Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Różaniec czyli ogród różany Najświętszéj Maryi Panny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

RÓŻANIEC
czyli
Ogród różany Najśw. Maryi Panny
na trzy części rozdzielony.
Każda część zamyka w sobie pięć tajemnic zbawienia naszego.Część pierwsza, radosna.
Przed zaczęciem.

Zawitaj ranna Jutrzenko,
I grzechów naszych Lekarko,
Ty Panią świata jesteś i Księżną,
Anielską jesteś Królową.
Tyś Panią sama doznana,
Przeciw najazdom szatana.
Obroń nas ręką niezwyciężoną,
Prosim bądź za naszą stroną.
Zastaw nas tarczą zbawienia,
Mocą Twojego Imienia:
Uszykujże nas w miejscach bezpiecznych,
Zbij nam nieprzyjaciół wiecznych.
Zowiesz się Polską Królową,
Bądź nam obroną gotową,
Wynieś z Korony szkodliwe zdrady,
Sprawuj senatorskie rady.
Rycerstwem polskim, buławą,
Ty sama władasz i sławą:
Weź nas pod swoję świętą obronę,
Oddal Boski gniew na stronę.
O ulubiona od Boga,
Ty nam jesteś prosta droga
Dotąd, gdzie żywot doskonały,
Wprowadź nas do wiecznéj chwały.
O Ozdobo Patryarchów,
Męczenników i Proroków,
Módl się za nami, bo śmierć przed nami,
Do Ciebie się uciekamy.
O Panienko nad Pannami,
Ty się racz modlić za nami
Do syna swego najmilszego,
Jezusa, Pana naszego. Amen.

W dni zaś powszed. zamiast téj pieśni śpiewać można:

O Maryo, cna Dziewica,
porodziłaś Królewica,
nieba Dziedzica,

Porodziłaś bez boleści,
Zbaw nas smutku i żałośći,
Zdrowaś Maryo!

ANTYFONA, którą wszyscy mają mówić.

Bądź pozdrowiona, Królowo, Matko miłosierdzia, żywocie słodkości, nadziejo nasza, bądź pozdrowiona. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym padole płaczu. Nuże tedy, Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy zwróć na nas, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tém wygnaniu racz nam pokazać, o łaskawa! o pobożna! o słodka Panno Maryo!
Tu skończywszy, Promotor czyli Starszy z Bractwa ma uczynić exortę, czyli intencyą, tak albo podobnie.
Na większą chwałę Boga, w Trójcy świętéj jedynego. Za podwyższenie Kościoła ś., za pokój i zgodę panów chrześciańskich, za wykorzenienie herezyi, za nawrócenie niewiernych, za grzeszników zatwardziałych i pokutować niechcących; za więźniów, niewolników, chorych, i w jakiémkolwiek utrapieniu będących, za konających, za dusze w czyścu; za dobrodziejów, braci, siostry tegoż bractwa, tak żywych jako i umarłych; za potrzeby Królestwa naszego i kraju tego; także i za grzechy swoje: ofiarować będziemy tę część N. Różańca Najśw. Maryi Panny, rozpamiętywając tajemnice zbawienia naszego i czyniąc dziękczynienie za wszystkie łaski i dobrodziejstwa Boskie, na naród ludzki i Kościół ś. hojnie wylane.
Potém zacząć Różaniec jak następuje:
W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.

W. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj!
O. Panie ku ratunkowi memu pospiesz!
W. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.


Którego świat, ziemia, morze,
Godnie wysławić nie może,
Rządcę machiny troistéj
Nosi żywot Panny czystéj.
Któremu miesiąc i gwiazdy,
I słońce posłuszne zawżdy,
Tego z boskiéj łaskawości
Noszą Panieńskie wnętrzności.
Szczęśliwa Matka, u któréj
Rzemieślnik Niebieskiéj Góry,
Co ma śwat w ręku zamkniony,
W żywocie jest zatajony.
Godna Posła Niebieskiego,
Płodna przez Ducha Świętego;
Od narodów pożądany,
Przez Jéj żywot jest wydany.
Maryo! Matko miłości,
Matko przedziwnéj litości;
Broń nas od czarta srogiego,
Przyjmij w dzień zejścia naszego.
Bądź chwała Panu naszemu,
Z Dziewicy narodzonemu!
Ojcu, Duchowi Świętemu,
Wiekuistéj czci godnemu!

