa synów Izraelowych, którzy policzeni są, sześć set tysięcy, tysiąc, siedmset, trzydzieści.

52 I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

53 Tym podzielona będzie ziemia według liczby imion, w osiadłościach ich.

54 Których będzie więcéj, większą część dasz, a których mniéj, mniejszą: każdemu jako teraz policzeni są, będzie dana osiadłość.

55 Wszakóż tak, aby los ziemię dzielił pokoleniom i familiom.

56 Cokolwiek losem przypadnie, to niechaj weźmie, albo większa liczba albo mniejsza.

57 Ten téż jest poczet synów Lewi, według domów swoich: Gerson, od którego dom Gersonitów: Kaath, od którego dom Kaathitów: Merary, od którego dom Merarytów. [5]

58 Te są domy Lewi: Dom Lobni, dom Hebroni, dom Moholi, dom Musy, dom Kore. Lecz Kaath zrodził Amram:

59 Który miał żonę Jochabed, córkę Lewi, która mu się urodziła w Egipcie. Ta urodziła Amram, mężowi swemu syny: Aarona i Mojżesza i Maryą, siostrę ich.

60 Z Aarona poszli Nadab i Abiu i Eleazar i Ithamar.

61 Z których Nadab i Abiu pomarli, gdy ofiarowali ogień obcy przed Panem. [6]

62 A było wszystkich, którzy są policzeni, dwadzieścia trzy tysiące mężczyzny od jednego miesiąca i wyżéj; bo ich nie liczono między syny Izraelowymi, ani im z drugimi dano osiadłości.

63 Ten jest poczet synów Izraelowych, którzy są popisani od Mojżesza i Eleazara kapłana na polach Moab, nad Jordanem, przeciw Jerychowi.

64 Między którymi nie był żaden z tych, którzy przedtem policzeni byli od Mojżesza i Aarona na puszczy Synai. [7]

65 Albowiem im był Pan przepowiedział, że wszyscy mieli pomrzeć na puszczy. I żadnego z nich nie zostało, jedno Kaleb, syn Jephone, a Jozue, syn Nun.