Śpiewnik kościelny/Różaniec o Najświętszej Maryi Pannie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Różaniec o Najświętszej Maryi Pannie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii

RÓŻANIEC
O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE.


PIEŚŃ
Przed zaczęciem Różańca w Niedziele i Święta.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemUp d8[ e] f8.[ a16] g8[ f] e4 | f8[ g] a4 g f |
  a a g8[ a] bes4 | a4 a g f \bar "|."

  \time 3/4 a4 g f8.[ a16] |
  g4 e2 | a4 g f8.[ a16] | g4 e2 | 
  
  \time 4/4 g4 g g a |
  g4. f8 e4 d \bar "|."  
}
\addlyrics { \small {
Za -- wi -- taj ran -- na ju -- trze -- nko!
I grze -- chów na -- szych le -- kar -- ko:
Tyś Pa -- nią świa -- ta je -- steś i xię -- żną,
A -- niel -- ską je -- steś kró -- lo -- wą.
} }


Zawitaj ranna jutrzenko!
I grzechów naszych lekarko:
Tyś Panią świata jesteś i xiężną,
Anielską jesteś królową.

Tyś Panią sama nazwana,
Naprzeciw strzałom szatana:
Obroń nas ręką niezwyciężoną,
Prosim, stań się nam ochroną.

Zastaw nas tarczą zbawienia,
Mocą twojego Imienia:
Uszykujże nas w miejscach bezpiecznych,
Pogrom nieprzyjaciół wiecznych.

Zowiesz się nieba królową,
Bądź nam obroną gotową:
Wyniszcz z serc naszych grzechowe wady,
Natchnij w nie pobożne rady.

Dodaj nam łaski i mocy,
Przeciw czartowskiej przemocy:
Weź nas pod swoją świętą obronę,
Oddal Boski gniew na stronę.

O ulubiona od Boga!
Ty nam racz być prosta droga
Dotąd, gdzie żywot jest doskonały;
Wprowadź nas do wiecznej chwały.

O światłości Apostołów,
Męczenników i wyznawców;
W godzinę śmierci wstaw się za nami,
Do ciebie się uciekamy.

O Panienko nad Pannami!
Ty się racz modlić za nami,
Do Syna twego najmilejszego,
Jezusa Pana naszego.

Zamiast powyższej pieśni, w dni powszednie śpiewa się:


\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemUp a4 g f8[ e] d4 | d8 c d e f2 | \stemDown a4 c d c |
  a4 bes \stemUp a8[ g] f4 | d8 c d c d e f4 \fermata \bar "|."
  a8 a bes4 a8[ g] f4 | g4 a f d | g a f d |
  g e8[ f] g4 d | d8 c d c d e f4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
O Ma -- ry -- ja czy -- sta Dzie -- wi -- ca!
Po -- ro -- dzi -- łaś kró -- le -- wi -- ca,
Nie -- bie -- skie -- go dzie -- dzi -- ca.
Po -- ro -- dzi -- łaś go bez bo -- le -- ści,
Zbaw nas smu -- tku i ża -- ło -- ści,
Zdro -- waś Pan -- no Ma -- ry -- ja.
} }


O Maryja czysta Dziewica!
Porodziłaś królewica,
Niebieskiego dziedzica.

Porodziłaś go bez boleści,
Zbaw nas smutku i żałości,
Zdrowaś Panno Maryja.


Antyfona.

Bądź pozdrowiona Królowa, Matko miłosierdzia, żywocie, słodkości i nadziejo nasza bądź pozdrowiona. Do ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc, na tym padole łez. Nuż tedy Orędowniczko nasza, one twoje miłosierne oczy obróć do nas; a Jezusa, błogosławiony owoc żywota twego, po tem wygnaniu racz nam pokazać: o łaskawa! o litościwa! o słodka Panno Maryja.


