Aniół Stróż/Różaniec do Najświętszéj Panny Maryi

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Różaniec do Najświętszéj Panny Maryi
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wydania [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Indeks stron

RÓŻANIEC
do najświętszéj P. Maryi.PIERWSZA CZĘŚĆ WESOŁA.


W Imię Ojca † i Syna † i Ducha św. † Am.
V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Którego świat, ziemia, morze,
Godnie wysławić nie może,
Rządzcę machiny troistéj
Nosi żywot Panny czystéj.
Któremu miesiąc i gwiazdy,
I słońce posłuszne zawzdy,
Tego z Boskiéj łaskawości
Noszą Panieńskie wnętrzności.
Szczęśliwa Matka, u któréj
Rzemieślnik niebieskiéj góry,
Co ma śwat w ręku zamkniony,
W żywocie był zatajony.
Godna posła niebieskiego,
Płodna przez Ducha świętego,
Od narodów pożądany,
Przez jéj żywot jest wydany.
Maryo, Matko miłości,
Matko przedziwnéj litości;
Broń nas od czarta srogiego,
Przyjmij w dzień zejścia naszego.
Bądź chwała Panu naszemu,
Z Dziewicy narodzonemu.
Ojcu, Duchowi świętemu,
Wiekuistéj czci godnemu. Amen.


Tajemnica pierwsza.
Zwiastowanie.

Nawiedza z nieba Gabryel Maryą,
Zwiastując Syna téj co nad lilią

Śliczniejsza, którą kiedy Aniół wita,
Staje jak wryta.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V, Chwała Ojcu i Synowi itd.
R. Jak było na początku, i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


ANTYFONA.

Posłany jest od Pana Boga aniół Gabryel do miasta Galilejskiego, któremu imię było Nazaret, do Panny poślubionéj mężowi, któremu imię było Józef z domu Dawidowego, a imię Pannie Marya.

V. Aniół Pański zwiastował Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha świętego.
V. Panie wysł. itd.
R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Boże, któryś chciał, aby Słowo Twoje przebłogosławionéj Panny Maryi żywota za anielskiém zwiastowaniem ciało przyjęło, daj nam pokornym służebnikom Twoim, abyśmy, którzy ją Bożą Rodzicielką być wierzymy, u Ciebie za jéj przyczyną byli wspomożeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tajemnica druga.
Nawiedzenie świętéj Elżbiety.

Bogiem żywot swój mając obciążony,
Puszcza się Panna sama w górne strony.
Niepłodna syna w żywocie swym czuje
Gdy wyskakuje.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Powstawszy Panna Marya onych dni, poszła na górę ze skwapliwością do miasta judzkiego i weszła do domu Zacharyaszowgo i pozdrowiła Elżbietę.

V. Błogosławionaś Ty między niewiastami,
R. I błogosławion owoc żywota Twego.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.

MODLITWA.

Wszechmogący i miłosierny Boże, majestatu Twego pokornie prosimy, aby, jakoś jednorodzonego Syna Twojego, przez nawiedzenie i pozdrowienie Rodzicielki Jego, dziecięciu w żywocie zamknionemu objawić raczył, tak téż przez zasługi téjże Rodzicielki i proźby racz Go nam dać nam poznać, jawnie widzieć i na wieki nań patrzeć. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje na wieki. Amen.

Tajemnica trzecia.
Narodzenie Pana Jezusa.

Szczęśliwy żywot Panieński, z którego
Syn się narodził Boga prawdziwego,
Aniół pasterzom tę nowinę głosi
Pokój przynosi.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Nie znając Matka i Panna męża, porodziła bez boleści Zbawiciela wszystkich wieków, tegoż Króla anielskiego sama Panna karmiła piersiami swemi, pełnemi z nieba.

V. A Słowo stało się ciałem.
R. I mieszkało między nami.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Boże, któryś zbawienia wiecznego Dobro za płodnością panieństwa błogosławionéj Panny Maryi ludzkiemu rodzajowi darował, spraw, prosimy Cię, abyśmy jéj za sobą przyczynę uznali, przez którą zasłużyliśmy sprawcę żywota przyjąć, Jezusa Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Tajemnica czwartaa.
Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele.

