Śpiewnik kościelny/Pieśni adwentowe

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Pieśni adwentowe
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Indeks stron

PIEŚNI
ADWENTOWE.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚŃ I.
Hejnał Roratny.\relative c' 
{\clef tenor
 \key c \major
 \time 4/4
 \stemUp 
 d,4 a' a gis |
 a4. f8 e4 d\fermata \bar "."
 \stemDown 
 d' c b a |
 \break
 b c b a\fermata \bar "."
 a8 b c4 \stemUp a g |
 a4. f8 e4 d\fermata \bar "|."
 }
\addlyrics { \small {
Hej -- nał wszys -- cy za -- śpie -- waj -- my, Cześć i chwa -- łę Bo -- gu daj -- my, Na - boż -- nie knie -- mu wo -- łaj -- my.
}
}


Hejnał[1] wszyscy zaśpiewajmy,
Cześć i chwałę Bogu dajmy,
Nabożnie kniemu wołajmy.

Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności,
Rozpędź piekielne ciemności.

Jużci ona noc minęła,
Co wszystek świat ucisnęła,
A początek z grzechu wzięła.

Na to Boży Syn jedyny,
By ciemności zniosł i winy,
W żywot wstąpił świętej Panny.

Temu Bóg dał nas w opiekę,
By czartowską zniosł z nas rękę,
I piekielną odjął mękę.

Ten łaskawie nas przyjmuje,
Z wiecznych ciemności wyjmuje,
Światłość zbawienną gotuje.

Tylko nam ta noc zostanie,
Co jest na odpoczywanie,
A odnawia pracowanie.

Lecz i prace i wsze sprawy,
Da szczęśliwe Bóg łaskawy,
Byle Bogu był człek prawy.

Boże prawdziwa światłości,
Ty oświeć nasze ciemności,
Wiodąc do twojej jasności.

Daj nam szczęśliwe powstanie,
Twojej łaski przeżegnanie,
A dobroci wysławianie.

Boże wiecznej wszechmocności,
Broń od złości i przykrości,
Nagłej, wiecznej, śmiertelności.

Ty, któryś jest dobrotliwy,
Odmień swój gniew sprawiedliwy,
A racz nam być miłościwy.

Amen, Amen, raczysz to dać,
Byśmy się tam mogli dostać,
Na wieki z tobą królować.

PIEŚŃ II.

Hejnał Roratny.\relative c' {\clef tenor
\key c \major
\time 4/4
\stemUp d,4 e gis a |
b gis a e\fermata \bar "."
a g e g |
\break
f e d c\fermata
\repeat volta 2 
{
c e f g |
d e f e\fermata
}
}
\addlyrics { \small {
Bo -- że wiecz -- ny, Bo -- że ży -- wy! Od -- ku -- pi -- cie -- lu praw -- dzi -- wy, Wys -- łu -- chaj nasz głos płacz -- li -- wy!
}
}


Boże wieczny, Boże żywy!
Odkupicielu prawdziwy,
Wysłuchaj nasz głos płaczliwy!

Któryś jest na wysokości,
Schyl nieba, użycz litości:
Spuść się w nasze głębokości.

O niebieskie góry srogie,
Spuśćcie rosę na ubogie,
Dajcie nam zbawienie drogie.

Nietrzymajcie przejrzanego,
Chmury swoim dżdżem naszego
Przynieście sprawiedliwego.

Przyjdź co rychlej miłosierny,
O Boże! człowiek mizerny,
Ciebie czeka, tobie wierny.

Obejdź się z nami łaskawie
Zmiłuj się po nagłej sprawie,
Racz przyjść ku twej wiecznej sławie.

Odmień Panie twój gniew srogi,
Odmień, niech człowiek ubogi
Nawiedzi twe święte progi.

Usłysz płacz stworzenia swego,
Daj doczekać uciesznego
Narodzenia Syna twego.

Amen zakrzykniem wdzięcznemi
Głosy, by nas Bóg z świętemi
Złączył poczty anielskiemi.