TAJEMNICA PIERWSZA
Zwiastowania.
Tu należy uważać:

1. Niewymowną miłość Pana Boga, Boga naszego, który Stwórcą będąc wszystkich rzeczy, aby naród ludzki zbawić, raczył przyjąć naturę ludzką na siebie, i stać się człowiekiem.
2. Sposób przedziwny sprawowania naszego zbawienia, że Panna przeczysta bez męża, za sprawą Ducha św. Syna Bożego poczęła.
3. Że Bóg wieczny raczył się stać człowiekiem w czasie; który jest nieogarniony, granice maleńkie ciała naszego sobie wymierza, i staje się oraz słabym i mocnym.

Potem wszyscy:

Nawiedza z nieba Gabryel Maryą,
Zwiastując Syna téj, co nad lilią
Śliczniejsza; którą kiedy Aniół wita,
Staje jak wryta.

Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się Imię Twoje: przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi. — Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; a odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryo, łaskiś pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. — Święta Maryo, Matko Boża! módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszéj. Amen.

Tak zmówiwszy 1 Pacierz i 10 Zdrowaś Maryo, na końcu przydać:

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
O. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Kiedy zaś za dusze zmarłych odprawuje się ten Różaniec, mówi się:

W. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
O. A światłość wiekuista niech im świeci na wieki.


ANTYFONA
którą wszyscy mają mówić.

Posłany jest od Pana Boga Aniół Gabryel do miasta galilejskiego, któremu imię było Nazaret, do Panny poślubionéj mężowi, któremu imię było Józef z domu Dawidowego, a imię Pannie Marya. (Alleluja).
Alleluja dodaje się od Bożego Narodzenia, do oktawy św. Trzech Króli i przez cały czas wielkanocny.

W. Aniół Pański zwiastował P. Maryi. (Alleluja!)
O. I poczęła z Ducha świętego. (Alleluja!)
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze!
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie!

Módlmy się:

Boże! któryś chciał, aby Słowo Twoje przebłogosławionéj P. Maryi żywota, za anielskiém zwiastowaniem Ciało przyjęło, daj nam pokornym służebnikom Twoim, abyśmy, którzy ją Bożą Rodzicielką być wierzymy, u Ciebie Jéj przyczynami byli wspomożeni. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.


TAJEMNICA WTÓRA
Nawiedzenia.
Tu trzeba uważać:

1. Pokorę wielką Panny Najśw., która już Królową będąc Niebieską i mając w sobie Boga nieograniczonego Majestatu, bieży do Elżbiety na góry z skwapliwością.
2. Wesele ś. Jana, iż za pozdrowieniem Panny błogosławionéj, w żywocie matki swojéj od radości wielkiéj skacze.
3. Niewypowiedziane także Panny Błogosławionéj wesele, które mając z objawienia niepojętych tajemnic Boskich, swoją wdzięczną pieśnią wyrazić chciała.

Bogiem żywot swój mając obciążony,
Puszcza się Panna sama w górne strony;
Elżbieta syna w żywocie swym czuje,
Gdy wyskakuje.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu i t. d.

ANTYFONA
którą wszyscy mają mówić:

Powstawszy Panna Marya onych dni, poszła na góry ze skwapliwością do miasta judzkiego, i weszła do domu Zacharyaszowgo i pozdrowiła Elżbietę. (Alleluja).

W. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Allel.
O. I błogosławion owoc żywota Twojego.
W. Panie wysłuchaj i t. d. jak wyżéj.

Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże! Majestatu Twego prosimy, abyś, jakoś jednorodzonego Syna Twego przez nawiedzenie i pozdrowienie Rodzicielki Jego dziecięciu w żywocie zamknionemu objawić raczył, tak téż przez zasługi téjże Rodzicielki i proźby jéj, raczył Go nam dać poznać, jawnie widzieć i na wieki nań patrzeć. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


TAJEMNICA TRZECIA
Narodzenia Pańskiego.
Tu trzeba uważać:

1. Narodzenie od wieków niesłychane, że Bóg u człowieka się rodzi i z Panny przeczystéj.
2. Uniżenie Boga, że się w stajni rodzi i między bydłem, a zamiast kolebki w żłobie leży.
3. Wesele wszystkiego świata, bo Aniołowie i pasterze weselą się z Narodzenia Pańskiego.

Szczęśliwy żywot Panieński, z którego
Syn się narodził Boga przedwiecznego.
Aniół pasterzom tę nowinę głosi
Pokój przynosi.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu itd.

ANTYFONA
którą wszyscy mają mówić.

Nie znając Matka i Panna męża, porodziła bez boleści Zbawiciela wszystkich wieków; Tegoż Króla Anielskiego sama Panna karmiła piersiami swemi pełnemi z nieba.

W. A Słowo stało się Ciałem.
O. I mieszkało między nami.
W. Panie wysłuchaj i t. d. jak wyżéj.


Módlmy się.