Dni się spełniły, niosą do kościoła
Dzieciątko, starzec od radości woła,
Wesół, iż Boga oglądał na ziemi
Oczyma swemi.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Gdy wprowadzili dziecię Pana Jezusa rodzice Jego do kościoła, wziął go Symeon na ręce swoje i błogosławił Pana Boga mówiąc: Teraz wypuść, Panie, sługę Twego w pokoju.

V. Po porodzeniu Panno nienaruszonąś została.
R. Boża Rodzicielko, módl się za n.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie ittd.


Racz nam dać, miłościwy i wszechmogący Panie Boże, łaskę Twoję św., którąś w oczekiwaniu Symeona sprawiedliwego napełnić raczył, iż nie oglądał śmierci, aż pierwéj Jezusa Pana zasłużył oglądać, abyśmy przy miłosierdziu Twojém żywot wieczny otrzymali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tajemnica piąta.
Znalezienie Pana Jezusa w kościele.

Kochanéj Matki Syn w drodze zgubiony,
Między doktory od niéj znaleziony,
Lud się zdumiewał, że w małéj dziecinie,
Nauka słynie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Temu, który jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Panna Marya i Józef po trzech dniach znaleźli Pana Jezusa w kościele siedzącego między doktorami, słuchającego ich i pytającego, i zdumieli się wszyscy roztropnoścą Jego, a widząc to rodzice, dziwili się.

V. Synu, czemuś nam to uczynił?
R. Alboście nie wiedzieli, że w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba i mnie być.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Daj, prosimy, wszechmogący Ojcze, pokornym służebnikom Twoim zdrowie duszy i ciała i racz nam pozwolić, aby, jak najswiętsza Panna Marya Syna swojego, Pana naszego znalazła między doktorami, tak i my tegoż Pana Jezusa, ucieczkę naszą, ubłaganego znaleźć zawsze mogli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, Amen.

ANTYFONA

Najzacniejsza Odkupiciela naszego Matko, która jesteś przechodnią bramą niebieską i gwiazdą morską, racz podźwignąć lud upadający, który usiłuje z grzechów powstać. Ty, któraś dziwnym sposobem porodziła z podziwieniem wszystkiego stworzenia naszego Stworzyciela, Panno przedtém i potém, Ty, któraś przez Anioła Gabryela przyjęła pozdrowienie anielskie, racz się zmiłować nad nami grzesznymi.

V. A Słowo stało się ciałem.
R. I mieszkało między nami.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


Módlmy się.

Łaskę Twoję, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abysmy, którzy za a nielskiém zwiastowaniem wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, przez męke i krzyż Jego do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. na wieki wieków. Amen.

Wierzę w Boga itd.
CZĘŚĆ DRUGA
Różańca świętego bolesna.


W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen.
V. Boże ku wspomożeniu memu itd.


HYMN.

Stała Matka boleściwa
Pod krzyżem bardzo smutliwa,
Na którym jéj Syn wisiał.
Któréj duszę tak strapioną,
Wielkim żalem obciążoną,
Miecz boleści przenikał.
Nieznośnym żalem ściśniona,
Ta Matka błogosławiona,
Dla męki Syna swego.
Płakała i z żalu łkała,
Gdy na krzyż srogi patrzała
Syna swego miłego,

Któż jest serca tak twardego,
By dziś z Matką Pana swego
Bardzo rzewnie nie płakał?
Któżby się nie wzruszył w sobie,
Pomnąc o ciężkiéj żałobie
Matki z Synem jedynym?
Dla złości ludu swojego,
Widziała tak zmęczonego,
Jezusa, Syna swego.
Widziała kochanka swego,
Od wszystkich opuszczonego,
Gdy na krzyżu umierał.
Cna Matko, źródło miłości,
Niech czuję gwałt Twéj żałości,
Dozwól mi z sobą płakać. —
Spraw, by z miłości gorzało,
Me serce, Boga kochało,
Spraw, niech Mu się podobam.
Święta Panno, dopuść na mnie,
Niech ran Syna twego znamię
Mam w sercu mém wyryte.
Twego Syna zranionego,
Tak bardzo dla mnie zbitego,
Ze mną mękę podzielaj.
Niech z Tobą i moim Panem
Ból czuję ukrzyżowanym,
Dokąd duch w ciele mojém.
Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
Dzielić się z Twoją osobą
Okrutnym żalem Twoim.
Ze wszech panien Panno zacna,
Bądź tak, proszę, na mnie baczna:
Daj się z Tobą napłakać.

