Śpiewnik kościelny/Msza I missyjna zwana

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Processyja na dzień Zaduszny Msza I missyjna zwana Msza II
Processyja na dzień Zaduszny Msza I missyjna zwana Msza II

MSZE.MSZA I.
MISSYJNA ZWANA
KTÓREJ NAUCZAJĄ LUDU W CZASIE MISSYI, GDZIE LUD
NIE ZWYKŁ ŚPIEWAĆ.
Na Introit.

Zacznijcie usta nasze chwalić Pana swego,
Zacznijcie i wychwalajcie Święte Imię jego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku i teraz i zawsze
i na wieki wieków Amen.

Na Kyrie.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

c4 d c f, | bes a bes g | bes a c f, |
\stemUp g a g f | \stemDown f' e d c | bes c d c |
bes a c \stemUp f, | bes a g f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
KY -- RI -- E Oj -- cze ła -- ska -- wy!
Po -- bło -- go -- sław na -- sze spra -- wy,
Gdy na cześć twe -- go I -- mie -- nia,
Wdzię -- czne wzno -- sim z_serc swych pie -- nia.
} }Melodyja druga


\relative c' {
\clef tenor

\autoBeamOff

\stemDown c2 b | c a | c d | d c \fermata |
c e | d d | c b | a g \fermata |
c d | e c | f e | e d \fermata |
e f | g c, | e d | d c \fermata \bar "|."

}
\addlyrics { \small {
KY -- RI -- E Oj -- cze ła -- ska -- wy!
Po -- bło -- go -- sław na -- sze spra -- wy,
Gdy na cześć twe -- go I -- mie -- nia,
Wdzię -- czne wzno -- sim z_serc swych pie -- nia.
} }


KYRIE Ojcze łaskawy!
Pobłogosław nasze sprawy,
Gdy na cześć twego Imienia,
Wdzięczne wznosim z serc swych pienia.

CHRYSTE Jezu! dobry Panie,
Wysłuchaj nasze wołanie;
Odpuść winy, daruj kary,
Przez moc tej świętej ofiary.

KYRIE Duchu najświętszy!
Spuść dar łaski najgorętszy,
Oświecaj rozum światłością,
Rozpalaj serca miłością.

TRÓJCO święta jeden Boże!
Spraw, co moc twej łaski może,
Aby cię wszyscy poznali,
Z nami wspólnie wychwalali.Na Gloria.
Melodyja jak na Kyrie.

Chwała Bogu na niebiosach,
Niech zabrzmi w wdzięcznych odgłosach;
A ludziom co są dobremi,
Pokój niech będzie na ziemi.

Królu panujący w niebie!
Boże Ojcze wielbim ciebie;
Dzięki wznosim dla twej chwały,
Którą napełniasz świat cały.

Synu u Ojca jedyny!
Baranku! co gładzisz winy;
Przyjmij pokorne błaganie,
Pokaż twoje zlitowanie.

Boś ty sam Święty, sam Bogiem,
Z Duchem świętym w szczęściu błogiem,
I w chwale Ojca panujesz,
Po wszystkie wieki królujesz.

Na Graduał przed Ewangeliją.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4

\autoBeamOff

\stemDown c4 a | bes g | a g \fermata |
c a | bes c8[ bes] | \stemUp a8[ g] f4 \fermata \bar ":|:"
\stemDown c' c | c c | d c \fermata |
bes a | g a | bes c \fermata |
c a | bes g | a8[ bes] c[ bes] | 
\stemUp a[g] f4 \fermata \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Przy -- bądź ku nam Pa -- nie, na na -- sze wo -- ła -- nie;
A -- by -- śmy po -- bo -- żnie pra -- wdy twej słu -- cha -- li,
I o -- nę wy -- ko -- ny -- wa -- li.
} }
\addlyrics { \small {
We -- sprzyj ła -- ską two -- ją, nas wszy -- stkich wzdy -- cha -- nie:
} }

Przybądź ku nam Panie, na nasze wołanie;
Wesprzyj łaską twoją, nas wszystkich wzdychanie:
Abyśmy pobożnie prawdy twej słuchali,
I onę wykonywali.


Na Credo.
Melodyja jak na Kyrie.

Wierzę mocno w jedynego
Boga, Ojca wszechmocnego,
Który z niczego świat cały,
Słowem stworzył dla swej chwały.

Wierzę i w Syna Bożego,
Jezusa Pana naszego;
Który dla ludzi zbawienia,
Dla nas grzesznych odkupienia,

Z Ducha świętego wcielony,
Z Maryi Panny zrodzony;
Będąc Ojcu równy w Bóstwic,
Wiódł żywot w nędzy, w ubóstwie.
Klęcząc.

Potem męczon, ukrzyźowan,
Umarł i w grobie pochowan;
Zmartwychwstał, wsłąpił do chwały,
Zkąd przyjdzie sądzić świat cały.

Wierzę i w Ducha świętego,
Z Ojca z Syna idącego,
Równej chwały, równej mocy,
Z niego mówili Prorocy.