To skończywszy, X. Promotor czyta wgłos Intencyją jak następuje:
Na większą cześć i chwałę P. Boga wszechmogącego, w Trójcy świętej jedynego, na wysławienie przenajdostojniejszej Maryi Panny, odprawiać będziemy z uwagą i nabożnie Pierwszą (albo drugą, lub trzecią) cząstkę Różańca o Najświętszej Maryi Pannie, ofiarując ją: — za podwyższenie Kościoła świętego katolickiego — za najwyższego Pasterza N. N. ze wszystkiem duchowieństwem — za pokój i zgodę Panów chrześcijańskich — za wykorzenienie błędów i nawrócenie niewiernych — za grzeszników zatwardziałych i pokutować niechcących — nareszcie, za wszystkich wiernych żywych i umarłych. W szczególności zaś (tu wymienić intencyją szczególną). Zacznijmy tedy od znaku krzyża ś.
Intencyje szczególne, z których się jedna codzień wymienia.
1. Za przyjaciół, dobrodziejów i fundatorów tak żyjących jako i umarłych.
2. Za braci i siostry Różańca ś. tak żyjących jako i um.
3. Za Rodziców, braci i krewnych tak żyjących jako i um.
4. Za nieprzyjaciół i prześladowców.
5. Za więźniów i w utrapieniu będących.
6. Za chorych i konających.
7. Za dusze wiernych zmarłych.
Albo w potrzebach nadzwyczajnych.
O uproszenie pokoju — deszczu — pogody — urodzajów.
O odwrócenie chorób — pomoru — głodu, i t. p. lub za szczególnego umarłego.Sposób śpiewania Różańca.

Trzeba najprzód wiedzieć że dwa są Różańce, jeden o Najśw. Maryi Pannie, drugi o Imieniu Jezus. Każdy obejmuje 15 Tajemnic odkupienia naszego, i podzielony jest na trzy części, z których pierwsza iz zawiera Tajemnice wesołe, nazwana jest Wesoła, druga Żałosna, trzecia Chwalebna.
Różaniec śpiewany bywa albo dwa razy codziennie, co już rzecz rzadka — albo raz, co pospolitsza — albo tylko w Niedziele i święta uroczyste, jak zwykle po wielu parafijach.
I.W Kościołach w których go dwa razy codzień śpiewają, śpiewa się rano o N. M. P. a po południu o Imieniu Jezus część jedna, która z porządku następuje, jako to: w Poniedziałek Część I. we Wtorek II. we Środę III. we Czwartek znów I. i t. d. a w Niedzielę III. Wyłącza się od tego Adwent, Post Wielki i czas Wielkamocny, gdzie każdodziennie taż sama się część powtarza, stosowna do czasu.
II.W Kościołach zaś w których raz tylko codziennie śpiewany bywa, taki się zachowuje porządek:

1. Od Soboty przed Niedzielą I. Adwentu począwszy, aż do N. M. P. Gromnicznej włącznie, śpiewa się codziennie Część Iwsza tylko, to jest:w Poniedziałek o Im. Jezus, we Wtorek o N. M. P. we Środę o Im. Jezus, we Czwartek o N. M. P. i t. d. na przemian; a w Niedzielę: z rana o N. M. P. po południu o Im. Jezus.
2. Od Niedzieli zapustnej włącznie aż do Wielkanocy, Część II. porządkiem jak wyżej.
3. Od Wielkanocy aż do Ś. Trójcy, Część III. na przemian jak wyżej.
4. Od Ś. Trójcy zaś aż do Soboty przed Niedzielą I. Adwentu, i po N. M. P. Gromnicznej aż do Niedzieli zapustnej, śpiewa się przez tydzień, cały Różaniec tak o Im. Jezus jak i o N. M. P. tym porządkiem:
w Poniedź. Cz. I. o Im. Jezus — we Wtorek Cz. I. o N. M. P.
we Środę Cz. III. o Im. Jezus — we Czwart. Cz. II. o N. M. P.
w Piątek Cz. II. o Im. Jezus — w Sobotę Cz. III. o N. M. P.
w Niedź. rano Cz. III. o N. M. P. — po połud. Cz. III. o Im. Jezus.
Od powyższego porządku następujące są wyjątki:
1. Przez Oktawy Nawiedzenia i Narodz. N. M. P. śpiewa się tylko Cz. I. codziennie naprzemian, tak o Im. Jezus jak i o N. M. P.
2. Przez Oktawę Wniebowzięcia N. M. P. śpiewa się tylko Cz. III. codziennie na przemian, tak o Im. Jezus jak i o N. M. P.
3. W dzień Zwiastowania N. M. P. czy w poście czy po Wielkanocy przypadnie, śpiewa się Cz. I. rano o N. M. P. po południu o Im. Jezus.
4. W dzień Ofiarowania N. M. P. choćby we Środę lub w Sobotę przypadło, śpiewa się Cz. I.
5. Przez Oktawę N. M. P. Różańcowej śpiewa się codzjennie zrana o N. M. P. po południu o Im. Jezus Część jedna, która z porządku następuje.

III. W Kościołach nareszcie, w których nie codzień lecz tylko w Niedziele i Święta uroczyste śpiewany bywa, śpiewa się tym porządkiem, i to tylko o N. M. P.

