Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa/Nabożeństwo nieszporne po łacinie i po polsku

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Trzecia msza Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa • Nabożeństwo nieszporne po łacinie i po polsku Nieszpory II
Trzecia msza Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa
Nabożeństwo nieszporne po łacinie i po polsku
Nieszpory II

Nabożeństwo Nieszporne
po łacinie i po polsku.Modlitwa przed zaczęciem.

Otwórz Panie usta moje, na wysławienie świętego Imienia Twego. Oczyść serce moje od wszystkich próżnych, złych i niepotrzebnych myśli. Oświeć rozum mój, zapal wolę moję, a odprawiać będę godnie, z uwagą i nabożnie modlitwy moje i wysłuchasz mnie w obliczu Majestatu Twego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V. Deus, in adjutorium meum intende.
R. Domine, ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen. Alleluja.

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz.
Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi świętemu.
Jak była na początku,
i teraz i zawsze,
i na wieki wieków .
Amen. Alleluja.

W czasie postu zamiast Alleluja dodaje się: Laus Tibi, Domine, rex aeterne gloriae, t. j. Chwała Tobie, Panie, Królu wiecznéj chwały.


I. Psalm 109.

Dixit Dominus Domino meo: * Sede a dexteris meis.
Donec ponam inimicos tuos * scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion,
 * dominare in medio inimicos tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum:
 * ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus et non poenitebit eum:
 * Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
Dominus dextris tuis * confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implevit ruinas,
 * conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet, * proptera exaltabit caput.
Gloria Patri etc.

Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojéj.
Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.
Berło mocy twojéj wywiedzie Pan z Syjonu:
będziesz panował pośród nieprzyjaciół twoich.
Przy Tobie władza w dzień potęgi twojéj w jasnościach świętości:
z żywota przed jutrzenką zrodziłem cię.
Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal,
Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.
Pan prawicy twojéj, porazi w dzień gniewu swego króle.
Będzie rządził narody, napełni przepaści,
potłucze głowy wielu na ziemi.
Z strumienia na drodze pić będzie, dla tego wywyższy głowę.
Chwała Ojcu itd.

II. Psalm 110.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,
 * in concilio justorum et congregatione.
Magna opera Domini, * exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus,
 * et justitia ejus manet in saecula saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miseratoe Dominus,
 * escam dedit timentibes se.
Memor erit in saeculum testamenti sui,

Będęć wyznawał, Panie, wszystkiem sercem mojém,
w radzie sprawiedliwych i w zgromadzeniu.
Wielkie sprawy Pańskie, doświadczone we wszystkim upodobaniu jego.
Wyznanie i wielmożność dzieło jego;
a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
Uczynił pamiątkę dziwów swoich, miłosierny a litościwy Pan:
dał pokarm tym, którzy się go boją.
Pamiętać będzie wiecznie na przymierze swoje,

virtutem operum suorum annuntiabit populo suo.
Ut set illis haereditatem gentium,
 * opera manuum ejus veritas et judicium.
Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in saecula saculi,
 * facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit populo suo,
 * mandavir in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus,
 * initium sapientiae timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus eum,
 * laudatio ejus manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri etc.

moc uczynków swoich oznajmił ludowi swemu.
Aby mu dał dziedzictwo pogan:
uczynki rąk jego prawa i sąd.
Pewne są wszystkie przykazania jego, utwierdzone na wieki wieczne,
uczynione w prawdzie i w prawości.
Posłął odkupienie ludowi swemu:
postanowił na wieki testament swój.
Święte i straszne Imię jego,
początek mądrości bojaźń Pańska.
Wyrozumienie dobre wszystkim, którzy ją mają:
chwała Pana trwa na wieki wieków.
Chwała Ojcu itd.