Wierzę Kościół, w nim zbawienie,
Wierzę grzechów odpuszczenie,
Czekam umarłych wskrzeszenia,
Chwały wiecznej dostąpienia.


Na Offertorium.
Melodyja jak na Graduał.

Przyjmij od nas Boże tę świętą Ofiarę,
Przyjmij ją za grzechy a daruj nam karę;
Wszak lo jest krew, ciało, najmilszego Syna,
W przymiotach chleba i wina.

Niech będzie przed tobą najmilszym zapachem,
Niech będzie dla piekła przeraźliwym strachem,
Niech będzie dla ludzi łask źródłem skutecznych,
Do zbawicnia poźytecznych.

Niech mają i dusze czyszczowe, ochłodę;
Niech spływa ztąd chwała i na świętych trzodę:
My ofiarujący przez ręce Kapłańskie,
Niech mamy oblicze Pańskie.


Na Sanctus.

Præludium.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemDown c4( bes c) a2 r2 \bar "'" c4( bes c) a2 r2 \bar "'" c4 d 
c a bes c( bes) a2 r2 \bar "|" \stemUp g4 a a a a a2 \bar "'" a4
a a g \break f g( a) g2 r2 \bar "." f4 g a4. a8 a2 \bar "'" a4
a a a g f g( a) g2 r2 \bar "|" a4 a g2 a4 a g g a2 \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Świę -- ty! Świę -- ty! Świę -- ty
Pan Bóg za -- stę -- pów!
Peł -- ne są nie -- bio -- sa
i zie -- mia chwa -- ły je -- go.
Bło -- go -- sła -- wio -- ny,
któ -- ry w_I -- mię Pań -- skie i -- dzie.
Ho -- san -- na na wy -- so -- ko -- ści.
} }
UWAGA. Po Podniesieniu śpiewa się jedna lub dwie strofy Pieśni o Najśw. Sakramencie, n. p. Rzućmy się.... Witam cię witam.... lub innej.


Melodyja druga.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemDown c4( bes) a2 r2 \bar "'" c4( bes) a2 r2 \bar "'" c4 d
c a bes c( bes) a2 r2 \bar "|" \stemUp g4 g a bes g a2 \bar "'"
g4 g a bes g a2 \bar "'" c4 d c bes a a g2 r2 \bar "."
}

\addlyrics { \small {
Świę -- ty! Świę -- ty! Świę -- ty
Pan Bóg za -- stę -- pów!
Peł -- ne są nie -- bio -- sa,
Peł -- ne są nie -- bio -- sa,
i zie -- mia chwa -- ły je -- go.
} }
UWAGA. Jeżeli Błogosławiony, po Podniesieniu ma być śpiewane, to tu przydać należy: Hosanna na wysokości.

\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemUp g4 a bes g a2 r2 \bar "'"
g4 a bes g a2 r2 \bar "'"
\stemDown c4( bes) a2 \bar "'"
c4 d c( bes) a a g2 r2 \bar "|"
\stemUp a4 a g2 \bar "'"
a4 a g g a2 \bar "."
}
\addlyrics { \small {
Bło -- go -- sła -- wio -- ny,
Bło -- go -- sła -- wio -- ny
któ -- ry w_i -- mię Pań -- skie i -- dzie.
Ho -- san -- na na wy -- so -- ko -- ści.
} }

Na Agnus.
Melodyja jak na Kyrie.

Baranku Boży! co winy
Ludzkie znosisz, tyś jedyny
Pośrednik za grzesznikami,
Pokaż twą litość nad nami.

Baranku Boży! nasz Panie,
Co znosisz grzechów karanie,
I wypłacasz zasługami,
Pokaż twą litość nad nami.

Baranku Boży! nim ciebie
Godni będziem widzieć w niebie,
Zasilaj tu ciałem swojem,
I obdarz świętym pokojem.


Na zakończenie Nabożeństwa.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemUp f8 g a4 a8 a a a4 bes a8 a g a4 \bar "|"
g8 a a a a4 g8 f g4( a) g \bar "." 
a4_\markup{ \italic {Zdrowaś Maryja i t.d.} } 
 a8 a a a4 
}
\addlyrics { \small {
A -- nioł Pa -- ński zwia -- sto -- wał Pan -- nie Ma -- ry -- i,
i po -- czę -- ła z_Du -- cha świę -- te -- go. 
} }Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryja i t.d.
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryja i t. d.
A Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryja i t. d.

UWAGA. Od Wielkanoocy do Ś. Trójcy, zamiast: Anioł Pański, śpiewa się następująca Antyfona, z łacińskiego: Regina Cœli.\relative c' {
\clef tenor

\autoBeamOff

\stemDown c4 c c b8[ c] | d4 c8[ b] a4 g \fermata |
g a8[ b] c4 b | \stemUp a4 g f e \fermata \bar "."
e4 e e g | f e a g \fermata |
e e e g | f e a g \fermata | 
\stemDown c8[ d16 e] d4. b8 a4 \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
We -- sel się Kró -- lo -- wa mi -- ła!
Bo ten któ -- re -- goś zro -- dzi -- ła,
Zmar -- twych -- wstał Pan nad Pa -- na -- mi,
Módl się do nie -- go za na -- mi,
Al -- le -- lu -- ja.
} }V. Ciesz się i raduj Panno Maryja Alleluja,
R. Bo zmartwychwstał Pan prawidziwie Alleluja.

