Śpiewnik kościelny/Pieśni na Boże Narodzenie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pieśni na Boże Narodzenie
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron

PIEŚNI
NA BOŻE NARODZENIE.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚŃ I.\relative c {\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\override Score.BarLine #'transparent = ##t
\stemUp f2 g4 a2 bes4 a g a2 f g4 a2 bes4 a g a2 |
\break
g4 g g f8[ e] d2 
\override Score.BarLine #'transparent = ##f
\bar ":|"
f4 \override Score.BarLine #'transparent = ##t
 e f g f e2 |
\break
f4 e f g f e2 f4 d e cis d2 |
\break
f4 e f g f e2 |
f4 e f g f e2 a4. 
\break
g8 f4 e d2
\override Score.BarLine #'transparent = ##f
\bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Nu -- żeś -- my Chrze -- ści -- ja -- nie, ser -- de -- cznie się ra -- duj -- my dnia dzi -- siej -- sze -- go,
A -- by sza -- tań -- ską moc I je -- go wszy -- stką złość wiecz -- nie za -- gu -- bił,
A nas Chrze -- ści -- ja -- ny, Za swe wła -- sne sy -- ny so -- bie po -- ślu -- bił.
} }
\addlyrics { \small {
Że się ra -- czył na -- ro -- dzić z_czy -- sto -- ści Pa -- nień -- skiej Syn Bo -- ga ży -- we -- go,
} }


Nużeśmy Chrześcijanie,
serdecznie się radujmy dnia dzisiejszego,
Że się raczył narodzić
z czystości Panieńskiej Syn Boga żywego:
Aby szatańską moc,
I jego wszystką złość wiecznie zagubił;
A nas Chrześcijany,
Za swe własne syny sobie poślubił.

 
O temci oni święci,
Ojcowie i Prorocy, Opowiadali:
Że niebieskie obłoki,
Zbawcę na świat szeroki, Wypuścić miały.
Aarona różdżka,
Aarona różdżka, Zakwitnąć miała;
Co Córka Syońska,
Co Córka Syońska, Już doczekała.

Anieli którzy w niebie,
Bogu w ludzkiej osobie, Chwałę dawali;
Na powietrzu będący
Społem się radujący, Głosem wołali:
Ludzkiemu plemieniu,
Na tem uniżeniu, Pokój serdeczny;
Na wysokiem niebie,
Bądź cześć, chwała tobie, Boże wszechmocny.

Królowie z Saby, z Tarsu,
Tegoto prawie czasu, Wnet przyjechali;
Znakiem gwiazdy niebieskiej,
Na miejsce z sprawy pańskiej, Drogę wiedzieli;
Dary jemu dali,
I przed nim klękali, Z radością wielką;
Z jego narodzenia,
Pełni podziwienia, Z pociechą wszelką.

Narodził się w Betleem,
Miasteczku Dawidowem, W ubogim domie;
W pieluszki uwiniony,
W jasłeczkach położony, Leży na słomie.
Wół i osieł niemy,
Z posługami swemi , Wdzięczni mu byli;
Znając Pana swego,
Nam narodzonego, Przed nim klękali.

Pasterze krajów onych,
Pilnie strzegąc trzód swoich, Weseli byli;
I że narodzonego,
Od wojska Anielskiego, Być usłyszeli:
Do Betleem wszyscy,
Panu swemu ku czci, Wnet się udali;
Tam w jasłkach nagiego,
I rodzice jego, Przy nim naleźli.

Z tego się my radujmy,
I wdzięcznie przywitajmy, Pana naszego;
Że się raczył narodzić,
Chciejmyż jemu wdzięczni być, Z serca prawego;
Jemu dziś śpiewajmy,
Jemu chwałę dajmy, Mówiąc bez miary:
Tobie chwała Panie,
Tobie dziękczynienie, Za twoje dary.


PIEŚŃ II.\relative c {\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

f4 f g g |
a g f2 |
c'4 c d d |
\break
c b c2 |
\bar "|:" c4 c d2 |
c4 c bes bes |
\break
\stemUp a a g2 |
\stemDown c4 c bes bes |
\stemUp a a g2 |
\break
\stemDown c2 a4 bes |
\stemUp a g f2
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
A -- nioł pa -- ste -- rzom mó -- wił:
Chry -- stus się wam na -- ro -- dził
W_Bet -- le -- em nie bar -- dzo po -- dłem mie -- ście,
Na -- ro -- dził się w_u -- bó -- stwie,
Pan wsze -- go stwo -- rze -- nia.
} }


Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
W Betleem nie bardzo podłem mieście,
Narodził się w ubóstwie,
Pan wszego stworzenia.

Chcąc się tego dowiedzieć
Poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betleem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryją z Józefem.

Jaki Pan chwały wielkiej!
Uniżył się z wysokiej,
Pałacu kosztownego żadnego,
Niemiał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia.

O dziwne narodzenie!
Nigdy niewysłowione,
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości,
Panieństwa swojego.

Już się ono spełniło,
Co pod figurą było:
Aaronowa różdżka, zielona
Stała się nam, kwitnąca
I owoc rodząca.

Słuchajcież Boga Ojca,
Jako go wam zaleca:
Tenci jest Syn najmilszy jedyny,
Wam w Raju obiecany,
Tego wy słuchajcie.

Bogu bądź cześć i chwała,
Któraby nieustała;
Jak Ojcu, tak i jego Synowi,
I świętemu Duchowi,
W Trójcy jedynemu.

PIEŚŃ III.