Boże, któryś zbawienia wiecznego Dobro za płodnością Panieństwa błogosławionéj Panny Maryi ludzkiemu rodzajowi darował: spraw prosimy Cię, żebyśmy jéj za sobą przyczynę uczuli, przez którą zasłużyliśmy Sprawcę żywota przyjąć, Chrystusa Jezusa Pana naszego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


TAJEMNICA CZWARTA
Ofiarowania Pana Jezusa.
Tu trzeba uważać:

1. Podróż, którą Panna błogosławiona czyni z Betleem do Kościoła jerozolimskiego, dnia czterdziestego od Narodzenia wedle prawa przepisanego.
2. Wesele Symeona, gdy zobaczył Messyasza nowo narodzonego, którego téż i na ręku swoim piastował.
3. Pożytki wielkie, które z téj ofiary świętéj przez Pannę błogosławioną Bogu Ojcu w Kościele złożonéj, na nas obficie się wylały.

Dni się spełniły, niosą do Kościoła
Dzieciątko: starzec od radości woła,
Wesół, iż Boga oglądał na ziemi
Oczyma swemi.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu itd.

ANTYFONA
którą wszyscy mają mówić.

Gdy wprowadzili Dziecię Pana Jezusa Rodzice Jego do Kościoła, wziął Go Symeon na ręce swoje i błogosławił Pana Boga, mówiąc: Teraz wypuść sługę Twego Panie w pokoju. Alleluja.

W. Po porodzeniu Pannąś nienaruszoną została.
O. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
W. Panie wysłuchaj modlitwy i t. d. jak wyżéj.


Módlmy się.

Racz nam dać, miłościwy i wszechmogący Panie Boże! łaskę Twoją świętą, którąś w oczekiwaniu Symeona sprawiedliwego spełnić raczył, iż nie oglądał śmierci, aż pierwéj Chrystusa Pana zasłużył oglądać, abyśmy przy miłosierdziu Twojém żywot wieczny otrzymali. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Ś. żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


TAJEMNICA PIĄTA
Znalezienia Pana Jezusa w Kościele.
Tu trzeba uważać:

1. Żałość i frasunek wielki błogsławionéj Panny Maryi, gdy swojego Synaczka straciła podczas uroczystości wielkanocnéj.
2. Pilne staranie jéj w szukaniu Pana Jezusa między krewnymi i w kościele.
3. Wesele téjże Panny przeczystéj, które z znalezienia miała, lecz téż i to uważać się może, że Pan nasz był ochotnie posłusznym Pannie N. i św. Józefowi.

Kochanéj Matki Syn w drodze zgubiony,
Między Doktory od niéj znaleziony;
Lud się zdumiewa, że w małéj Dziecinie
Nauka słynie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Temu który jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu itd.

ANTYFONA
którą wszyscy mają mówić.

Panna Marya i Józef po trzech dniach znaleźli Pana Jezusa w kościele siedzącego między Doktorami, słuchającego ich i pytającego. Zdumiewali się tedy wszyscy roztropności odpowiedzi Jego, a widząc to, dziwowali się.

W. Synu, czemuś nam to uczynił? Alleluja.
O. Alboście nie wiedzieli, że w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba i mnie być?
W. Panie wysłuchaj itd. jak wyżéj.

Módlmy się.

Daj nam pokornym służebnikom Twoim, miły Panie! zdrowie duszy i ciała, a racz nam pozwolić, aby jako Njświętsza Panna Marya Syna swojego Pana naszego, znalazła między Doktorami, także i my tegoż Pana Jezusa, ucieczkę naszą, ubłaganego i łaskawego znaleźć mogli. Który żyje i króluje teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


ANTYFONA
którą wszyscy mają mówić.

Najzacniejsza Odkupiciela Matko! która jesteś przechodnią bramą niebieską i gwiazdą morską, racz podźwignąć lud upadający, który usiłuje z grzechów powstać. Ty, któraś porodziła dziwnym sposobem, z podziwieniem wszystkiego stworzenia Twego św. Stworzyciela; Panno przedtém i potém, Ty, któraś przez usta Anioła Gabryela przyjęła ono pozdrowienie: racz się wstawić za grzesznikami.

W. A Słowo stało się Ciałem. Alleluja.
O. I mieszkało między nami. Alleluja.
W. Wysłuchaj itd, jak wyżéj.

Módlmy się.

Łaskę Twoję, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, aby, którzyśmy za zwiastowaniem Anielskiém Chrystusa, Syna Twego, Wcielenie poznali, przez mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwastania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Amen.

Potém wszyscy mają mówić:

Wierzę w Boga Ojca itd. i Litanią do N. Panny (str 199.)