Niech gorzką śmierć Pańską noszę,
Krzyż, i rany Jego, proszę,
Niech mam w sercu wyryte.
Daj, niech rany ciężkie czuję,
Kielicha męki kosztuję.
Z miłości Syna twego.
Twą miłością zapalony,
Niechaj będę ochroniony
Przez cię Panno w dzień sądu.
Niech mnie krzyż Pański w złéj toni,
Śmierć Chrystusowa ochroni,
Niech strzeże łaska Jego.
Duch gdy się z ciałem rozstanie,
Niechaj z Anioły mieszkanie
Ma w chwale wiekuistéj. Amen.


Tajemnica pierwsza.
Pojmanie Pana Jezusa w Ogrójcu.

Klęczy w Ogrójcu Pan krwią zrumieniony,
Pot z ciała Jego gwałtem wyciśniony,
Serce troskliwe, kiedy zdrajcę czuje,
Że następuje.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Pan Jezus będąc w ciężkości, długo się modlił i stał się pot Jego jako krople krwi zbiegającéj na ziemię.

V. Na miejsce tego, coby mnie miłowali,
R. Czci mi uwłaczali, a jam się wtedy modlił.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Racz nam dać, wszechmogący Ojcze, przez modlitwę i pot krwawy jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa, abyśmy zawsze obfitowali w dobrych uczynkach i bez żadnéj przeszkody do Ciebie, któryś jest prawdziwą drogą, prawdą i żywotem, przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. A.

Tajemnica druga.
Ubiczowanie Pana Jezusa.

Ten co okrywa świat, z szat obnażony,
U słupa srodze biczmi jest sieczony,
Że nie znać ciała od okrutnéj rany,
Tak skatowany.


1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Mężowie, którzy trzymali Pana Jezusa, naigrawali się z Niego, bijąc, skrwawili twarz Jego i oblicze, a drudzy Go biczowali.

V. Byłem biczowany przez cały dzień,
R. A karanie moje czasu jutrzennego.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Wszechmogący, wieczny Boże, racz nam dać niegodnym służebnikom Twoim, abyśmy przez to biczowanie, naigrawanie, policzkowanie i pośmiewisko Syna Twego, Zbawiciela naszego, tak żyli, żebyśmy bez żadnéj przeszkody do wiecznego wesela szczęśliwie przyjść mogli. Przez Pana naszego. A.

Tajemnica trzecia.
Koronowamie P. Jezusa korona cierniową.

W cierniową Pana koronę przybrano,

A zamiast berła trzcinę w rękę dano:
Zawitaj królu! tak wszyscy wołają,
Na twarz spluwają.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Tedy żołnierze żydowscy wziązwszy Pana Jezusa do ratusza, zebrali do niego wszystką rotę a zwlókłszy z Niego szaty, włożyli nań płaszcz szkarłatny i uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę Jego i trzcinę w prawicę Jego dali, a kłaniając się przed Nim, naigrawali się mówiąc: Bądź pozdrowion króu żydowski.

V. Wynijdźcie córki syońskie, a oglądajcie króla Salomona.
R. W koronie, którą Go ukoronowała matka Jego.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Racz prostować Panie Boże sprawy nasze w upodobaniu Twojém, abyśmy przez pamiątkę cierniowéj korony, którą Pan nasz Jezus Chrystus dla nas wziął na św. głowę swoję, mogli zasłużyć, ażebyśmy téj głowie Jego byli zawsze podobnymi i nigdy się od świętéj woli Jego i miłości nie oddalali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tajemnica czwarta.
Niesienie krzyża na górę Kalwaryą.

Idzie na górę krzyżem obciążony,
Tłumem od wszystkich z miasta wypędzony,
Upada na twarz będąc spracowany,
Bóg zawołany.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Złośliwi żydzi wzięli Pana Jezusa i wywiedli Go, a niosąc krzyż na sobie, szedł na owo miejsce, które zwano Kalwaryą albo trupią głową, a po żydowsku Golgota.