[1]


\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

c8 c f4 f |
e8 f g4 g |
\stemDown a8 bes c4 bes |
\stemUp a8 g f2 
\bar ":|:" 
f8 e d4 d |
g8 f e4 c |
a'8 g f4 f |
bes8 a g4 g |
\stemDown a8 bes c4 bes |
\stemUp a8 g f2
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_żło -- bie le -- ży, któż po -- bie -- ży,
Ko -- len -- do -- wać ma -- łe -- mu,
Pa -- stu -- szko -- wie przy -- by -- waj -- cie,
Je -- mu wdzię -- cznie przy -- gry -- waj -- cie,
Ja -- ko Pa -- nu na -- sze -- mu. 
} }
\addlyrics { \small {
Je -- zu -- so -- wi Chry -- stu -- so -- wi,
Dziś do nas ze -- sła -- ne -- mu?
} }
\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

c8
^\markup { MELODYJA DRUGA. }
c f4 a |
g8 f g4 bes |
\stemDown a8 bes c4 bes |
\stemUp a8 g f2 
\bar ":|:" 
\stemDown c'4. bes8 a a |
d c bes[ a] bes4 |
bes4. a8 bes g |
\stemDown c8 bes a[ g] a4 |
\stemUp f8 e d4 \stemDown bes' |
\stemUp a8 g f2
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_żło -- bie le -- ży, któż po -- bie -- ży,
Ko -- len -- do -- wać ma -- łe -- mu,
Pa -- stu -- szko -- wie przy -- by -- waj -- cie,
Je -- mu wdzię -- cznie przy -- gry -- waj -- cie,
Ja -- ko Pa -- nu na -- sze -- mu. 
} }
\addlyrics { \small {
Je -- zu -- so -- wi Chry -- stu -- so -- wi,
Dziś do nas ze -- sła -- ne -- mu?
} }

\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

f8
^\markup { MELODYJA TRZECIA. }
a c4 c |
\stemDown d8 d bes4 d |
c8 c a4 bes |
c8 c a2 
\bar ":|:" 
\stemUp f8 \stemDown f' f4( e16)[d c8] |
d8 d d4( c8)[ bes] |
c8 c c4( bes8)[ a] |
c8 a a4 g |
bes4. g8 a bes |
c8 c a2
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
W_żło -- bie le -- ży, któż po -- bie -- ży,
Ko -- len -- do -- wać ma -- łe -- mu,
Pa -- stu -- szkowie przy -- by -- wajcie,
Je -- mu wdzięcznie przy -- gry -- waj -- cie,
Ja -- ko Pa -- nu na -- sze -- mu. 
} }
\addlyrics { \small {
Je -- zu -- so -- wi Chry -- stu -- so -- wi,
Dziś do nas ze -- sła -- ne -- mu?
} }W żłobie leży, któż pobieży,
Kolendować małemu,
Jezusowi Chrystusowi,
Dziś do nas zesłanemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie.przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami,
Za wami pospieszymy,,[2]
A tak tego maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.

Najprzód tedy niechaj wszędy,
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości;
Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!

Witaj Panie, cóż się stanie,
Że rozkoszy niebieskie

Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła,
Pod nieba Empirejskie.

Czem w żłobeczku nie w łóżeczku,
Na siankuś położony?
Czem z bydlęty nie z Panięty,
W stajni jesteś złożony?
By człek sianu przyrownany,
Grzesznik bydlęciem nazwany,
Przezemnie był zbawiony.

Twoje państwo i poddaństwo,
Jest świat cały o Boże;
Tyś polny kwiat, czemuż cię świat
Przyjąć nie chce choć może?
Bo świat doczesne wolności
Zwykł kochać, mnie zaś z swej złości,
Krzyżowe ściele łoże.

W Ramie[3] głosy pod niebiosy,
Wzbijają się Racheli,
Gdy swe Syny bez przyczyny,
W krwawej widzi kąpieli!
Większe mnie dla nich kąpanie,
W krwawym czeka oceanie,
Z kąd niebo będą mieli.

Trzej Królowie Monarchowie
Wschodni kraj opuszczają.
Serc ofiary z trzema dary,
Tobie Panu oddają;

Darami się kontentujesz,
Bardziej serca ich szacujesz,
Za co niech niebo mają.


PIEŚŃ IV.\relative c {\clef tenor
\key c \major

\autoBeamOff
c4 c c g' |
g a f e \fermata |
a a g a \fermata |
a a a g |
a f e d \fermata |
f e f g |
a f e d \fermata \bar "." 
}
\addlyrics { \small {
Dzie -- ciąt -- ko się na -- ro -- dzi -- ło,
na -- ro -- dzi -- ło,
Wszy -- stek świat u -- we -- se -- li -- ło,
wszy -- stek świat u -- we -- se -- li -- ło.
} }MELODYJA
DRUGA.


\relative c {\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

f4 
^\markup { Kantorowie }
 f f f |
c f g 
a \fermata \bar ":|:"
\stemDown c ^\markup { Chór }
 c4.( bes8) a4 |
bes4 bes4.( a8) g4 \fermata |
c4 c4.( bes8) a4 |
bes4 bes4.( a8) g4 \fermata |
a2 g4( bes) |
a2 r2 \bar ":|" 
}
\addlyrics { \small {
Dzie -- ciąt -- ko się na -- ro -- dzi -- ło,
We -- so -- ła no -- wi -- na,
Po -- wi -- ła nam sy -- na
Ma -- ry -- ja.
} }
\addlyrics { \small {
Wszy -- stek świat u -- we -- se -- li -- ło,
} }

MELODYJA
TRZECIA.