Część druga Różańca świętego, żałosna.
Tak się zaczyna przez Promotora jako i pierwsza.

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
W. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
O. Panie ku ratunkowi memu pospiesz.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu itd.


HYMN.

Stała Matka boleściwa
Pod krzyżem bardzo troskliwa,
Na którym jéj Syn wisiał,
Któréj duszę zbyt strapioną,
Wielkim żalem obciążoną,
Miecz boleści przeniknął.
O jak smutna i strapiona,
Matka ta błogosławiona,
Dla męki Syna swego.
Która płakała i łkała,
Z żalu drżała, gdy widziała
Mękę Syna miłego.
Kto jest serca tak twardego,
By dziś z Matką Pana swego
Bardzo rzewnie nie płakał?
Któżby się nie wzruszył w sobie,
Pomnąc o ciężkiéj żałobie
Matki z Synem jedynym?
Dla miłości ludu swego,
Widziała tak zmęczonego,
Jezusa, Syna swego.
Widziała kochanka swego,
Od wszystkich opuszczonego,
Gdy na krzyżu umierał.
Cna Matko, źródło miłości!
Niech czuję gwałt Twéj żałości,
Dozwól mi z sobą płakać.
Spraw, by miłością pałało,
Serce me, dając się cało
Bogu swemu w przysługę.
Święta Matko, dopuść na mnie,
Niech ran Syna twego znamię
Mam w mém sercu wyryte.
Twego Syna zranionego,
Tak bardzo dla mnie zbitego,
Ze mną mękę podzielaj.

Niech z Tobą płaczę rzewliwie,
Patrząc na krzyż żałośliwie,
Pokąd duch z ciałem żyje.
Pragnę stać pod krzyżem z Tobą,
Dzielić się z Twoją Osobą
Tak surowym płaczem Twym.
Ze wszech Panien Panno zacna,
Bądź tak, proszę, na mnie baczna:
Daj się z Tobą napłakać!
Niech gorzką śmierć Pańską noszę,
Krzyż i rany Jego, proszę,
Niech mam w sercu wyryte.
Niech mnie zranią rany Jego,
Niech znam moc krzyża świętego,
Przez miłość Chrystusową.
Jego zapał niech mam w sobie,
Poruczenie Panno w Tobie,
Niechaj mam dnia sądnego.
Niech mnie ten krzyż Pański broni,
Śmierć Chrystusowa ochroni,
Niech wspiera łaska Jego.
Kiedy ciało pójdzie w ziemię,
Niech dusza, niebieskie plemię,
Wiecznéj chwały nie traci.
Amen.


TAJEMNICA PIERWSZA
Pojmania Pana Jezusa w Ogrójcu.
Tu należy uważać:

1. Bojaźń i tęskność śmiertelną Pana naszego, gdy przed oczyma jego stał on kielich bardzo gorzkiéj męki przyszłéj, który miał dla naszego zbawienia wypić.
2. Modlitwę Jego bardzo gorącą, którą upadłszy na ziemię na swoję twarz przenajświętszą, do Boga Ojca czynił.
3. Pot Jego krwawy tak obfity, że aż na ziemię strumieniem z ciała Jego świętego ściekał nie bez wszelkiego politowania wszelkiego stworzenia, ponieważ Aniół cieszył go i posilał w oném strapieniu.

Klęczy w Ogrójcu Pan krwią zrumieniony,
Pot z ciała Jego gwałtem wyciśniony,
Serce troskliwe, kiedy zdrajcę czuje,
Że następuje.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu i t. d.

Pan Jezus będąc w ciężkości długo się modlił i stał się pot Jego jako krople krwi zbiegającéj na ziemię.

W. Na miejsce tego, coby mnie miłowali, czci mi uwłaczali,
O. A jam się wtedy modlił.
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze itd. jak wyżéj.

Módlmy się.

Racz nam dać, najłaskwaszy Ojcze! przez modlitwę i pot krwawy Jednorodzonego Syna Twego Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmu zawsze obfitowali w dobrych uczynkach i bez żadnéj przeszkody do Ciebie, który jesteś prawdziwą drogą, prawdą i żywotem, przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.


TAJEMNICA WTÓRA
Biczowania.
Tu trzeba uważać:

1. Wielkie nieuszanowanie Pana naszego u sędziów, gdzie go nietylko słowy sromotnemi, potwarzami, bluźnierstwy zelżono, ale téż i twarz Jego przenajświętszą zaplwali, pięściami i policzkowaniem srogiem okrutnie zbili.
2. Jako u Heroda w białą szatę na pośmiewisko był ubrany, a u Piłata gorszym GO być mienili nad Barabasza mężobójcę.
3. Jako okrutnie był biczowany, tak, że od stóp aż do wierzchu głowy nie było miejsca zdrowego na ciele Jego przenajśw. od ran ciężkich i srogich.

