Śpiewnik dla dzieci/całość

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Śpiewnik dla dzieci
Wydawca Wydawnictwo M. Arcta
Data wyd. 1905
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


ŚPIEWNIK DLA DZIECI

SŁOWA

MARYI KONOPNICKIEJ

MUZYKA

ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO.

WYDANIE DRUGIE.
WARSZAWA
NAKŁADEM I DRUKIEM M. ARCTA


1905.

Дозволено Цензурою.
Варшава, 20 іюля 1904 года.Słówko wyjaśnienia od kompozytora.

Gdy wszędzie, osobliwie zaś w Anglii i Niemczech, istnieją całe tomy piosenek dla dzieci, gdy najpoważniejsi kompozytorowie, jak F. Kiel, K. Reinecke. W. Taubert, poświęcali się od czasu do czasu tej nowej a tak sympatycznej gałęzi literatury muzycznej, u nas zrobiono w tym kierunku bardzo niewiele.
Niełatwem było zadanie autorów niniejszego Śpiewnika: szło bowiem o to, aby nadać mu cechę odrębną, aby nie wpaść w naśladownictwo obczyzny. Zadanie to szczęśliwie rozwiązała znakomita poetka, zawarłszy szereg natchnionych obrazków przyrody naszej w jedną całość, przez co zachęciła do odpowiedniego podkładu muzycznego.
Nie należy Śpiewnika z powodu tytułu „dla dzieci“ uważać za zbiór piosenek jedynie najłatwiejszych. Byłoby błędem pedagogicznym utrzymać pół setki numerów na jednakowym stopniu trudności, albowiem i wiek dziecięcy przedstawia również rozmaitość rozwoju.
Dziełko to zatem przeznacza się dla dzieci od lat 6-ciu do 14-stu. Charakter poezyi nie dozwolił trzymać się takiego porządku, aby numer I-szy był najłatwiejszym, a ostatni najtrudnieszym. Dlatego więc należy się pewna wskazówka rodzicom i nauczycielom, w jakim porządku młode pokolenie piosenek uczyć powinni.
I. Dla najmłodszych, lub najmniej rozwiniętych muzykalnie, odpowiedniemi są N-ra 6, 19, 31, 30, 14, 11, 9, 8, 4, 15.
II. Po dobrem wyuczeniu się powyższych piosenek, można przystąpić do nauki dalszej, niby stopnia średniego. Tu odpowiednie są N-ra 2, 1, 3, 10, 16, 18, 20, 50, 23, 24, 33, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48.
III Pozostałe pieśni, zarówno co do treści wiersza, jak i muzyki, należy dawać dzieciom od lat 12 do 14.
Pewną część piosenek ułożyłem na dwa głosy, choć można je śpiewać i jednogłosowo. Aby jednak przyzwyczaić dzieci do śpiewu dwugłosowego, należy przedtem je umuzykalniać przez wprawianie ich do czystego i dokładnego śpiewania unisono. W każdym razie starałem się ułatwić zadanie przewodników, dodając w towarzyszeniu fortepianowem melodyę piosenki, i to prawie we wszystkich numerach.
Miałem tu także na celu i możność wykonywania śpiewek jako drobnych utworów fortepianowych, co dla dzieci grających na tym instrumencie powinno być korzyścią i uciechą.
W zakończeniu muszę jeszczę wyjaśnić kwestyę prozodyi muzycznej, różniącej się czasami od poetyckiej. Autorka wierszy trzymała się niejednokrotnie ilości zgłosek, zmieniając miarę. W prozodyi muzycznej zmiana ta wychodzi nader ostro, z powodu niemożności zastąpienia mocnych części taktu przez słabe. Ratowałem się tedy często albo synkopami, albo też wznoszeniem interwału, co w znacznej części zastępuje część mocną taktu. W dłuższych wszakże wyrazach, jak czterogłoskowe, trzeba było poświęcać ścisłe prawidło, dla zachowania łatwego rytmu, którego zmiany zbytecznie utrudniałyby naukę.
Oddając Śpiewnik do użytku ogółu, szczęśliwym będę, jeżeli ta drobna praca znajdzie oddźwięk w niewinnych serduszkach młodego pokolenia i czemkolwiek przyczyni się do rozbudzenia w niem wzniosłych uczuć i ukształcenia jego charakteru.Przedmowa do wydania drugiego.

Powodzenie, jakie towarzyszyło ukazaniu się „Śpiewnika dla dzieci“, było najlepszym dowodem potrzeby tego wydawnictwa. Po wyczerpaniu pierwszego nakładu, twórcy tego dzieła otrzymywali z różnych stron żądania, aby „Śpiewnik“ wyszedł w drugiem wydaniu, gdyż młode pokolenie nie może się obejść bez nauki śpiewu, a więc i bez odpowiednich piosenek.
Niniejsza tedy książka w tem nowem wydaniu zawiera w sobie wszystkie 50 pieśni bez zmiany wierszy. Twórca muzyki przejrzawszy troskliwie melodye, uznał jedynie tylko Nr. 44 „Skowronek“ za nieodpowiedni dla wieku dziecinnego, ze względu na zbyt trudne towarzyszenie i melodyę mniej przystępną. Piosenka ta więc otrzymała nowy, łatwiejszy podkład muzyczny, co wyjdzie bez wątpienia na pożytek wydawnictwa. Wszystkie inne piosenki pozostały bez zmiany.ZIMA.
1. Zła zima.

lVarA = \lyricmode { "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" \set stanza = "1. " Szczy -- pie w_no -- sy, szczy -- pie w_u -- szy, Mro -- źnym śnie -- giem w_o -- czy pru -- szy, Wi -- chrem w_po -- lu gna! "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" }

sVarCp = { fis16^>([gis fis gis] a[b a gis]) | a^>([gis fis gis] a[b a gis]) | a^>([gis fis gis] a[gis a b]) | cis8[cis,] r4 }

lVarC = \lyricmode { "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" \set stanza = "3. " A my jej się nie bo -- i -- my, Da -- lej śnież -- kiem w_ple -- cy zi -- my Niech pa -- mią -- tkę ma. }

sVarA = { R2*4 | % w1
\bar ".|:" fis8^\f fis cis'4^> | fis,8 fis cis'4^> | \stemUp b8. a16 b8 \stemNeutral cis | a2 | gis8.^>^\mf gis16 gis8 a | fis gis a fis | gis8.^> gis16 gis8 a | fis gis a cis \breathe | % w1
b a gis fis | gis2 | a8.^\f gis16 a8 \stemUp b \stemNeutral | cis4_( e\fermata) | d8.^\> cis16 \stemUp b8 \stemNeutral gis\! | % w2
fis2~ | fis2~ | fis4 r | R2*2 \bar ":|." }

sVarCrep = { <fis a>4 <e gis> | <d fis> <cis e> | <gis gis'>4. <cis, cis'>8 | fis16^\>[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis,\! cis'] fis,16[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | % w1
fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,4 r8 <e e'> | \stemUp <a a'>4 \stemNeutral <cis, cis'>\fermata | <b b'>4 r8 <cis cis'> | % w2
<fis cis>4 r | <fis' cis'>8[<fis cis'>] <fis d'>4^> | <fis cis'>8[<fis cis'>] <fis d'>4^> | <fis a>8-.[<fis a>-.] <fis b>-.[<fis d'>-.] | <fis cis'>-.[<fis b>] <fis a>^> r }

sVarB = { fis16_>_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żwawo i silnie." } ([gis fis gis] a[b a gis]) | a_>([gis fis gis] a[b a gis]) | a_>([gis fis gis] a[gis a b]) | cis8[cis,]_\sfz r4 | % w1
\bar ".|:" <cis fis>_\f <cis a' cis> | <a cis fis> <cis eis cis'> | << { \voiceOne b'8.[a16] b8[cis] } \new Voice { \voiceTwo <d, fis>4. <cis eis>8 } >> \oneVoice <cis fis a>2 | <b fis' gis>8._>_\p[<b fis' gis>16-.] <b fis' gis>8-.[<cis fis a>-.] | <a fis'>8-.[<b fis' gis>-. <cis fis a>-. <a fis'>-.] | <b fis' gis>8._>[<b fis' gis>16-.] <b fis' gis>8-.[<cis fis a>-.] | <a fis'>8-.[<b fis' gis>-. <cis fis a>-. <e fis cis'>-.] | % w1
<d fis b>-.[<cis fis a>-. <b fis' gis>-. <a fis'>-.] | <b eis gis>2 | <a fis' a>8._\<[gis'16] a8[<e! gis b>\!] | <e a cis>4_\f <e gis e'>\fermata | <fis a d>8._\>[cis'16] b8[<b, eis gis>\!] | % w2
<a fis'>4 r | fis''16^>_\mf([cis a' gis] fis[gis a cis]) | fis,^>([cis a' gis] fis[gis a b]) | cis([d cis fis] e[d cis b] | a[b gis cis]) fis,8^> r \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "1. 2. 3. " Hu! hu! ha! Hu! hu! ha! Na -- sza zi -- ma zła! \set stanza = "2. " Płach -- ta na niej dłu -- ga, bia -- ła, W_rę -- ku ga -- łąź o -- szro -- nia -- ła A na ple -- cach drwa… \set stanza = "1. 2. 3. " Na -- sza zi -- ma zła! Na -- sza zi -- ma zła! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro non troppo ma risoluto." } \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 2/4 \relative f { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } } }
 >>
>> }


2. Ślizgawka.

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ró_-_wno, ró_-_wno, jak po sto -- le, Na ły -- żew -- kach w_dal... Choć_wy -- sko_-_czy guz na czo -- le, Nie bę -- dzie mi żal! }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Jak_po -- wiedzą, tak po -- wie -- dzą, Pój -- dzie na -- zwa w_świat, Niech_za pie_-_cem tchó -- rze sie -- dzą, A ja je -- stem chwat! }

sVarA = { R2.*4 | e16(^\p[fis] e4) b'16([cis] b4) | a4 cis8 e4 cis8 | \stemUp b4 \stemNeutral a8 gis([fis]) e | cis'2. | b16([cis] b4) a16([b] a4) | gis cis8 a gis fis | e4^(a8) fis4 gis8 | a4.^~ a4 r8 \bar ":|." R2.*2 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Gu_-_za na_-_bić strach nie du -- ży, Nic nie bę -- dzie, nic. A__gdy chłopiec za -- wsze tchó -- rzy, Po -- wie -- dzą, że fryc! }

sVarCrep = { <a cis>8^\p[<a cis> <a e>] <a! dis e>^\<[<a dis e> <a dis e>\!] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>] <a b e>^\f[<a b e> <a b e>] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>^\>] <a d e>[<a d e> <a d e>\!] | % w1
<a cis e>^\p[<a cis> <a cis>] <gis d'>]<gis d'> <gis d'>] | <a cis>[<a cis> <a cis>] <a d>[<a d> <a d>] | <a cis>[<a cis> <a e'>] <a cis>[<a cis> <a e'>] | % w2
gis[<d' e> fis,] e4. | a2. | gis8[<cis eis> <cis eis>] gis8[<cis fis> <cis fis>] eis,4. fis4 d8 | cis4. b4 e,8 | a2. }

sVarB = { dis16\segno^\markup { \small \italic "Dosyć prędko." } ([e fis gis a8-.]) ais16([b cis d e8-.]) | dis16([e fis gis a8-.]) gis16([fis e dis d8-.]) | cis16([d dis e fis8-.]) e16([dis d cis b8-.]) | % w1
a16([b a fis e fis] e[fis e fis e fis]) | e([fis] e4) b'16([cis] b4) | a cis8 e4 cis8 | % w2
\stemUp b4 \stemNeutral a8 gis[<d fis> <d e>] | cis'[<cis, e> <cis fis>] <cis e>[<cis fis> <cis e>] | b'16([cis] b4) a16([b] a4) | gis8[<cis, gis'> <cis gis' cis>] <cis a'>[<b cis gis'> <a d fis>] | <a e'!>8[<a e'> <a e' a>] <a e' gis>[<a e' gis> <b d a'>] | <a cis cis'>[<a cis cis'> <a cis cis'>] <a cis cis'>[<a cis cis'> <a cis cis'>]^\markup { " " { \raise #1 \musicglyph #"scripts.segno" } \small \italic " D. S." } \bar ":|." <a cis cis'>4 r8 <a d fis>4 r8 | <a~ cis^~ cis'~>4. <a cis cis'>4 r8 \bar "|." }

sVarCk = { a4 r8 d4 r8 | \stemDown <a e'>4._~<a e'>4 r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto vivo." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 6/8 \relative a { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