\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 2/4

\autoBeamOff
\stemDown a'4 bes |
c4. bes8 |
a[ c] bes a |
\stemUp a4( \grace g) r4 |
\stemDown a8[ c] bes a |
\stemUp a4 g |
\stemDown a8 c bes a |
\stemUp a4 g |
\stemDown a a8 bes |
c4. bes8 |
a[ c] bes a |
\stemUp a4( \grace g ) r4 \bar "." 
}
\addlyrics { \small {
Dzie -- ciąt -- ko się na -- ro -- dzi -- ło,
Hej nam pa -- ste -- rze 
graj -- cie Pa -- nu szcze -- rze,
Na -- ro -- dzo -- ne -- mu
Dzie -- cią -- tecz -- ku.
} }
\addlyrics { \small {
Wszy -- stek świat u -- we -- se -- li -- ło,
} }

Dzieciątko się narodziło, narodziło,
Wszystek świat uweseliło, wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna Maryja.

Hej nam pasterze grajcie Panu szczerze,
Narodzonemu Dzieciąteczku.

Wzięło na się człowieczeństwo,
Co pokryło jego Bóstwo.

Poznałci to wół i osieł,
Iż to był niebieski Poseł.

Trzej Królowie przyjechali,
Troje mu dary dawali.

Wchodząc do szopy klękali,
Bogu cześć, chwałę oddali.

Przynieśli mu dary, oto:
Mirę, kadzidło i złoto.

Na to Boże Narodzenie,
Wesel się wszystko stworzenie.

Świętą Trójcę wyznawajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy.


PIEŚŃ V.

 *)[4]


\relative c {\clef tenor
\key c \major

\autoBeamOff
e4 f e d |
e f e d |
\time 3/4 g g a8.[ g16] |
f4 e2 | 
g4 g a8.[ g16] |
f4 e2 | 
\time 4/4
a4 b c a |
g f e d |
\time 3/4 g g a8.[ g16] |
f4 e2 | 
\bar "."
}
\addlyrics { \small {
W_dzień Bo -- że -- go na -- ro -- dze -- nia
we -- se -- li lu -- dzie,
bło -- go im bę -- dzie;
Chwa -- łę Bo -- gu wy -- śpie -- wu -- ją,
We -- so -- ło wszę -- dzie.
} }

W dzień Bożego narodzenia,
Weseli ludzie, błogo im będzie;
Chwałę Bogu wyśpiewują,
Wesoło wszędzie.

Anioł pasterzom zwiastował,
Że się narodził, nas uweselił;
Król Herod się zafrasował,
Dziatki pobić dał.

Bili, siekli, mordowali,
Srodzy katowie, właśni zbójcowie;
Krzyczą dziatki, płaczą matki,
Bardzo rzewliwie.

Od piersi ich wydzierali
I rozcinali: Rycerze mali
Z matkami się pożegnali,
Żal to niemały.

Tam krwawe łzy wylewały
Płaczliwe matki, kiedy ich dziatki
Leżą jakby barankowie,
Lub w polu snopki.


Ręce matki załamują,
Włosy targają, i omdlewają;
Niebo głosy przebijają,
Serdecznie łkają.

Rachel Pani tak rzeczona,
Pociechy niema, prawie umiera;
Patrząc na swoje syny
Często omdlewa.

O! Herodzie okrutniku,
Wielka to wina, że twego syna,
Między dziatkami zabito,
Co za przyczyna?

Chciałeś trafić na Chrystusa
Syna Bożego; ale go z tego
Nie wykorzenisz królestwa,
Boć niebo jego.


PIEŚŃ VI.\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemDown a'4 a bes |
c2 d4 |
c2 bes4 |
a2 r4 \bar ":|:" \break
a4 a a |
bes2 g4 |
a2 bes4 |
c2 r4 | \break
a4 a a |
bes2 g4 |
a2 \stemUp g4 |
f2. \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Kie -- dy Król He -- rod kró -- lo -- wał,
Wten -- czas się Chry -- stus na -- ro -- dził,
By swo -- je wy -- bra -- ne zba -- wił.
} }
\addlyrics { \small {
I nad ży -- da -- mi pa -- no -- wał,
} }


Kiedy Król Herod królował,
I nad żydami panował,
Wtenczas się Chrystus narodził,
By swoje wybrane zbawił.


Tego trzej Mędrcy szukali,
Pilnie się o nim badali,
I do Jeruzalem przyszli,
Żeby go tam wynaleźli.

Rzekli: gdzie jest narodzony,
Żydowski Król nam zjawiony;
Widzieliśmy gwiazdę jego,
Ta nas prowadzi do niego.

Przyszliśmy mu pokłon oddać,
Imię jego światu podać,
Wielki to Pan i nielichy,
Choć jako Baranek cichy.

Gdy to Herod wyrozumiał,
Przelękłszy się tak się zdumiał,
Że z nim wszystko Jeruzalem,
Zażywało strachu z żalem.

Tedy zebrawszy Biskupy,
Mędrce i starce do kupy;
Pyta wszystkich chcąc dochodzić,
Gdzie się Chrystus miał narodzić.

Wszyscy na to się zgadzają,
O Betleem powiadają:
Że tam Pańskie narodzenie,
Ma z Proroków upewnienie.

Wziąwszy Król Mędrce osobnie,
Pyta ich znowu nadobnie,
I żeby mu powiedzieli,
Co o gwiaździe rozumieli.

Co skoro Herod obaczył,
Do Betleem iść naznaczył,
Aby Dzieciątka szukali,
I jemu znać o niem dali.

Idźcież spieszno wzdy Królowie,
Wysokich rzeczy Mędrcowie,
A ja tu was nazad czekam,
I będę rad gdy doczekam.

Mędrcy Króla pożegnali,
Za gwiazdą się swą udali,
Która szła jako poczęła,
Aż nad Betleem stanęła.

Kędy gdy do stajni weszli,
Czego szukali znaleźli,
Dziecię Jezusa miłego,
I Maryją Matkę jego.

Tam na kolana padając,
Swych dostatków dobywając,
Twórcy poczty dali oto:
Mirę, kadzidło i złoto.