III. Psalm 111.

Beatus vir, qui timet Dominum,
 * in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus,
 * generatio rectorum benedicantur.
Gloria wt divitiae in domo ejus, et
 * justitia ejus manet in saeculum saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis,
 * misericors et miserator et justus.
Jucundus homo, qui miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio,
 * quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus,
 * ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino,
confirmatum est cor ejus,
 * non commovebitur, donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, debit pauperibus, justitia ejus manet in saeculum saeculi,
Conu ejus ecaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet,
 * desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri etc.

Błogosławiony mąż, który się boi Pana!
w przykazaniu jego będzie się kochał wielce.
Możne na ziemi będzie potomstwo jego:
naród prawych będzie błogosławiony.
Sława i bogactwo w domu jego,
a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
Weszła w ciemnościach światłość prawym:
miłościwy, miłosierny i sprawiedliwy Pan.
Szczęśliwy człowiek, który się lituje i pożycza,
kto miarkuje mowy swe z rozsądkiem:
bo na wieki nie będzie poruszon.
W wiecznéj pamiątce będzie sprawiedliwy:
nie będzie się bał posłuchu złego.
Serce jego gotowe mieć nadzieję w Panu:
umocnione jest serce jego:
nie poruszy się, aż wzgardzi nieprzyjacioły swymi.
Rozproszył, dał ubogim: sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków;
ród jego wywyższy się w chwale.
Grzeszny ujrzy i będzie się gniewał,
będzie zgrzytał zębami swemi, a będzie schnął:
żądza niezbożnych zaginie.
Chwała Ojcu itd.

IV. Psalm 112.

Laudate pueri Dominum,
 * laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
 * ex hoc nunc et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad ocassum,
 * laudabule nomen Domini.
Excelsu super omnes gentes Dominus,
 * et super coelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
 * ex humilia respicit in coelo et in terra?
Suscitans a terra inopem
 * et et de stercore erigens pauperum.
Ut collocet eum cum principibus,
 * cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
 * matrem filiorum laetantem.
Gloria Patri etc.

Chwalcie dzieci Pana:
chwalcie Imię Pańskie.
Niechaj będzie Imię Pańskie błogosławione:
odtąd aż na wieki.
Od wszchodu słońca aż do zachodu,
chwalebne Imię Pańskie.
Wysoki nad wszyskie narody Pan,
a nad niebiosa chwała jego.
Któż, jako Pan Bóg nasz,
który mieszka na wysokości,
a na niskie patrzy na niebie i na ziemi?
Który podnosi z ziemi nędznego:
a z upodlenia wywyższa ubogiego.
Aby go posadził z książęty,
z książęty ludu swego.
Który czyni, iż niepłodna mieszka w domu,
matka synów wesołych.
Chwała Ojcu itd.

V. Psalm 115.

Laudate Dominum omnes gentes:
 * laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus:
 * et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri etc.

Chwalcie Pana wszyscy poganie,
chwalcie go wszyscy narodowie.
Bo umocniło się nad nami miłosierdzie Jego:
a prawda Pańska trwa na wieki.
Chwała Ojcu itd.


Te same psalmy do śpiewu.


Psalm 109.

Rzekł Pan do Pana mego łaskawym
swym głosem: Siądź mi przy boku prawym,
aż twoje wszystkie zuchwałe wrogi,
dam za podnóżek pod twoje nogi.

Berło twéj mocy wydam z Syjonu,
świat cały padnie u twego tronu,
a ty używać będziesz praw swoich
wśród nieprzyjaciół panując twoich.

Skoro rozpoczniesz swe panowanie,
przy tobie lud twój w jasności stanie;
nim jeszcze zorzy świecić kazałem,
ciebie z wnętrzności moich wydałem.

Pan to poprzysiągł, jego zaś mowa
danego nigdy nie cofnie słowa,
ty jesteś kapłan do końca wieka
według obrządku Melchizedeka.

Przy twéj prawicy Pan jest nad pany,
W dzień gniewu swego zetrze tyrany;
sąd swój rozciągnie po całym świecie
i nieposłuszne narody zgniecie.