PIEŚŃ III.\relative c' {\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\partial 4
c4 |
c c8 d16 es d2 |
c4 c bes a |
g f r c' |
\break
a bes c d |
c f e d |
c2 r4
\repeat volta 2 {
c4 |
\break
c c8 d16 es d2 |
c4 c bes a |
g f r }
}
\addlyrics { \small {
Po u- pad _ - ku czło -- wie -- ka grzesz -- ne -- go, U -- ża -- lił się Pan stwo -- rze -- nia swe -- go, Zes -- łał na _ _ świat Ar -- cha -- nio -- ła cne -- go.
}
}


Po upadku człowieka grzesznego,
Użalił się Pan stworzenia swego,
Zesłał na świat Archanioła cnego.

Idź do Panny Imię jej Maryja,
Spraw poselstwo: Zdrowaś łaski pełna,
Pan jest z tobą, nie bądźże troskliwa.

Panna na ten czas Psałterz czytała,
Gdy pozdrowienie to usłyszała,
Na słowa się Anielskie zdumiała.

Archanioł widząc Pannę troskliwą,
Jął ją cieszyć mową łagodliwą:
Panno nie lękaj się, Pan jest z tobą.

Nalazłaś łaskę u Pana swego,
Ty się masz stać Matką Syna jego,
Ta jest wola Boga wszechmocnego.

A będzie mu dane Imię Jezus,
Ten będzie zbawicielem wszystkich dusz,
Raczysz miła Panno przyzwolić już.

Panna aczkolwiek była troskliwa,
Ale widząc że to wola Boża,
Rzekła: Pańska służebnicamci ja.

Aczem ja wielce pragnęła tego,
Bym mogła być sługą Matki jego,
Stańże mi się według słowa twego.

Jak prędko te słowa wymówiła,
Wnet Pana w żywocie swym poczęła,
A tam Bogu cześć i chwałę dała.

O Panno gdyżeś takowej mocy,
Wołamy ktobie we dnie i w nocy,
Raczysz nam być grzesznym na pomocy.

Byśmy Panno przez twe przyczynienie,
Mieli tu swych grzechów odpuszczenie,
A potem wiekuiste zbawienie.


PIEŚŃ IV.\relative c {\clef tenor
\key c \major
\time 4/4
\stemUp c4 g' a g |
\stemDown c b a g\fermata |
\stemUp g g a g |
\break
f e d c\fermata \bar "."
g' g a f |
bes a a g\fermata |
\break
\stemDown c b a g |
\stemUp a g8[ f] e[ d] c4\fermata  \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
U -- rząd zba -- wie -- nia ludz -- kie -- go, Po -- trze -- bo -- wał pil -- nie te -- go, By u -- pa -- dek Bóg na -- pra -- wił, Czło -- wie -- ka grze -- szne -- go _ _ zba -- wił.
}
}


Urząd zbawienia ludzkiego,
Potrzebował pilnie tego,
By upadek Bóg naprawił,
Człowieka grzesznego zbawił.

Pan Bóg w Trójcy świętej radził,
By świat zbawił, grzechy zgładził,
Przez wcielenie Syna swego,
Sprawą Ducha najświętszego.

Panna od wieku przejrzana,
Archaniołem obesłana:
Żeby na to przyzwoliła,
Matką najwyższego była.

Mówiąc: Zdrowaś bądź Maryja,
Łaskiś pełna żadna inna,
Pan jest z tobą od stworzenia,
Nie lękaj się pozdrowienia.

Oto poczniesz najwyższego,
Syna Boga wszechmocnego,
I porodzisz Boską mocą,
Ducha świętego pomocą.

Panna się z tego zdumiała,
Czego przedtem niesłyszała,
Wolą Bożą być baczyła,
Aniołowi przyzwoliła.

O czem sprawnie wysłuchawszy,
Rzekła Posłowi powstawszy:
Służebnicam Pana mego,
Stań się według słowa twego.