Bóg Mędrce wziąwszy w przejrzenie,
Dał im we śnie objawienie,
Aby Heroda mijali,
Inędy się w dom swój brali.

Herod o tem obwieszczony,
Gniewając się jak szalony,
Do Betleem wyprawował,
Aby dziatki pomordował.

Tam wielki mord małych dziatek,
Uczynił płacz wielki matek;
Płaczą, krzyczą bez pociechy,
Zbywszy dziatek swej uciechy.

Jezu Chryste prosim ciebie,
Okaż jasność swą na niebie;
Oświeć nas z temi Mędrcami,
Daj się szukać i z darami.

Byśmy prawą wiarę mając,
Z miłością w tobie ufając,
Przyciągnieni tam do ciebie,
Królowali z tobą w niebie.


PIEŚŃ VII.\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

c'4 c2 |
bes4 a f|
a8 a a4 d |
c2 a4 \bar "." \break
c4 c2 |
bes4 a f|
a8 a bes4 \stemUp a |
\stemDown g4 a2 | \break
c4 c2 |
bes4 a \stemUp f|
\stemDown a8 a bes4 a |
g4 f2 \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Za -- wi -- taj Je -- zu
z_Pan -- ny na -- ro -- dzo -- ny!
Cze -- muś w_żło -- be -- czku
u -- bo -- go zło -- żo -- ny?
Cze -- muś w_żło -- be -- czku
u -- bo -- go zło -- żo -- ny.
} }


Zawitaj Jezu z Panny narodzony!
Czemuś w żłóbeczku ubogo złożony?
Czemuś w żłóbeczku ubogo złożony.
Cóż za przyczyna ubóstwa twojego?
Znać byś z sieroty czynił bogatego.
Czemuż w tak lichej rodzisz się stajence?
Ziębisz w pieluszkach ciało twe panięce.
Płaczesz, a na cóż? znać byśmy weseli,
W górnych pałacach wszyscy cię widzieli.
Płacze i Rachel dziatek swych o Boże,
Krwią sfarbowanych jako śliczne róże.
A ty czem z niemi wraz się niefarbujesz?
Znać że swej dla nich więcej krwi gotujesz.
Jadą do ciebie wschodni trzej Królowie,
Oddają dary sławni Monarchowie.

Któremi ty się lubo kontentujesz,
Lecz bardziej serca onychże szacujesz.
Tyś serca pragnął przez Mędrca twojego,
Jakobyś nad nie nie miał nic milszego.
Więc z uprzejmością serca oddajemy,
Za co od ciebie zbawienia pragniemy.


PIEŚŃ VIII.\relative c { \clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff 

\stemDown a'4 g8 a bes4 bes |
a8 c bes g a2 \bar ":|:" \break
c4 c8 c d c bes a |
bes4 bes8 bes c bes a g | \break
a4 a bes8 a g4 |
a2. r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Mes -- sy -- jasz przy -- szedł na świat praw -- dzi -- wy,
Któ -- ry przez swo -- je zna -- ki,
Dał wo -- dzie win -- ne sma -- ki,
W_Ka -- nie Ga -- li -- lej -- skiej.
} }
\addlyrics { \small {
I Pro -- rok za -- cny z_wiel -- kie -- mi dzi -- wy,
} }


Messyjasz przyszedł na świat prawdziwy,
I Prorok zacny z wielkiemi dziwy,
Który przez swoje znaki,
Dał wodzie winne smaki,
W Kanie Galilejskiej.

Wesele zacne bardzo sprawiono,
Pana Jezusa na nie proszono,
I zwolenników jego,
By strzegli Pana swego,
W Kanie Galilejskiej.

Z wielkim dostatkiem potrawy noszą,
Pana Jezusa aby jadł proszą:
Wszystkiego dosyć mają,
Tylko wina czekają,
W Kanie Galilejskiej.

Matka zaś jego gdy to ujrzała,
Oblubieńcowi dogodzić chciała:
Prosiła swego Syna,
By uczynił z wody wina,
W Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus chcąc tem uszlachcić gody,
Kazał nanosić dostatkiem wody:
Hej gody, gody, gody!
Wnet będzie wino z wody,
W Kanie Galilejskiej.

Wnet prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody wino czerpali:
Hej wino, wino, wino!
Lepsze niż pierwej było
W Kanie Galilejskiej.

Przez narodzenie twojego Syna,
Każ nam nalewać Panienko wina!
Hej wina, wina, wina!
U tak dobrego Pana,
W Królestwie niebieskiem.


PIEŚŃ IX.
\relative c { \clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff
\stemUp
f4 f a bes |
\stemDown
c2 c \bar ":|"
\stemUp
a4 g a bes |
a( g) f2 \bar "|:" \break
f4 f a bes |
\stemDown
c2 c \bar ":|"
d4 c bes a |
\stemUp
g2 f \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Ma -- my przy -- ja -- cie -- la,
Wie -- ku dzi -- siej -- sze -- go:
Sło -- wo nie -- stwo -- rzo -- ne, 
Z_ży -- wo -- ta czy -- ste -- go. 
} }
\addlyrics { \small {
Chry -- sta zba -- wi -- cie -- la,
_ -- _ -- _ -- _ -- _ -- _
Z_Pan -- ny na -- ro -- dzo -- ne,
} }

MELODYJA
DRUGA.

\relative c { \clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemUp
f8 e f4 g |
a a2 |
g8 a g4 f |
e4 d r4 |
g8 g g4 g |
f e r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Ma -- my przy -- ja -- cie -- la,
Chry -- sta zba -- wi -- cie -- la,
Wie -- ku dzi -- siej -- sze -- go:
} }
\addlyrics { \small {
Sło -- wo nie -- stwo -- rzo -- ne,
Z_Pan -- ny na -- ro -- dzo -- ne,
Z_ży -- wo -- ta czy -- ste -- go.
} }


 
Mamy przyjaciela, Chrysta zbawiciela,
Wieku dzisiejszego:
Słowo niestworzone, Z Panny narodzone,
Z żywota czystego.