3. Wiatr.

sVarC = { cis4. gis_> | cis gis4 bis8 | cis4. gis | % w1
b e,4 r8 | gis4. cis | gis4. cis | fis,4. << { \voiceOne cis'4 dis8 } \new Voice { \voiceTwo fis,4. } >> \oneVoice | << { \voiceOne dis'4 e8 fis } \new Voice { \voiceTwo gis,4.~ gis8 } >> \oneVoice r r | <cis, cis'>4. <fis, fis'>4^> <a a'>8 | <cis cis'>4. <fis, fis'>4^> <a a'>8 | % w1
<cis cis'>4. <gis gis'> | <b b'> e4 r8 | gis4^\p( fis8 e[dis cis]) | % w2
gis'4( fis8 e[dis cis]) | << { <fis, fis'>2. | \voiceTwo <gis gis'>4. <cis gis'>4_\fermata } \new Voice { \voiceOne s4 \crossStaff { fis'8 <e a>4 <dis a'>8 } | <fis bis>4. e4 } >> \oneVoice r8 \bar "|." }

sVarA = { g8^\p^\< a\! ais b^>([ais^\>]) a\! | gis^\< a ais\! b^\>([ais]) a\! | gis a gis \stemUp b4 b8 \stemNeutral | % w1
fis4.( \slashedGrace gis8 gis4) r8 | gis dis dis e fis gis | gis([dis]) dis e([fis]) gis | a gis fis e4 dis8 | fis4(e8) dis4 r8 | gis^\< a\! ais b^>[ais^\>] a\! | gis^\< a\! ais b^>[ais^\>] a\! | gis^\< a\! gis c4^> b8 | fis4.( \slashedGrace gis8 gis4) r8 | gis^\p dis dis e fis \breathe gis | gis8([dis]) dis e fis \breathe gis | a([gis]) fis e4 dis8 | fis4( dis8) cis4\fermata r8 \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Cze -- go ty ję -- czysz, ty buj -- ny wie -- trze I cze -- go tak za -- wo_-_dzisz? Cze -- mu nie sie -- dzisz w_cha -- tecz -- ce swo -- jej, Tyl -- ko po po -- lu cho -- dzisz? Oj! te -- go ję -- czę, te -- go za -- wo -- dzę, Mo -- je ty dro -- gie dzie -- cię, Że nie mam chat -- ki, ro -- dzo -- nej chat -- ki, I tu -- łam się po świe -- cie. }

sVarB = { <gis e' gis>8_\p_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>]<ais fisis' ais>_\> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a> <ais fisis' ais>\!] <b gis' b>_\>[<ais fisis' ais> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>[<a fis' a> <gis e' gis>] <b dis b'>4. | % w1
<< { \voiceOne <dis fis>4. <e gis>4 } \new Voice { \voiceTwo b4( a8 \stemUp gis4) } >> \oneVoice r8 | <b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | <b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | <a cis a'>[<b cis gis'> <a cis fis>] << { \stemDown a4 \stemNeutral } \new Voice { e' } >> dis8 | << { \voiceOne fis4 e8 dis[ } \new Voice { \voiceTwo bis4.( bis8) } >> \oneVoice <gis gis'> <gis gis'>] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>[<ais fis' ais>_\> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>[<ais fis' ais>_\> <a fis' a>\!] | % w1
<gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <gis e' gis>] <cis e cis'>4_> <b e b'>8 | <fis dis' fis>4. << { \voiceOne gis'4 r8 } \new Voice { \voiceTwo <gis, dis'>_\>[fis' e\!] } >> | \oneVoice <b dis gis>[<a cis e> <a cis e>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | % w2
<b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <gis, e' gis>] | <a fis' a>[<gis e' gis> \crossStaff { <dis' fis>] e4^\> } dis8\! | fis4( dis8) cis4\fermata r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Andantino con moto." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 6/8 \relative c { \sVarC } }
 >>
>> }

4. Zmarźlak.

sVarB = { <des aes'>8-.^\markup { \small \italic "niezbyt prędko." } [<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] | <des aes'>-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] \repeat volta 2 { <des aes'>-.[<des bes'>-. <des aes'>-. <des des'>-.] | <des aes'>-.[<des bes'>-. <des aes'>-. <des des'>-.] | % w1
<c es aes>-.[<bes des ges> <aes c f> <ges bes es>] | <aes des f>4 <f aes des>8 r | <aes c es>-.[<aes c f>-. <aes c es>-. <c es aes>-.] | <des f>-.[<des ges> <des f> <des aes'>] | % w2
<des ges>-.[<des des'>] <des ges c>[<des ges bes>] | <c aes' c>4 <c aes'>8 r } es'8.^\markup { \small \italic "Meno mosso" }([des16] c8[bes]) | aes([bes] aes[des]) | es,8([bes'] ges[f16 es]) | f4( aes8) r | \slurDown ges8._\<([aes16] bes8\![c]) | c_\>([des] aes\![f]) \slurNeutral | % w1
bes8.([aes16] ges8[f]) | <c es>([aes'] des,4) | \clef "bass" <f, aes>8-._\mf[<f bes>-. <f aes>-. <f des'>-.] | <f des'>2\fermata | }

sVarA = { R2*2 | \repeat volta 2 { aes8^\mf^\markup { \small \italic "con anima" } \stemUp bes \stemNeutral aes des | aes \stemUp bes \stemNeutral aes des | % w1
aes ges f es | f4 des8 r | es f es aes |f ges f aes | % w2
ges des' c bes | c4 aes8 r } es'8.^\markup { \small \italic "Wolniej" } des16 c8 bes | aes \stemUp bes \stemNeutral aes des | es,8 \stemUp bes' ges f16([es]) | f4 aes8 r | ges8. aes16 bes8 \stemNeutral c | c des aes f | \stemUp bes8. \stemNeutral aes16 ges8 f | es([aes]) des,4 | R2 | R2\fermata \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A wi -- dzi -- cie wy zmar -- źla -- ka, Jak się to_- on gnie -- wa, W_rę -- ce chu -- cha, pod nos dmu -- cha, Pio -- snek nic nie śpie -- wa. \set stanza = "3. " Oj_- nie w_rę ce wte -- dy dmu -- chaj Lecz ser -- ce za -- grze -- waj, Stań do pra -- cy, jak ju -- na -- cy I pio -- sen -- ki śpie -- waj! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A czy nie wiesz, mi -- ły bra -- cie, Ja -- ka na to ra -- da, Gdy mróz ści -- śnie, wi -- cher świ -- śnie, Śnieg na zie -- mię pa -- da? }

sVarC = { \stemDown <des f>8-.^\mf[<des f>-. <des f>-. <des f>-.] | <des f>-.[<des f>-. <des f>-. <des f>-.] \repeat volta 2 { <des f>-.^\p[<des ges>-. <des f>-. <des f>-.] | <des f>-.[<des ges>-. <des f>-. <des f>-.] | % w1
des-.[des-. des-. des-.] \stemNeutral | des,-.[des-. des-. des-.] | aes'-.[aes-. aes-. aes-.] | <des aes'>-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des f>-.] | % w2
<bes es>-.[<bes es>-.] <es, es'>-.[<es es'>-.] | <aes es'>-.[<aes es'>-. <aes es'>-. <aes es'>-.] } \set doubleSlurs = ##t aes^\p[<ges' c>](<aes des>4) | aes,8[<f' des'>](<aes f'>4) \set doubleSlurs = ##f | aes,8 <ges' c>4 <ges c>8 | des, <aes'' des>4 <ces des>8 | bes, <ges' des'>4 ges,8 | f <des' aes' des>4 <des aes' des>8 | % w1
es,4 <ges' bes des> | <aes, ges'>( <des f>) | <des, aes'>8-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] | <des aes'>2^\fermata | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4\relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 2/4 \relative d { \sVarC } }
 >>
>> }

5. Rzeka.

sVarC = { <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'>_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'>_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>2_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'> | <c e>8.[<c e>16] <c e>4 <c g'> | f2 <f, f'>4 | <e e'>8[ <f f'>] <g g'>[<aes aes'> <bes bes'> <b b'>] | <c c'>2 r4 | % w1
r <c c'> <c c'> | r <f c'> <f c'> | r <e c'> <e c'> | r <f c'>8[bes] <f aes>4 | % w2
r <es des'> c'8[bes] | aes4 aes, r | <des aes'> <bes aes'> <es g> | << { \voiceOne g8[es] } \new Voice { \voiceTwo aes,4 } >> \oneVoice <aes aes'> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Nie na za -- wsze słon -- ko ga -- śnie, Nie na za -- wsze zie -- mia za -- śnie, Nie na za -- wsze wię -- dnie kwie -- cie, Nie na za -- wsze mróz na świe -- cie. Przyj -- dzie wio -- sna, przyj -- dzie ho -- ża, Pój -- dą rze -- ki het do mo -- rza! Przyj -- dzie wio -- sna, przyj -- dzie ho -- ża, Pój -- dą rze -- ki het do mo -- rza! }

sVarA = { <c es>8.^\f <c f>16 <c es>4 <c aes'>^> | <des f>8. <des g>16 <des f>4 <des aes'>^> \breathe | <des g>8. <des bes'>16 \stemUp <g es'>4.^> <f des'>8 | <es c'>8. <des bes'>16 <es c'>4 <c aes'> \stemNeutral | <c g'>8. <c aes'>16 <c g'>4 <e c'> | <f aes>8. <g bes>16 <f aes>4 <aes c> \breathe | <bes des>8^\markup { \small \italic "zwalniać" } \stemUp <aes c> \stemNeutral <g bes>^\> <f aes> <e g> <d f>\! | <f aes>4 <e g> r | % w1
<e g>8^\p^\markup { \small \italic "Poco più tranquillo" } <f aes> <g bes>4 <g bes> | <f aes>8 <e g> <f aes>([<g bes>]) <aes c>4 | <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral <bes des>4 <bes des> | <aes c>8 <g bes> <f aes>([<e g>]) << { \voiceOne f4 } \new Voice { \voiceTwo f4 } >> \oneVoice \breathe | % w2
<es! g>8^\mf <f aes> <g bes> <g bes> <aes c> <bes des> | <c es>2 \stemUp <aes c>4 \stemNeutral \breathe | <f bes>8 <f c'> <f des'> <es c'>^\> <des bes'> <es g> | <des bes'>4\! <c aes'> r }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Za tą głę -- bią, za tym bro -- dem, Tam sta -- nę -- ła rze -- ka lo -- dem, A -- ni szu -- mi, a -- ni pły -- nie, Tyl -- ko du -- ma w_swej głę -- bi -- nie: Gdzie jej wio -- sna, gdzie jej zo -- rza, Gdzie jej dro -- ga het do mo -- rza? Gdzie jej wio -- sna, gdzie jej zo -- rza, Gdzie jej dro -- ga, het do mo -- rza? }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Oj, ty rze -- ko, oj, ty si -- na, Lo -- dy to -- bie nie no -- wi -- na, Co rok zi -- ma wię -- zi cie -- bie, Co rok wi -- chry mkną po nie -- bie. Aż znów przyj -- dzie wio -- sna ho -- ża, I po -- pły -- niesz het do mo -- rza! Aż znów przyj -- dzie wio -- sna ho -- ża, I po -- pły -- niesz het do mo -- rza! }

sVarB = { <c es>8._\mf^\markup { \small \italic "Troche żywo." }[<c f>16] <c es>4 <c bes'>_> | <des f>8.[<des f>16] <des f>4 <des aes'>_>_\< | <des g>8.[<es bes'>16] << { es'4. \stemUp des8 \stemNeutral } \new voice { g,4_> es\! } >> \oneVoice | <es c'>8.[<des bes'>16] <es c'>4 <c aes'> | <c g'>8.[<c aes'>16] <c g'>4 <d c'> | <f aes>8.[<g bes>16] <f aes>4 <aes c> | <bes des>8_\markup { \small \italic "rallentando" } [<aes c>] <g bes>_\>[<f aes> <e g> <d f>\!] | <f aes>4 <e g> r | % w1
<e g>8_\p^\markup { \small \italic "Trochę wolniej." } [<f aes>] <g bes>4 <g bes> | <f aes>8[<e g>] <f aes>[<g bes>] <aes c>4 | <g bes>8[<aes c>] <bes des>4 <bes des> | <aes c>8[<g bes> <f aes> <e g>] f4 | % w2
<es! g>8_\mf[<f aes> <g bes> <g bes>_\<] <aes c>[<bes des>\!] | <c es>2 <aes c>4 | <f bes>8[<f c'>] <f des'>[<es c'>_\> <des bes'> <es g>] | <des bes'>4\! <c aes'> r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Poco allegro." } \autoBeamOff \relative c' { \repeat volta 3 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4\relative c' { \repeat volta 3 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }

