Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0028

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.
22
PIEŚNI ADWENTOWE.


PIEŚŃ VIII.
Z łacińskiego: Mittit ad Virginem.\relative c {\clef tenor
\key c \major
\time 4/4
\stemUp c4 d e f |
g( a) g2 |
e4 f g4. f8 |
e4( d) c2 |
\break
g'4 g g g |
a2 f |
g4 a bes bes |
a2 g\fermata |
\break
g4 a \stemDown c2 |
\stemUp b!4 a g2\fermata \bar "."
g4 g g g |
a2 g |
\break
e4 f g4. f8 |
e4( d) c2 |
g'4 g g g |
a2 f |
\break
g4 a bes bes |
a2 g\fermata |
g4 g a f |
g2 c,\fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Po -- sy -- ła do Pan -- ny nie la -- da A -- nio -- ła, Lecz mo -- ca -- rza swe -- go, cne -- go Ar -- cha -- nio -- ła, Mi -- łoś -- nik na -- ro -- du. Nie -- chaj śle moc -- ne -- go Pos -- ła w_na -- szej spra -- wie, A -- by przy -- ro -- dze -- niu u -- czy -- nił bez -- pra -- wie, Z_pa -- nień -- skie -- go pło -- du.
}
}


Posyła do Panny nie lada Anioła,
Lecz mocarza swego, cnego Archanioła,
Miłośnik narodu.

Niechaj śle mocnego Posła w naszej sprawie,
Aby przyrodzeniu uczynił bezprawie,
Z panieńskiego płodu.

Przyrodzeniem władnie zrodzony Król chwały,
Króluje, panuje, i wszystkie zakały
Ze świata precz znosi.

Pysznych karki łamie, hardych myśli tłoczy,
Żaden mocarz mocy jego nieuskoczy,
Wszech siły przenosi.