V. Na grzbiecie moim budowali grzesznicy,

R. I przedłużyli nieprawości swoje.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Racz wysłuchać, miły Panie, prośby nasze, a racz nam dać, abyśmy przez krzyż, który Jezus Chrystus dla miłości i przykładu naszego raczył dźwigać na ramionach Swoich, mogli ten krzyż na sercu i ciele naszém nosić i abyśmy za jego pomocą mogli być wolni od niebezpieczeństwa na duszy i na ciele. Przez tegoż Chrystusa Jezusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Tajemnica piąta.
Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

Za złości świata jest ukrzyżowany
Chrystus, do krzyża srodze przykowany,
Nie przepuścił Bóg dla człeka własnemu
Synowi swemu.

1 Pacierz. 10 Zdrowaś Marya.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Bądź pozdrowion Królu nasz, któryś dla nas grzesznych ludzi i dla naszego zbawienia pod Pontskim Piłatem cierpiał i pogrzebiony jest; zmiłuj się nad nami grzesznymi.

V. Własnemu Synowi Bóg nie przepuścił.
R. Ale go wydał dla nas wszystkich grzesznych.
V. Panie wysł, itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Racz posłać, prosimy cię miły Panie, wspomożenie ludowi Twemu z świątnicy Twéj, a racz nam dać do przykładu męki Pańskiéj, śmierci i pogrzebu Jego, przystósować żywot i sprawy nasze, abyśmy samemu Tobie żyć i podobać się mogli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

ANTYFONA.

Bądź pozdrowiona Królowo, Matko miłosierdzia, żywocie słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiona! Do Ciebie wołamy wygnani synowie Ewi, do Ciebie wzdychamy, jęcząc na tym padole płaczu. A przetóż Ty, Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy obróć na nas, a Jezusa, który jest błogosławiony owoc żywota Twego, po tém wygnaniu racz nam pokazać; o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Marya.

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Niech się za nami przyczyni, prosimy Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszéj do łaskawości Twojéj błogosławiona Panna Marya, Matka Twoja, któréj najświętszą duszę w godzinę męki Twojéj miecz boleści przeniknął. Przez Ciebie, Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

Wierzę w Boga Ojca itd.CZĘŚĆ TRZECIA
Różańca świętego, chwalebna.

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha św. † Am.
V. Boże ku wspomożeniu memu itd.

HYMN.

O Panno czcią ozdobiona,
Nad niebiosa wywyższona,
Stwórca Twój, z przejrzenia swego
Syn, żyje z pokarmu Twego.
Co Ewa smutna straciła,
Tyś nam swym płodem wróciła;
Dla człowieka straconego
Tyś oknem domu wiecznego,
Tyś fórtą Króla zacnego,
Tyś bramą świata jasnego,
Niechaj narody śpiewają:
Iż przez Pannę żywot mają.
Maryo, Matko miłości,
Matko przedziwnéj litości,
Broń nas od czarta srogiego;
Przyjmij w dzień zejścia naszego.
Bądź chwałą Panu naszemu,
Z Dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi świętemu,
Wiekuistéj czci godnemu. Amen.

Tajemnica pierwsza.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Powstaje już Pan z grobu dnia trzeciego
Jako zwycięzca czarta przeklętego;
Więźnie wyzwolił, szatan jest złupiony,
Pan uwielbiony.

1 Pacierz.10 Zdrowaś Marya.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Królowo niebieska wesel się, Alleluja! albowiem któregoś zasłużyła nosić, All., już zmartwychwstał jako był powiedział, Allel. Módl się za nami do Boga, All.

V. Wesel się i raduj Panno Maryo,
R. Iż zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Panie Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, czeladkę Twą uweselić raczył, racz nam to dać, prosimy Cię, abyśmy przez jego rodzicielkę Pannę Maryą, mogli otrzymać wesele wiecznego żywota. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Tajemnica druga.
Wniebowstąpienie Pańskie.

Czterdziestego dnia do nieba wstępuje,
Chór mu anielski drogę zastępuje,
Obłok się spuszcza, bierze Stwórcę swego,
Dziw ludu wszego.

1 Pacierz.10 Zdrowaś Marya.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

A Pan Jezus potém, jako mówił do nich, wzięty jest do nieba i siedzi na prawicy Bożéj, All.

V. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, Alleluja.
R. Boga mego i Boga waszego, All.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.

MODLITWA.

Racz nam dać, wszechmogący Boże, aby, którzy wierzymy, że jednorodzony Syn Twój, Odkupiciel nasz, do nieba wstąpił, także sercem naszém mogli w niebie mieszkać. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.

Tajemnica trzecia.
Zesłanie Ducha świętego.