Ten, co okrywa świat, z szat obnażony,
U słupa srodze biczmi jest sieczony,
Że nie znać ciała od okrutnéj rany,
Tak skatowany.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu i t. d.
ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Mężowie, którzy trzymali Pana Jezusa, naigrawali się z niego, bijąc, zakrywali twarz Jego i oblicze Jego, a drudzy Go biczowali.

W. Byłem biczowany przez cały dzień,
O. A karanie moje czasu jutrzennego.
W. Panie wysłuchaj i t. d. jak wyżéj.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, racz nam dać niegodnym służebnikóm Twoim, abyśmy przez to biczowanie, naigrawanie i policzkowanie Syna Twego, Zbawiciela naszego, tak żyli, żebyśmy bez żadnej przeszkody do wiecznego wesela przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.


TAJEMNICA TRZECIA
Koronowania koroną cierniową.
Tu trzeba uważać:

1. Jako owi żołnierze Piłata zwlókłszy znowu z Pana suknie własne, ubrali Go w szkarłatną szatę na pośmiewisko i wzgardę.
2. Jako uplótłszy koronę z ostrego ciernia na św. głowę Jego wcisnęli, tak, iż do mózgu przenikała.
3. Jako na większą obelgę Jego, posadziwszy Go na miejscu wysokiém i dawszy Mu trzcinę w rękę, naigrawali się z Noego, a klękając niby na jedno kolano, pozdrawiali Go z szyderstwa Królem Żydowskim, mówiąc: Witaj Królu Żydowski! Także na Jego św. twarz plwali i policzkowali.

W cierniową Pana koronę przybrano,
A zamiast berła trzcinę w rękę dano:

Zawitaj Królu! tak wszyscy wołają,
Na twarz spluwają.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu i t. d.

ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Tedy żołnierze żydowscy, wziązwszy Pana Jezusa na ratusz, zebrali do niego wszystkę rotę, a zwlókłszy Go, włożyli Nań płaszcz szkarłatny i uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę Jego, i trzcinę w prawicę Jego dali, a kłaniając się przed Nim, naigrawali się mówiąc: Bądź pozdrowiony, Króu żydowski.

W. Wynijdźcie córki syońskie, a oglądajcie króla Salomona.
O. W koronir, którą go ukoronowała matka Jego.
W. Panie wysłuchaj itd. jak wyżéj.

Módlmy się:

Racz prostować, Panie Boże! sprawy nasze w upodobaniu Twojém, abyśmy przez pamiątkę cierniowéj korony, którą Pan nasz Jezus Chrystus dla nas wziął na świętą głowę swoję, mogli zasłużyć, żebyśmy téj Głowie naszéj byli zawsze przytomni, a nigdy się od świętéj woli Jego i miłości nie oddalali. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


TAJEMNICA CZWARTA
Niesienia krzyża na górę Kalwaryi.
Tu trzeba uważać:

1. Jako Piłat, sędzia niesprawiedliwy, Pana naszego niewinnie na śmierć skazał.
2. Jako źli żydowie on krzyż ciężki na Jego ramiona święte zemdlone włożywszy, kazali Mu go nieść na górę Kalwaryi.
3. Jako, gdy Pan nasz pod nim ciężko upadł, od srogich żołnierzy i katów bez litości kijmi był bity, i jako robak nogami popychany i do dźwigania przymuszony.

Idzie na górę krzyżem obciążony,
Hurmem od wszystkich z miasta wypędzony,
Upada na twarz, będąc spracowany,
Bóg zawołany.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu it.d.

ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Złośliwi żydowie wzięli Pana Jezusa i wywiedli Go; a niosąc krzyż na sobie, wyszedł na ono miejsce, które zwano Kalwatyą, albo trupią górą, a po żydowsku Golgota.