Pyszną na ziemi głowę poniży,
Która mu jego chwały ubliży,
z mętnéj po drodze pić będzie rzeki,
Dla tego głowę wzniesie na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi,
świętemu także Duchowi,
niech będzie zawsze stateczna,
teraz i na wieki wieczna.

Amen.

Psalm 110.

Całém Cię sercem będę chwalić Panie,
gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie,
wielkość niezmierna dzieł Boga Jakóba,
któremi władnie jak mus się podoba.

Co pocznie, wszystko pełne jest zacności,
pełne uwielbień, wiek sprawiedliwości,
jego nie przetrwa żaden a na ziemi
wiecznie pamiętny będzie cudy swemi.

Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny
karmi i hojnie bogaci lud wierny;
stateczny w słowie, co raz postanowił,
wiecznemi czasy tego nie odmówił.

Moc swą pokazał, gdy wygnał pogany
a ten kraj synom Izraelom dany
sprawy rąk jego prawdą miarkowane
a zaś słusznością prawa prostowane.

Te się na wieki żadnych lat nie boją
bo na słuszności i na prawdzie stoją
Pan sługi swoje z niewoli wybawił
i dla nich wieczny testament zostawił.

Imię ma straszne i pełne świętości
a bojaźń Boża początkiem mądrości,
ci co z niéj biorą wzór życia na ziemi,
będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.


Psalm 112.

Chwalcie o dziatki najwyższego Pana,
niech mu jednemu cześć będzie śpiewana;
jego niech imię w uszach naszych słynie,
póki wiek późny swoim torem płynie.

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada
niechaj świat boską chwałę opowiada.
Pan ma narody wszystkie pod nogami,
jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

Kto się wżdy z Panem tym porówna, który
wysoko siedząc z swéj niebieskiéj góry
i co na niebie i co jest na ziemi,
oczyma widzi nieuchronionemi.

On ubogiego z gnoju wyprowadzi
i zksiążętami na ławie posadzi,
on niesie radość dla niepłodnéj matki,
miłe w jéj domu rozmnażając dziatki.

Chwała Ojcu itd.


VI. Hymn o Trójcy Przenajśw.

Jam sol recedit igneus,
Tu lux perennis Unitas,
Nostris beata Trinitas,
Infunde amorem cordibus,

Te mane laudum carmine,
Te deprecamur vespere,
Digneis, ut te supplices
Laudemus inter Coelites.

Patri simule Filio,
Tibique sancte Spiritus,
Sicut fuit sit jugiter
Saeculum per omne gloria.

Amen.

Już słońce schodzi ogniste,
Ty Trójco, światło wieczyste,
W sercach naszych Trójco święta!
Rozléj miłość, niepojęta.

Ciebie my z rana wielbimy,
Ciebie wieczorem prosimy;
Racz to sprawić, byśmy Ciebie
Z Świętymi chwalili w niebie.

Ojcu razem i Synowi,
Świętemu także Duchowi,
Jak była, tak niechaj wszędzie
Wieczna chwała zawsze będzie.

Amen.

Śpiewa się téż hymn następujący:
Te lucis ante terminum Rerum Creator poscimus, Ut pro tua clementia Sis praesul et custodia. Procul recedant somnia, Et noctiom phantasmata, Hostemque nostrum comprime: Ne pollutuantur corpora, Praesta, Pater piissime, Patrique compar Unice; Cum Spiritu Paraclito, Regnans per omne saeculum. Amen.

Magnificat.

Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus,
 * in Deo salutari meo.
Quia respecit humilitatem ancillae suae,
 * ecce enim ec hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potent est,
 * et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in progenies
 * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
 * dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
 * et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis,
 * et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
 * recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
 * Abraham et semini ejus in saecula.
Gloria Patri etc.

