Przejdź do zawartości

Wikiźródła:Teksty współczesne

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Teksty współczesne
Teksty współczesne
Teksty od 1914 r. w porządku alfabetycznym.


Teksty współczesne - indeks alfabetyczny:

1...2...3... - A - B - C - Ć - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - Q - R - S - Ś - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ź - Ż - Ž

1...2...3...[edytuj]

21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

Akt 5 listopada - Akt pamiątkowy zbiorowej mogiły Orląt Lwowskich w Zadwórzu

Decyzja katyńska - Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej (1931) - Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy - Deklaracja Rady Regencyjnej przekazująca w ręce Józefa Piłsudskiego władzę nad wojskiem - Dekret naczelnego dowódcy Józefa Piłsudskiego z 14 listopada 1918 - Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej - Dekret o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie - Dekret o 8-mio godzinnym dniu pracy - Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego - Dokument realizujący ustalenia Konferencji Poczdamskiej w sprawie zachodniej granicy Polski

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Komunikat Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski(1920) - Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską - Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską 1925 - Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Konstytucja kwietniowa - Konstytucja marcowa - Konwencja o określeniu napaści (1933) - Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 1948 - Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych - Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych Konwencja wojskowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową (1920)

Lista osób zamordowanych w Glinciszkach 20 czerwca 1944 roku

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - Manifest programowy Komunistycznej Partii Robotniczej Polski - Mała Konstytucja z 1919 - Mała Konstytucja z 1947 - Mała Konstytucja z 1992 - Memoriał społeczeństwa wrocławskiego w sprawie Panoramy Racławickiej (Korespondencje)

Notatka dotycząca dekretu o zakresie odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych - Nowela sierpniowa

Obwieszczenie Rady Państwa o stanie wojennym - Odezwa Józefa Piłsudskiego na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa Kongresowego - Odezwa Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do mieszkańców Ukrainy 26.04.1920 - Odezwa Naczelnego Wodza J. Piłsudskiego do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego - Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza do Polaków (14.08.1914) - Odezwa Symona Petlury do narodu Ukrainy 26.04.1920 - Odpowiedź polska na sowieckie warunki pokojowe (1920) - Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 1939 r. - Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 17 września 1939 r. - Ostatni rozkaz Wodza Naczelnego Edwarda Rydza-Śmigłego z 20 września 1939 -

Pakt Brianda-Kellogga 1928 - Pakt o nieagresji III Rzesza - ZSRR 23 sierpnia 1939 - Patent w sprawie Władzy Państwowej w Królestwie Polskiem (1917) - Porozumienie o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Görlitz (Most Staromiejski) - Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej - Proklamacja do Wielkiego Białego Ojca i wszystkich jego ludzi - Proklamacja KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji (1968) - Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Gdańsku - Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Jastrzębiu-Zdroju - Protokół ustaleń MKS z komisją rządową w Szczecinie - Przemówienie do I kompanii kadrowej - Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP 5 maja 1939 r

Rada Jedności Narodowej do Narodu Polskiego i do Narodów Zjednoczonych - Rezolucja ogólnego zebrania komand 1 i 2 brygady liniowców 1921 - Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego - Rozporządzenie o prawie karnym dla Polaków i Żydów na wschodnich terenach wcielonych - Rządowy komunikat o wydarzeniach w Kronsztadzie

Sprawozdanie Delegatury Rządu na Kraj, w sprawie zakładu stowarzyszenia Lebensborn w Helenowie pod Łodzią - Statut NSZZ Solidarność

Tajny protokół do paktu między Niemcami a Związkiem Radzieckim - Telegram ambasadora USA w Moskwie do sekretarza stanu USA (1939) - Traktat Północnoatlantycki - Traktat światowej organizacji własności intelektualnej o prawie autorskim

Uchwała Sejmu o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa - Układ o pomocy wzajemnej między Polską a Wielką Brytanią (1939) - Układ Sikorski-Majski (1941) - Układ zgorzelecki - Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej 21 kwietnia 1920 - Umowa o zmianie granic - Ustawa o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej - Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego - Ustawa o walucie w obrębie byłej dzielnicy pruskiej (1919) - Ustawa z dnia 15 lipca 1920 roku o zakazie wywozu zagranicę kruszców szlachetnych - Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego

Wspólne oświadczenie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z okazji 60-tej rocznicy Akcji „Wisła"

Załącznik do Statutu NSZZ Solidarność - Zasady traktatu pokojowego z Polską (1920) - Zeznanie Aleksego Rosińskiego z 21 sierpnia 1947 - Zeznanie Zygmunta Mazura z 19 lutego 1946

14 punktów WilsonaDecyzja katyńska