Duch św. w ogniu zszedł na ucznie Jego,
Dając im język narodu wszelkiego,
Którego z wielkiém weselem przyjęli,
Naukę wzięli.

1 Pacierz.10 Zdrowaś Marya.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.
Racz przyjść, Duchu św., i racz napełnić serca wszystkich Twoich wiernych, a ogień Twéj miłości racz w nich zapalić. Alleluja.

V. Spuść Ducha Twego a będą strworzone, Alleluja.
R. A odnowisz oblicze ziemi, Allel.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Wszechmogący wieczny Panie Boże, racz nam dać niegodnym służebnikom Twoim tę łaskę Ducha Twego przenajświętszego, którąś uczniom Twoim w dzień on świąteczny darować raczył. Przez tegoż Pana naszego. Amen.

Tajemnica czwarta.
Wniebowzięcie Najśw. Panny Maryi.

Już jesteś Panno w niebie posadzona,
Nad wszystkie chóry sama wyniesiona.
Nagrodził ci Syn prace Twoje wielkie
I trudy wszelkie.

1 Pacierz.10 Zdrowaś Marya.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Wywyższona jest św. Boża Rodzicielko nad wszystkie chóry anielskie do królestwa niebieskiego. Al.

V. Przejrzał ją Pan i odebrał nad inne, Alleluja.
R. I dał jéj mieszkanie w przybytku swoim, Alleluja.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Panie Boże, któryś wybrał Sobie pałac zacny, Pannę Maryą, w którym raczyłeś mieszkać, racz nam dać, prosimy Cię, abyśmy obroną Twoją opatrzeni z weselem mogli świętą jéj pamiątkę odprawiać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Tajemnica piąta.
Koronowanie Najśw. Panny Maryi.

Koronowana już jest Panna w niebie,
Odziana słońcem siedzi wedle Ciebie,
Jezu, Tyś rzucił pod jéj święte nogi
Księżyc dwurogi.

1 Pacierz.10 Zdrowaś Marya.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.


ANTYFONA.

Pojdźże oblubienico moja, pójdź z Libanu a będziesz ukoronowana. Znak wielki ukazał się na niebie, białogłowa odziana słońcem a księżyc pod jéj nogami, a na głowie korona z dwunastu gwiazd. Alleluja.

V. Korona złota na głowie jéj. All.
R. Wyrażona znakiem świątobliwości. Alleluja.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.
Boże, któryś błogosławioną Pannę Maryą, Syna Twego Rodzicielkę wieczném i szczęśliwém weselem w niebie słusznie ukoronowaną uweselić raczył, racz nam dać, miłosierny Boże, abyśmy do niewymownego wesela, do którego Ona wzięta jest, za Jéj prośbami i zasługami przyjść sobie zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Przy dokończeniu.
ANTYFONA.

Bądź pozdrowiona Królowo niebieska! Bądź pozdrowiona o Pani anielska! Zawitaj Matko górnéj światłości, która oświecasz świata ciemności. Wesel się Panno najchwalebniejsza, nad wszystkie panny najozdobniejsza. O najśliczniejsza nad Aniołami, do Syna swego módl się za nami.

V. Racz nam dać święta Panno, abyśmy Ciebie chwalili.
R. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom twoim.
V. Panie wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Racz nam dać, o miłosierny Boże! ratunek w nieudolności naszéj, abyśmy, którzy świętéj Rodzicielki w tajemnicach różańca św. pamiątkę czynimy, za pomocą i za wstawieniem się jéj za nami, z naszych nieprawości powstali i w potrzebach naszych żebyśmy pociechę odnieśli. Przez itd.

Wierzę w Boga itd.

V. Bądź pozdrowiona Maryo, Matko pobożności.
R. I Trójcy przenajświętszej szlachetny przybytku.
V. Panie, wysł. itd. R. A wołanie itd.


MODLITWA.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś chwalebnéj Matki, Panny Maryi ciało i duszę, aby była godnym przybytkiem Syna Twego, za sprawą Ducha ś. przygotował, racz dać: abyśmy, którzy przyjście jego na ten świat, śmierć i chwalebna[1] zmartwychwstanie w tajemnicach różańca św. z weselem tobie przypominamy, za przyczyną téjże błogosławionéj Panny Maryi od wszelkiego niebezpieczeństwa na duszy i na ciele byli wolnymi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – chwalebne.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).