Przyjaciel to drogi! ten niebieskie progi,
Opuścił z daleka:
Aby pobitego, na poły żywego,
Uzdrowił człowieka.

Który z Jeruzalem szedł był z wielkim żalem,
Do Jerycha złości:
Tam go szatan srodze, zraniwszy na drodze,
Odarł z niewinności.

Ten przyjaciel prawy, krom wszelkiej zabawy,
Dodał mu ochłody:
Na dobytek swego, Ciała najświętszego ,
Wziął go do gospody.

By wiecznie nie zginął, rany mu zawinął,
Przyjaciel serdeczny:
Ku jego potrzebie skarb co miał przy sobie,
Dał mu dostateczny.

Przeto człowick każdy, niech pamięta zawzdy,
Jak się starać o to:
By tego wiecznego, przyjaciela swego,
Szanował nad złoto.

Jużże poniechajmy, z Jerycha biegajmy
Prosto do Betleem:

Betleem dom chleba, który przyszedł z nieba,
Ten jedząc nie mdlejem.

Tam przyjacielowi, Odkupicielowi,
Z Królmi ofiarujmy:
Serca swe z czystością, a potem z pilnością
Grzechów się warujmy.


PIEŚŃ X.\relative c { \clef tenor \key d \minor
\time 3/4
\repeat volta 2 {
g''2 e4 | g2 c,4 | a8 c\noBeam \stemUp a4 g | f r r \break
}
\repeat volta 2 {
\stemDown a8 bes\noBeam c4 d | c bes a | a8 bes\noBeam c4 d | c bes a | \break
a2 bes4 | c8 bes\noBeam a4 g | a2 bes4 | c8 bes\noBeam a4 g | \break
g'2 e4 | g2 c,4 | a8 c\noBeam \stemUp a4 g | f r r
}
}
\addlyrics { \small {
Wi -- wat dzi -- siaj Bos -- kiej Is -- tno -- ści! Już się o -- no speł -- ni -- ło, Co pod fi -- gu -- rą by -- ło
We -- so -- ło na zie -- mi, Gdy Bo -- ga wi -- dzi -- my.
Krzy -- knij świe -- cie "z wiel" -- kiej ra -- do -- ści!
}
}
\addlyrics { \small {
Gdy zstę -- pu -- je "z nie" -- bios "w nis" -- koś -- ci:
}
}MELODYJA
DRUGA.

\relative c { 
\clef tenor
\time 3/4
\autoBeamOff
\repeat volta 2 {
\stemDown c'2 b8 d | c4.([b16 a]) g4 | \stemUp e8 e e4 d | e r r 
} \break
\repeat volta 2 {
e8 f8 g4 \afterGrace g4 { a4 } | g4 g4 g4 | e8 f8 g4 \afterGrace g4 { a4 } | g4 g4 g4 | \break
\stemDown c2 d4 | c8 c8 c4 b4 | c2 d4 | c8 c8 c4 b4 | \break
c2 b8 [d8] | c4. (b16 [a16]) g4 | \stemUp e8 e8 e4 d4 | e4 r4 r4
}}
\addlyrics { \small {
Wi -- wat \skip 1 dzi__ -- siaj Bos -- kiej I -- stno -- ści!
Już się o -- no | speł -- ni -- ło, | Co pod fi -- gu -- rą by -- ło:
We -- so -- ło na zie -- mi, | Gdy Bo -- ga wi -- dzi -- my,
Krzy -- knij \skip 1 świe__ -- cie z_wiel -- kiej ra -- do -- ści!
}
}
\addlyrics { \small {
Gdy zstę \skip 1 pu__ -- je z_nie -- bios w_nis -- ko -- ści!
}}


Wiwat dzisiaj Boskiej Istności!
Gdy zstępuje z niebios w niskości:
Już się ono spełniło,
Co pod figurą było:
Wesoło na ziemi,
gdy Boga widzimy,
Krzyknij świecie z wielkiej radości!

Już Proroków pismo spełnione,
Gdy widzimy słowo wcielone;
Symeon się weseli,
Gdy słyszy że Anieli
Bogu wyśpiewują,
Pokój oznajmują,
Serce całe radość przenika.

Już Ojcowie to uprosili
Święci czego sobie życzyli;
Płacząc, jęcząc wzdychali,
Rosy z nieba wołali:
Spuśćcie nam obłoki,
Wydajcie nam w skoki,
Żebyśmy tu dłużej nie byli.

Słodki Jezu jak ci dziękować,
Gdyżeś zstąpił Ojców ratować:
Gdy Ojcowie już w niebie,
Przyjmij dzieci do siebie;
Przyjmij Ojców syny,
I Matek dzieciny,
Niechaj święci i nas ratują.

Wiwat, wiwat! wielka ochota,
Gdy Bóg nieba otworzył wrota:
Nieskończone radości,
Gdy Bóg z swojej miłości,
Piekło zawojował,
I czarta przykował,
O szczęśliwa niebios roboto!

Wiwat, wiwat! bądźmy weseli,
Gdy w tarasach owi anieli,
Których pycha zepchnęła,
Człowieka wywyższyła
Do Rajskiej wieczności,
Pokój na niskości,
Wiwat, wiwat! bądźmy weseli!