6. Zajączek

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto poco vivace." } \autoBeamOff \relative f' { 
\repeat volta 5 { << { \voiceOne f8. f16 } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff f8. f16 } >> \oneVoice <e g>8 <f aes> | <g bes> <f aes> <e g>4 | <f aes>8. <f aes>16 <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral | % w1
<bes des> <g bes> <aes c>4 | <g es'>^\f <bes des> | <aes c> <f f'> | <bes des>8. <aes c>16 <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral | <g bes> <f aes>16[<e g>] << { \voiceOne f8 } \new Voice { \voiceTwo f } >> \oneVoice r | % w2
R2*4 % w3
} } }
 \addlyrics { \small \set stanza = "1. " Nasz za -- ją -- czek w_bo -- ru spał, Aż tu z_hu -- kiem wy -- padł strzał! Pif! paf! Pif! paf! Aż tu z_hu -- kiem wy -- padł strzał. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "2. " Nasz za -- ją -- czek na bok szust, Skrę -- cił młyn -- ka, za -- padł w_chrust! Hej! ha! Hej! ha! Skrę -- cił młyn -- ka, za -- padł w_chrust! }
 \addlyrics { \small \set stanza = "3. " Nasz za -- ją -- czek ca -- ły drży, A tu w_bo -- ru go -- nią psy. Ham! ham! Ham! ham! A tu w_bo -- ru go -- nią psy. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "4. " Źle za -- ją -- czku z_to -- bą źle, Do po -- grze -- bu szy -- kuj się. Bim! bam! Bim! bam! Do po -- grze -- bu szy -- kuj się. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "5. " Je -- szcze mi ten mi -- ły świat, Je -- szczem so -- bie po -- żyć rad... Myk! smyk! Myk! smyk! I zgu -- bi -- ły pie -- ski ślad! }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative f' { \repeat volta 5 {
f8.^\markup { \small \italic "Trochę żywo i żwawo." } [f16] <e g>8-.[<f aes>-.] | <g bes>-.[<f aes>-.] | <e g>4-. | <f aes>8.[<f aes>16] \stemDown <g bes>8-.[<aes c>-.] \stemNeutral | % w1
<bes des>-.[<g bes>-.] <aes c>4 | \stemDown <es g es'> \stemNeutral <es bes' des> | <es aes c> \stemDown <f c' es f> \stemNeutral | <bes des>8.[<aes c>16] <g bes>8-.[<aes c>-.] | <g bes>([<f aes>16 <e g>]) f8 r | % w2
\appoggiatura { c'32[des es] } f8[bes,-.]^\markup { \small \italic "marcato" } es4^> | \appoggiatura { aes,32[bes c] } des8[g,-.] c4^> | \appoggiatura { f,32[g aes] } bes8[aes16( g] c8-.)[c,-.] | f[<bes, es>_>] <aes f'>_> r
} } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative f { \repeat volta 5 {
f8.^\mf[f16]^\markup { \small \italic "marcato" } <e g>8-.[<f aes>-.] | <g bes>-.[<f aes>-. <e g>-.] <c, c'>^\f_> | <f f'>_> r <g' bes>-.[<aes c>-.] | % w1
<bes des>[<g bes>-.] <aes c>4 | <es, es'>^\sfz <g g'>^\sfz | \stemUp <aes aes'>^\sfz \stemNeutral <a a'> | <bes bes'>^\mf r | r8 <c c'>-.[<f aes>-.] r8 | % w2
\appoggiatura { c32^\ff[des es] } f8[bes,-.] es4^> | \appoggiatura { aes,32[bes c] } des8[g,-.] c4_> | \appoggiatura { f,32[g aes] } bes8[aes16( g] c8-.)[c,-.] | f-.[<c c'>_>] <f c'>_> r
} } }
 >>
>> }

7. Gwiazdka.
Strona 1Strona 2

8. Choinka w lesie.
Strona 1Strona 2

9. Kolendnicy.

sVarC = { <g d'>2_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | % w1
<g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>2_> | <g d'>_> | <d d'>_> | <b b'>_> | <d d'>_> 
% poprzednia nuta: patrz "Omyłki druku"
| <g d'>_> }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Ko -- len -- da, ko -- len -- da, We -- so -- ła no -- wi -- na! A pójdź -- cież się o -- grzać! Bli -- żej do ko -- mi -- na. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A ten chu -- dy Ja -- nek Po u -- li -- cy cho -- dzi, Z_trzej kró -- lo -- wą gwia -- zdą Ko -- len -- dni -- ków wo -- dzi. \once \override LyricText.extra-offset = #'(2 . -4.5) Hej! }

sVarA = { R2*4 | d8^\mf g e fis | % w1
g4 b8([c]) | d d cis e | a,4 d8([c]) \breathe | b4 b | c8 b a d | b8 a g e16([fis]) | g4 g | << { \voiceOne a2^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } | b4 d | a \slurDown c8([b]) } \new Voice { \voiceTwo \slurUp fis8([e] d4) | g8([e]) d4 | fis8([e]) d4 } >> | \oneVoice <b g'>2 }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Trzej kró -- lo -- wa gwia -- zda Za -- świe -- ci w_o -- kien -- ko, Ko -- len -- dni -- cy hu -- kną We -- so -- łą pio -- sen -- ką \once \override LyricText.extra-offset = #'(-2 . 2.5) \markup { \override #'(baseline-skip . 1) \override #'(line-width . 40) \center-column { ⎫ ⎩ ⎧ ⎭ } } \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -1.5) hej! hej! hej! hej! hej! }

sVarB = { << { \voiceOne d2^>~^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Trochę żwawo." } | d^> | d^>~ | d^> | d8[g] } \new Voice { \voiceTwo b,4_\mf a8[b16 a] | c8[b g a] | b4 a8[b16 a] | c8[b g a] | b4 } >> \oneVoice <a e'>8[<c fis>] | %w1
<b g'>4 <g' b>8_\<[<fis c'>] | <e d'>8\![<fis d'>] <g cis>[<e e'>] | << { \voiceOne a4_\> <d, d'>8[<fis c'!>\!] | b4 b } \new Voice { \voiceTwo fis8[e] s4 | g8[a] g[e] } >> | \oneVoice <d c'>[<e b'> <fis a> <d d'>] | <g b>8[<d a'>] <b g'>[<c e>16( <fis>)] | <b, g'>4 <b g'> | << { \voiceOne a'2_\f | b4 } \new Voice { \voiceTwo \slurUp fis8([e] d4) | g8([e]) } >> \oneVoice <d d'>4 | << { \voiceOne a'( c8[b]) } \new Voice { \voiceTwo fis8[e] d4 } >> | \oneVoice <b g'>2_> }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " Trzej kró -- lo -- wa gwia -- zda, A po niej za -- pu -- sty, Nie bój się ty Jan -- ku, Bę -- dziesz je -- szcze tłu -- sty. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative d' { \repeat volta 4 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \relative d' { \repeat volta 4 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \relative d, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }

10. Taniec.
Strona 1Strona 2

11. Sanna.

sVarB = { es8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie." } [es es es] \bar ".|:" \stemDown es[es] <c es>[<aes es'>] | <c es>[<bes es>] <es, es'>[<g es'>] | <aes es'>[es'] <bes es>[<c es>] \stemNeutral | <des es>8[<bes es>] es[es] | es[es <c es> es] | <des es>[es <c es> <bes es>] | <aes es'>[es' <f, es'> <g es'>] | % w1
\stemDown <es es'>16[f <g des'> aes] \stemNeutral <bes es>8[<des es>16 c] | <bes es>8[es <aes, es'> es'] | es[es es es] \bar ":|." <c aes'>2\fermata \bar "|." }

sVarCp = { R2\sustainOn }

sVarA = { R2 \bar ".|:" r4^\p c8 aes | c bes es, g | aes4 \breathe bes8 c | des8 bes es \breathe es | es4 c8 es | des4 c8 bes | aes4 f8 \breathe g | % w1
es16([f]) g16([aes]) bes8 des16([c]) \stemUp bes4 \stemNeutral aes8 r | R2 \bar ":|." R2\fermata \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ja -- sne słon -- ko, mro -- źny dzień, A sa -- necz -- ki deń, deń, deń. A nasz Ja -- nek nie w_so -- sie, Bo gi -- la ma na no -- sie. }

sVarCrep = { R2 | aes4\sustainOff\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <ees' c'>\sustainOff | aes,4\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>\sustainOff | es,\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>\sustainOff | % w1
aes,\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>8 r\sustainOff | R2\sustainOn }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ja -- sne słon -- ko, mro -- źny dzień, A sa -- necz -- ki deń, deń, deń. A ko -- ni -- ki po śnie -- gu Za -- grza -- ły się od bie -- gu. }

sVarCk = { <aes es'>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative e'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative a, { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

12. Śnieżyca.
Strona 1Strona 2

WIOSNA.
13. Powitanie wiosenki.
Strona 1Strona 2

14. W polu.

sVarB = { << { \voiceOne a2.^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie." } | <d, a'> | a'4_( d8[b] a[b]) | a_([g] <d fis>2) | <b d e>4( g'8[fis] e[fis]) } \new Voice { \voiceTwo d2_\f_\>( e4\!) | s2._\p | d2. | cis4 s2 | s4 <b d> cis } >> | \oneVoice d8([fis]) <d a'>2 \bar "||" \time 2/4 <cis a'>4^( <cis e>8[<cis fis>_\<]) | <cis g'>4^( <cis fis>8[<cis g'>\!]) | <d b'>2_\> | <d a'>4 r8\! a' | <g cis>4_\< <fis d>\! | <b, fis' a> << { \voiceOne <e g>8([<d fis>]) } \new Voice { \voiceTwo b4 } >> | \oneVoice <b d e>_\> <g cis e>\! | <fis d'> r \bar "|." }

sVarA = { R2.*2 | <d a'>4^\p \breathe <d d'>8 <d b'> <d a'> <d b'> | <cis a'> <cis g'> <d fis>2 \breathe | % w1
<d e>4 <d g>8 <d fis> <cis e> <cis fis> | << { \voiceOne d } \new Voice { \voiceTwo d } >> \oneVoice <d fis> <d a'>2 \bar "||" \time 2/4 <cis a'>4 <cis e>8 <cis fis> | <cis g'>4^\< <cis fis>8\! \breathe <cis g'> | <d b'>2^\> | <d a'>4 r8\! << { \voiceOne a' } \new Voice { \voiceTwo a } >> \oneVoice | <g cis>4^\> <fis d'>\! | <fis a> <e g>8 <d fis> | << { \voiceOne e2 | d4 } \new Voice { \voiceTwo d^\>( cis\!) | d } >> \oneVoice r | \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Pój -- dzie -- my w_po -- le, w_ran -- ny czas: Mło -- de tra -- we -- czki wi -- tam was! Mło -- de tra -- we -- czki zie -- lo -- ne Po -- ran -- ną ro -- są zro -- szo -- ne. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Dłu -- go -- ście spa -- ły twar -- dym snem, Pod bia -- łym śnież -- kiem, w_po -- lu tem. Te -- raz głó -- we -- czki wzno -- si -- cie, Bo przy -- szło słoń -- ce i ży -- cie. }

sVarC = { << { \voiceOne fis2( a8[g]) } \new Voice { \voiceTwo b,2 cis4 } >> | \oneVoice <d fis>2. | <d fis>2. | << { \voiceOne e4( a2) } \new Voice { \voiceTwo d,2. } >> | % w1
\oneVoice g,4 e <a g'> | << { \voiceOne fis'8_([a]) } \new Voice { \voiceTwo d,4 } >> \oneVoice <d fis>2 \bar "||" \time 2/4 << { \voiceOne e4 g8[fis] | e4 a8[g] } \new Voice { \voiceTwo a,2 | a } >> | \oneVoice <d g>2 | <d fis>4 r8 a' | <e a>4 <d a'> | e, e8([fis]) g4 a | <d, a'> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \major \time 3/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \major \time 3/4 \relative f { \sVarC } }
 >>
>> }

