Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0718

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Zamiast powyższej pieśni, w dni powszednie śpiewa się:


\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemUp a4 g f8[ e] d4 | d8 c d e f2 | \stemDown a4 c d c |
   a4 bes \stemUp a8[ g] f4 | d8 c d c d e f4 \fermata \bar "|."
   a8 a bes4 a8[ g] f4 | g4 a f d | g a f d |
   g e8[ f] g4 d | d8 c d c d e f4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
O Ma -- ry -- ja czy -- sta Dzie -- wi -- ca!
Po -- ro -- dzi -- łaś kró -- le -- wi -- ca,
Nie -- bie -- skie -- go dzie -- dzi -- ca.
Po -- ro -- dzi -- łaś go bez bo -- le -- ści,
Zbaw nas smu -- tku i ża -- ło -- ści,
Zdro -- waś Pan -- no Ma -- ry -- ja.
} }


O Maryja czysta Dziewica!
Porodziłaś królewica,
Niebieskiego dziedzica.

Porodziłaś go bez boleści,
Zbaw nas smutku i żałości,
Zdrowaś Panno Maryja.


Antyfona.

Bądź pozdrowiona Królowa, Matko miłosierdzia, żywocie, słodkości i nadziejo nasza bądź pozdrowiona. Do ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy, do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc, na tym padole łez. Nuż tedy Orędowniczko nasza, one twoje miłosierne oczy obróć do nas; a Jezusa, błogosławiony owoc żywota twego, po tem wygnaniu racz nam pokazać: o łaskawa! o litościwa! o słodka Panno Maryja.


To skończywszy, X. Promotor czyta wgłos Intencyją jak następuje:
Na większą cześć i chwałę P. Boga wszechmogącego, w Trójcy świętej jedynego, na wysławienie przenajdostoj-