W. Na grzbiecie moim budowali grzesznicy.
O. Przedłużyli nieprawości swoje.
W. Panie wysłuchaj itd., jak wyżéj.

Módlmy się:

Racz wysłuchać, miły Panie! proźby nasze, a racz nam dać, abyśmy przez krzyż, który Pan nasz Jezus Chrystus dla miłości i przykładu naszego raczył dźwigać na ramionach swoich, mogli ten krzyż na sercu i ciele naszém nosić, abyśmy jego mocą byli wolni od niebezpieczeństwa na duszy i na ciele. Przez tegoż Chrystusa Jezusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


TAJEMNICA PIĄTA
Ukrzyżowania Pana Jezusa.
Tu trzeba uważać:

1. Jako Pana naszego nie wyprowadziwszy, ale wyciągnąwszy na górę Kalwaryi, winem z mirą iżółcią zmięszném poili, z szat Go nie bez wielkiéj boleści i zawstydzenia obnażyli, zaczém rany odnowione Krew świętą z siebie wypuszczały.
2. Jako potém na krzyżu okrutnemi gwoździami Pana naszego przybili, między łotrami w pośrodku postawili, nakoniec napis, jakoby przyczynę śmierci Jego, zawiesili: „Jezus Nazareński, Król Żydowski.”
3. Jako od swych nieprzyjaciół Pan nasz był naigrawany, od wiszącego łotra złorzeczony, i od przyjaciół opuszczony. Naostatek, jako będąc tak wieliemi boleściami zemdlony, Ducha swego świętego Bogu Ojcu dla naszego odkupienia oddał.

Za złości świata jest ukrzyżowany;
Chrystus do krzyża srodze przykowany,
Nie przepuścił Bóg dla człeka własnemu
Synowi swemu.
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Temu, który jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu it.d.
ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Bądź pozdrowion Królu nasz! któryś dla nas grzesznych ludzi i dla naszego zbawienia pod Pontskim Piłatem cierpiał i pogrzebion jesteś; zmiłuj się nad nami grzesznymi.

W. Własnemu Synowi Bóg nie przepuścił.
O. Ale go wydał dla nas wszystkich grzesznych.
W. Panie wysłuchaj itd., jak wyżéj.

Módlmy się:

Racz zesłać, prosimy Cię, miły Panie! wspomożenie ludowi Twemu z świątnicy Twojéj, a racz nam dać do przykłądu męki Pańskiéj, śmierci i pogrzebu Jego przystosować żywot i sprawy nasze, abyśmy samemu Tobie żyć i podobać się mogli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Bądź pozdrowiona Królowo, Matko miłosierdzia, żywocie słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiona! Ku Tobie wołamy wygnani synowie Ewy: do Ciebie wzdychamy, jęcząc na tym padole płaczu. Nuże tedy, Orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy obróć na nas; a Jezusa, który jest błogosławiony Owoc żywota Twojego, po tém wygnaniu racz nam pokazać. O łaskawa! o litościwa! o słodka Panno Maryo!

W. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się:

Niechaj się za nami przyczyni, prosimy Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinę śmierci naszéj, do łaskawości Twojéj przebłogosławiona Panna Marya, Matka Twoja, któréj przenajświętszą duszę w godzinę męki Twojéj miecz boleści przeniknął; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Potem mają wszyscy mówić:
Wierzę w Boga Ojca itd. i Litanią do N. P. Maryi.


Część trzecia Różańca świętego,
chwalebna.
Tak się zaczyna przez Promotora jako i pierwsza.

W Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. Amen.
W. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
O. Panie ku ratunkowi memu pospiesz.
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku itd., jak wyżéj.


HYMN.

O Panno czcią ozdobiona,
Nad niebiosa wywyższona!
Stwórca Twój z przejrzenia swego
Syn żyje z pokarmu Twego.

Co Ewa smutna straciła,
Tyś nam swym płodem wróciła,
Dla człowieka straconego,
Tyś oknem domu wiecznego.

Tyś fórtą Króla zacnego,
Tyś bramą świata jasnego:
Niechaj narody śpiewają,
Iż przez Pannę żywot mają.

Maryo, Matko miłości,
Matko przedziwnéj litości!
Broń nas od czarta srogiego,
Przyjmij w dzień zejścia naszego.

Bądź chwała Panu naszemu
Z Dziewicy narodzonemu;
Ojcu, Duchowi świętemu,
Wiekuistéj czci godnemu. Amen.


TAJEMNICA PIERWSZA
Zmartwychwstania Pańskiego.
Tu trzeba uważać:

1. Jako Chrystus Pan do piekieł zstąpił, Ojców śś. nawiedził i onych z ciemności wyprowadził.
2. Jako z martwych powstał z grobu zamknionego, i żywot nasz, od umarłych powstając, naprawił.

3. Odmianę ciała Jego, która się stała ze zmartwychwstaniem, gdy przedtém śmiertelne i podległe strapieniu było, teraz już uwielbione, nieskazitelne, jasne i niezmienne.

Powstaje już Pan z grobu dnia trzeciego,
Jako zwycięzca czarta przeklętego,
Więźnie wyzwolił, szatan już złupiony.
Pan uwielbiony.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu i t. d.
ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Królowo niebieska wesel się, Alleluja!
Albowiem któregoś zasłużyła nosić, Alleluja!
Już zmartwychwstał, jako powiedział, Alleluja!
Módl się za nami do Boga, Alleluja!

