Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/18

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   6   —


4. Zmarźlak.

sVarB = { <des aes'>8-.^\markup { \small \italic "niezbyt prędko." } [<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] | <des aes'>-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] \repeat volta 2 { <des aes'>-.[<des bes'>-. <des aes'>-. <des des'>-.] | <des aes'>-.[<des bes'>-. <des aes'>-. <des des'>-.] | % w1
<c es aes>-.[<bes des ges> <aes c f> <ges bes es>] | <aes des f>4 <f aes des>8 r | <aes c es>-.[<aes c f>-. <aes c es>-. <c es aes>-.] | <des f>-.[<des ges> <des f> <des aes'>] | % w2
<des ges>-.[<des des'>] <des ges c>[<des ges bes>] | <c aes' c>4 <c aes'>8 r } es'8.^\markup { \small \italic "Meno mosso" }([des16] c8[bes]) | aes([bes] aes[des]) | }

sVarA = { R2*2 | \repeat volta 2 { aes8^\mf^\markup { \small \italic "con anima" } \stemUp bes \stemNeutral aes des | aes \stemUp bes \stemNeutral aes des | % w1
aes ges f es | f4 des8 r | es f es aes |f ges f aes | % w2
ges des' c bes | c4 aes8 r } es'8.^\markup { \small \italic "Wolniej" } des16 c8 bes | aes \stemUp bes \stemNeutral aes des | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A wi -- dzi -- cie wy zmar -- źla -- ka, Jak się to_- on gnie -- wa, W_rę -- ce chu -- cha, pod nos dmu -- cha, Pio -- snek nic nie śpie -- wa. \set stanza = "3. " Oj_- nie w_rę ce wte -- dy dmu -- chaj }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A czy nie wiesz, mi -- ły bra -- cie, Ja -- ka na to ra -- da, Gdy mróz ści -- śnie, wi -- cher świ -- śnie, Śnieg na zie -- mię pa -- da? }

sVarC = { \stemDown <des f>8-.^\mf[<des f>-. <des f>-. <des f>-.] | <des f>-.[<des f>-. <des f>-. <des f>-.] \repeat volta 2 { <des f>-.^\p[<des ges>-. <des f>-. <des f>-.] | <des f>-.[<des ges>-. <des f>-. <des f>-.] | % w1
des-.[des-. des-. des-.] \stemNeutral | des,-.[des-. des-. des-.] | aes'-.[aes-. aes-. aes-.] | <des aes'>-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des f>-.] | % w2
<bes es>-.[<bes es>-.] <es, es'>-.[<es es'>-.] | <aes es'>-.[<aes es'>-. <aes es'>-. <aes es'>-.] } \set doubleSlurs = ##t aes^\p[<ges' c>](<aes des>4) | aes,8[<f' des'>](<aes f'>4) \set doubleSlurs = ##f | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4\relative d' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 2/4 \relative d { \sVarC } }
  >>
>> }


1.  A widzicie wy zmarźlaka,
Jak się to-on gniewa,
W ręce chucha, pod nos dmucha,
Piosnek nic nie śpiewa.

2.  A czy nie wiesz, miły bracie,
Jaka na to rada,
Gdy mróz ściśnie, wicher świśnie,
Śnieg na ziemię pada?

3.  Oj-nie w ręce wtedy dmuchaj