Duch święty natychmiast zstąpił,
Ciało Panieńskie poświęcił;
Słowo Boże jest wcielone,
Ludzkie plemię wybawione.

Przy tej tak wdzięcznej nowinie,
Którąć Anioł prawi ninie,[2]

Pełna łaski Panno prosim,
Łaskę Pańską niech odnosim.

W tobie jest obfitość wszelka,
A w nas jej potrzeba wielka,
Maryja morzem łask słynąc,
Dozwól łaskom na nas spłynąć.


PIEŚŃ V.\relative c' {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\stemUp a4 f a | \stemDown c2 c4 | d2 bes4 | c2. |
c4 d2 | bes4 c2 | 
\break
a4 bes2 | g4 a2 | c4 c2 | a4 bes2 | g4 a2 | g4 \stemNeutral f2 |
\break
f4 a bes | c2 a4 | bes2 g4 | a2. \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Głos wdzięcz -- ny z_Nie -- ba wy -- cho -- dzi, Gwiaz -- dę knam no -- wą wy -- wo -- dzi, Któ -- ra roz -- świe -- ca ciem -- noś -- ci, I od -- kry -- wa na -- sze zło -- ści.
}
}


Głos wdzięczny z Nieba wychodzi,
Gwiazdę knam nową wywodzi,
Która rozświeca ciemności,
I odkrywa nasze złości.

Z różdżki Jesse kwiat zakwita,
Który zbawieniem świat wita,
Pan Bóg zesłał Syna swego,
Przed wieki narodzonego.

Ojcowie tego czekali,
Tego Prorocy żądali,
Tego Bóg światu miał zjawić,
Od śmierci człeka wybawić.

Którego aby wąż zdradził,
Z rajskich rozkoszy wysadził,
Skusił by z drzewa rajskiego
Skosztował zakazanego.

Przez co był z Raju wygnany,
I na wieczną śmierć skazany;
Lecz Pan użalił się tego,
Myślił o zbawieniu jego.

Wnet Anioł Pannie zwiastował,
O czem Prorok prorokował:
Iż miał powstać Syn zacnego
Plemienia Dawidowego.

Weselcie się ziemskie strony!
Puściwszy niebieskie trony
Bóg idzie na te niskości,
Z niewymownej swej litości.

Weselcie się i Anieli,
A bądźcie z tego weseli:
Że się nam Bóg w ciele stawi,
Ten upadek nasz naprawi.

Weselcie się wszyscy święci,
I wy ludzie smutkiem zdjęci,
Idzie na świat Odkupiciel,
Strapionych wszystkich Zbawiciel.

Wesel się stary Adamie,
Wesel się i Abrahamie,
Już wstaje twe pokolenie,
Wszystkich narodów zbawienie.

Wesel się i ty Dawidzie,
Oto Król do ciebie idzie,
Który na tronie twym siędzie,
Na wieki królować będzie.

Weselcie się i dziateczki,
Matki i cne panieneczki;
Oto Panna Syna rodzi,
Niech ta wieść wszystkich zachodzi.

Którą Archanioł pozdrowił,
A te słowa do niej mówił:
Zdrowa bądź pełnaś światłości,
Porodzisz Syna w czystości.

Panna gdy to usłyszała,
Pokornie odpowiedziała:
Otom służka Pana mego.
Stań się według słowa twego.

Szczęśliweż to ukorzenie,
Które dało nam zbawienie,
Serce Panny zniewoliło,
Boga z nieba wywabiło.

Przez twą pokorę żądamy,
Niech tej łaski doznawamy,
By nam grzechy nie szkodziły,
Od Boga nas nie dzieliły.

Zjednaj nam u Syna twego.
Zbawiciela świata tego:
Czystość, miłość i pokorę,
Naszę gładzącą niestworę.

Daj nam pozbyć co jest złego,
Daj dojść dobra najwyższego;
Przez pokorę nas takową,
Wpraw w społeczność Jezusową.