W. Wesel się i raduj Panno Maryo, Alleluja!
O. Iż zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:

Pnie Boże! któryś przez zmartwychwstanie Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, racz nam dać, prosimy Cię, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pnnę Maryą, mogli otrzymać wesele wiecznego żywota. Przez tegoż Chrystusa Jezusa, Pana naszego, któy z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego na wiekie wieków. Amen.


TAJEMNICA DRUGA
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Tu trzeba uważać:

1. Jako Pan po swojém zmartwychwstaniu przez dni czterdzieści przebywa z Panną Najśw. Matką swoją i z Apostołami, nauczając ich, jak mieli Jego Kościołem rządzić.
2. Jako mocą własną przy swoich miłych Apostołach do nieba wstąpił, prowadząc wielki hufiec Ojców świętych z sobą w tryumfach anielskich.

Czterdzeistego dnia do nieba wstępuje,
Chór mu anielski drogę zastępuje,
Obłok się spuszcza, bierze Stwórcę swego,
Dziw ludu wszego.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu i t. d.
ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

A Pan Jezus potém, jak mówił do nich, wzięty jest do nieba i siedzi na prawicy Bożéj. Alleluja.

W. Wstąpię do Ojca mego i do Ojca waszego. Alleluja!
O. Boga mego i Boga waszego, Alleluja!
W. Panie wysłuchaj modlitwy itd., jak wyżéj.

Módlmy się:

Racz nam to dać, wszechmogący Boże, aby którzy w jednorodzonego Syna Twego, Odkupiciela naszego, że do nieba wstąpił, wierzymy, także sercem naszém mogli w niebie mieszkać. — Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.


TAJEMNICA TRZECIA
Zesłania Ducha świętego.
Tu trzeba uważać:

1. Jako Apostołowie święci z Panną Najświętszą Maryą trwali na modlitwie, sposobiąc się do przyjęcia Ducha świętego, którego im Jezus zesłać raczył.
2. Ducha św. pożądanego zesłanie w ognistych językach, który wszystkich obecnych weselem wielkim napełnił.
3. Jako wszyscy za przyjęciem Jego, siedm darów otrzymali, to jest: mądrość, rozum, umiejętność, radę, męztwo, pobożność i bojaźń Pańską.

Duch święty w ogniu zszedł na ucznie Jego,
Dając im język narodu wszelkiego,
Którego wielkiém weselem przyjęli,
Naukę wzięli.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu itd.
ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Racz przyjść Duchu święty, a racz napełnić serca wszystkich Twoich wiernych, a ogień Twojéj miłości racz w nich zapalić.

W. Spuść Ducha Twego a będą stworzone.
O. A odnowisz oblicze ziemi. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj modlitwy itd., jak wyżéj.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże! racz nam dać niegonym służebnikom Twoim łaskę Ducha Twojego Przenajświętszego, którąś uczniom Twoim w dzień świąteczny darować raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą w jedności Ducha św. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


TAJEMNICA CZWARTA
Wniebowzięcia N. P. Maryi.
Tu trzeba uważać:

1. Jako błogosławiona Panna Marya, póki na świecie po wniebowstąpieniu Syna swojego żyła, pałała miłością wieczną wesela wiecznego, którego się pewnie spodziewała, pragnąc co rychléj się z Panem Jezusam widzieć.
2. Jako potém, gdy się z tym światem rozłączyła, zaraz się stała uczestniczką chwały Syna swego.
3. Wniebowzięcie Jéj radością bardzo wdzięczną napełniło wszystkie chóry anielskie.

Już jesteś Panno w niebie posadzona,
Nad wszystkie chóry sama wyniesiona;
Nagrodził Ci Syn prace Twoje wielkie
I trudy wszelkie.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu itd.
ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Wywyższonaś jest św. Boża Rodzicielko! nad wszystkie chóry anielskie, do królestwa niebieskiego. Alleluja.

W. Przejrzał Ją Pan Bóg i wybrał Ją sobie.
O. I dał Jéj mieszkanie w przybytku swoim. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj itd.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste. któryś wybrał sobie pałac zacny, błogosławioną Pannę Maryą, w którym raczyłeś mieszkać, raczże nam dać, prosimy Cię, abyśmy obroną Twoją opatrzeni, z weselem mogli świętą Jéj pamiątkę odprawiać, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.