Wielbij duszo moja Pana,
I rozradował się duch mój
w Bogu Zbawicielu moim.
Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojéj:
oto bowiem odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody.
Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest
i święte Imię Jego.
A miłosierdzie Jego od narodu do narodu,
bojącym się Jego.
Rozwinął moc ramienia swojego,
rozproszył myśli pysznych w ich sercu.
Złożył mocarze z stolicy,
a podwyższył pokorne.
Łaknące napełnił dobrami,
a bogacze próżno puścił.
Przyjął Izraela sługę swego,
wspomniawszy na miłosierdzie swoje.
Jako mówił do ojców naszych,
do Abrahama i potomstwa jego na wieki.
Chwała Ojcu itd.

Antyfona.

Salve Regina,
Mater misericordiae
vita, dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus
exsules, filii Hevae,
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrymarum valle.
Eja ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventri tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

V. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.

Bądź pozdrowiona Królowo,
Matko miłosierdzia,
żywocie słodyczy i nadziejo nasza, bądź pozdrowiona.
Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy,
do Ciebie wzdychamy,
płacząc i łkając na tym łez padole.
A przecież Ty, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje obróć na nas,
a Jezusa, który jest błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tém wygnaniu racz na pokazać,
o łaskawa, o słodka Panno Maryo!

W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Uwaga. „Witaj Królowo” do śpiewu, patrz na str. 126.


Antyfona.

Alma Redemptoris Mater, quae pervia coeli
Porta manes, et stella maris, succure cadenti.
Surgere qui curat, populo, tu quae genuisti
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posteris, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

In Advento.

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae
R. Et concepit de Spiritu sancto.

A. Nativitate Domini.

V. Post partum Virgo inviolata permansisti.
R. Dei genitrix intercede pro nobis.


Święta Odkupiciela naszego Matko, któraś się stała otwartą bramą niebieską i gwiazdą morską, racz dopomódz świętemi modlitwami i wielce ważnemi załugami twojemi upadłemu ludowi, który chce z grzechów powstać. O Ty, któraś porodziła ze zdumieniem całéj natury twego świętego Stworzyciela, Panno przed porodzeniem i po porodzeniu, przez Gabryela Anioła oném przesławném poselstwem uczczone, miéj litość nad grzesznymi. Amen.

W Adwencie.

W. Aniół Pański zwiastował Pannie Maryi,
O. I poczęła z Ducha świętego.

Od Wigilii Bożego Narodzenia.

W. Po narodzeniu Panno nienaruszoną zostałaś.
O. Święta Boża Rodzicielko! módl się za nami.


Od Gromnic do Wielkiéjnocy.
Antyfona.

Ave Regina coelorum,
Ave domina Angelorum:
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta;

Gaude Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

V. Dignare me laudate te Virgo sacrata.
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Bądź pozdrowiona Królowo niebieska,
bądź pozdrowiona o Pani Anielska;
zawitaj Matko górnéj światłości,
którą oświecasz świata ciemności.

Wesel się, Panno najchwalebniejsza:
O najśliczniejsza nad Aniołami,
do Syna swego módl się za nami.

W. Spraw to, abym Cię chwalił godnie, Panno najświętsza.
O. Dodaj mi męztwa przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Od Wielkiéjnocy do Świętéj Trójcy.
Antyfona.

Regina coeli laetare, Alleluja.
Quia quem meruisti portare, Alleluja,
Resurrexit, sicut dixit, Alleluja.

Królowo niebieska wesel się, Alleluja.
Albowiem któregoś zasłużyła nosić, Alleluja.
Już zmartwychwstał, jako powiedział, Alleluja.

Ora pro nobis Deum, Alleluja.

V. Gaude et laetare Virgo Maria, Alleluja,
R. Quia surrexit Dominus vere, Alleluja.

Módl się za nami do Pana Boga, Alleluja.

W. Wesel się i raduj się Panno Maryo, Alleluja.
O. Iż zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).