PIEŚŃ XI.\header {
  tagline = ##f
}
\version "2.14.2"

\score {
\relative g { \clef tenor \key d \minor
\time 3/4
\repeat volta 2 {
f8 f'\noBeam f4 (e16 [d c8]) | d d\noBeam d4(c8) [bes] | a c\noBeam f c\noBeam bes a\noBeam | \break a4 g r
}
\stemUp bes4. g8 a\noBeam bes | \stemDown c a\noBeam a4 c | \break
\stemUp bes4. g8 e\noBeam c | f f\noBeam a4 \stemNeutral c | \stemUp bes4. g8 e\noBeam c | \break
f8 f\noBeam a4 \stemDown c | \stemUp bes4. g8 a\noBeam bes | \stemNeutral c8 c\noBeam f,4 f \noBeam \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bóg się rodzi, moc truch -- le -- je, 
Pan nie -- bio -- sów ob -- na -- żo -- ny,
Wzgar -- dzo -- ny, o -- kry -- ty chwa -- łą;
Śmier -- tel -- ny, Król nad wie -- ka -- mi;
A Sło -- wo Cia -- łem się sta -- ło,
I mie -- szka -- ło mię -- dzy na -- mi!
}
}
\addlyrics { \small {
Ogień krze -- pnie blask ciem -- nie -- je,
Ma gra -- ni -- ce nie -- skoń -- czo -- ny,
}
}
\layout {
 indent = #0
 line-width = #150
}
\midi { }
}


Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony,
Wzgardzony, okryty chwałą;
Śmiertelny, Król nad wiekami;

A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami!

Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje:
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób mu za kolebkę dano;
Cóż jest, czem był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy! was to spotkało,
Witać go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami.

Potem i Króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirę, kadzidło i złoto:
Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczemi ofiarami!
A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami.

Podnieś rękę Boże Dziecie,
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj iej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą,
I twoje wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami.
PIEŚŃ XII.\relative c { \clef tenor \key d \minor
\time 2/2
\repeat volta 2 {
\stemUp c4 f f g | a a a bes | \stemDown c2 a | \break
\stemUp a4 a a f | g g g e | f2 r
} \break
\repeat volta 2 {
\stemDown c'4 c c a | bes bes bes g | \stemUp a a a f | \break
g4. a8 g2
}
a4 a bes g | a4. bes8 a2 | \break
a4 a bes g | a4. bes8 a2 | c,4 f f g | \break
a4 a a bes | c2 a | a4 a a f | \break
g g g e | f2 r
}
\addlyrics { \small {
Nie -- po -- ję -- te da -- ry dla nas da -- je,
dzi -- siaj "z nie" -- ba Oj -- ciec ła -- ska -- wy,
Nę -- dze świa -- ta precz od -- mia -- ta, 
A pła -- czli -- we ję -- cze -- nia,
Zkąd dziś wszy -- scy we -- se -- li;
Wy -- śpie -- wu -- ją A -- nie -- li:
Nie -- chaj chwa -- ła Bo -- gu bę -- dzie "w nie" -- bie,
A na zie -- mi po -- kój lu -- do -- wi.
}
}
\addlyrics { \small {
Gdy się wie -- czne Sło -- wo Cia -- łem sta -- je,
mo -- cą swo -- jej cu -- do -- wnej spra -- wy:
"W dzię" -- ków gło -- sy pod nie -- bio -- sy
I "w we" -- se -- le za -- mie -- nia;
}
}


Niepojęte dary dla nas daje,
dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy,
Gdy się wieczne Słowo Ciałem staje,
mocą swojej cudownej sprawy:
Nędze świata precz odmiata,
A płaczliwe jęczenia,
W dzięków głosy pod niebiosy
I w wesele zamienia;
Zkąd dziś wszyscy weseli;
Wyśpiewują Anieli:

Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Patryarchów świętych upragnione
Spełniło się oczekiwanie,
Kiedy słowo z Panny narodzone
Dopełniło wszystkich żądanie:
Gwiazda nowa Jakubowa
Wypuściła promienie,
Ciemne błędy gasząc wszędy,
Światła czyni zjawienie;
Z kąd dziś każdy z Anioły,
Wyśpiewuje wesoły:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Już Prorockich przepowiedzeń skutki,
Odmieniły świat cały mile:
Oddalając uprzykrzone smutki,
Przywróciły wesołe chwile:
Wszędy echo brzmi z pociechą,
Że z daru Zbawiciela,
Upewnienie o zbawienie,
Dopełniło wesela:
Więc z niebieskiemi szyki,
Wydajmy dziś okrzyki:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Niebo dzisiaj z ziemią połączone,
Wyśpiewuje wdzięczności pienie;
Dzięki Bogu czyni nieskończone,
Za zjawione ludziom zbawienie:
Radość nasza z Messyjasza
I wszystkiemu stworzeniu,
Że Pan chwały śmierci strzały
Skruszył w swem narodzeniu.
Brzmijże świecie wesoło,
Wydaj odgłos w około:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.

Aby człowiek Bogiem był nazwany,
Jego postać Bóstwo przybrało;
By nie brząkał niewoli kajdany,
Słowo Ojca ciałem się stało.
Sługa z Pana, ach odmiana!
Niesłychane przykłady!
By z wdzięczności dla miłości
Człowiek w Boga szedł ślady:
Więc niech pienia odgłosy,
Idą aż pod niebiosy;
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie
A na ziemi pokój ludowi.

Uczynione z twej miłości związki,
Bóstwa twego z naszym rodzajem,
Sprawiły nam ścisłe obowiązki
Byś miłowan od nas był wzajem.
Dajże Panie, me kochanie,
By ogniste pożary,
W sercach trwały na wiek stały,
Byś był kochan bez miary.

 
Nuż i teraz z miłości,
Wyśpiewujmy z radości:
Niechaj chwała Bogu będzie w niebie,
A na ziemi pokój ludowi.