TAJEMNICA PIĄTA
Koronowania Panny Maryi.
Tu należy uważać:

1. Chwałę Panny błogosławionéj, która się wyrazić może przez ową białogłowę, którą św. Jan widził okrążoną słoneczną światłością, stojącą na miesiącu, na głowie swojéj mającą koronę z dwunastu gwiazd.
2. Że ją Syn najmilszy posadził, gdzie nad wszystkie święte jaśniéj i doskonaléj zażywa widzenia Bożego i szczęśliwości wiecznéj.
3. Jako Jéj tenże Syn Boży dał w opiekę i obronę Kościół swój, a wywyższywszy Ją nad anielskie chóry, używa onych słów do Niéj: „Proś o co chcesz, bo nie przystoi, abym twarz moję odwracał od Ciebie.”

Koronowana już jest Panna w niebie;
Odziana słońcem siedzi wedle Ciebie,
Jezu! Tyś rzucił pod Jéj święte nogi
Miesiąc dwurogi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Temu, któy jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.

1 Pacierz, 10 Zdrowaś Maryo, Chwała Ojcu itd.
ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Pójdźże Oblubienico moja, pójdź z Libanu, będziesz koronowana. Znak wielki ukazał się na niebie: Białogłowa odziana słońcem, a miesiąc pod nogami jéj, na głowie jéj korona z dwunastu gwiazd.

W. Korona złota na Jéj głowie. Alleluja.
O. Wyrażona znakiem świątobliwości. All.
W. Panie wysłuchaj itd., jak wyżéj.

Módlmy się:

Boże, któyś błogosławioną Pannę Maryą, Syna Twego Rodzicielkę, wieczném i szczęśliwém weselem w niebie słusznie ukoronowaną uweselić raczył; racz dać, miłościwy Boże! abyśmy do onego niewymownego wesela, do którego Ona wzięta jest, za proźbami i załugami Jéj przyjść sobie zasłużyli, Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, któy z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA,
którą wszyscy mają mówić:

Bądź pozdrowiona, Królowo niebieska! bądź pozdrowiona, o Pani anielska! Zawitaj Matko górnéj światłości, która oświecasz świata ciemności. Wesel się, Panno najchwalebniejsza. O najśliczniejsza między Aniołami! do Syna swego módl się za nami.

W. Racz nam dać, święta Panno, abyśmy Cię godnie chwalili. Alleluja.
O. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom twoim. Alleluja.
W. Panie wysłuchaj itd. jak wyżéj.

Módlmy się:

Racz nam dać, o miłosierny Boże! ratunek w nieudolności naszéj, abyśmy, którzy świętéj Bożéj Rodzicielki w tajemnicach Różańca świętego pamiątkę czynimy, za wstawieniem się Jéj za nami z naszych nieprawości powstali, a w potrzebach naszych, żebyśmy pociechę odnieśli, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Potém wszyscy mają mówić: Wierzę w Boga Ojca itd.
i Litanią do Najśw. Panny Maryi.
Po Litanii Promotor ma mówić:

W. Bądź pozdrowiona Maryo, Matko pobożności!
O. I Trójcy przenajświętszej szlachetny przybytku!
W. Panie, wysłuchaj modlitwy itd., jak wyżéj.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże! któryś chwalebnéj Matki Panny Maryi ciało i duszę, aby była godnym przybytkiem Syna Twojego, za sprawą Ducha św. przygotował: racz nam dać, abyśmy, którzy przyjście Jego na ten świat, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie w tajmnicach Różańca świętego z weselem sobie przypominamy, za przyczyną téjże Błogosławionéj Matki i Panny od wszelkiego niebezpieczeństwa na duszy i na ciele byli wolnymi. Przez tegoż Chrystusa Jezusa Pana naszego. Amen.

Polecenie samego siebie Najśw. P. Maryi.

O Pani moja, święta Maryo! ja się Twojéj łasce i osobliwéj straży i wnętrznościom miłosiedzia Twego dzisiaj i każdego dnia i w godzinę zejścia mego duszę moję i ciało moje polecam. Wszystką nadzieję i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości moje, żywot i koniec żywota mego Tobie poruczam, aby przez Twoję najdostojniejszą przyczynę i przez załugi święte wszystkie Twoje, uczynki moje były sprawowane i rządzone według przenajświętszéj Twojéj i Syna Twego woli. Amen.

Potém wszyscy poklęknąwszy śpiewać będą:

Aniół Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryo itd. Oto ja służebnica itd. Zdrowaś Maryo. A Słowo stało się ciałem itd. Zdrowaś Maryo.

Potem Promotor da błogosławieństwo następujące:

Błogosławieństwo Boga wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego † niech wstąpi na nas i mieszka z nami na wieki. Amen.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).