PIEŚŃ VI.\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemUp f8 a \stemDown c4 c |
f8 d c4 c |
d8 c bes4 a |
\break
c8 a \stemUp g4 f \bar "."
a8 g g4 a |
\stemDown bes8 bes a4 g |
\break
\stemUp a8 g f4 f |
\stemDown bes8 bes \stemUp a4 g |
f8 a \stemNeutral c4 c |
\break
f8 d c4 c |
d8 c bes4 a |
c8 a g4 f \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Ar -- cha -- nioł Bo -- ży Ga -- bry -- el, Pos -- łan do Pan -- ny Ma -- ry -- jej, Z_Ma -- je -- sta -- tu Trój -- cy świę -- tej, Tak spra -- wo -- wał po -- sel -- stwo kniej: Zdro -- waś Pan -- no łas -- kiś peł -- na, Pan jest z_To -- bą to rzecz pew -- na.
} }

Archanioł Boży Gabryel,
Posłan do Panny Maryjej,
Z Majestatu Trójcy świętej,
Tak sprawował poselstwo kniej:
Zdrowaś Panno łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą to rzecz pewna.

Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna sromieźliwa,
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł jej: nie bój się Maryja,
Najszczęśliwszaś Panno miła,
Nalazlaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz jego Syna.

Jezus nazwiesz Imię jego,
Będzie Synem najwyższego,
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa:
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszystkiego.

A jakożby to mogło być,
Jęła Panna kniemu mówić:

Ja nie chcę męża nigdy znać;
Jął jej Anioł tak powiadać:
Iż duch święty z swej miłości,
Sprawi to w tobie w czystości.

Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż to wola Pana mego,
Toć ja służebnica jego,
Stań się według słowa tego.

Rychlej niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem,
W żywocie Panny najczystszej,
Ze krwie czystego serca jej,
Sprawą Boga wszechmocnego,
Miłośnika człowieczego.

I toć wielka miłość była,
Boga Ojca jego Syna;
Iż dla człowieka grzesznego,
Z majestatu najświętszego,
Z miłości wiecznej przed wiekiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem.

O Aniele Gabryelu!
Najszlachetniejszy z tak wielu,
O Pośle najznakomitszy,
Nie jest równy tobie inszy:
Z poselstwa któreś sprawował,
Znać iż cię Bóg umiłował.

Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś tak w wielkiej łasce jego,
Módl się do Pana za nami,
I do tej najświętszej Panny,

Abyśmy z grzechów powstali,
Po śmierci z nim królowali.

Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi jego miłemu,
I Duchowi najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu,
Dziękujmy dziś w pokorności,
Za ten cud jego miłości.


PIEŚŃ VII.
Pieśń ta śpiewana bywa na Roratach. Po każdej strofie prozy łacińskiej: Mittit ad Virginem, śpiewa się jedna lub dwie strofy tej pieśni.\relative c {\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\stemUp f4 f a b |
\stemDown c2 c |
d4 e f c |
a( b) c2 |
\break
\stemUp bes4 g a bes |
a( g) f2 |
e4 f g a |
g2 c, |
\break
f4 g a f |
\stemDown c' d c2 |
\stemUp f,4 g a bes |
a( g) f2 \bar "."
}
\addlyrics { \small {
\markup { \bold Zdro} -- \markup { \bold waś } \markup { \bold bądź }Ma -- ry -- ja, Nie -- bies -- ka li -- li -- ja, Pa -- nu Bo -- gu mi -- ła, Mat -- ko li -- toś -- ci -- wa. Tyś jest na -- sza u -- ciecz -- ka, Naj -- święt -- sza Ma -- ry -- ja. -- 
}
}


Zdrowaś bądź Maryja, Niebieska lilija,
Panu Bogu miła, Matko litościwa.
Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, Ukaż drogę pewną,
Przykazania twego, Boga wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna pańskiej, Czystości anielskiej,
Pannaś nad Pannami, Święta nad świętemi,
O Najświętsza Maryja, Módl się dziś za nami.