PIEŚŃ XIII.\relative g { \clef tenor \key d \minor
\time 3/4
\repeat volta 2 {
\stemDown c4 a bes | c8 [d16 e] f4 d | c bes8 a\noBeam a4 | g r r
} \break
bes g8 bes\noBeam a bes\noBeam | c4 a8 c\noBeam bes a\noBeam | bes4 g8 bes\noBeam a bes\noBeam | \break
c4 a8 c\noBeam bes a\noBeam | c4 a bes | c8 [d16 e] f4 d | \break
c8 bes\noBeam a4 g | \stemUp f r r \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
}
Pan z nieba i \skip 1 z ło -- na Oj -- ca przy -- cho -- dzi,
Ła -- ski przy -- no -- si, kto o nie pro -- si,
Od -- pusz -- cza grze -- chy, da -- je po -- cie -- chy:
O Pa -- nie \skip 1 nasz \skip 1 świę -- ty, Cud nie -- po -- ję -- ty.
}
\addlyrics { \small {
Oto się \skip 1 z \skip 1 Ma -- ry -- i dziś Je -- zus ro -- dzi;
}
}


Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,
Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;
Łaski przynosi, kto o nie prosi,
Odpuszcza grzechy, daje pociechy:
O Panie nasz święty, Cud niepojęty.

Przystąpmy do Tronu z swemi prośbami,
Którego oczęta zpłynęły łzami;
Niech łaska Boże, twoja wspomoże;
Zlituj się Panie, oddal karanie
Od nas grzesznych ludzi, gdy trąba zbudzi.

Pamiętaj na dobroć, co się to stało,
Żeś przyjął z Maryi nikczemne ciało;

Panna nosiła, Panna powiła,
Grzały pieluszki, czcili pastuszki,
Monarchy witali, gdy cię poznali.

A siano i żłobek, i bydląt dwoje,
Bawiły pieszczone ciałeczko twoje;
Powieczki łzami, jakby perłami,
Przy piersiach snęły, gdy zatonęły,
Sam robaczek w głodzie, a świat w wygodzie.

O! Panie tyś z Ojca, tyś światło z Boga,
Ubogiś i twoja Matka uboga:
Te czynią kroki, Boskie wyroki,
Aby stworzony człowiek, korony
Dostąpił przez ciebie i mieszkał w niebie.
 
Wejrzej o nadziejo! dawco zbawienia,
Na nędznych ubogich, któremu pienia
Oddają zorze. ziemia i morze,
Co tylko czuje, kołem się snuje,
Jan jeszcze w żywocie, znał cię w istocie.
 
Te same czynimy tobie i twemu
Ojcu i Duchowi w Bóstwie równemu,
Brzmiące okrzyki, przez swe języki,
Głębokie dzięki, święty na wieki,
Troisty, jedyny, odpuść nam winy.


PIEŚŃ XIV.
Proza na Boże Narodzenie.\relative g { \clef tenor
a4 b c b | d c b b | a b c b | d c b b | \break
e e8 e\noBeam d4 e | c b4. a8 a4 | c c8 c\noBeam b4 b | \break
c c8 c\noBeam b4 b | e e8 e\noBeam d4 d | f f8 f\noBeam e4 e | \break
e e8 e\noBeam d4 e | b8 c\noBeam d c\noBeam b4 a \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
In -- fi -- ni -- tæ bo -- ni -- ta -- tis,
Et im -- men -- sæ Ma -- jes -- ta -- tis,
Sce -- nam re -- clu -- dit præ -- sci -- pi -- um. 
Hic a -- mor ri -- get, Hic ig -- nis fri -- get, 
Hic De -- us ja -- cet, Hic ver -- bum la -- cet, 
Hic im -- mor -- ta -- lis nas -- ci -- tur mor -- ta -- lis.
}
}


Infinitæ bonitatis,
Et immensæ Majestatis,

Scenam recludit præscipium.
Hic amor riget, Hic ignis friget,
Hic Deus jacet, Hic verbum tacet,
Hic immortalis nascitur mortalis.

Pennis venti qui portatur,
Hic a ventis flagellatur,
Lux vera, nocte obruitur.
Soles gemelli — Fluunt ocelli,
Amore plenæ — Diffluunt genæ,
Artus tenelli — Trepidant Puelli.

Quem nec ampla terræ castra,
Nec cœlorum ambiunt astra,
Parvis contegitur fasciolis:
Pro Cœli aula — Vilis est caula,
Illustre tectum — Nix tegit lectum,
Patens rigori — Pervium furori.

Orbem terræ qui creavit,
Cœli molem qui fundavit,
Non habet locum in diversorio.
Cui cœlum sedes — Non habet ædes;
Qui nos amænat — Qui nos serenat,
Flet sub acerbis — Boreæ procellis.

Egredimini de duris,
Obstinati cordis muris,
Filiæ Sion egredimini!
Videte bellum — Regem Puellum,
Cui sella gramen — Cui thronus stramen,
Cui misellus — Servus est asellus.

O mi Jesu! o meorum
Prima vena gaudiorum:
O Angelorum lætitia!
O mi amator! — O sospitator!
Tune miselle — Rex es Puelle?
Tune Creator — Cœli Imperator?

O immensæ charitatis,
Inexhaustæ bonitatis
Tuæ, mi Jesu! quis est numerus?
Quis te amor angit? — Quis te ignis tangit?
O mundi lumen! — O Cœli Numen!
Salutis author — Patrone et fautor.

O cunabula! o fœnum!
O præsepe Deo plenum!
O Virgo Parens! o Puellule!
Puelle nate — Deus incarnate,
Hic ignis crescit — Cor emollescit,
Pectus liquescit — Amor obstupescit.