1. Od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do N. M. P. Gromn. Cz. I.
2. Przez Post Wielki, Część II.
3. Od Wielkanocy aż do Ś. Trójcy, Część III.
4. Od Ś. Trójcy zaś aż do Adwentu i po N. M. P. Gromnicznej aż do Postu, śpiewają się wszystkie Części porządkiem, co Niedziela Część inna.


Melodyje Różańcowe.

Począwszy od Ś. Trójcy aż do Adwentu i od N. M. P. gromnicznej aż do Wielkiego Postu, Tajemnice w trzech częściach Różańca tak o N. M. P. jak o Im. Jezus, śpiewają się podług pospolitej i zwyczajneJ każdemu z nich melodyi; w inne zaś czasy zmieniają, I tak:

1. Część I. o N. M. P. w Adwencie śpiewa się jak: Tobie nad pomysł. — a od Bożego Narodzenia jak: Raduj się ziemio. Część I. o Im. Jezus w Adwencie jak: Głos wdzięczny, lub Urząd zbawienia, — a od Bożego Narodz. jak: Pójdźmy wszycy, lub O błogosławiony.
2. Część II. o N. M. P. w Poście jak: Rozmyślajmy dziś, lub Boska dobroci. Część II. o Im. Jezus w Poście jak: O duszo wszelka.
3. Część III. o N. M. P. wczasie Wielkan. jak: Zwyciężca śmierci. Część lII. o Im. Jezus w tymże czasie jak: Wesoły nam.

Hymny czyli Pieśni na początku każdej Części Różańca położone, śpiewają się podług własnej ich melodyi. W Adwencie zaś, w Poście i na Wielkanoc, stosownie do czasu. Wiersze, Antyfony, Ojcze nasz, i t. d. jak w Koronce o Świętej Trójcy.

CZĘŚĆ PIERWSZA
WESOŁA.

† W Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.
Uwaga. Jeżeli Różaniec odprawia się za umarlych, to wszędzie zamiast V. Chwała Ojcu, śpiewa się:
V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.


Hymn.

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  
  \autoBeamOff

  f4 f a8[ g] g4 | g a bes8[ a] g4 | g8[ a] bes4 a8[ g] f4 |
  a g8[ bes] a[ g] f4 \bar "|." a4 a a a | g a b c \fermata |
  g8[ a] bes4 a8[ g] f4 | a g8[ bes] a[ g] f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Któ -- re -- go świat, zie -- mia, mo -- rze,
Go -- dnie wy -- sła -- wić nie mo -- że,
Rzą -- dcę ma -- chi -- ny tro -- i -- stej,
No -- si ży -- wot Pan -- ny czy -- stej.
} }Którego świat, ziemia, morze,
Godnie wysławić nie może,
Rządcę machiny troistej,
Nosi żywot Panny czystej.

Któremu xiężyc i gwiazdy,
I słońce posłuszne zawzdy,
Tego z niebios łaskawości,
Noszą Panieńskie wnętrzności.

Szczęśliwa matka u której,
Rzemieślnik z niebieskiej góry,
Co ma świat w dłoni zamkniony,
W żywocie jest zatajony.

Godna posła niebieskiego,
Płodna przez Ducha świętego;
Od narodów pożądany,
Przez jej żywot jest wydany.

Maryja matko miłości,
Matko przedziwnej litości!
Broń nas od czarta srogiego,
Przyjmij w dzień zejścia naszego.

Bądź chwała Panu naszemu,
Z Dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi świętemu,
Wiekuistej czci godnemu.


TAJEMNICA PIERWSZA.
Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego.

\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  
  \autoBeamOff

  \stemUp f4 f8 g a4 g | g8 g g f e4 d |
  \stemDown a'4 a8 b c4 a | c8 b d c b4 a |
  c bes8 a c4 a | \stemUp g8 a bes a g4 a |
  g a8 g a4 d, \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Na -- wie -- dza z_nie -- ba Ga -- bry -- el Ma -- ry -- ją,
Zwia -- stu -- jąc Sy -- na tej co nad li -- li -- ją
Śli -- czniej -- sza; któ -- ra gdy jest po -- zdro -- wio -- na,
Sta -- je strwo -- żo -- na.
} }

Nawiedza z nieba Gabryel Maryją,
Zwiastując Syna tej co nad liliją
Śliczniejsza; która gdy jest pozdrowiona,
Staje strwożona.

Potem się śpiewa:

1 Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryja i 1 V. Chwała Ojcu i t. d. — jeżeli zaś za umarłych to V. Wieczny odpoczynek i t. d.

Antyfona

Posłany jest Anioł Gabryel od Boga do miasta Galilejskiego któremu imie Nazaret, do Parmy poślubionej mężowi któremu imie było Józef z domu Dawidowego, a imie Panny, Maryja.
V. Anioł pariski zwiastowal Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha świętego.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do ciebje przyjdzie.