15. Wierzba.
Strona 1Strona 2

16. Nasza czarna jaskółeczka.

sVarB = { <b d>8_\mf^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo." } ([<f' a>] <a, c>2) | <g bes!>8([<d' f>] <f, a>2) | <e g>8([<bes' d>] <d, f>4) <e g>8([<bes' c>]) \bar ".|:" <d, f>([<a' c>] <c, f>4) <f a> | % w1
g8_\p_\markup { \halign #-1.5 \small \italic "con anima" } ([a]) <bes, d bes'>4 r8 d | e([f_\<]) <e g>4 <e a>\! | bes'8([c]) <f, d'>4._> a8 | \stemUp c([a_\>]) \stemNeutral <c, g'>4 <c f>\! | <c e>8_\p([a']) <d, gis>4 a'8[b] | << { \voiceOne c2. } \new Voice { \voiceTwo r4 <c, e> <c e> } >> | \oneVoice d'8_\<([f] <f, b>4\!) << { \voiceOne c'8([gis] } \new Voice { \voiceTwo e4 } >> | \oneVoice \stemUp a8_\>[e']) \stemNeutral <e, a e'>4.\!( d'8) | % w1
c8([g]) <e bes'>4 <e a>8([g]) | fis_\<([g]) <e d'>4_>\! <e c'> | b'8_\markup { \small \italic "cresc." } ([c]) <fis, g>4 fis8([a]) | b([c_\mf]) <f, c' f>4 <d f a> | % w2
g8_([a]) <d, f bes>4 << { \voiceOne a'8([bes]) | d2. } \new Voice { \voiceTwo <d, f>4 | r_\> <d f bes> <d f bes>\! } >> | \oneVoice d8_\p_([f]) <c e>4 f8([g]) | << { \voiceOne c2. } \new Voice { \voiceTwo r4 <c, f>2 } >> \oneVoice | <b' d>8_\mf([<f' a>] <a, c>2) | <g bes!>8([<d' f>] <f, a>2) | <e g>8([<bes' d>] <d, f>4) <e g>8([<bes' c>]) \bar ":|." <d, f>([<a' c>] <c,f>4) r \bar "|." }

sVarCp = { f2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) }

sVarA = { R2.*3 \bar ".|:" R2. | % w1
g8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "con anima" } a \stemUp bes4. \stemNeutral d,8 | e f^\< g4 a\! \breathe | bes8 c d4. a8 | c^\> a g4 f\! | e8 a gis4 a8([b]) | c2. | R2.*2 | % w1
c8 g \stemUp bes4 \stemNeutral a8([g]) fis^\< g d'4^>\! c | b8^\markup { \small \italic "cresc." } c gis4. a8 | b8 c^\mf f4 a, \breathe | % w2
g8 a \stemUp bes4 \stemNeutral a8([bes]) | d2.^\> | d,8\!^\p f e4 f8([g]) | c2.~ | c4 r r | R2.*2 \bar ":|." R2. \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ty czar -- na ja -- skó -- łe -- czko, No -- sisz piór -- ka na gnia -- zde -- czko, \set stanza = "2. " Ście -- lesz dziat -- kom je! \set stanza = "2. " Ściel- że so -- bie ściel nie -- bo -- go, Chło -- pcy pój -- dą swo -- ją dro -- gą, Nie ru -- szą go nie! Nie ru -- szą go nie! }

sVarCrep = { f,2( \acciaccatura d'8 c4) | c2 <g' bes>4 | c, <bes' c> <bes c> | f, <f' a> <f a> | a, <f' a> <f a> | <a, e' a>4 <a e' b'> r | << { \voiceOne r <e' a>4 <e a> } \new Voice { \voiceTwo a,2. } >> | \oneVoice r4 <a' d>4 <a d> | r <a c> r | % w1
c, <g' c> <g c> | c, <bes' c>^> <bes c> | f, <d' b'> <f c'> | a,2 d4 | %w2
bes2. % patrz: "Omyłki druku"
| g2. | c4 <c bes'> r | f, <c' a'>2 | f,2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) | f,2( \acciaccatura d'8 c4) }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Na -- sza czar -- na ja -- skó -- łe -- czka Przy -- le -- cia -- ła do gnia -- zde -- czka, \set stanza = "1. " Przez da -- le -- ki kraj! \set stanza = "1. " Bo_w tem gnia -- zdku się ro -- dzi -- ła, Bo tu jest jej strze -- cha mi -- ła, Bo tu jest jej raj! Bo tu jest jej raj! }

sVarCk = {  f,4 <f' a> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative b' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative f, { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

17. Bocian.
Strona 1Strona 2

18. Wielkanoc.

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Świę -- co -- ne ja -- jecz -- ko, Śli -- czna ma -- lo -- wan -- ka! Śpie -- wam so -- bie, ska -- czę so -- bie Od sa -- me -- go ran -- ka. We -- so -- ły dzień na -- stał, Za -- dźwię -- cza -- ły dzwo -- ny! Ko -- łem, ko -- łem bo -- ró -- wecz -- ki Jak wia -- nek zie -- lo -- ny. }

sVarA = { R2*2 | a8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "contabile" } c4 bes8 | g c4 bes8 | % w1
a8 g16([f]) e8 f | g c4 r8 | a8 b c a | g \stemUp b \stemNeutral c g \breathe | % w2
a g16([f]) d8 e | f a4 r8 | bes a4 g8 | fis g4 a8 \breathe | bes8. a16 bes8 d | c4 a8 r | g8.^\< f16 a8\! c | % w1
d^\f e f e16([d]) | c8^\> d e, g16\!([bes]) | a^\p([g]) f4 r8 \bar ":|." R2\fermata \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ściel- że się o -- bru -- sie Ja -- ko śnie -- żek bia -- ły, Mo -- jej ma -- my rącz -- ki dro -- gie Cie -- bie roz -- kła -- da -- ły. Roz -- kła -- da -- ły cie -- bie, Na tym dłu -- gim sto -- le, Że -- by by -- ło dla sie -- rot -- ki Miej -- sce w_na -- szem ko -- le. }

sVarCrep = { f8^\p\sustainOn( <c' a'>4 <f c'>8) | f,( <c' a'>4 <f c'>8) | f,\sustainOn <c' a'>4 <f c'>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' a'>4 <g' c>8\sustainOff | % w1
f,\sustainOn <c' a'>4 <f a>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' bes'>4 <g' c>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' a'>4 <f c'>8\sustainOff | f,\sustainOn <c' g'>4 <bes'! c>8\sustainOff | % w2
f,\sustainOn <c' a'>4 <g' bes>8\sustainOff | f,\sustainOn <f' a>4 <f a>8\sustainOff | c,\sustainOn <c' bes'>4 <c bes'>8\sustainOff | c,\sustainOn <c' bes'>4 <c bes'>8\sustainOff | c8\sustainOn <bes' e>4 <bes c e>8\sustainOff | f,8\sustainOn <a' c e>4 <a c e>8\sustainOff | es\sustainOn <f a c>4 <f a c>8\sustainOff | % w1
d\sustainOn[<f bes d>] g,[<f' bes d>\sustainOff] | a,\sustainOn[<f' c'>\sustainOff] \stemDown c,\sustainOn[<c' bes'>\sustainOff] \stemNeutral | f,\sustainOn <f' a>4 <f a>8 }

sVarB = { R2*2^\markup { \small \italic "Umiarkowanie." } | <f a>8^\markup { \small \italic "espresivo" } ( <c c'>4 <d bes'>8) | <e g>( <d c'>4 <e bes'>8) | % w1
<< { \voiceOne a([g16 f] e8[f]) } \new Voice { \voiceTwo f c4 c8 } >> | \oneVoice \slurUp g'( <e c'>4.) | <f a>8([<d b'> <c c'> <f a>]) | <f a>8([<d b'> <c c'> <f a>]) | % w2
a8([<c, g'>16 f] d8[<c e>] | f <c a'>4) \slurNeutral r8 | bes <e a>4 <e g>8 | fis <e g>4 <e a>8 | bes'8.([a16] bes8[d] | c4 a8) r | g8._\<([f16] a8\![c]) | % w1
d8_\mf([e] f[e16 d]) | c8_\>([d]) e,([g16\! bes] | a_\p[g] <c,f>4) r8 \bar ":|." <c f>2\fermata \bar "|." }

sVarCk = { <c, f>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

19. Śmigus.

sVarB = { <c e>8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żartobliwie, niezbyt prędko." } r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> \bar ".|:" <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | <b f'>8 r <g g'> <b f'> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <b f'> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <gis gis'> | % w1
<a d> r <a a'> <b f'> r <g g'> | <b f'> r <g g'> <c e> r <g g'> | <c e> r <g g'> <c e> r <g g'> | \bar ":|." <c e>4 r8 \crossStaff c4 r8 | \crossStaff c4 r8 r4 r8 \bar "|." }

sVarCp = { c4 r8 r4 r8 | c4 r8 r4 r8 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła Su -- kien -- kę zma -- cza -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Choć się wo -- dy ba -- ła. }

sVarA = { R2.*2 \bar ".|:" e4 g8 f4 a8 | g4.^( \slashedGrace c8) c4 r8 | d4 g,8 g([a]) b | c4. b4 r8 | a4 c8 b4 d8 | c4 e8 c4 b8 \breathe | % w1
a4 d8 b([a]) g | g4.( \slashedGrace c8 c4 r8 | R2.*3 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła W_ką -- tek się scho -- wa -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Bo się wo -- dy ba -- ła. }

sVarCrep = { c4 r8 r4 r8 | c,4 r8 r4 r8 | c'4 r8 r4 r8 | c,4 r8 e4 r8 | f8 r d g4 r8 | c,4 r8 e4 r8 | % w1
f4 r8 g4 r8 | c,4.( c4) r8 | c'4 r8 r4 r8 }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Pa -- nie -- necz -- ka ma -- ła Ra -- no dzi -- siaj wsta -- ła: Szmi -- gus! szmi -- gus! Dyn -- gus! dyn -- gus! Bo się wo -- dy ba -- ła. }

sVarCk = { r4 r8 << { \crossStaff <e g>4 } \\ { c } >> r8 | << { \crossStaff <e g>4 } \\ { c, } >> r8 r4 r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 6/9 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto scherzando." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 6/8 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 6/8 \relative a, { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

20. Maciuś.

sVarC = { g8^([a] bes4. c8 | d[es] d4. c8 | bes[a] g4 a8[fis] | d2.) | <c g'>2 <f, f'>4 | <bes f'>2 <d f>4 | es g \set doubleSlurs = ##t <c, g'> | <d fis>2) r4 \set doubleSlurs = ##f | % w1
fis, <d' a' c> r | g, <d' g bes> r | d, <d' fis> <d fis> | g g, r8 d''( | % w2
g[fis d es] c4) | fis8([es c d] bes4) | es8([d] a) r d,4 | <g, d'>2 r4 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Oj wy -- cią -- łem ją, pa -- ni -- czu. Z_krzy -- wej wierz -- by tej, Co wy -- ro -- sła na mo -- gi -- le Ma -- tu -- leń -- ki mej. Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ma -- tu -- leń -- ki mej! }

sVarA = { g8^\p a bes4. c8 | d es d4. c8 | bes a g4 a8([fis]) | d2. | es8 f g4. a8 | \stemUp bes a bes4 f | g8 f es4 bes' | a2 r8 a \stemNeutral | % w1
d4^\mf c r8 a | \stemUp bes4 \stemNeutral g r | g8^\p fis es4 bes'8([a]) | g2 r4 | % w2
R2.*4 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A po łą -- ce, po zie -- lo -- nej Ma -- ciuś ow -- ce gna, Na wierz -- bo -- wej fu -- ja -- recz -- ce Ża -- ło -- śli -- wie gra. Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ża -- ło -- śli -- wie gra. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A i zkąd- że ty, Ma -- ciu -- siu, Tę fu -- jar -- kę masz Że tak na niej, za ow -- ca -- mi Ża -- ło -- śli -- wie grasz? Dla Bo -- ga! Dla Bo -- ga! Ża -- ło -- śli -- wie grasz? }

sVarB = { g8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, z tęsknotą." } _([a] bes4. c8 | d[es] d4. c8 | bes[a] g4 a8[fis] | d2.) | <c es>8([<d f>] <es g>4. <es g>8) | << { \voiceOne bes'[a] bes4 s | g8_([f]) s } \new Voice { \voiceTwo d2( \stemUp <bes f'>4) | \stemDown bes_\< \stemUp <bes es>\! \stemNeutral } >> \oneVoice \set doubleSlurs = ##t <es bes'>(_\> | <d a'>2)\! r8 \set doubleSlurs = ##f a'( | % w1
d4_\mf <d, c'>) r8 a'( | \stemUp bes4 \stemNeutral <d, g>) r | g8_\p([fis] d4) << { \voiceOne bes'8_([a]) } \new Voice { \voiceTwo c,4 } >> | \oneVoice <bes g'>2 r8 d'_\pp( | % w2
g[fis d es] c4) | fis8([es c d] bes4) | es8([d a c]) <c, d>([fis]) | <bes, g'>2 r4 \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato con melancolia." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \relative g { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }

21. Żuczek.