PIEŚŃ XV.\relative c { 
\clef tenor
\key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff

\stemUp f4 c f g |
a4. g8 f2 |
f4 c f g |
a4. g8 f2 | \break
\stemDown c'4 bes a bes |
c4 bes a2 |
c4 bes a bes |
c bes a2 \bar "|:" \break
a4 a g a |
bes a g2 |
a4 a g a |
bes a g2 | \break
c4 c a a |
g g a2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
In na -- ta -- li Do -- mi -- ni,
Gau -- dent om -- nes An -- ge -- li,
Et can -- tant cum ju -- bi -- lo: 
Glo -- ri -- a u -- ni De -- o. 
Vir -- go De -- um ge -- nu -- it, 
Vir -- go Chris -- tum pe -- pe -- rit, 
Vir -- go ma -- nens in -- ta -- cta.
} }

In natali Domini,
Gaudent omnes Angeli,
Et cantant cum jubilo:
Gloria uni Deo.
Virgo Deum genuit,
Virgo Christum peperit,
Virgo manens intacta.

Nuntiavit Angelus
Gaudium pastoribus,
Christi nativitatem,
Magnam jucunditatem.
Virgo Deum etc.

Tres Magi advenerunt,
Munera obtulerunt,
Christo nato Domino,
Salvatori humano.
Virgo Deum etc.

Stella cœli fulgida,
Apparuit splendida,
Quæ Magos conducebat,
Ubi Christus jacebat.
Virgo Deum etc.

De natali Domini,
Laudes demus Numini,
Cantantes assiduo:
Gloria uni Deo.
Virgo Deum etc.

PIEŚŃ XVI.
Z łacińskiego: In natali. — Melodyja jak wyżej.


Na Boże narodzenie,
Aniołów ucieszenie,
Gdy z weselem śpiewają,
Bogu cześć, chwałę dają.
Panna Syna powiła,
Chrystusa porodziła,
Panną będąc jak była.

Pasterzom to wesele,
Przyniósł Anioł, że w ciele
Bóg się ludziom narodził,
Z grzechu ich oswobodził.
Panna Syna i t. d.

Trzej królowie przybyli,
Darami go uczcili,
Jako Pana swojego,
Zbawcę rodu ludzkiego.
Panna Syna i t. d.

Gwiazda się pojawiła,
Co Królów prowadziła,
Prowadząc im świeciła,
Gdzie Panna z Synem była.
Panna Syna i t. d.

Z Bożego narodzenia,
Wznawiajmy dziękczynienia,
Nieustannie śpiewając,
Bogu cześć, chwałę dając,
Panna Syna i t. d.

PIEŚŃ XVII.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

a'2 bes4 |
c8 \stemUp a a4( g8)[ f] |
\stemDown g8 g g4 a |
bes a r4 \bar ":|" \break

c8 \stemUp a a4( g8)[ f] |
\stemDown g8 a bes4. a8 |
bes a \stemUp g4. f8 |
e f g4 c, | \break

f8 f f4 \stemDown d' |
c2 bes4 |
a8 bes c4 \stemUp e, |
f2 f4 | \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
A cze -- muż mój Jezus tak u -- bo -- go le -- ży? 
Znać dla tego by grzesz -- ni -- ka,
Czar -- tow -- skie -- go nie -- wol -- ni -- ka, 
Od pie -- kła wy -- ba -- wił, 
Przez u -- bós -- two zba -- wił.
} }
\addlyrics { \small {
A -- ni po kró -- lewsku ni w_dro -- giej o -- dzie -- ży? 
} }


A czemuż mój Jezus tak ubogo leży?
Ani po królewsku ni w drogiej odzieży?
Znać dla tego by grzesznika,
Czartowskiego niewolnika,
Od piekła wybawił,
Przez ubóstwo zbawił.

Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina?
Wszak świat, niebo, ziemia jego jest dziedzina,
Ale w stajence ubogiej,
Na sianeczku w ten mróz srogi;
W kamiennym żłobeczku,
Zimno Paniąteczku.

Czemuż nie w bogatej pościeli królewskiej,
Nie pod pawilonem leży Pan niebieski?
Pajęczyna pawilonem,
By każdy człek był zbawionym
Od nałogu złego,
Bogu obmierzłego.

A cóż za dworzany ma małe Dzieciątko,
Syn Ojca wiecznego, miłe pacholątko?
Osioł z wołem to dworzany,
Zważ człeku Pana nad Pany,

Bydlęta mu służą,
Jak Bogu posłużą.

A ty mu jak służysz, żałość mu zadajesz,
Gdy za jego dobroć, czartu się oddajesz;
Porzuć twoje złe nałogi,
Jezusowi łzy na nogi
Wylewaj serdecznie,
Będziesz z nim żył wiecznie.Page007a Pastorałki.jpgZobacz też


Przypisy

 1. Znak taki położony przy melodyi, gdy ich jest dwie lub trzy do jednej pieśni, wskazuje która z niech jest pospoliciej używana.
 2. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku — zdublowany przecinek.
 3. Rama było miasteczko w Ziemi świętej w pokoleniu Benjamin.
 4. Że niektórych Pieśni melodyje nie mają jednostajnego taktu, ale go dwa lub trzy razy zmieniają, jako to: Ogrodzie oliwny, Do ciebie Panie, Boże w dobroci, i t. p. nie zdaje się to pochodzić z śpiewania ludu, tylko że tak początkowo ułożone były: gdyż napotykamy w tym sposobie przez dawnych Kompozytorów ułożone niektóre melodyje, jak n. p. w xiążce: Melodiæ odarum Horatii, Francoforti 1552; — w Rosa Bohemica, Pragæ 1668 pieśń Ś. Wojciecha: Hospodyne pomiłuy ny; — w Melodyjach na Psałterz polski Mikołaja Gomółki, w Krak. 1580, psalm 81 i 85, i w wielu innych.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).