Biblia Wujka (1923)/Księga Liczb 1

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Liczb podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36


ROZDZIAŁ I.
Wyliczenie pocztów dwanaście z pokolenia synów i Izraelskich: a synowie Lewi ku służbie kościelnéj odłączeni i naznaczeni.

I mówił Pan do Mojżesza na puszczy Synai w przybytku przymierza, pierwszego dnia miesiąca wtórego, roku wtórego po wyjściu ich z Egiptu, rzekąc:

Zbierzcie summę wszystkiego zgromadzenia synów Izraelowych, według rodzajów i domów ich, i imiona każdego, cokolwiek jest płci męzkiéj,

Od dwudziestu lat i wyżéj, wszystkich mężów mocnych w Izraelu: a policzycie je według hufców ich, ty i Aaron.

A z wami będą książęta pokolenia i domów w rodzinach swych,

Których te są imiona: Z Ruben Elisur, syn Sedeur.

Z Symeon Salamiel, syn Surysaddai.

Z Juda Naasson, syn Aminadab.

Z Issachar Nathanael, syn Suar.

Z Zabulon Eliab, syn Helon.

10 A synów Józephowych z Ephraim Elisama, syn Amiud. Z Manasse Gamaliel, syn Phadassur.

11 Z Benjamin Abidan, syn Gedeonów.

12 Z Dan Ahiezer, syn Ammisadai.

13 Z Aser Phegiel, syn Ochran.

14 Z Gad Eliazaph, syn Duel.

15 Z Nephtali Ahira, syn Enan.

16 Ci najzacniejsi książęta ludu w pokoleniach i w rodzajach swoich, i głowy wojska Izraelowego:

17 Które wzięli Mojżesz i Aaron ze wszystkiem mnóstwem pospólstwa.

18 I zgromadzili pierwszego dnia miesiąca wtórego, popisując je według rodu, i domów, i familii, i głów, i imion każdego, od dwudziestego roku i wyżéj,

19 Jako był przykazał Pan Mojżeszowi. I policzeni są na puszczy Synai.

20 Z Ruben, pierworodnego Izraelowego, według rodów, i familii, i domów ich, i imion każdéj głowy, wszystkiéj płci męzkiéj od dwudziestego roku i wyżéj, wychodzących na wojnę:

21 Czterdzieści i sześć tysięcy i pięć set.

22 Z synów Symeon, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, policzeni są po imionach i po głowach każdego, wszystkiéj mężczyzny od dwudziestego roku i wyżéj, wychodzących na wojnę:

23 Pięćdziesiąt i dziewięć tysięcy i trzysta.

24 Z synów Gad, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego od dwudziestu lat i wyżéj, wszyscy, którzyby na wojnę wychodzili:

25 Czterdzieści i pięć tysięcy sześć set i pięćdziesiąt.

26 Z synów Juda, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić,

27 Naliczeni są siedmdziesiąt i cztery tysiące i sześć set.

28 Z synów Issachar, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzyby na wojnę wychodzili:

29 Naliczeni są pięćdziesiąt i cztery tysiące i cztery sta.

30 Z synów Zabulon, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:

31 Pięćdziesiąt i siedm tysięcy i cztery sta.

32 Z synów Józeph, z synów Ephraim, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:

33 Czterdzieści tysięcy pięć set.

34 A z synów Manasse, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, popisani są po imieniu każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:

35 Trzydzieści dwa tysiące dwieście.

36 Z synów Benjaminowych, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są imionmi każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wychodzić na wojnę:

37 Trzydzieści pięć tysięcy cztery sta.

38 Z synów Dan, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są każdego imieniem, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli na wojnę wychodzić:

39 Sześćdziesiąt dwa tysiące siedm set.

40 Z synów Aser, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są po imionach każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wyniść na wojnę:

41 Czterdzieści tysięcy i tysiąc pięć set.

42 Z synów Nephthali, według rodzajów, i familii, i domów rodzin ich, naliczeni są imieniem każdego, od dwudziestego roku i wyżéj, wszyscy, którzy mogli wychodzić na wojnę:

43 Pięćdziesiąt trzy tysiące cztery sta.

44 Ci są, które policzyli Mojżesz i Aaron, i dwanąście książąt Izraelskich, każdego według domów rodzajów ich.

45 I była wszystka summa synów Izraelowych według domów, i familii ich, od dwudziestego roku i wyżéj, którzy mogli wychodzić na wojnę:

46 Po sześćkroć sto tysięcy i trzy tysiące mężów, pięć set i pięćdziesiąt.

47 Lecz Lewitów w pokoleniu familii swoich nie liczono z nimi.

48 I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

49 Pokolenia Lewi nie licz, i nie położysz summy ich z synmi Izraelowymi:

50 Ale je postanów nad przybytkiem świadectwa, i wszystkiem naczyniem jego, i cokolwiek ku Ceremoniom należy. Ci nosić będą przybytek, i wszystko naczynie jego; i będą w posługowaniu, i wokoło przybytku obozem się położą.

51 Gdy będziecie mieć ciągnąć, Lewitowie przybytek składać będą: a gdy się obozem położycie, postawią: a ktoby obcy przystąpił, zabit będzie.

52 A synowie Izraelowi będą stać obozem, każdy wedle hufców i pułków i wojsk swoich.

53 A Lewitowie wkoło przybytku namioty rozbijać będą, aby nie przyszedł gniew na zgromadzenie synów Izraelowych, i będą czuć na straży przybytku świadectwa.

54 Uczynili tedy synowie Izraelowi wedle wszystkiego, co był przykazał Pan Mojżeszowi.