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Wy -- szedł żu -- czek na sło -- necz -- ko, W_zie -- lo -- nym pła -- szczy -- ku. Nie bierz- że mnie za skrzy -- deł -- ka Mi -- ły mój chłop -- czy -- ku. Nie bierz- że mnie za skrzy -- deł -- ka, Bo mam pła -- szczyk no -- wy, Szy -- ły mi go dwa chra -- bą -- szcze, A kra -- ja -- ły so -- wy. }

sVarA = { R2*4 | d8^\p es bes' bes | % w1
d, es bes' bes \breathe | es, c' bes g16([bes]) | es8([c]) bes4 \breathe | a8 cis d d | % w2
fis, g d' d | c! d, a' bes16([c]) | bes8([a]) g r | \stemUp bes8.^> \stemNeutral aes!16 aes8 c | bes8.^> g16 g8 c \breathe | f,8.^> e16 f8 aes | g([aes]) bes4 \breathe | des8.^>^\f bes16 bes8 es | % w1
c8.^> aes16 aes8 es' | d8. c16^\> \stemUp bes8 \stemNeutral f\! | aes^\p([g]) es4 \bar ":|." R2*2 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Za to im mu -- sia -- łem pła -- cić Po dwa -- na -- ście gro -- szy I je -- szczem się za -- po -- ży -- czył U tej pstrej ko -- ko -- szy. Jak u -- szy -- ły wy -- kro -- i -- ły, Tak pła -- szczyk za krót -- ki, Je -- szcze im mu -- sia -- łem do -- dać Po kie -- li -- szku wód -- ki. }

sVarCrep = { es8-.[es-.] c16([d c bes]) | f'8-.[f-.] bes,4_> | es8-.[es-.] c16([d c bes]) | f8-.[f-.] bes4_> | <es g>8-.[<es g>-.] <es g>-.[<es g>-.] | % w1
<es g>-.[<es g>-.] <es g>-.[<es g>-.] | <es g>-.[<es g>-.] <es g>-.[es-.] | c[d] es16([d es f]) | fis8-.[fis-.]) fis16([e fis d]) | % w2
bes'8-.[bes-.] c16([bes a g]) | <d a'>8-.[<d fis>-.] <d fis>-.[<d fis>-.] | g-.[d-.] g, r | <bes f'! aes!>8.^>[<bes f' aes>16-.] <bes f' aes>8-.[<bes f' aes>-.] | <bes g'>8.^>[<bes g'>16-.] <bes g'>8-.[<bes g'>-.] | <bes aes'>8._>[<bes aes'>16-.] <bes aes'>8-.[<bes f'>-.] es-.[<es f>-.] <es g>-.[es16( f)] | g8.^>[g16-.] g8-.[<es bes'>-.] | % w1
<aes c>8.-.[<aes c>16-.] <aes c>8-.[<f c'>-.] | <bes, bes'>8.[<bes bes'>16-.] <bes bes'>8-.[<bes bes'>-.] | es-.[es-.] es-. r }

sVarB = { <g bes es>8-._\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, i żartobliwie." } [<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <aes bes d >-.[<aes bes d >-. <aes bes d >-. <aes bes d >-.] | <g bes es>-.[<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <aes bes d >-.[<aes bes d >-. <aes bes d >-. <aes bes d >-.] | <bes d>-.[<bes es>-.] <bes es bes'>-.[<bes es bes'>-.] | % w1
<bes d>-.[<bes es>-.] <bes es bes'>-.[<bes es bes'>-.] | <bes es>-.[<es c'>-.] <es bes'>-.[<es g>16( bes')] | <es, aes es'>8-.[<f aes c>-.] <g bes>4 | <d a'>8-.[<d a' cis>-.] <d a' d>-.[<d a' d>-.] | % w2
<d fis>-.[<d g>-.] <d g d'>-.[<d g d'>-.] | <d fis c'>-.[<c d>-.] <c a'>-.[<c bes'>16-.( c')] | <d, g bes>8-.[<c fis a>-.] <bes g'> r | <d bes'>8._>[<d aes'!>16-.] <d aes'>8-.[<d c'>-.] | <es bes'>8._>[<es g>16-.] <es g>8-.[<es c'>-.] | <d f>8._>[<d e>16-.] <d f>8-.[<d aes'>-.] | <es g>-.[<es aes>-.] <es bes'>4 | <es bes' des>8._>_\mf[<es bes'>16-.] <es bes>8-.[<es g es'>] | % w1
<es aes c>8._>[<es aes>16-.] <es aes>8-.[<es aes es'>\!-.] | <d aes' d>8.-._\>[<es aes c>16-.] <d aes' bes>8-.[<d f>-.\!] <c d aes'>-._\p[<bes es g>-.] <g bes es>-. r \bar ":|." <g bes es>-.[<g bes es>-. <g bes es>-. <g bes es>-.] | <g bes es>-.[<g bes es>-.] <g bes es>-. r \bar "|." }

sVarCk = { es-.[es-.] c16([d c bes]) | es8-.[bes-.] es,-. r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato scherzando." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 2/4 \relative e { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

22. Kukułeczka.

sVarC = { c2. | <g f'>2 r4 | \stemUp <c e> \stemNeutral c f | g c, a' | <bes c>-. c,-. <bes' c>-. | <a c>4-. c,-. <a' c>-. | <bes c>-. c,-. <bes' c>-. | <f c'>-. <f a>-. r | <f g> g, <f' g> | <e g> <g,> <e' g> | % w1
<f g> g,-. <g' b> | <c, g' c>2 <bes'! c>4 | <a c>8-. r <f c'>2 | <d bes' d>8 r <f c'>2 | <g c>4 c, <g' c> | % w2
<f c'> << { \voiceOne a2 } \new Voice { \voiceTwo f4 e } >> | \oneVoice <d a' c>8 r <d a' c>2^> | <g, d' g>8 r <a f' a>2 | c4 <bes' c> <c, g'> | f, <f' a> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Le -- cia -- łam ja w_ma -- ju z_cie -- płe -- go wy -- ra -- ju Za -- gu -- bi -- łam w_dro -- dze Ście -- ży -- nę do ga -- ju Ku- ku! Ku- ku! Ście -- ży -- nę do ga -- ju. Ku- ku! Ku- ku! Ście -- ży -- nę do ga -- ju. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Po tym cie -- mnym bo -- ru Ku -- ku -- łecz -- ka ku -- ka, Z_ran -- ka do wie -- czo -- ru, Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. Ku- ku! Ku- ku! Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. Ku- ku! Ku- ku! Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka. }

sVarA = { R2.*4 | g8.^\mf g16 g4 f8([g]) | a8([bes]) c4 r | g8 a \stemUp bes4 \stemNeutral a8([g]) | a4 f r | d8 e f4 g8([a]) | g4 c r | % w1
b8 c d4 e8([d]) | c2 d8([e]) | f4^\p c r | f c r | bes8 c d4 c8([bes]) | % w2
a([bes]) c4 r | f c r | f c r | a8 \stemUp bes \stemNeutral g4 c8([bes]) | a([g]) f4 r \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ty ku -- ku -- łecz -- ko, Co na drze -- wach sia -- dasz, Ja -- kie ty no -- wi -- ny W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz? Ku- ku! Ku- ku! W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz? Ku- ku! Ku- ku! W_le -- sie roz -- po -- wia -- dasz. }

sVarB = { c2._\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Dosyć żwawo i z życiem." } | <b d>2( e8[d]) | c8._\<[c16] c4 c | <c e>8.[e16\!] e4 <c f> | <e g>8._\mf[g16] g4 <d f>8([<e g>] | <f a>8[bes] c4) r | <e, g>8_([a] bes4) <e, a>8([g]) | <f a>4-. <c f>-. f8([e]) | <b d>([e] f4) <b, g'>8([a']) | <c, g'>4 c' c, | % w1
<d b'>8_([c'] d4) <f, e'>8([d']) | <e, c'>2( <g d'>8[e']) | <f, f'>-._\p r <f a c>2 | <f bes f'>8 r <f a c>2 | <e bes'>8_([c'] d4) <e, c'>8([bes']) | % w2
<f a>([bes] <f c'>2) | <f a f'>8-. r <f a c>2_> | <f b f'>8 r <c f c'>2 | a'8([bes!] <e, g>4) <e c'>8([bes']) | a([g]) <c, f>4 r \bar ":|." }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " Za -- gu -- bi -- łam ścież -- kę Do gniaz -- decz -- ka me -- go Te -- raz la -- tam ku -- kam Ot już wiesz dla -- cze -- go Ku- ku! Ku- ku! Ot już wiesz dla cze -- go. Ku- ku! Ku- ku! Ot już wiesz dla -- cze -- go. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto animato." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative c { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }

23. Zielone Świątki.

sVarB = { e4._\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Tempo Poloneza." } cis16([b] a8)[fis'-.] | \tuplet 3/2 { e16([fis e]) } cis16-.[b-.] a4. a16[b] | cis8[cis16 d]( e8)[fis16( gis] \tuplet 3/2 { a16[b a] } gis16[a]) | ais([cis b fis] \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f a8)[\tuplet 3/2 { gis16( a gis)] } fis8[e] | % w1
dis8._\mf([e16]) fis4 gis | \stemUp b4. a8([cis a]) | gis8._\<([fis16]) a4 b\! \stemNeutral | % w2
d4._\f cis8([e cis]) | b([e,_\>]) cis'4 b8\!([a]) | gis([cis,]) a'4 gis8([fis]) | << { \voiceOne eis8([fis_\<] gis[fis] b[a\!]) } \new Voice { \voiceTwo s4 d, dis } >> | \oneVoice <e gis cis> <e gis b> r8 e | <b' d>4._\f <a cis>8 <e b'>[<d e>] | % w1
<c a'>8.[<e b'>16] <a cis>4 r8 e | <d gis>4. <d fis>8[<d e> <d b'>] | <cis a'>[<e cis'>16( <d b'>)] <d e b'>4_> <cis e a>8 r \bar ":|." }

sVarA = { R2.*4 | % w1
dis8.^\mf e16 fis4 gis | \stemUp b4. \stemNeutral a8 cis a \breathe | gis8.^\< fis16 a4 \stemUp b\! \stemNeutral | % w2
d4. cis8 e cis | \stemUp b \stemNeutral e,^\> cis'4 b8\!([a]) | gis cis, a'4 gis8([fis]) \breathe | eis8 fis^\< gis fis \stemUp b \stemNeutral a\! | cis4 b4 r8 << { \voiceOne e,^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } } \new Voice { \voiceTwo e } >> | \oneVoice <b' d>4. <a cis>8 <e b'> <d e> | % w1
<cis a'>8. <e b'>16 <a cis>4 r8 << { \voiceOne e } \new Voice { \voiceTwo e } >> | \oneVoice <d gis>4. <d fis>8 <d e> <d b'> | <cis a'> <e cis'>16([<d b'>]) <d b'>4_> <cis a'>8 r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Na -- sza i -- zba u -- ma -- jo -- na, Ta -- ta -- ra -- kiem ob -- sta -- wio -- na, Ta -- ta -- ra -- kiem, wo -- dną trzci -- ną I cze -- re -- mchą, i ka -- li -- ną, Zie -- lo -- ne Świę -- ta. \set stanza = "1. 2. 3." La, la, la! Zie -- lo -- ne Świę -- ta. La, la, la, la! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ma -- ju, ma -- ju, świe -- ży ga -- ju, Pach -- niesz ty dziś w_ca -- łym kra -- ju, Nio -- są chłop -- cy ga -- łą -- zecz -- ki, Wi -- ją wian -- ki pa -- nie -- ne -- czki Zie -- lo -- ne Świę -- ta. }

sVarC = { a8[<e' a>16 <e a>] <e a>8[<e a>] fis[<d a'>] | a[<e' a>] \stemUp <cis e>[<cis e>] <cis e> \stemNeutral r | a[<e' a>] cis[<e a>] a,[<e' a>] | gis,[<e' b'>] e, <e' d'>4 <e d'>8 | % w1
a,[<e' cis'>] a,[<fis' d'>16 <fis d'>] <e d'>8[<e d'>] | a,[<e' cis'>16 <e cis'>] <e cis'>8[<e cis'>] <e cis'> r | a,[<fis' d'>16 <fis d'>] <fis d'>8[<fis d'> <e d'> <e d'>] | % w2
a,[<e' cis'>16 <e cis'>] <e cis'>8[<a e'>] <e cis'> r | e,[<e' gis d'>] a,[<e' a cis>16 <e a cis>] <e a cis>8 r | \stemDown cis,[<cis' gis' b>] fis,[<cis' fis a>16 <cis fis a>] <cis fis a>8 \stemNeutral r | a8[<cis fis a>] \stemDown fis,[<d' a'>] b,[<b' dis a'>] | e,[<e' gis cis>16 <e fis cis>] <e gis b>8[<e gis b>] <e gis b> r | e,[<e' gis d'>16 <e gis d'>] <e gis d'>8[<e gis d'>] <e gis d'> r | % w1
a,[<e' a cis>] <e a cis>[<e a cis>] <e a cis> r | e,[<e' b'>16 <e b'>] \stemNeutral <e b'>8[<e b'> <e b'> <e gis>] | <a, a'>[<e e'>] <e e'>4_> <a e'>8 r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Alla Pollaca." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }

24. Jabłonka.
Strona 1Strona 2

LATO.
25. Kosiarze.

sVarB = { e16_>_\f^\markup { \small \italic "Żwawo z energią" } ([f b c] e,[f b c] | e,[f b c]) f,8_>[f_>] | g16([a bes a] g[a g c,]) \bar ".|:" f8 a4_> f16([a]) % w1
<f c'>4^>_\markup { \halign #-1.5 \small \italic "risoluto" } <f a> | <f c'>8[<f a> <f d'> <f c'>] | f[<f a> <e bes'> <e g>] | <f a> f4 r8 | <f a>8 <f c'>4 <f a>8 | <f c'>[<f a> <f d'> <f c'>] | f[<f a> <e bes'> <e g>] | % w1
<f a> f4_> r8 | <e g>[<e c'>] <e g>8.[<e a>16] | <f b>4 <f g>8 r | <f a>8.[<f b>16] <f c'>8_\<[<f d'>\!] | % w2
<e e'>4 <e c'>8 r | <e g>_\p[<e a>] <e bes'>[<e a>16( g)] | <f d'>4 <f c'>8 r | <e bes'>4_>_\f <e g>_> | f8._\>[g16] a8[f\!] | <e g>_\p[<e a>] <e bes'>[<e a>16(g)] | <f c'>4_>_\markup { \small \italic "cresc." } <f d'>_> | <e bes' e>8[<e bes' d>] <e bes' e>[<e bes' c>] | % w1
<f a f'>4_\f e16_>([f b c] | e,[f b c]) f,8_>[f_>] | g16([a bes a] g[a g c,]) \bar ":|." f8[<c f>_>] <c f>_> r \bar "|." }

sVarCp = { <f a c>8^>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f c'>8[<f bes c> <f bes c> <f bes c>] }

sVarA = { R2*3 \bar ".|:" R2 | % w1
c4^\f^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "risoluto" } a | c8 a d c | f, a \stemUp bes \stemNeutral g | a f4 r8 | a8 c4 a8 | c([a]) d c | f, a \stemUp bes \stemNeutral g | % w1
a f4 r8 | g c g8. a16 | \stemUp b4 g8 r | a8. bes16 \stemNeutral c8^\< d\! | % w2
e4 c8 r | g8 a \stemUp bes \stemNeutral a16([g]) | d'4 c8 r | bes4^> g^> | f8. g16 a8 f \breathe | g a bes a16([g]) | c4 d \breathe | e8 d e c | % w1
f2 | f,4 r | R2 \bar ":|." R2 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Pot o -- trze -- my z_czo -- ła, A zaś z_ko -- sy tra -- wę, Za -- sią -- dziem pod gru -- szą Cie -- ni -- stą mu -- ra -- wę, A tu słon -- ko pa -- trzy Na na -- szą ro -- bo -- tę I o -- twie -- ra z_dzi -- wu Swo -- je o -- czy zło -- te. I o -- twie -- ra z_dzi -- wu Swo -- je o -- czy zło -- te. }

sVarCrep = { <f a>8[<f a c>] <f a c>[<f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f bes c> <f bes c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>8[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f bes c> <f bes c>] | % w1
<f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <c g' c>[<c g' c>] <c g' c>[<c g' c>] | <c g' b>[<c g' b> <c g' b> <c g' b>] | <c g' b>[<c g' b>] <c g' b>[<c g' b>] | % w2
<c g' c>[<c g' c> <c g' c> <c g' c>] | <c bes' ces>[<c bes' ces> <c bes' ces> <c bes' ces>] | <c a' c>[<c a' c> <c a' c> <c a' c>] | <c g' c>4^> <c bes' c>^> | <f a c>8.[<f a c>16] <f a c>8[<f a c>] | <c bes' c>[<c bes' c>] <c bes' c>[<bes' c>] | <a c>4^> <aes c>_> | <g bes c>8[<g bes c>] <c, g' c>[<c g' c>] | % w1
<f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f bes c>[<f bes c> <f bes c> <f bes>] }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Brzę -- czą ko -- sy w_łą -- ce, Brzę -- czą, po -- brzę -- kuj -- ą, Ko -- sia -- rze się spie -- szą, Bo po -- łu -- dnie czu -- ją. U -- wi -- jaj się ra -- źno, O -- stra mo -- ja ko -- so, Nim wy -- sie -- czem po las O -- biad nam przy -- nio -- są. Nim wy -- sie -- czem po las O -- biad nam przy -- nio -- są. }

sVarCk = {  <f a>8[<f a>^>] <f a>^> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro energico." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

26. Cichy wieczór.

sVarB = { <aes aes'>16_\pp_\<^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Zwolna i marząco" } [<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes aes'>\!] \bar ".|:" <aes f' aes>[<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes f' aes>] | <aes f' aes>[<aes f' aes> <des f aes>_\> <des f aes> <bes f' aes> <des f aes>\!] | <c ges' aes>[<c ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes> <aes ges' aes>] | <bes ges' bes>16[<c ges' bes> <es ges bes> <es ges bes> <des ges bes> <bes ges' bes>] | <des f aes>[<des f aes> <des f aes> <des f aes> <des f aes> <des f aes>] | <c f aes>[<des f aes> <c f aes> <aes f' aes> <bes e g> <g e' g>] | % w1
<c f aes>[<c f aes>] <f, aes c>[<f aes c> <f aes d> <f aes d>] | \stemDown <aes c es!>[<aes c es> <bes des es> <bes des es> <f des' es> <es des' es>] | <c' es>[<c es> <c es aes> <c es g> <c es bes'> <c es aes>] | <bes des ges!>[<bes des ges> <bes des ges> <bes des ges> <bes des ges> <bes des ges>] | % w2
<des es ges>[<c es ges> <bes des ges> <bes des ges> <aes c ges'> <aes c ges'>] | <aes des f>[<aes des f> <bes des f> <bes des f> <f des' f> <ges des' f>] | <aes c es>[<aes c es> <es c' es> <es c' es> <ges c es> <ges c es>] \stemNeutral | <f ces' es>16[<f ces' des>_\< <bes des ges> <bes des ges> <aes des ges>\! <ges des' ges>] | <c! des ges>[<c des ges> <bes des ges> <bes des ges> <des ges bes> <des ges bes>] | <des f aes>[<des f aes> <es ges aes>_\> <es ges aes> <bes ges' aes>\! <aes ges' aes>] | % w1
<des f aes>_\p[<des f aes> <f aes des> <f aes c> <f aes es'> <f aes des>] | <aes, des f>[<des f bes> <des f aes> <f, aes des> <aes des f> <f aes des>] | <aes aes'>[<aes aes'> <aes aes'> <aes aes'> <aes f' aes> <aes aes'>] \bar ":|." <f aes des f>4.\fermata \bar "|." }

sVarCp = { r8\sustainOn r <des f> }

sVarA = { R4. \bar ".|:" R4. | aes16^\p aes des des bes des | c8 aes4 | bes16 c es8 des16([bes]) | des4. | c16 des c aes \stemUp bes \stemNeutral g | % w1
c8 f,4 | aes16 aes \stemUp bes8 \stemNeutral f16([es]) | c'4 r8 | bes16 bes bes8. bes16 | % w2
des c \stemUp bes8 aes | aes16 aes bes8 \stemNeutral f16([ges]) | aes8( es4) | f16 f^\< \stemUp bes bes \stemNeutral aes\! ges | c8^\mf bes4 | des16 des es8^\> bes16([aes\!]) | % w1
f'4.^\p( | f)( | f4) r8 \bar ":|." R4.\fermata \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Si -- wy ko -- nik rży po łą -- ce, Roz -- legł tam się głos. Le -- ci e -- cho od ol -- szy -- ny Po -- lem peł -- nem ros. A mie -- sią -- czek ci -- cho wsta -- je, Li -- pa sy -- pie kwiat. Cu -- dnaż, cu -- dna noc ta le -- tnia, Cu -- dny jest nasz świat! }

sVarCrep = { <des f>8 r <des, aes'> | <des, aes'>4. | <aes'' es'>\sustainOff\sustainOn | <des,, ges>4.\sustainOff\sustainOn | <des' aes'>\sustainOff\sustainOn | <f, c>\sustainOff\sustainOn | % w1
<f' c'>4\sustainOff\sustainOn f,8\sustainOff\sustainOn | es es'4 | <aes, es>\sustainOff\sustainOn r8\sustainOn | <aes, aes'>4. | % w2
<aes' aes'>\sustainOff\sustainOn | <des, des'>\sustainOff\sustainOn | <aes aes'>\sustainOff\sustainOn | des4\sustainOff\sustainOn( ges16[bes\sustainOff]) | es4.\sustainOn | \stemUp <aes, aes'>4\sustainOff\sustainOn\sustainOff \stemNeutral aes8 | % w1
<des, aes'>4.~\sustainOn | <des aes'>~ | <des aes'>8 r <des' aes'> }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ci -- chy wie -- czór już za -- pa -- da, Zga -- śnie zo -- rza wnet, A pod la -- sem pod ol -- szo -- wym Sły -- chać rże -- nie het! Si -- wy ko -- nik tam się pa -- sie, Si -- wy ko -- nik mój. Jest tam łą -- czka z_dro -- bną traw -- ką, Jest kry -- ni -- czny zdrój! }

sVarCk = {  <des, aes'>4.\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \tempo \markup { \small \bold "Andante spianato, con delicatezza." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 3/8 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 3/8 \relative d' { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