Módlmy się.

Boże, któryś przez zmartwycbwstanie Syna twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył: spraw to prosimy ciebie; abyśmy przez jego Rodzicielkę Pannę Maryją, wiecznego żywota wesele otrzymać mogli. Przez tegoż Chrystnsa Pana naszego. R. Amen.


\relative c'{
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemDown c4 bes8 a a a a bes4 a8 a g a4 \bar "|"
g8 g g g g a a a a a a4 g8 f g4( a) g \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Wie -- czny od -- po -- czy -- nek racz im dać Pa -- nie,
a świa -- tłość wie -- ku -- i -- sta nie -- chaj im świe -- ci na wie -- ki.
} }
3 razy


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.\relative c{
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemUp f8 a4 a8 
\override Staff.NoteHead #'style = #'baroque
a\breve
\revert Staff.NoteHead #'style
a8 a4 bes a8 a g a4
g8 a 
\override Staff.NoteHead #'style = #'baroque
a\breve
\revert Staff.NoteHead #'style
a8 a4 g8 f g4( a) g
\bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Niech bę -- dzie pochwalony
Prze -- naj -- świę -- tszy Sa -- kra -- ment,
i teraz_i _zawsze_i_na wie -- ki
wie -- ków A -- men. 
} }
3 razy
inny
ton.


\relative c{
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\cadenzaOn

\stemUp f8 g a bes \stemDown c4 d c a \bar "'"
c8 c4 bes8 a g c a4 \bar "'"
\stemUp g8 \override Staff.NoteHead #'style = #'baroque
g\breve
\revert Staff.NoteHead #'style
g8 a4 g8 f a g f4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Nie -- chaj bę -- dzie po -- chwa -- lo -- ny
Prze -- naj -- świę -- tszy Sa -- kra -- ment,
i teraz_i _zawsze_i_na wie -- ki
wie -- ków A -- men. 
} }
3 razy


uwaga. W niektórych Kościołach po Anioł Pański, na zakończenie Nabożeństwa, śpiewają następującą pieśń podług Melodyi: Ty, któraś pięknie.


Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Temu, który jest w Osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.
I Matce syna bez zmazy poczętej,
Panience świętej.

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina,
Uproś nam łaskę u swojego Syna,
I żal za grzechy, bez zmazy poczęta
Panienko święta!
 
A ci którzy już dni swoje skończyli,
I ów straszliwy termin odprawili,
Niech mają pokój, pokój pożądany,
Jezu kochany!

Niech będzie pochwalony, i t. d.
uwaga. Powyższy sposób śpiewania na Mszy ś. służy od Ś. Trójcy aż do Adwentu, i od Oktawy trzech Króli az do Niedzieli I. Postu.
Podług pierwszej Melodyi śpiewa się w Niedziele, a podług drugiej w Święta uroczyste: albo, śpiewając podług pierwszej całą Mszą, podług drugiej można śpiewać Credo.

W czasie Adwentowym, cała Msza śpiewa się jak: Głos wdzięczny. — Na Roratach zaś jak: Urząd zbawienia.
Od Bożego Narodzenia az do Oktawy trzech Królów, podług Melodyi niżej położonej.
Na wielki Post, Kyrie jak: Jezu Chryste, — Credo jak: Ojcze Boże, — Agnus jak: O duszo wszelka.
Przez czas Wielkanocny, cała Msza jak: Wesoły nam.
Przez Oktawę Bożego Ciała, jak: Jezusa słodkie wspomnienie, bez powtarzania ostatnich słów.
Śpiewanie zaś to odbywa się w ten sposób: że jedną strofę śpiewają Mężczyźni a drugą Niewiasty. W wielu zaś Kościołach zachowujący się od dawna porządek, iż Mężczyźni à cornu Epistolæ[1], a Niewiasty à cornu Evangelii[2] zajmują miejsce, niemało się przyczynia do porządnego śpiewania.

Melodyja od Bożego Narodzenia do Oktawy Trzech Królów.


\relative c'{
\clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff

\stemDown c4 a bes g | a4 \stemUp f g c, |
\stemDown c' a bes g | a \stemUp f g c, \bar "."
f8[ g] [a bes] \stemDown c4 c | c d8 b c2 |
bes4 bes a a | g c \stemUp c, f \bar "."
}
\addlyrics { \small {
KY -- RI -- E Oj -- cze ła -- ska -- wy!
Po -- bło -- go -- sław na -- sze spra -- wy,
Gdy na cześć twe -- go I -- mie -- nia,
Wdzię -- czne wzno -- sim z_serc swych pie -- nia.
} }


KYRIE Ojcze łaskawy!
Pobłogosław nasze sprawy,
Gdy na cześć twego Imienia,
Wdzięczne wznosim z serc swych pienia.Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Po prawej stronie (patrząc od ołtarza).
  2. Przypis własny Wikiźródeł Po lewej stronie (od ołtarza).


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).