Biblia Wujka (1923)/Księga Jozuego 19

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Jozuego podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Jozuego

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24


ROZDZIAŁ XIX.
Naznaczono działy sześci pokoleniu, Symeonowemu, Zabulonowemu, Issacharowemu, Aserowemu, Nephtalimowemu, Danowemu i Jozue.

I wyszedł los wtóry synów Symeon według domów ich: a było dziedzictwo

Ich w pośrodku osiadłości synów Juda: Bersabee i Sabee i Molada.

I Hasersual, Bala i Asem.

I Eltholad, Bethul i Harma.

I Syceleg i Bethmarchaboth i Hasersusa.

I Bethlebaoth i Sarohen: miast trzynaście i wsi ich.

Ain i Remmon i Athar i Asan: miast cztery, i wsi ich.

Wszystkie wsi w około tych miast aż do Baalath, Beera i Ramathy ku południowéj stronie: to jest dziedzictwo synów Symeon, według rodzajów ich,

W osiadłości i sznurze synów Juda; iż był większy. I dlatego synowie Symeonowi wzięli osiadłość w pośrodku dziedzictwa ich.

10 I padł los trzeci synów Zabulon, według rodzajów ich: a była granica dziedzictwa ich aż do Saryd.

11 I wstępuje od morza i Merale, a przychodzi do Debbaseth, aż do potoka, który jest przeciw Jekonam.

12 I wraca się od Saryda ku wschodowi do granic Ceseleththabor, i wychodzi do Dabereth, i wstępuje ku Japhie.

13 A ztamtąd przechodzi aż do wschodniéj strony Gethepher i Thakasyn, i wychodzi do Remmon i Amthar i Noa.

14 I krąży ku północy Hanathon: a wyjścia jego są dolina Jephtahel,

15 I Kateth i Naalol i Semeron i Jerala i Bethlehem: miast dwanaście i wsi ich.

16 To jest dziedzictwo pokolenia synów Zabulon, według rodzajów ich, miasta i wsi ich.

17 Issacharowi wyszedł los czwarty według rodzajów jego.

18 A było dziedzictwo jego Jezrael i Kasaloth i Sunem.

19 I Hapharaim i Seon i Anaharath.

20 I Rabboth i Cesyon i Abes.

21 I Rameth i Engannim i Enhadda i Bethpheses.

22 A przychodzi granica jego aż do Thabor i Sehesym i Bethsames, a będą kończyny ich Jordan: miast szesnaście i wsi ich.

23 Ta jest osiadłość synów Issachar, według rodzajów ich, miasta i wsi ich.

24 I padł los piąty pokoleniu synów Aser, według rodzajów ich:

25 A była granica ich Halkath i Chali i Beten i Axaph.

26 I Elmelech i Amaad i Messal: i przychodzi aż do Karmela morza, i Syhor i Labanath:

27 I wraca się ku wschodowi Bethdagon, a przychodzi aż do Zabulon i doliny Jephthael ku północy do Bethemek i Nehiel, i wychodzi po lewéj stronie Kabul.

28 I Abran i Rohob i Hamon i Kana, aż do Sydonu wielkiego.

29 I wraca się do Horma aż do miasta bardzo obronnego Tyru, i aż do Hoza: a końce jéj będą do morza z sznuru Achzyba.

30 I Amma i Aphek i Rohob: miast dwadzieścia i dwa i wsi ich.

31 Ta jest osiadłość synów Aser, według rodzajów ich, i miasta i wsi ich.

32 Synów Nephtali szósty los padł, według domów ich:

33 I poczęła się granica od Helepha i Elon i Saananim i Adami, która jest Neceb, i Jebnael aż do Lekum: a końce ich aż do Jordanu.

34 I wraca się granica ku zachodowi do Azanothtabor, a ztamtąd wychodzi od Hukuki, i przechodzi do Zabulon ku południu, i do Aser ku zachodu, a do Juda do Jordanu ku wschodowi słońca.

35 Miasta bardzo obronne, Assedym, Ser i Emath i Rekkath i Cenereth,

36 I Edema i Arama i Asor,

37 I Cedes i Edraj i Enhasor,

38 I Jeron i Magdalel, Horem i Bethanath i Bethsames: miast dziewiętnaście i wsi ich.

39 Ta jest osiadłość pokolenia synów Nephtali, według rodzajów ich, miasta i wsi ich.

40 Pokoleniu synów Dan według domów ich wyszedł los siódmy.

41 A była granica osiadłości jego Sara i Esthaol i Hirsemes, to jest, miasto słoneczne.

42 Selebin i Ajalon i Jethala.

43 Elon i Themna i Akron.

44 Elthece, Gebbethon i Balaath.

45 I Jud i Bane i Barach i Gethremmon.

46 I Mejarkon, i Arekon, z granicą, która ku Joppen patrzy,

47 I tym końcem się zamyka. I wyszli synowie Danowi, i walczyli przeciw Lesem, i wzięli je, i porazili je paszczeką miecza, i posiedli, i mieszkali w niem, nazywając imię jego Lesem Dan, od imienia Dan, ojca swego.

48 Ta jest osiadłość pokolenia synów Dan, według rodów ich, miasta i wsi ich.

49 A gdy dokończył losem dzielić ziemię, każdemu według pokolenia ich: dali synowie Izraelowi osiadłość Jozuemu, synowi Nun, wpośród siebie,

50 Według przykazania Pańskiego, miasto, którego żądał Thamnath Sarae na górze Ephraim, i zbudował miasto, i mieszkał w niem.

51 Teć są osiadłości, które losem podzielili Eleazar kapłan i Jozue, syn Nun, i książęta domów i pokolenia synów Izraelowych w Sylo przed Panem u drzwi przybytku świadectwa, i podzielili ziemię.