27. Marzenie chłopca.

sVarB = { \partial 8 c8_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Trochę żwawo" } | f4_\markup { \small \italic "marcato" } g16[aes f aes] | c4 c,8[d16 e] | f[g aes8] g[<bes, e>_>] | <c f>_>[des16( es] <c f>) r\fermata^\f c'8 | des4 c8[bes] | aes4 \stemUp bes \stemNeutral | c8[f,] g[aes16( g)] | f8[f] r4 | % w1
<f aes f'>^> <es g des'> | <es aes c>8.[bes'16] c8[es] | <f, aes>8[bes16 c] <f, des'>8[<des bes'>] | <c aes'>_\>[<c aes'>] <c aes'>[<c aes'>\!] | % w2
<des bes'>_\p[<des es> <des bes'> <des es>] | <c aes'>[<c aes'>_> <c aes'> <c aes'>] | <des bes'>[<des es> <des bes'> <des es>] | <c aes'>[<c f>_> <c f> <c es>] | <des f>8._\<[es16] <des f>8[<des g>\!] | <des aes'>[g] <des aes'>[<f bes>] | <f c'>_\>[bes16( aes)] <e g>8[e\!] | <c f>_\markup { \small \italic "riten." } ([<des aes'>] <c f>) r \bar ":|." }

sVarA = { \partial 8 r8 | R2*3 | r4 r8\fermata c_\f | des4 c8 bes | aes4 \stemUp bes \stemNeutral \breathe | c8 f, g aes16([g]) | f8 f r4 | % w1
f'8.^> es16 des8 des | c8. bes16 c8 es | aes,8 bes16([c]) des8 bes | aes aes r4 | % w2
bes8^\p es, bes' es, | aes( es'4^>) c8 \breathe | \stemUp bes es, bes' \stemNeutral es, aes( f4^>) es8 \breathe | f8.^\< es16 f8 g\! | aes g aes bes | c bes16^\>([aes]) g8 e\! | f^\p^\markup { \halign #-2 \small \italic "riten." } ([aes]) f r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A jak ja u -- ro -- snę, Sprzę -- gnę woł -- ki si -- we, Bę -- dę o -- rał, za -- o -- ry -- wał Tę psze -- ni -- czną ni -- wę. A jak ja u -- ro -- snę, We -- zmę zło -- te ziar -- no, Będę siewał wczesną wiosną, Ziemię naszą czarną. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A jak ja u -- ro -- snę, Nie po -- ską -- pię rę -- ki, Bę -- dę ko -- sił buj -- ną ni -- wę I śpie -- wał pio -- sen -- ki. Oj, ty buj -- na ni -- wo, Ty psze -- ni -- czne po -- le, Nie żal tobie pracy naszej, Ni po -- tu na czole! }

sVarC = { \partial 8 c8 | f4 g16[aes f aes] | c4 \stemUp c,8[d16 e] \stemNeutral | f[g es8] g[<bes, g'>^>] | <f' aes>^>[<f bes>] <f aes>16 r\fermata c'8 | des4 c8[bes] | aes4 bes | c8[f,] g[aes16( g)] | f8[f] r4 | % w1
<des aes' des>^> <bes bes'> | <aes aes'> r | <des aes'> <bes aes'>8[<es g>] | \stemUp <aes, aes'>[<aes es'>] \stemNeutral <aes es'>[<aes es'>] | % w2
<aes es'>[<aes es'> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'>_> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'>_> <aes es'> <aes es'>] | des4 des8[<des es>] | <des f> r <des f>[<des g>] | <c aes'> r <c bes'> r | <f aes>([<bes, f'>] <f' aes>) r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Poco allegro." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative c { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }

28. Wianki.
Strona 1Strona 2

29. Sobótka.

sVarC = { \stemDown f8[<c' a'>] f,[<c' g'>] | f,[<c' a'>] f,[<d' bes'>] | f,[<c' a'>] f,[<c' bes'>] | f,[<c' a'>] f,[<c' g'>] \stemNeutral | % w1
f, <c' a'>4 <c g'>8 | f, <c' a'>4 <c a'>8 | f, <c' g'>4 <c g'>8 | f, <c' a'>4 <c a'>8 | c8[<e g>] bes[<e g>] | a,[<f' a>] d[<f a>] | bes,[<f' g>] g,[<e' bes'>] | f, <es' a c>4 <es a c>8 % w1
d[<f bes>] bes,[<e! g d'>] | a,[<f' a c>] d[<f a c>] | bes,[<f' g d'>] c[<bes' c>] | f, <c' a'>4 r8 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " A ten sta -- ry fli -- sak Po -- pra -- wia o -- gni -- ska, Pal się, pal się, ty so -- bót -- ko Bo War -- sza -- wa bli -- zko. Pal się, pal się, ty so -- bót -- ko Bo War -- sza -- wa bli -- zko. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Świę -- to -- jań -- ski wie -- czór U -- cie -- cha dla dzia -- twy, Za -- pa -- li -- ły już o -- gni -- ska Te fli -- sa -- cze tra -- twy. Za -- pa -- li -- ły już o -- gni -- ska Te fli -- sa -- cze tra -- twy. }

sVarA = { R2*4 | % w1
c4 bes | a8. \stemUp bes16 \stemNeutral c8 d | g, c \stemUp bes8. \stemNeutral a16 | g8 f4 r8 | e8. f16 g8 g | a8. g16 f8 f | g8. a16 \stemUp bes8 bes \stemNeutral | c8 a4 r8 | % w1
bes8. c16 d8 d | c^\markup { \small \italic "trochę zwalniać" } f c a | g \stemUp bes \stemNeutral d8. e,16 | g8 f4 r8 \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " I -- dzie pło -- mień w_gó -- rę, So -- bót -- ka się pa -- li, Sy -- pie i -- skry szcze -- ro -- zło -- te Po tej mo -- drej fa -- li. Sy -- pie i -- skry szcze -- ro -- zło -- te Po tej mo -- drej fa -- li. }

sVarB = { a8_\mf([g16 f] e[g bes d]) | c8-.[f-.] bes,4^> | d8([c16 a] bes[g e c]) | f8[a] c4^> | % w1 
c_\p bes | a8.[bes16] c8[d] | \stemDown g,[c] \stemNeutral bes8.[a16] | g8 f4 r8 | e8.[f16] g8[g] | a8.[g16] f8[f] | g8.[a16] bes8[bes] | c8 a4 r8 | % w1
bes8.[c16] d8[d] | c_\markup { \small \italic "poco raillent." } [f c a] | g[bes] d8.[e,16] | g8 <c, f>4 r8 \bar ":|." }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " So -- bót -- ko, so -- bót -- ko, No -- cy świę -- to -- jań -- ska, Wi -- dać cie -- bie od War -- sza -- wy Do sa -- me -- go Gdań -- ska. Wi -- dać cie -- bie od War -- sza -- wy Do sa -- me -- go Gdań -- ska. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro moderato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }

30. Poranek.

sVarB = { \partial 4 << { \voiceOne es8_\f_\>^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie." } ([d] | c2) d8_\p\!([f] | <g, es'>2) } \new Voice { \voiceTwo b4 | s2 aes4 | s2 } >> \oneVoice es'4 | <bes es g> <c es aes> << { \voiceOne g'8([f] | <es g>[es]) } \new Voice { \voiceTwo d4 | s } >> \oneVoice <es bes'> r8 bes' | <es, aes c>4_\mf <c es aes> bes'8([c] | <es, aes es'>_\>[<f aes c>]) <g bes>4\! r8 g | <d f>_\<^([aes'] <d, c'>4\! bes'8[aes]) | % w1
<d, c'>4( <es bes'>) r8 es_\p | d([f] <c d aes'>4) <bes d g>8.([<aes d f>16]) | <g es'g>4 <g bes es>\fermata \bar ":|." }

sVarA = { \partial 4 r4 | R2. | r4 r es^\p | g8 g^\< aes4 g8([f]) | g es\! bes'4 r8 bes | c8^\mf c aes4 bes8([c]) | es^\> c bes4\! r8 g | f8^\< aes c4\! \stemUp bes8 \stemNeutral aes | % w1
c4 bes r8 es,^\p | d f aes4 g8. f16 | g4 es\fermata \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Mi -- nę -- ła noc -- ka, mi -- nął cień, Sło -- necz -- ko mo -- je, do -- bry dzień! Sło -- necz -- ko mo -- je ko -- cha -- ne, W_po -- ran -- nych zo -- rzach ru -- mia -- ne! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Mi -- nę -- ła noc -- ka, mi -- nął cień, Niech się wy -- le -- ga w_łó -- żku leń, A ja ra -- niu -- chno dziś wsta -- nę, Zo -- ba -- czę słon -- ko ru -- mia -- ne. }

sVarC = { \partial 4 <es g>4 | <aes, aes'>2 <bes f'>4 | <es, es'>2 r4 | <es es'>2 <es' aes>4 | <es bes'> <es g> r | \stemUp <aes, aes'>2 \stemNeutral r4 | c8[d] es4 r | <bes aes'>8[f'] <bes, aes'>4 r | % w1
<< { \voiceOne aes'( g) } \new Voice { \voiceTwo es2 } >> \oneVoice r4 | r bes2 | es,4 es'\fermata }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 3/4 \relative e { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }

31. Ogródek.

sVarB = { r8_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Niezbyt prędko" } <d f>4^> g16([a] | \stemUp bes8) \stemNeutral f4_> g16([a] | bes[f g a] bes[f g a] | bes[f g a] bes[f g a]) | \bar ".|:" bes8._\mf[a16] g8[a] | \stemUp bes \stemNeutral f4 r8 | es8.[f16] g8[a] | bes d4 r8 % w1
c a4 f8 | d' bes4 g8 | a[g f es] | d f4 r8 | c' a4 f8 | % w2
d'8 \stemUp bes4( a16[g]) | f8[es'] \stemNeutral d[c] | d bes4 r8 | r8_\f <d, f>4_> g16([a] | \stemUp bes8) \stemNeutral f4_> g16([a] | bes[f g a] bes[f g a] | bes[f g a] bes[f g a]) \bar ":|." bes8 r <bes d f bes>^> r | <d, f bes>4_> r \bar "|." }

sVarCp = { bes8[<f' bes>] bes,8[<f' bes>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " A ta -- ta się py -- ta: Gdzie te kwia -- ty ro -- sną? To w_na -- szym o -- gród -- ku, Gdziem je sia -- ła wio -- sną. To w_na -- szym o -- gród -- ku, Gdziem je sia -- ła wio -- sną. }

sVarA = { R2*4 | \bar ".|:" \stemUp bes8.^\mf a16 g8 a | bes \stemNeutral f4 r8 | es8. f16 g8 a | bes d4 r8 % w1
c a4 f8 | d' bes4 g8 \breathe | a g f es | d f4 r8 | c' a4 f8 | % w2
d'8 \stemUp bes4 \stemNeutral a16([g]) \breathe | f8 es' d c | d bes4 r8 | R2 | R2*5 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Po sto li -- stków w_ró -- ży, A po pięć w_bła -- wa -- cie, U -- ło -- żę wią -- zan -- kę I za -- nio -- sę ta -- cie. U -- ło -- żę wią -- zan -- kę I za -- nio -- sę ta -- cie. }

sVarCrep = { bes,8[<f' d'>] bes,[<g' es'>] | bes,[<f' d'>] d[<f bes d>] | c[<g' bes>] f[<a es'>] | bes,[<f' bes d>] d[<f bes d>] | % w1
f,[<a' es'>] f[<a es'>] | bes,[<bes' d>] f[<bes d>] | c,[<f a es'>] \stemDown f,[<f' a>] \stemNeutral | bes,[<f' bes d>] d[<f bes d>] | f,[<a' es'>] f[<a es'>] | % w2
bes,[<f' bes d>] c[<bes' e>] | g, <f' a es'!>4 <f a es'>8 | bes,<f' bes d>4 <f bes d>8 | bes,[<f' bes>] bes,[<f' bes>] | bes,8[<f' d>] bes,[<f' d>] | bes,[<f' d>] bes,[<f' d>] | bes,[<f' d>] bes,[<f' d>] }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " W_na -- szym o -- gró -- de -- czku Są tam śli -- czne kwia -- ty: Czer -- wo -- ne ró -- życz -- ki I mo -- dre bła -- wa -- ty. Czer -- wo -- ne ró -- życz -- ki I mo -- dre bła -- wa -- ty. }

sVarCk = {  bes,8 r <bes' f'>^> r | <bes, f' bes>4^> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro non troppo." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \relative b, { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

