Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/20

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   8   —

sVarB = { <c g'>8.[<c aes'>16] <c g'>4 <d c'> | <f aes>8.[<g bes>16] <f aes>4 <aes c> | <bes des>8_\markup { \small \italic "rallentando" } [<aes c>] <g bes>_\>[<f aes> <e g> <d f>\!] | <f aes>4 <e g> r | % w1
<e g>8_\p^\markup { \small \italic "Trochę wolniej." } [<f aes>] <g bes>4 <g bes> | <f aes>8[<e g>] <f aes>[<g bes>] <aes c>4 | <g bes>8[<aes c>] <bes des>4 <bes des> | <aes c>8[<g bes> <f aes> <e g>] f4 | % w2
<es! g>8_\mf[<f aes> <g bes> <g bes>_\<] <aes c>[<bes des>\!] | <c es>2 <aes c>4 | <f bes>8[<f c'>] <f des'>[<es c'>_\> <des bes'> <es g>] | <des bes'>4\! <c aes'> r }

lVarC = \lyricmode { Nie na za -- wsze wię -- dnie kwie -- cie, Nie na za -- wsze mróz na świe -- cie. Przyj -- dzie wio -- sna, przyj -- dzie ho -- ża, Pój -- dą rze -- ki het do mo -- rza! Przyj -- dzie wio -- sna, przyj -- dzie ho -- ża, Pój -- dą rze -- ki het do mo -- rza! }

sVarA = { <c g'>8. <c aes'>16 <c g'>4 <e c'> | <f aes>8. <g bes>16 <f aes>4 <aes c> \breathe | <bes des>8^\markup { \small \italic "zwalniać" } \stemUp <aes c> \stemNeutral <g bes>^\> <f aes> <e g> <d f>\! | <f aes>4 <e g> r | % w1
<e g>8^\p^\markup { \small \italic "Poco più tranquillo" } <f aes> <g bes>4 <g bes> | <f aes>8 <e g> <f aes>([<g bes>]) <aes c>4 | <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral <bes des>4 <bes des> | <aes c>8 <g bes> <f aes>([<e g>]) << { \voiceOne f4 } \new Voice { \voiceTwo f4 } >> \oneVoice \breathe | % w2
<es! g>8^\mf <f aes> <g bes> <g bes> <aes c> <bes des> | <c es>2 \stemUp <aes c>4 \stemNeutral \breathe | <f bes>8 <f c'> <f des'> <es c'>^\> <des bes'> <es g> | <des bes'>4\! <c aes'> r }

lVarA = \lyricmode { A -- ni szu -- mi, a -- ni pły -- nie, Tyl -- ko du -- ma w_swej głę -- bi -- nie: Gdzie jej wio -- sna, gdzie jej zo -- rza, Gdzie jej dro -- ga het do mo -- rza? Gdzie jej wio -- sna, gdzie jej zo -- rza, Gdzie jej dro -- ga, het do mo -- rza? }

lVarB = \lyricmode { Co rok zi -- ma wię -- zi cie -- bie, Co rok wi -- chry mkną po nie -- bie. Aż znów przyj -- dzie wio -- sna ho -- ża, I po -- pły -- niesz het do mo -- rza! Aż znów przyj -- dzie wio -- sna ho -- ża, I po -- pły -- niesz het do mo -- rza! }

sVarC = { <c e>8.[<c e>16] <c e>4 <c g'> | f2 <f, f'>4 | <e e'>8[ <f f'>] <g g'>[<aes aes'> <bes bes'> <b b'>] | <c c'>2 r4 | % w1
r <c c'> <c c'> | r <f c'> <f c'> | r <e c'> <e c'> | r <f c'>8[bes] <f aes>4 | % w2
r <es des'> c'8[bes] | aes4 aes, r | <des aes'> <bes aes'> <es g> | << { \voiceOne g8[es] } \new Voice { \voiceTwo aes,4 } >> \oneVoice <aes aes'> r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c' { \repeat volta 3 { \sVarA } } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \repeat volta 3 { \sVarB } } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
  >>
>> }


Ani szumi, ani płynie,
Tylko duma w swej głębinie:
Gdzie jej wiosna, gdzie jej zorza,
Gdzie jej droga het do morza?
Gdzie jej wiosna, gdzie jej zorza,
Gdzie jej droga, het do morza?

Co rok zima więzi ciebie,
Co rok wichry mkną po niebie.
Aż znów przyjdzie wiosna hoża,
I popłyniesz het do morza!
Aż znów przyjdzie wiosna hoża,
I popłyniesz het do morza!

Nie na zawsze więdnie kwiecie,
Nie na zawsze mróz na świecie.
Przyjdzie wiosna, przyjdzie hoża,
Pójdą rzeki het do morza!
Przyjdzie wiosna, przyjdzie hoża,
Pójdą rzeki het do morza!