Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/16

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   4   —

lVarA = \lyricmode { bę -- dzie mi żal! }

lVarC = \lyricmode { ja je -- stem chwat! }

sVarA = { e4^(a8) fis4 gis8 | a4.^~ a4 r8 \bar ":|." R2.*2 \bar "|." }

sVarCrep = { cis4. b4 e,8 | a2. }

lVarB = \lyricmode { wie -- dzą, że fryc! }

sVarB = { <a e'!>8[<a e'> <a e' a>] <a e' gis>[<a e' gis> <b d a'>] | <a cis cis'>[<a cis cis'> <a cis cis'>] <a cis cis'>[<a cis cis'> <a cis cis'>]^\markup { " " { \raise #1 \musicglyph #"scripts.segno" } \small \italic " D. S." } \bar ":|." <a cis cis'>4 r8 <a d fis>4 r8 | <a~ cis^~ cis'~>4. <a cis cis'>4 r8 \bar "|." }

sVarCk = { a4 r8 d4 r8 | \stemDown <a e'>4._~<a e'>4 r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 6/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  będzie mi żal!

2.  wiedzą, że fryc!

3.  ja jestem chwat!3. Wiatr.

sVarC = { cis4. gis_> | cis gis4 bis8 | cis4. gis | % w1
b e,4 r8 | gis4. cis | gis4. cis | fis,4. << { \voiceOne cis'4 dis8 } \new Voice { \voiceTwo fis,4. } >> \oneVoice | }

sVarA = { g8^\p^\< a\! ais b^>([ais^\>]) a\! | gis^\< a ais\! b^\>([ais]) a\! | gis a gis \stemUp b4 b8 \stemNeutral | % w1
fis4.( \slashedGrace gis8 gis4) r8 | gis dis dis e fis gis | gis([dis]) dis e([fis]) gis | a gis fis e4 dis8 | }

lVarA = \lyricmode { Cze -- go ty ję -- czysz, ty buj -- ny wie -- trze I cze -- go tak za -- wo_-_dzisz? Cze -- mu nie sie -- dzisz w_cha -- tecz -- ce swo -- jej, Tyl -- ko po po -- lu }

sVarB = { <gis e' gis>8_\p_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>]<ais fisis' ais>_\> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a> <ais fisis' ais>\!] <b gis' b>_\>[<ais fisis' ais> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>[<a fis' a> <gis e' gis>] <b dis b'>4. | % w1
<< { \voiceOne <dis fis>4. <e gis>4 } \new Voice { \voiceTwo b4( a8 \stemUp gis4) } >> \oneVoice r8 | <b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | <b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | <a cis a'>[<b cis gis'> <a cis fis>] << { \stemDown a4 \stemNeutral } \new Voice { e' } >> dis8 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Andantino con moto." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 6/8 \relative c { \sVarC } }
 >>
>> }


Czego ty jęczysz, ty bujny wietrze
I czego tak zawodzisz?
Czemu nie siedzisz w chateczce swojej,
Tylko po polu