Módlmy się.

Boże, któryś chcial aby Słowo twoje z błogosławionej Maryi Panny żywota, za Anieiskiem zwiastowaniem ciało przyjęło: daj nam pokornym sługom twoim, abyśmy którzy ją Bożą Rodzicielką być wierzymy, u ciebie jej przyczynami byli wspomożeni. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna twojego: Który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego Bóg na wieki wieków.R. Amen.

Uwaga. Tym sposobem i inne kończą się modlitwy.

TAJEMNICA DRUGA.
Nawiedz. Elżbiety ś. przez Najśw. Maryją Pannę.

Bogiem żywot swój mając obciążony,
Puszcza się Panna sama w górne strony:
Niepłodna Syna w żywocie swym czuje,
Gdy wyskakuje.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Powstawszy tedy Maryja w dni one, poszła w górną krainę z skwapliwością do miasta Judzkiego, i weszła w dom Zacharyaszów i pozdrowiła Elżbietę.
V. Błogosławionaś ty między niewiastami.
R. I błogosławion owoc żywota twojego.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, Majestatu twego pokornie prosimy: aby jakoś jednorodzonego Syna twego przez nawiedzenie i pozdrowielie Rodzicielki jego, dziecięciu w żywocie zamknionemu objawić raczył; tak też przez zasługi i prośby tejże Rodzicielki, racz go nam dać poznać, jawnie widzieć i na wieki nań patrzyć. Który z tobą żyje i króluje i t. d.


TAJEMNICA TRZECIA.
Narodzenie P. Jezusa w stajni Betlejemskiej.

Szczęśliwy żywot Panieński, z którego
Syn się narodził Boga przedwiecznego:
Anioł pasterzom tę nowinę głosi,
Pokój przynosi.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Nie znając Matka i Panna męża, porodziła bez boleści Zbawiciela wszystkich wieków: i tegoż króla Anielskiego sama Panna karmiła piersiami swemi pełnemi z nieba.
V. A słowo stało się ciałem.
R. I mieszkało między nami.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Boże, któryś zbawienia wiecznego dobro, za płodnością Panieństwa błogosławionej Maryi ludzkiemu rodzajowi darował: spraw prosimy cię, abyśmy jej za sobą przyczynę uczuli, przez którą zasłużyliśmy sprawcę żywota przyjąć Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna twego: Który z tobą żyje i t. d.


TAJEMNICA CZWARTA.
Ofiarowanie P. Jezusa w Kościele Jerozolimskim.

Dni się spełniły, dziecię do Kościoła
Niosą; Symeon od radości woła,
Wesół iż Boga oglądał na ziemi,
Oczyma swemi.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Gdy wprowadzili dziecię Pana Jezusa Rodzice jego do kościoła; wziął go Symeon na ręce swoje i błogosławił Pana Boga mówiąc: Teraz wypuść sługę twego Panie w pokoju.
V. Po porodzeniu Pannąś nie naruszoną została. R. Święta Boża Rodzicielko módl się za nami. V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Racz sprawić w nas prosimy miły Panie doskonałą łaskę twoją, którąś oczekiwaniem Symeona sprawiedliwego wypełnić raczył: abyśmy jako on nie oglądał śmierci aż pierwej Chrystusa Pana oglądać zasłużył, także i nam racz dać abyśmy żywot wieczny otrzymali. Przez tcgoż Pana naszego i t. d.


TAJEMNICA PIĄTA.
Zanlezienie P. Jezusa w Kościele Jerozolimskim.

Kochanej Matki Syn w drodze zgubiony,
Między Doktory od niej znaleziony:
Lud się zdumiewa, że w młodej dziecinie
Nauka słynie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu:
Temu, który jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.
I matce Syna bez zmazy poczętej,
Panience świętej.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Panna Maryja i Józef po trzech dniach znaleźli Pana Jezusa w kościele, siedzącego między Doktorami, słuchającego ich i pytającego: zdumiewali się tedy wszyscy roztropności i odpowiedziom jego, a widząc to dziwowali się.
V. Synu! czemuś nam to uczynił?
R. Alboście nie wiedzieli, że w tych rzeczach które są Ojca mego potrzeba i mnie być?
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Daj nam pokornym sługom twoim prosimy cię miły Panie, zdrowie duszy i ciała: a racz nam pozwolić, aby jako Najświętsza Maryja Panna Syna swego Pana naszego znałazła w kościele między Doktorami, tak też i my tegoż Pana Jezusa ucieczkę naszą, ubłaganego i łaskawego znaleść mogli. Który z tobą żyje i t. d.


