Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/17

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   5   —

sVarB = { << { \voiceOne fis4 e8 dis[ } \new Voice { \voiceTwo bis4.( bis8) } >> \oneVoice <gis gis'> <gis gis'>] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>[<ais fis' ais>_\> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>[<ais fis' ais>_\> <a fis' a>\!] | % w1
<gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <gis e' gis>] <cis e cis'>4_> <b e b'>8 | <fis dis' fis>4. << { \voiceOne gis'4 r8 } \new Voice { \voiceTwo <gis, dis'>_\>[fis' e\!] } >> | \oneVoice <b dis gis>[<a cis e> <a cis e>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | % w2
<b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <gis, e' gis>] | <a fis' a>[<gis e' gis> \crossStaff { <dis' fis>] e4^\> } dis8\! | fis4( dis8) cis4\fermata r8 \bar "|." }

sVarA = { fis4(e8) dis4 r8 | gis^\< a\! ais b^>[ais^\>] a\! | gis^\< a\! ais b^>[ais^\>] a\! | gis^\< a\! gis c4^> b8 | fis4.( \slashedGrace gis8 gis4) r8 | gis^\p dis dis e fis \breathe gis | gis8([dis]) dis e fis \breathe gis | a([gis]) fis e4 dis8 | fis4( dis8) cis4\fermata r8 \bar "|." }

sVarC = { << { \voiceOne dis'4 e8 fis } \new Voice { \voiceTwo gis,4.~ gis8 } >> \oneVoice r r | <cis, cis'>4. <fis, fis'>4^> <a a'>8 | <cis cis'>4. <fis, fis'>4^> <a a'>8 | % w1
<cis cis'>4. <gis gis'> | <b b'> e4 r8 | gis4^\p( fis8 e[dis cis]) | % w2
gis'4( fis8 e[dis cis]) | << { <fis, fis'>2. | \voiceTwo <gis gis'>4. <cis gis'>4_\fermata } \new Voice { \voiceOne s4 \crossStaff { fis'8 <e a>4 <dis a'>8 } | <fis bis>4. e4 } >> \oneVoice r8 \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { cho -- dzisz? Oj! te -- go ję -- czę, te -- go za -- wo -- dzę, Mo -- je ty dro -- gie dzie -- cię, Że nie mam chat -- ki, ro -- dzo -- nej chat -- ki, I tu -- łam się po świe -- cie. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f, { \sVarC } }
  >>
>> }

chodzisz?
Oj! tego jęczę, tego zawodzę,
Moje ty drogie dziecię,
Że nie mam chatki, rodzonej chatki,
I tułam się po świecie.