Śpiewnik kościelny/Processyja na dzień Zaduszny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Z głębi mojego serca głos wydany Processyja na dzień Zaduszny Msza I missyjna zwana
Z głębi mojego serca głos wydany Processyja na dzień Zaduszny Msza I missyjna zwana

PROCESSYJA
Na dzień Zaduszny.

Po skończonych Nieszporach żałobnych w dzień Wszystkich ŚŚ. i nazajutrz po Mszy żałobnej, idąc z Kościoła na Cmentarz śpiewa się: Dzień on. A jeżeli cmentarz jest odległy, to jedna z powyższych pieśni, albo Litanija do N. M. P. za umarłych.

Hymn.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\stemUp f e f d | e cis d d \fermata | f g f8[ e] d[ c] |
e4 f e d \fermata | a c d c | e f e d \fermata |
a' g f e | f8 f g4 \grace bes8 a2 | a4 g f e |
f8 f g4 \grace bes8 a2 | a4 g f e | g4. f8 e4 d \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Dzień on dzień gnie -- wu Pań -- skie -- go,
Świat w_proch ze -- trze, świad -- kiem te -- go
Da -- wid z_Sy -- bil -- lą wszy -- stkie -- go.
O jak wiel -- ki tam strach bę -- dzie!
Gdy sam Bóg na Sąd za -- się -- dzie,
I roz -- strzą -- sać wszy -- stko bę -- dzie.
} }


Dzień on dzień gniewu Pańskiego,
Świat w proch zetrze, świadkiem tego
Dawid z Sybillą wszystkiego.

O jak wielki tam strach będzie!
Gdy sam Bóg na Sąd zasiędzie,
I rozstrząsać wszystko będzie.

Trąba dziwny głos puszczając,
Groby ziemskie przenikając,
Wszystkich wzbudzi pozywając.

Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie.


\relative a {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff
\stemUp a g f e | f8 f g4 \grace bes8 a2 |
a4 g f e | g4. f8 e4 d \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Do -- bry Je -- zu! a nasz Pa -- nie,
Daj im wie -- czne spo -- czy -- wa -- nie.
} }


Stacyja I.
(Celebrans poklęknąwszy z Ludem, śpiewa:)

V. Kyrie elekson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d.
V. I nie wwódź nas na pokuszenie,
R. Ale nas zbaw ode złego.
V. Od wrót piekielnych,
R. Wybaw ich dusze Panie.
V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.


(Powstawszy:) Módlmy się.
Boże, któryś między Apostolskiemi Kapłanami, wiernych zmarłych sług twoich Biskupią czyli Kapłańską godnością ozdobić raczył: sprawże jeszcze prosimy cię pokornie; ażeby do wiecznego ich towarzystwa przyłączeni zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. R. Amen.


Hymn.

Zdumieje się przyrodzenie
I śmierć, gdy wstanie stworzenie,
Na ostatnie rozsądzenie.

Księgi spisane wystawią,
Które każdą rzecz wyjawią,
Z czego na świat dekret sprawią.

Sędzia tedy gdy zasiędzie,
Wszelka skrytoć jawną będzie,
Kary żaden grzech nie zbędzie.

Cóż tam pocznę człek mizerny!
Kto mi patron będzie wierny,
Gdzie i świętym strach niezmierny.

Dobry Jezu! i t. d.


Stacyja II.

>

 
V.Kyrie elejson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. (jak wyżej).

Módlmy się.

Boże, któryś nam Ojca i Matkę czcić przykazał: zmiłuj się łaskawie nad duszami Rodziców naszych, i grzechy ich racz odpuścić, a nam też w radości wiecznego światła daj ich oglądać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
R. Amen.

Hymn.

 
Królu Tronu straszliwego,
Co z łaski zbawiasz każdego,
Z miłosierdzia zbaw mnie swego.

Wspomnij o mój Jezu drogi!
Źem przyczyną twojej drogi,
Nie trać mnie w dzień on tak srogi.

Szukałeś mnie spracowany,
Odkupiłeś krzyżowany,
Niech nie giną twoje rany.

Sędzio pomsty sprawiedliwy,
Uczyń wyrok miłościwy,
Niż nastąpi Sąd straszliwy.

Dobry Jezu! i t. d.


Stacyja III.

V. Kyrie elejson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. (jak wyżej).

Módlmy się.

Boże, dawco odpuszczenia i miłośniku ludzkiego zbawienia: [rosimy twojej łaskawości; abyś naszych braci, siostry, pokrewnych i dobrodziejów, którzy z tego świata zeszli, za przyczyną Błogosławionej zawsze Maryi Panny ze wszystkiemi Świętemi, do uczestnictwa zbawienia wiecznego przypuścić raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. R. Amen.

Hymn.

Wzdycham jako obwiniony,
Wstyd mnie za grzech popełniony,
Odpuść Boże nieskończony.

Tyś Magdalenie odpuścił,
Łotraś do łaski przypuścił,
Mnieś nadzieję z nieba spuścił.

Znam się w prośbach niegodnego,
Otóż cię proszę dobrego,
Zbaw mnie od ognia wiecznego.

Dobry Jezu! i t. d.

Stacyja IV.

V. Kyrie elejson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. (jak wyżej).

Módlmy się.

Boże, z którego miłosierdzia dusze wiernych odpoczynek mają: sługom i służebnicom twoim, i wszystkim tu i gdziekolwiek w Chrystusie spoczywającym, daj litościwie odpuszczenie grzechów; aby od wszelkiego przewinienia uwolnieni, z tobą się bez końca cieszyli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. R. Amen.

Hymn.

Daj mi miejsce z owieczkami,
Nie odłączaj mnie z kozłami,
Na prawicy staw z sługami.

Pohańbiwszy potępionych,
W ogień wieczny osądzonych,
Weź mnie do błogosławionych.

Proszę duchem uniżonym,
Sercem jak popiół skruszonem,
Bądź mi do końca Patronem.

Opłakanyż to dzień będzie,
Kiedy się z prochu dobędzie,
Na sąd straszny człek mizerny,
Bądź mu Boże miłosierny.

Dobry Jezu! i t. d.


Stacyja V.

V. Kyrie elejson. R. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, i t. d. (jak wyżej).


Módlmy się.

Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, racz duszom wiernych sług i służebnic twoich, odpuścić wszystkie ich grzechy; ażeby za pokornemi prośbami naszemi, zmiłowania twojego dostąpiły, którego zawsze pożądały: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
R. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Niech odpoczywają w pokoju, R. Amen.
Witaj Królowa nieba . . str. 186.

albo na Stacyi V. śpiewa się: Libera me Domine.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).