Antyfona na zakończenie Części 1wszej.

Najzacniejsza Odkupiciela Matko, która jesteś przechodnią bramą niebieską i gwiazdą morską: racz podźwignąć lud upadający który usiłuje powstać. Ty, któraś porodziła dziwnym sposobem z podziwieniem wszystkiego stworzenia, twego świętego Rodziciela, Panno przedtem i potem. Ty któraś przez usta Anioła Gabryela przyjęła ono pozdrowienie, racz się zmiłować nad grzesznikami.
V. A słowo stało się ciałem.
R. I mieszkało między nami.

Módlmy się.

Łaskę twoją prosimy Panie racz wlać w serca nasze: aby którzyśmy za zwiastowaniem Anielskiem Chrystusa Syna twego wcielenie poznali, przez mękę jego i krzyż do chwaly zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Pana naszego i t. d.
Potem Wierzę w Boga — Litanija i t. d. patrz po III Cz.

CZĘŚĆ DRUGA
ŻAŁOSNA.

† W Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen.
V. Boże ku wspomożeniu i t. d. jak w 1. Części.

Hymn.

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  \stemDown a4 g8[ bes] a4 g | bes c8.[ bes16] g4 f | c' d8.[ c16] bes4 a |
  bes c8.[ bes16] \stemUp g4 f \bar "|." g4 g g8[ a] bes4 | a g a2 |
  g4 g g8[ a] bes4 | a( g8) f f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Sta -- ła Ma -- tka bo -- le -- ści -- wa,
Pod krzy -- żem bar -- dzo tro -- skli -- wa,
Na któ -- rym jej Syn wi -- siał,
Na któ -- rym jej Syn wi -- siał.
} }Stała Matka boleściwa,
Pod krzyżem bardzo troskliwa,
Na którym jej Syn wisiał,
Na którym jej Syn wisiał.

Której duszę tak strapioną,
Wielkim żalem obciążoną,
Miecz boleści przenikał. 2.

O! jak smutna i strapiona,
Matka ta błogosławiona,
Syna jednorodzonego. 2.

Która płakała i łkała,
Z żalu drżała gdy widziała,
Mękę Syna miłego. 2

Któż jest serca tak twardego,
By dziś z Matką Pana swego,
Bardzo rzewno nie płakał. 2.

Któżby się nie wzruszył w sobie,
Pomniąc o ciężkiej żałobie,
Matki z Synem jedynym? 2.

Dla złości ludu swojego,
Widziała tak zmęczonego,
Jezusa Syna swego. 2.

Widziała kochanka swego,
Od wszystkieh opuszczonego,
Gdy na krzyżu umierał. 2.

Cna Matko źródło miłości!
Niech czuję gwałt twej żałości,
Dozwól mi z sobą płakać. 2.

Spraw by miłością pałało
Serce me, dając się cało
Bogu swemu w przysługę. 2.

Druga Część Pieśni.

Święta Matko dopuść na mnie,
Niech ran Syna twego znamię,
Mam w sercu mym wyryte. 2.

Twego Syna zranionego,
Tak bardzo dla mnie zbitego,
Ze mną mękę podzielaj. 2.

Niech z tobą płaczę rzewliwie,
Patrząc na krzyż żałośliwie,
Dokąd duch z ciałem żyje. 2.

Pragnę stać pod krzyżem z tobą,
Dzielić się z twoją osobą,
Tak surowym płaczem twym. 2.

Ze wszech panien panno zacna,
Bądź tak proszę na mnie baczna:
Daj się z sobą napłakać. 2.

Niech gorzką śmierć Pańską noszę,
Krzyż i rany jego, proszę,
Niech na sercu uważam. 2.

Niech mnie zranią rany jego,
Niech znam moc krzyża świętego,
Przez miłość Chrystusową. 2.

Jego zapał niech mam w sobie,
Poruczenie Panno w tobie,
Niechaj mam dnia sądnego. 2.

Niech mnie ten krzyż pański broni,
Śmierć Chrystusowa ochroni:
Niech wspiera łaska jego. 2.

Kiedy ciało pójdzie w ziemię,
Niech dusza niebieskie plemię,
Wiecznej chwały nie traci. 2.


TAJEMNICA PIERWSZA.
Pojmanie P. Jezusa w Ogrójcu.