Pełna wszech światłości, Wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęła, Wielkąś sławę wzięła,
Przez twoje narodzenie, Wziął świat pocieszenie.

Pan stworzył Adama, Ludzkiego plemienia
Ojca, Ewę matkę, Co zgrzeszyli jabłkiem;
Aleś ty naprawiła, Co Ewa straciła.

Z tobą był Duch święty, Syn Boży poczęty
W twym żywocie czystym, Trójcy świętej miłym,
I z ciebie się narodził, Obyczajem dziwnym.

Błogosławionaś ty, Nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący, Dał przez cię zbawienie,
Jezus Syn twój odkupił, Wszystko ludzkie plemię.

Tyś jest litościwa, Matka nasza miła,
Jaśniejsza nad słońce, W najświętszej zasłudze,
W twojejci są obronie, Wszyscy grzeszni ludzie.

Między niewiastami, Czystemi Pannami,
Tyś sama najczystsza, Królowa Anielska,
Nie była Panu Bogu, Żadna nad cię milsza.

Błogosławion owoc, Żywota twojego
Jezus miłościwy, Syn Boga żywego,
Bądźże jemu cześć, chwała, Z dobrodziejstwa jego.

Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste Panie,
Racz dać ludu twemu, Tu dziś zebranemu,
Przez zasługi Matki twej, Domieść chwały wiecznej.

Amen wszyscy rzeczmy, Wierni chrześcijanie,
Cośmy się tu zeszli, Ku chwale tej Pannie,
Zachowaj nas od złego, Twojemi prośbami.

PIEŚŃ VIII.
Z łacińskiego: Mittit ad Virginem.\relative c {\clef tenor
\key c \major
\time 4/4
\stemUp c4 d e f |
g( a) g2 |
e4 f g4. f8 |
e4( d) c2 |
\break
g'4 g g g |
a2 f |
g4 a bes bes |
a2 g\fermata |
\break
g4 a \stemDown c2 |
\stemUp b!4 a g2\fermata \bar "."
g4 g g g |
a2 g |
\break
e4 f g4. f8 |
e4( d) c2 |
g'4 g g g |
a2 f |
\break
g4 a bes bes |
a2 g\fermata |
g4 g a f |
g2 c,\fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Po -- sy -- ła do Pan -- ny nie la -- da A -- nio -- ła, Lecz mo -- ca -- rza swe -- go, cne -- go Ar -- cha -- nio -- ła, Mi -- łoś -- nik na -- ro -- du. Nie -- chaj śle moc -- ne -- go Pos -- ła w_na -- szej spra -- wie, A -- by przy -- ro -- dze -- niu u -- czy -- nił bez -- pra -- wie, Z_pa -- nień -- skie -- go pło -- du.
}
}


Posyła do Panny nie lada Anioła,
Lecz mocarza swego, cnego Archanioła,
Miłośnik narodu.

Niechaj śle mocnego Posła w naszej sprawie,
Aby przyrodzeniu uczynił bezprawie,
Z panieńskiego płodu.

Przyrodzeniem władnie zrodzony Król chwały,
Króluje, panuje, i wszystkie zakały
Ze świata precz znosi.

Pysznych karki łamie, hardych myśli tłoczy,
Żaden mocarz mocy jego nieuskoczy,
Wszech siły przenosi.

Niechże precz wyrzuci Xiążę świata tego,
Matkę uczestniczką niech czyni wszystkiego
Państwa ojcowskiego.

Wychodź Pośle z temi posłany darami,
Odkryj co staremi tajono pismami,
Mocą Posła cnego.

Przystępuj a zwiastuj, mów: bądź pozdrowiona,
Mów że łaskiś pełna, że z Bogiem złączona;
Mów niech się nie boi.

Panno przyjmij ten skarb Boży, powierzony,
W którym czysty zamysł twój będzie spełniony,
I ślub się ostoi.

