Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0032

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


PIEŚNI
NA BOŻE NARODZENIE.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚŃ I.\relative c {\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\override Score.BarLine #'transparent = ##t
\stemUp f2 g4 a2 bes4 a g a2 f g4 a2 bes4 a g a2 |
\break
g4 g g f8[ e] d2 
\override Score.BarLine #'transparent = ##f
\bar ":|"
f4 \override Score.BarLine #'transparent = ##t
 e f g f e2 |
\break
f4 e f g f e2 f4 d e cis d2 |
\break
f4 e f g f e2 |
f4 e f g f e2 a4. 
\break
g8 f4 e d2
\override Score.BarLine #'transparent = ##f
\bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Nu -- żeś -- my Chrze -- ści -- ja -- nie, ser -- de -- cznie się ra -- duj -- my dnia dzi -- siej -- sze -- go,
A -- by sza -- tań -- ską moc I je -- go wszy -- stką złość wiecz -- nie za -- gu -- bił,
A nas Chrze -- ści -- ja -- ny, Za swe wła -- sne sy -- ny so -- bie po -- ślu -- bił.
} }
\addlyrics { \small {
Że się ra -- czył na -- ro -- dzić z_czy -- sto -- ści Pa -- nień -- skiej Syn Bo -- ga ży -- we -- go,
} }


Nużeśmy Chrześcijanie,
serdecznie się radujmy dnia dzisiejszego,
Że się raczył narodzić
z czystości Panieńskiej Syn Boga żywego:
Aby szatańską moc,
I jego wszystką złość wiecznie zagubił;
A nas Chrześcijany,
Za swe własne syny sobie poślubił.