Klęczy w Ogrójcu Pan krwią zrumieniony,
Pot z ciała jego gwałtem wyciśniony;
Serce troskliwe, kiedy zdrajcę czuje,
Że następuje.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Pan Jezus będąc w ciężkości dłużej się modlił: i stał się pot jego jak krople krwi zbiegającej na ziemię.
V. Na miejsce tego coby mnie miłowali, czci mi uwłaczali.
R. A jam się wtedy modlił.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Racz nam dać najłaskawszy Ojcze, przez modlitwę i pot krwawy jednorodzonego Syna twego Pana naszego Jezusa Chrystusa: abyśmy zawsze obfitowali w dobre uczynki, i bez żadnej przeszkody do Ciebie który jesteś prawdziwą drogą, prawdą i żywotem przyjść mogli. Przez tegoż Pana naszego i t. d.


TAJEMNICA DRUGA.
Biczowanie P. Jezusa u słupa.

Ten co okrywa świat, z szat obnażony:
U słupa srodze biczmi jest sieczony,
Że nie znać ciała od okrutnej rany,
Tak skatowany.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Mężowie którzy trzymali Pana Jezusa, najgrawali się z niego bijąc, i zakryli twarz jego i oblicze jego, a słudzy go biczowali.
V. Byłem biczowany przez cały dzień.
R. A karanie moje czasu jutrzennego.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, racz nam dać niegodnym sługom twoim, abyśmy przez to biczowanie, najgrawanie, policzkowanie i pośmiewiska Syna twego zbawiciela naszego tak żyli, żebyśmy bez żadnej przeszkody do wiecznego wesela przyjść mogli. Przez tegoż Pana naszego i t. d.

TAJEMNICA TRZECIA.
Koronowanie P. Jezusa cierniową koroną.

W cierniową Pana koronę przybrano,
A zamiast berła, trzcinę w rękę dano:
Zawitaj królu! tak wszyscy wołają,
Na twarz spluwają.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Tedy żołnierze starosty wziąwszy Pana Jezusa do ratusza, zebrali do niego wszyslką rotę; a zwlokłszy go włożyli nań płaszcz szkarłatny, i uplotłszy koronę z ciernia włożyli na głowę jego, i trzcinę w prawicę jego, a kłaniając się przed nim najgrawali się mówiąc: Bądź pozdrowiony królu żydowski!
V. Wynijdźcie córki Syońskie, a oglądajcie króla Salomona.
R. W koronie którą go ukoronowała malka jego.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Racz prostować Panie Boże sprawy nasze w upodobaniu twojem: abyśmy przez pamiąlkę cierniowej korony, którą Pan nasz Jezus Chrystus dla nas wziął na świętą głowę swoją, mogli zasłużyć żebyśmy tej głowie naszej zawsze byli podobni, a nigdy się od świętej woli jego i miłości nie oddalali. Prez tegoż Pana naszego i t. d.


TAJEMNICA CZWARTA.
Niesienie Krzyża na górę Kalwaryi.

Idzie na górę Krzyżem obciążony,
Hurmem ud wszystkich z miasta wypdzony,

Upada na twarz będąc spracowany,
Bóg zawołany.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Złośliwi żydowie wzięli Pana Jezusa i wywiedli go: a niosąc krzyż sobie wyszedł na ono miejsce, które zwano Kalwaryją albo trupią głową a po żydowsku Golgota.
V. Na grzbiecie moim budowali grzesznicy.
R. Przedłużyli nieprawości swoje.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Racz wysłuchać miły Panie prośby nasze a racz nam dać: aby przez ten krzyż który Pan nasz Jezus Chrystus dla miłości i przykładu naszego nosić raczył na ramionach swoich, mogliśmy tenże krzyż na sercu i ciele naszem nosić, i abyśmy za jego pomocą wolni byli od niebezpieczeństwa na duszy i na ciele. Przez tegoż Pana i t. d.


TAJEMNICA PIĄTA.
Ukrzyżowanie P. Jezusa.

 
Za złości świata jest ukrzyżowany,
Chrystus do krzyża srodze przykowany:
Nie przepuścił Bóg dla człeka własnemu,
Synowi swemu.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu:
Temu, który jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.
I matce Syna bez zmazy poczętej,
Panience świętej.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.

Antyfona.

Bądź pozdrowiony królunDasz, któryś dla nas grzesznych ludzi i dla naszego zbawienia, pod Pontskim Piłatem cierpiał i pogrzebiony jesteś: zmiłuj się nad nami grzesznemi.
V. Własnemu Synowi swemu Bóg nie przepuścił.
R. Ale go wydał dla nas wszystkich grzesznych.
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Racz posłać prosimy cię miły Panie, wspomożenie ludowi twemu ze świątnicy twojej, a racz nam dać na przykład męki Pańskiej, śmierci i pogrzebu jego, zastosować żywot i sprawy nasze: abyśmy samemu tobie żyć i podobać się mogli. Przez tegoż Pana naszego i t. d.


