Rzeka (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Rzeka
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Rzeka.

Za tą głębią, za tym brodem,
Tam stanęła rzeka lodem;
Ani szumi, ani płynie,
Tylko duma w swej głębinie:

Gdzie jej wiosna.
Gdzie jej zorza,
Gdzie jej droga
Het do morza?

Oj ty rzeko, oj ty sina
Lody tobie nie nowina;
Co rok zima więzi ciebie
Co rok wichry mkną po niebie.

Aż znów przyjdzie
Wiosna hoża,
I popłyniesz
Het do morza.

Nie na zawsze słonko gaśnie,
Nie na zawsze ziemia zaśnie,
Nie na zawsze więdnie kwiecie,
Nie na zawsze mróz na świecie.

Przyjdzie wiosna.
Przyjszie hoża,
Pójdą rzeki
Het do morza!sVarC = { <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'>_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'>_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>2_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'> | <c e>8.[<c e>16] <c e>4 <c g'> | f2 <f, f'>4 | <e e'>8[ <f f'>] <g g'>[<aes aes'> <bes bes'> <b b'>] | <c c'>2 r4 | % w1
r <c c'> <c c'> | r <f c'> <f c'> | r <e c'> <e c'> | r <f c'>8[bes] <f aes>4 | % w2
r <es des'> c'8[bes] | aes4 aes, r | <des aes'> <bes aes'> <es g> | << { \voiceOne g8[es] } \new Voice { \voiceTwo aes,4 } >> \oneVoice <aes aes'> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Nie na za -- wsze słon -- ko ga -- śnie, Nie na za -- wsze zie -- mia za -- śnie, Nie na za -- wsze wię -- dnie kwie -- cie, Nie na za -- wsze mróz na świe -- cie. Przyj -- dzie wio -- sna, przyj -- dzie ho -- ża, Pój -- dą rze -- ki het do mo -- rza! Przyj -- dzie wio -- sna, przyj -- dzie ho -- ża, Pój -- dą rze -- ki het do mo -- rza! }

sVarA = { <c es>8.^\f <c f>16 <c es>4 <c aes'>^> | <des f>8. <des g>16 <des f>4 <des aes'>^> \breathe | <des g>8. <des bes'>16 \stemUp <g es'>4.^> <f des'>8 | <es c'>8. <des bes'>16 <es c'>4 <c aes'> \stemNeutral | <c g'>8. <c aes'>16 <c g'>4 <e c'> | <f aes>8. <g bes>16 <f aes>4 <aes c> \breathe | <bes des>8^\markup { \small \italic "zwalniać" } \stemUp <aes c> \stemNeutral <g bes>^\> <f aes> <e g> <d f>\! | <f aes>4 <e g> r | % w1
<e g>8^\p^\markup { \small \italic "Poco più tranquillo" } <f aes> <g bes>4 <g bes> | <f aes>8 <e g> <f aes>([<g bes>]) <aes c>4 | <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral <bes des>4 <bes des> | <aes c>8 <g bes> <f aes>([<e g>]) << { \voiceOne f4 } \new Voice { \voiceTwo f4 } >> \oneVoice \breathe | % w2
<es! g>8^\mf <f aes> <g bes> <g bes> <aes c> <bes des> | <c es>2 \stemUp <aes c>4 \stemNeutral \breathe | <f bes>8 <f c'> <f des'> <es c'>^\> <des bes'> <es g> | <des bes'>4\! <c aes'> r }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Za tą głę -- bią, za tym bro -- dem, Tam sta -- nę -- ła rze -- ka lo -- dem, A -- ni szu -- mi, a -- ni pły -- nie, Tyl -- ko du -- ma w_swej głę -- bi -- nie: Gdzie jej wio -- sna, gdzie jej zo -- rza, Gdzie jej dro -- ga het do mo -- rza? Gdzie jej wio -- sna, gdzie jej zo -- rza, Gdzie jej dro -- ga, het do mo -- rza? }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Oj, ty rze -- ko, oj, ty si -- na, Lo -- dy to -- bie nie no -- wi -- na, Co rok zi -- ma wię -- zi cie -- bie, Co rok wi -- chry mkną po nie -- bie. Aż znów przyj -- dzie wio -- sna ho -- ża, I po -- pły -- niesz het do mo -- rza! Aż znów przyj -- dzie wio -- sna ho -- ża, I po -- pły -- niesz het do mo -- rza! }

sVarB = { <c es>8._\mf^\markup { \small \italic "Troche żywo." }[<c f>16] <c es>4 <c bes'>_> | <des f>8.[<des f>16] <des f>4 <des aes'>_>_\< | <des g>8.[<es bes'>16] << { es'4. \stemUp des8 \stemNeutral } \new voice { g,4_> es\! } >> \oneVoice | <es c'>8.[<des bes'>16] <es c'>4 <c aes'> | <c g'>8.[<c aes'>16] <c g'>4 <d c'> | <f aes>8.[<g bes>16] <f aes>4 <aes c> | <bes des>8_\markup { \small \italic "rallentando" } [<aes c>] <g bes>_\>[<f aes> <e g> <d f>\!] | <f aes>4 <e g> r | % w1
<e g>8_\p^\markup { \small \italic "Trochę wolniej." } [<f aes>] <g bes>4 <g bes> | <f aes>8[<e g>] <f aes>[<g bes>] <aes c>4 | <g bes>8[<aes c>] <bes des>4 <bes des> | <aes c>8[<g bes> <f aes> <e g>] f4 | % w2
<es! g>8_\mf[<f aes> <g bes> <g bes>_\<] <aes c>[<bes des>\!] | <c es>2 <aes c>4 | <f bes>8[<f c'>] <f des'>[<es c'>_\> <des bes'> <es g>] | <des bes'>4\! <c aes'> r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Poco allegro." } \autoBeamOff \relative c' { \repeat volta 3 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4\relative c' { \repeat volta 3 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.