Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/19

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   7   —

sVarB = { es,8([bes'] ges[f16 es]) | f4( aes8) r | \slurDown ges8._\<([aes16] bes8\![c]) | c_\>([des] aes\![f]) \slurNeutral | % w1
bes8.([aes16] ges8[f]) | <c es>([aes'] des,4) | \clef "bass" <f, aes>8-._\mf[<f bes>-. <f aes>-. <f des'>-.] | <f des'>2\fermata | }

sVarA = { es,8 \stemUp bes' ges f16([es]) | f4 aes8 r | ges8. aes16 bes8 \stemNeutral c | c des aes f | \stemUp bes8. \stemNeutral aes16 ges8 f | es([aes]) des,4 | R2 | R2\fermata \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Lecz ser -- ce za -- grze -- waj, Stań do pra -- cy, jak ju -- na -- cy I pio -- sen -- ki śpie -- waj! }

sVarC = { aes,8 <ges' c>4 <ges c>8 | des, <aes'' des>4 <ces des>8 | bes, <ges' des'>4 ges,8 | f <des' aes' des>4 <des aes' des>8 | % w1
es,4 <ges' bes des> | <aes, ges'>( <des f>) | <des, aes'>8-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] | <des aes'>2^\fermata | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \sVarC } }
 >>
>> }


Lecz serce zagrzewaj,
Stań do pracy, jak junacy
I piosenki śpiewaj!5. Rzeka.

sVarC = { <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'>_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'>_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>2_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'> | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Nie na za -- wsze słon -- ko ga -- śnie, Nie na za -- wsze zie -- mia za -- śnie, }

sVarA = { <c es>8.^\f <c f>16 <c es>4 <c aes'>^> | <des f>8. <des g>16 <des f>4 <des aes'>^> \breathe | <des g>8. <des bes'>16 \stemUp <g es'>4.^> <f des'>8 | <es c'>8. <des bes'>16 <es c'>4 <c aes'> \stemNeutral | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Za tą głę -- bią, za tym bro -- dem, Tam sta -- nę -- ła rze -- ka lo -- dem, }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Oj, ty rze -- ko, oj, ty si -- na, Lo -- dy to -- bie nie no -- wi -- na, }

sVarB = { <c es>8._\mf^\markup { \small \italic "Troche żywo." }[<c f>16] <c es>4 <c bes'>_> | <des f>8.[<des f>16] <des f>4 <des aes'>_>_\< | <des g>8.[<es bes'>16] << { es'4. \stemUp des8 \stemNeutral } \new voice { g,4_> es\! } >> \oneVoice | <es c'>8.[<des bes'>16] <es c'>4 <c aes'> | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Poco allegro." } \autoBeamOff \relative c' { \repeat volta 3 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4\relative c' { \repeat volta 3 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Za tą głębią, za tym brodem,
Tam stanęła rzeka lodem,

2.  Oj, ty rzeko, oj, ty sina,
Lody tobie nie nowina,

3.  Nie na zawsze słonko gaśnie,
Nie na zawsze ziemia zaśnie,