Wysłuchała Panna Posła i przyjęła,
Uwierzyła słowu i Syna poczęła,
Ale przedziwnego.

I Radcę i Rządcę narodu ludzkiego,
Boga, Wszechmocnego, Ojca wieku wszego,
W słowie gruntownego.

Ten nam niech dać raczy grzechów odpuszczenie,
Winy niech z nas zniesie, a niech da zbawienie
Na wysokiem niebie.

Racz błagać za nami Panno Syna swego,
Niech da do ojczyzny przyjść z wygnania tego,
Przez ten owoc z ciebie.


PIEŚŃ IX.


\relative c' {\clef tenor
\key c \major
\time 4/4
\autoBeamOff
\partial 8*2
g8 g |
c4 \stemUp g a b |
\stemNeutral c c r e |
d b c a |
\break
a8[ g] g4 r g8 g |
c4 \stemUp g a b |
\stemNeutral c c r e |
\break
d b c a |
a8[ g] g4 r g8 g |
d'4 d d e |
\break
f8[ d] d4 r g,8 g |
d'4 d d e |
f8[ d] d4 r d |
\break
e d c b |
a8[ g] g4 r c |
g c e8[ d] c[ b] |
d[ c] c4 r \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Spuść -- cie nam na ziem -- skie ni -- wy Zbaw -- cę, z_nie -- bios o -- bło -- ki! Świat przez grze -- chy nie -- szczęś -- li -- wy, Wo -- łał w_no -- cy głę -- bo -- kiej; Gdy wśród prze -- klęc -- twa od Bo -- ga, Czart pa -- no -- wał, śmierć i trwo -- ga, A cięż -- kie prze -- wi -- nie -- nia, Zam -- kły bra -- my -- zba -- wie -- nia.
}
}


Spuśćcie nam na ziemskie niwy
Zbawcę, z niebios obłoki!
Świat przez grzechy nieszczęśliwy,
Wołał w nocy głębokiej;
Gdy wśród przeklęctwa od Boga,
Czart panował, śmierć i trwoga,
A ciężkie przewinienia,
Zamkły bramy zbawienia.

Ale się Ojciec zlitował
Nad nędzną ludzi dolą,
Syn się chętnie ofiarował,
By spełnił wieczną wolą:
Zaraz Gabryel zstępuje,
I Maryi to zwiastuje,
I że z Ducha świętego,
Pocznie Syna Bożego.

Panna przeczysta w pokorze
Wyrokom się poddaje,
Iszczą się wyroki Boże,
Słowo ciałem się staje.
Ach! ciesz się Adama plemie,
Zbawiciel zejdzie na ziemię:
Drżyj piekło! on twe mocy,
W wiecznej pogrąży nocy.

Oto się już głos rozchodzi:
Wstańcie bracia uspieni!
Zbawienie nasze nadchodzi,
Noc się w jasny dzień mieni.
Precz odtąd dzieła niecnoty!
Wylęgnione w śród ciemnoty:
Niech każdy z nas w przyszłości,
Zbroję wdzieje światłości.

Niech nas zdobi mierność stała,
W pokarmie i napoju,
Niehołdujmy chuciom ciała,
Żyjmy w zgodzie, w pokoju!
Naśladować tego mamy,
Którego przyjścia czekamy:
Ta jest powinność nasza
Jak Apostoł ogłasza.

Zbawco świata! szczerze chcemy
Pełnić te powinności;
Złącz się z nami, niech będziemy
Twemi dziećmi w szczerości!
Wlej o! Jezu miłościwy!
W duszę mą pokój prawdziwy,
Posiądź, i serce moje
Wszak jestem dziecię twoje.Page007a Pastorałki.jpg

Zobacz też


Przypisy

  1. Hejnał lub Eynał wyraz dawny, oznaczający Pieśń budzącą, którą stróżowie po miastach rano śpiewali.
  2. ninie wyraz dawny znaczy teraz.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).