Antyfona na zakończenie Części 2giej.

O przenajświętsza i najchwalebniejsza, za grzechy nasze okrutnie z Synem twoim na górze Kalwaryjskiej cierpiąca, i mękę Syna swego opłakująca nieba i ziemi Królowa! wesel się i raduj, albowiem wesele od Anioła przyjęłaś i ono światu wszystkiemu porodziłaś: wesel się i raduj o przeczysta Panno Maryja! albowiem Matką Bożą i Panną jesteś: wesel się o Matko miłosierdzia! albowiem wszystko cię stworzenie na niebie i na ziemi wywyższa i wychwala.
V. Módl się za nami święta Boża rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się.

Niech się za nami przyczyni prosimy cię Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszej, do łaskawości twojej błogosławiona Panna Maryja matka twoja, której przenajświętszą duszę w godzinę męki twojej miecz boleści przeniknął. Przez ciebie Panie Jezu Chrysle, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.
Potem Wierzę w Boga — Litanija i t. d. patrz po III. Cz.


CZĘŚĆ TRZECIA
CHWALEBNA.

† W Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen.
V. Boże ku wspomożeniu i t. d. jak w 1. Części.

Hymn.
Melodyja jak: Którego świat.

O Pani czcią ozdobiona!
Nad niebiosa wywyższona:
Stwórca twój z przejrzenia swego,
Sam żyje z pokarmu twego.

Co Ewa smutna straciła,
Tyś nam swym płodem wróciła:
Dla człowieka straconego,
Tyś oknem domu wiecznego.

Tyś fórtą króla zacnego,
Tyś bramą światła jasnego:
Niechaj narody śpiewają,
Iż przez Pannę żywot mają.

Maryja malko miłości!
Matko przedziwnej litości!
Broń nas od czarta srogiego,
Przyjmij w dzieli zejścia naszego.

Bądź Chwała Panu r.aszemu,
Z dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi świętemu,
Wiekuistej czei godnemu.


TAJEMNICA PIERWSZA.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Powstaje już Pan z grobu dnia trzeciego,
Jako zwyciężca czarta przeklętego:
Więźnie wyzwolił, otchłań już złupiona,
Śmierć pohańbiona.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Królowa niebieska wesel się, Alleluja. Albowiem któregoś zasłużyła nosić, Alleluja. Już zmartwychwstał jako powiedział, Alleluja. Módl się za nami do Boga, Alleluja.
V. Wesel się i raduj Panno Maryja, Alleluja.
R. Iż zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna twego Pana naszego Jezllsa Chrystusa, czeladkę twoją uweselić raczył: racz nam to dać prosimy cię, abyśmy przez jego Rodzicielkę Pannę Maryją mogli otrzymać wesele żywota wiecznego. Przez tegoż Pana naszego i t. d.

TAJEMNICA DRUGA.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Czterdziestego dnia Pan w niebo wstępuje,
Chór mu anielski drogę zastępuje:
Obłok się spuszcza, bierze stwórcę swego,
Dziw ludu wszego.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

A Pan Jezus potem jako mówił do nich, wzięty jest do nieba i siedzi na prawicy Bożej. (Alleluja)
V. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. (Alleluja)
R. Boga mego i Boga waszego. (Alleluja)
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Racz nam to dać wszechmogący Boże, abyśmy którzy wierzymy, że jednorodzony Syn twój Odkupiciel nasz do nieba wstąpił, z nim także sercem naszem mieszkać mogli w niebie. Przez tegoż Pana naszego i t. d.


TAJEMNICA TRZECIA.
Zesłanie Ducha świętego na Apostołów.

Duch Ś. w ogniu zszedł na ucznie jego,
Dając im język narodu wszelkiego:
Którego z wielkiem weselem przyjęli,
Naukę wzięli.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Racz przyjść Duchu święty, a serca wiernych twoich racz napełnić, i w nich ogień miłości twojej racz zapalić. (Alleluja)
V. Spuść Ducha twego a będą stworzone. (Alleluja)
R. A odnowisz oblicze ziemi. (Alleluja)
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, racz nam dać niegodnym sługom twoim łaskę onę Ducha twego przenajświętszego, którąś uczniom twoim w dzień on świąteczny darować raczył. Przez Pana naszego i t. d.


TAJEMNICA CZWARTA.
Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.

