Biblia Wujka (1923)/Księga Jozuego 15

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Jozuego podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Jozuego

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24


ROZDZIAŁ XV.
Które miasta, a które krainy dostały się pokoleniu Juda, i o górze Kalebowéj.

Dział tedy synów Judy według rodzajów ich ten był: od granice Edom, puszcza Syn na południe, i aż do ostatniéj części południowéj strony. [1]

Początek jéj od końca morza najsłonszego i od języka jego, który patrza na południe.

A wychodzi przeciw wstępu Skorpiona, i przechodzi do Syn: a wstępuje do Kadesbarne i zachodzi do Esron, wstępując do Addar, i okrążając Karkaa.

A ztąd przechodząc do Asemona, i przychodząc do potoku Egiptu, i będą granice jego morze wielkie: ten będzie koniec strony południowéj.

A od wschodu słońca będzie początek, morze najsłonsze aż do końca Jordanu: i to, co patrzy ku północy, od języka morskiego, aż do téjże rzeki Jordanu.

I wstępuje granica do Beth Hagle, a przechodzi od północy do Beth Araby, wstępując do kamienia Boen, syna Ruben.

I ciągnąc aż do granic Debery z doliny Achor, przeciw północy patrząc ku Galgalu, które jest przeciw wstępowi Adommim, od południowéj strony potoka: i przechodzi wody, które zową Źródło słońca: a końce jéj będą do źródła Rogel.

I wstępuje przez dolinę syna Ennom, z boku Jebuzejczyka na południe, to jest Jeruzalem: a z onąd się wynosząc na wierzch góry, która jest przeciw Geennom na zachód słońca, na wierzchu doliny Raphaim ku północy.

I przechodzi od wierzchu góry aż do źródła wody Nephtoa, i przychodzi aż do wsi góry Ephron: i chyli się do Baala, który jest Karyathjarym, to jest, miasto lasów.

10 I kołem idzie od Baale na zachód aż do góry Seir: i przechodzi podle boku góry Jarym na północy do Cheslon: i stępuje do Bethsames, a przechodzi do Thamna.

11 I przychodzi ku północy części Akaron: i chyli się do Sechrona, i bieży przez górę Baala, i przychodzi do Jebneel, i wielkiego morza ku zachodowi końcem się zamyka.

12 Te są granice synów Juda w około, według rodów ich.

13 A Kaleb, synowi Jephone, dał część w pośrodku synów Juda, jako mu był Pan przykazał: Karyath Arbe, ojca Enak, to jest Hebron.

14 I wygładził z niéj Kaleb trzech synów Enak, Sesaj i Achiman i Tholmaj, z rodu Enak.

15 A zonąd postąpiwszy przyszedł do obywatelów Dabir, które pierwéj zwano Karyath Sepher, to jest, miasto nauk.

16 I rzekł Kaleb: Kto porazi Karyath Sepher, a weźmie je, temu dam Akszę, córkę moję za żonę.

17 I wziął je Othoniel, syn Kenez, brat Kalebów młodszy: i dał mu Akszę, córkę swą, za żonę.

18 Która, gdy jechali pospołu, namówiona była od męża swego, aby prosiła u ojca swego pola, i wzdychała, jako siedziała na ośle. Któréj Kaleb: Cóż ci, pry?

19 A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo: ziemię ku południu i suchą dałeś mi, przydaj i mokrą. I dał jéj Kaleb mokrą ziemię wyższą i niższą.

20 Ta jest osiadłość pokolenia synów Juda według rodzajów ich.

21 A były miasta od ostatnich granic synów Juda, podle granic Edom od południa: Kabseel, i Eder, i Jagur.

22 I Cyna, i Dymona, i Adada.

23 I Kades, i Asor, i Jethnam.

24 Zyph, i Thelem, i Baloth.

25 Asor nowe i Karyoth, Hesron, to jest Asor.

26 Amam, Sama i Molada.

27 I Asergadda, i Hassemon, i Bethphelet.

28 I Hasersual, i Bersabee, i Bazyothia.

29 I Baala, i Jim, i Esem.

30 I Eltholad, i Kesyl, i Harma.

31 I Syceleg, i Medemena, i Sensenna.

32 Lebaoth, i Selim, i Aen, i Remon, wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich.

33 A na polach Estaol, i Sarea, i Asena.

34 I Zanoe, i Aengannim, i Thaphua, i Enaim.

35 I Jerymoth, i Adullam, Socho i Aseka.

36 I Saraim, i Abithaim, i Gedera, i Gederothaim, miast czternaście, i wsi ich.

37 Sanan, i Hadassa, i Magdalgad.

38 Delean, i Masepha, i Jekthel.

39 Lachis, i Baskath, i Eglon.

40 Chebbon, i Leheman, i Cethlis.

41 I Gideroth, i Bethdagon, i Naama, i Maceda, miast szesnaście, i wsi ich.

42 Labana, i Ether, i Asan.

43 Jephtha, i Esna, i Nesyb.

44 I Ceila, i Achzyb, i Maresa, miast dziewięć, i wsi ich.

45 Akkaron ze wsiami i wioskami swemi.

46 Od Akkarona aż do morza wszystkie, które się chylą ku Azotowi, i wsi ich.

47 Azot z miasteczkami, i ze wsiami swemi. Gaza z miasteczkami, i ze wsiami swemi, aż do potoku Egiptu, i morze wielkie granica jéj.

48 A na górze Samir, i Jether, i Sokoth.

49 I Danna, i Karyath Senna, to jest Dabir.

50 Anab, i Istemo, i Anim.

51 Gosen, i Olon, i Gilo: miast jedenaście, i wsi ich.

52 Arab, i Ruma, i Esaan.

53 I Janum, i Beththaphua, i Apheka.

54 Athmatha, i Karyatharbe, to jest Hebron, i Syor: miast dziewięć, i wsi ich.

55 Maon, i Karmel, i Zyph, i Jotha.

56 Jesrael, i Jukadam, i Zanoe.

57 Akkain, Gabaa, i Thamna: miast dziesięć, i wsi ich.

58 Halhul, i Beszur, i Gedor.

59 I Mareth, i Bethanot, i Eltekon: miast sześć, i wsi ich.

60 Karyathbaal, to jest Karyathyarym, miasto lasów, i Arebba: dwa miasta, i wsi ich.

61 Na puszczy Betharaba, Meddyn i Sachacha.

62 I Nebsan, i miasto soli i Engaddy: sześć miast, i wsi ich.

63 Lecz Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalem, nie mogli synowie Juda wygładzić: i mieszkał Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalem aż do dnia dzisiejszego.


Przypisy