Już jesteś Panno w niebie posadzona,
Nad wszystkie chóry sama wyniesiona:
Nadgrodził ci Syn prace twoje wielkie,
I trudy wszelkie.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Wywyższona jesteś święta Boża Rodzicielko, nad wszystkie chóry Anielskie do królestwa niebieskiego. (Allel.)
V. Wybrał ją Bóg i nad inne obrał. (Allel.)
R. I dał jej mieszkanie w przybytku swoim. (Allel.)
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Boże któryś wybrał sobie pałac zacny z błogosławionej Panny Maryi, w którym raczyłeś mieszkać: raczże nam dać prosimy cię, abyśmy obroną twoją opatrzeni, z weselem mogli świętą jej pamiątkę odprawować. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i t. d.

TAJEMNICA PIĄTA.
Koronowanie Najśw. Maryi Panny w niebie.

Koronowana już jest Panna w niebie,
Odziana słońcem, siedzi wedle ciebie
Jezu, tyś rzucił pod jej święte nogi,
Księżyc dwurogi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu:
Temu, który jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.
I Matce Syna bez zmazy poczętej,
Panience świętej.

1 Ojcze nasz. 10 Zdrow. Maryja. V. Chwała Ojcu i t. d.
Antyfona.

Pójdźże Oblubienico moja! pójdź z Libanu: będziesz koronowana. Znak wielki ukazał się na niebie: Białogłowa odziana słońcem a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej korona ze dwunastu gwiazd. (Allel.)
V. Korona złota na głowie jej. (Allel.)
R. Wyrażona znakiem świątobliwości. (Allel.)
V. Panie wysłuchaj i t. d.

Módlmy się.

Boże któryś błogosławioną Pannę Maryją Syna twego Rodzicielkę, wiecznem i szczęśliwem weselem w niebie słusznie ukoronowaną uweselić raczył: racz nam to dać miłościwy Panie; abyśmy do onego niewymównego wesela do którego ona jest wzięta, za prośbami i zasługami jej przyjść sobie zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego i t. d.

Antyfona na zakończenie Części 3ciej.

Bądź pozdrowiona królowa niebieska: bądź pozdrowiona o Pani Anielska. Zawitaj matko górnej świalłości, która oświecasz świata ciemności. Wesel się Panno najchwalebniejsza, nad wszyslkie panny najozdobniejsza. O najśliczniejsza nad Aniołami, do Syna swego módl się za nami.
V. Racz nam dać Ś. Panno abyśmy cię godnie chwalili.
R. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom twoim.

Módlmy się.

Racz dać miłosierny Boże ratunek nieudolności naszej: abyśmy którzy świętej Bożej Rodzicielki w tajemnicach Różańca świętego pamiątkę czynimy, za pomocą wstawienia się jej za nami, od naszych nieprawości powstali, a w potrzebach naszych pociechę odnieśli. Przez tegoż Pana naszego i t. d.
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. — I w Jezusa Chrystusa Syna jego jedynego, Pana naszego. — Który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny. — Umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. — Zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał. — Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego. — Ztamtąd przyjdzie, sądzić żywych i umarłych. — Wierzę w Ducha świętego święty kościół powszechny. — Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. — Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, Amen.
Litanija o Najśw. Maryi Pannie, jak na str. 349., dodawszy przed Baranku Boży: Orędowniczko Różańca świętego. Potem:

Antyfona.

Pod twoją obronę uciekamy się święta Boża rodzicielko, naszemi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem twoim nas pojednaj, Synowi twojemu nas polecaj, twojemu Synowi nas oddawaj.
V. Bądź pozdrowiona Maryja Małko pobożności.
R. I Trójcy przenajświętszej szlachetny przybytku.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś chwalebnej Matki Panny Maryi ciało i duszę aby była godnym przybytkiem Syna twego, za sprawą Ducha świętego przygotował: racz dać, abyśmy którzy przyjście jego na ten świat, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie w tajemnicach Różańca świętego z weselem sobie przypominamy, za przyczyną tejże błogosławionej Matki i Panny, od wszelkiego niebezpieczeństwa na duszy i na ciele byli wolnemi. Przez tegoż Pana naszego i&nbspt.&nbspd.;

Polecenie siebie Najśw. Maryi Pannie.

O Pani moja święta Maryja! ja twej łasce i osobliwszej straży i wnętrznościom miłosierdzia twego, dzisiaj i każdego dnia i w godzinę zejścia mego, duszę moją i ciało moje polecam: wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości moje, żywot i koniec żywota mego tobie poruczam: aby przez twoją naj dostojniejszą przyczynę i przez zasługi święte twoje, wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone, według przenajświęszej twojej i Syna twego woli, Amen.

Zobacz też[edytuj]


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).