32. W lesie.
Strona 1Strona 2

33. Jaskółka.

sVarB = { cis8^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, z ruchem." } ([d] <bes f'>4) <b e> | <a d>8([cis]) <a cis a'>2\arpeggio | a'8.([gis16] a4 f) | e( d2) | % w1
bes'8.([a16] \stemUp bes4 \stemNeutral g) | e( a) r | d8_\f([d']) <c, c'>2 | bes8([bes']) <a, a'>2 | g8_\p([a]) <d, bes'>4 <bes g'> | % w2
<a f'> <a f'> r | e'8.([ f16]) <a, cis g'>4 <a cis e> | a'( <a, d>) bes8([d]) | e([f]) <bes, e g>4 <bes e bes'> | << { \voiceOne a'2( bes4) } \new Voice { \voiceTwo r <c, f> r } >> \oneVoice | c'8([c']) <bes, bes'>2 | a8([a']) <g, g'>2 | a8([bes]) <e, g d'>4 <e g cis> | <d f d'> \crossStaff d r \bar ":|." }

sVarA = { R2.*2 | a8.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "espressivo" } gis16 a4 f | e d2 | % w1
\stemUp bes'8. a16 bes4 \stemNeutral g | e a2 \breathe | d4^\f c2 | \stemUp bes4 a2 \breathe | g8^\p a bes4 g | % w2
f f r | e8. f16 g4 e | a d, r8 d8 | e([f]) g4 bes | a2 bes4 \stemNeutral \breathe | c4^\f bes2 | a4 g2 | a8^\p bes d4 cis | d d, r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Do gnia -- zde -- czka le -- ci. Pi! pi! pi! pi! Krzy -- czą gło -- dne dzie -- ci. Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Ro -- bacz -- ki przy -- no -- si. Pi! pi! Pi! pi! Ka -- żde o nie pro -- si. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Kar -- mi dziat -- ki swo -- je. Pi! pi! pi! pi! Krzy -- czy wszy -- stko tro -- je. Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Po mu -- szki znów le -- ci. Pi! pi! Pi! pi! Krzy -- czą gło -- dne dzie -- ci. }

sVarC = { r4 <g d'> <gis e'> | <a e'> <a e' g>2\arpeggio | d,4 <d' f a> <f a d> | f, <d' a'> <d a'> | % w1
e, <d' g bes> <g bes d> | a, <e' a cis> r | \clef "violin" <f' a> <e g>2 | <d f>4 <c e>2 | \clef "bass" s4 <g, g'> <c e> | % w2
<f, f'> <f f'> g | a2 g4 | f2 g4 | c,2. | f2 r4 | \clef "violin" <e'' g>4 <d f>2 | <c e>4 <bes d>2 | \clef "bass" r4 a a | <d, a'> << { \voiceOne \crossStaff a' } \new Voice { \voiceTwo <d,, d' f> } >> \oneVoice r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato con moto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative g, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }

34. Pszczółki.
Strona 1Strona 2

35. Tęcza.

sVarB = { \partial 4 d4_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo" } ( | d' cis a | bes8[d] cis4) a8([bes]) | c!([bes] a4 g | f8[e] d4) r | % w1
<< { \voiceOne e8([a] f_\<[g] a4\!) | e8([a] f_\<[g] a4\!) | bes8([a] c4. bes8) | bes4 a } \new Voice { \voiceTwo c,( d2) | a4 d c | d c2 | <c f> } >> \oneVoice r8\fermata a'_\mf | <bes, g'>8([c <bes f'> c <bes e> c]) | <a d>([<c e> <a f'> c a c]) | <bes g'>8([c <bes f'> c <bes e> c]) | <a d>([<c e> <a f'> c <f a> <e bes'>]) | % w1
<es c'>([f a, <es' g> <f a> <es g>]) | <a, f'>([es' d f d f]) | g,([d' e! d g, d']) | g,_\>([cis e cis g\! cis]) | % w2
<f, d'>4_\p << { \voiceOne cis''( a) | bes8([d] <cis, g' cis>4) a'8[bes] } \new Voice { \voiceTwo <e, g>2 | <d g>4 s <d f> } >> | \oneVoice <c! f c'!>8^([<d f bes>] <c e a>4 <bes e g> | <a d f>8[<g cis e>] <a d>4) r | << { \voiceOne e'8([a] f[g] <c, f a>4) | e8([a] f[g] a) } \new Voice { \voiceTwo a,4 d s | c d s8 } >> \oneVoice r16\fermata a'_\f | <c, fis a>4 <b g'> <b g'> | <g e'>_\> <fis d'>2\!\fermata \bar "|." }

sVarA = { \partial 4 d4^\p | d' cis a | bes8 d cis4 a8([bes]) | c! bes a4 g | f8([e]) d4 r | % w1
e8 a f^\<([g]) a4\! | e8 a f^\<([g]) a4\! | bes8 a c4.^> bes8 | bes4 a r8\fermata a^\mf | g4^\markup { \small \italic "animato" } f e | d8^\< e f4 c'8.\! \breathe a16 | g4 f e | d8([e]) f r a \stemUp bes \stemNeutral | % w1
c4. g8 a g | f4 \stemUp bes \stemNeutral \breathe a | g8([f]) e!4 f8([g]) | a4^\>( g) e\! \breathe | % w2
d8^\p d' cis4 a | bes8 d cis4 a8 \breathe bes | c!([ bes]) a4 g | f8([e]) d4 r | e8 a f([g]) a4 | e8 a f([g]) a r16\fermata a16^\f | d4.( b8) cis b | a^\>([e]) d4\!\fermata r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { A kto cie -- bie, śli -- czna tę -- czo, Sied -- mio -- bar -- wny pa -- sie, Wy -- ma -- lo -- wał na tej chmu -- rce, Jak -- by na a -- tła -- sie? Sło -- necz -- ko mnie ma -- lo -- wa -- ło Po de -- szczu, po bu -- rzy, Po -- ży -- czy -- ło so -- bie far -- by Od tej peł -- nej ró -- ży. Po -- ży -- czy -- ło so -- bie far -- by Od kwiat -- ków z_o -- gro -- "da —" Ma -- lo -- wa -- ło tę -- czę na znak, Że bę -- dzie po -- go -- da! }

sVarC = { \partial 4 d4( | d' cis a | bes8[d] cis4) a8([bes]) | c!([bes] a4 g | f8[e] d4) r | % w1
<a a'> << { \voiceOne a'8[g] f4 } \new Voice { \voiceTwo d2 } >> | \oneVoice c4 bes a | g e e' | f2 r4\fermata | c2. | <f, c'> | <c c'> | <f c'>2 r4 | % w1
<f f'>2. | \stemUp <bes f'> \stemNeutral | bes | a | % w2
| <d, d'>4 <d' a'>2 | <d g>4 <d a'>2 | a8([bes] c4 cis | d8[e] f4) d | c4 bes <f f'> | <a a'> <d a'> r\fermata | <d, d'> <g d'> <e d'> | <a cis> d d,\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative d { \sVarC } }
 >>
>> }

36. Dzień dobry.
Strona 1Strona 2

JESIEŃ.
37. Żniwa.
Strona 1Strona 2

38. Derkacz.
Strona 1Strona 2

39. Deszczyk.

sVarC = { dis8([fis e dis]) e4^> | dis8([fis e dis]) e4^> | dis8([fis e dis e fis] | dis[e fis gis a b]) | a4 a a | <a cis>4 <e b'> <e b'> | <fis a>8[<gis b>] <fis a>4 <e b'> | <cis a'>8[<d b'>] <cis a'>4 <b gis'> | % w1
<a a'> <d gis> <d gis> | <cis a'> <b b'> <b b'> | <e a> <e gis> r | r <cis a'> <a a'> | % w2
gis8\sustainOn([e'] b'4) r\sustainOff | a,8\sustainOn([e'] a4) r\sustainOff | <e d'>4 r <e b'> | <a cis> a,8([b] cis) r | cis8\sustainOn([gis']) r4 r\sustainOff | b,8\sustainOn([fis']) r4 r\sustainOff | <e gis d'> r <e gis d'> | <a cis>8 r <a, e' a>4^> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Spoj -- rzę w_gó -- rę, kla -- snę z_ba -- ta, Już i chmur -- ka się roz -- la -- ta, Ja -- sne nie -- bo nad gło -- wa -- mi, Bia -- łe py -- ły za wo -- za -- mi. }

sVarA = { R2.*4 | cis8^\f d b4 b | a8 \stemUp b \stemNeutral gis4 gis | fis8 e fis4 gis | a8 gis a4 b | % w1
cis8 d b4 b | a8 \stemUp b \stemNeutral gis4 gis | fis4. e8 dis e | fis gis a([b]) cis([d]) | % w2
e2. | cis | b8 cis d4 fis,8([gis]) | a4 r r | cis2.^\p | fis, | e8^\p gis b([d]) b([cis]) | a4 r r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Mój de -- szczy -- ku, mój ko -- cha -- ny, Nie pa -- daj- -- że na te ła -- ny, Nie pa -- daj- -- że na te ko -- py, Bo my dzi -- siaj zwo -- zim sno -- py. \set stanza = "1.2.3. " Wio, wio, wio, ko -- ni -- ki, wio! Wio, wio, wio, ko -- ni -- ki wio! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Bo -- kiem bo -- kiem, za o -- bło -- kiem, I -- dzie chmur -- ka ra -- źnym kro -- kiem, A my chmur -- kę wy -- prze -- dzi -- my, Wszy -- stkie sno -- py po -- zwo -- zi -- my. }

sVarB = { dis8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żwawo i z życiem." } ([fis e dis]) e4_> | dis8([fis e dis]) e4_> | dis8([fis e_\< dis e fis] | dis[e fis gis\! a b]) | <e, a cis>_\f[d'] <e, a cis>4 <e a cis> | <e a>8([b']) <e, gis>4 <e gis> | <d fis>8[<d e>] <d fis>4 <e gis> | <e a>8[<e gis>] <e a>4 <e b'> | % w1
<e cis'>8([d']) <e, b'>4 <e b'> | <e a>8([b']) <d, gis>4 <d gis> | <d fis>4. e8([dis e] | fis[gis] <e a>[b' <e, cis'> d']) | % w2
<b e>4._\f e,8( <b' e>4) | \stemUp <a cis>4. cis,8^( <a' cis>4) \stemNeutral | <gis b>8_([cis] d) r <d, fis>([gis]) | <e a>4 cis8([d] e-.) r | <eis cis'>4_\p cis8_([eis] cis'-.) r | <a, d fis>4 a8([d] fis) r | e_\f([gis] b[d] b[cis]) | a r <a cis a'>4^> r \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto animato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative d { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }

40. Dożynki.

sVarC = { << { \voiceOne es8( e4 f8) | fis( g4 f8) | es( e4 f8) | fis( g4 es8) } \new Voice { \voiceTwo aes,2 | aes | aes | aes4. r8 } >> | \oneVoice <aes es'>4. <aes es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | % w1
<aes es'>4. <aes es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>4. <es es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>4. <es es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>[es'] es[es] | es[es] \stemDown <aes, es'>[<aes es'>] | <es es'>[es'] \stemNeutral es[es] | % w1
es[es] es[<des es bes'>] | <c aes c'>4.^> s8 | <bes bes'>4 <es, es'> | <aes es'> <des f> | <aes es'> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Bo -- daj się te rę -- ce Z_na -- sze -- mi złą -- czy -- ły, Co ten śli -- czny wie -- niec Z_zło -- tych zbóż u -- wi -- ły. }

sVarA = { R2*3 | r4 r8 es^\f c'4 aes8 aes | des4 c8([bes]) | % w1
c8. des16 es8 des | c([bes]) aes4 \breathe | \stemUp bes8. \stemNeutral g16 f8 es | aes8([bes]) c4 \breathe | \stemUp bes8. \stemNeutral g16 f8 es | aes4 aes | <des, es>8.^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } <des f>16 <des g>8 <des aes'> | <des bes'> <es c'> <des bes'> <c aes'> \breathe | <des es>8. <des f>16 <des g>8 <des aes'> | % w1
<des bes'> <f des'> <es c'> <g bes> \breathe | <aes es'>4.^> << { \voiceOne aes8 | es'([des]) } \new Voice { \voiceTwo aes | f4 } >> \oneVoice <es c'>8([<des bes'>]) | << { \voiceOne aes'2( | aes4) } \new Voice { \voiceTwo c,4( des | c) } >> \oneVoice r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ma -- mu -- niu! Ta -- tu -- niu! O -- twie -- raj -- cie wro -- ta, Nio -- są nam tu wie -- niec Ze szcze -- re -- go zło -- ta! \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -2.8) \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . -2.8) Graj- -- że, }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Przy -- nie -- śli nam wie -- niec Z_kło -- sów na -- szej zie -- mi, Śli -- cznie prze -- wi -- ja -- ny Wstę -- ga -- mi kra -- śne -- mi! \once \override LyricText.extra-offset = #'(-4 . 2.4) \markup { \override #'(baseline-skip . 1) \override #'(line-width . 40) \center-column { ⎫ ⎬ ⎭ } } "" graj -- ku, a we -- so -- ło, Bo dziś wszy -- scy sta -- niem w_ko -- ło, Plon przy -- nie -- śli, plon! }

sVarB = { << { \voiceOne aes4^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo." } _( g8[f]) } \new Voice { \voiceTwo c2_\f } >> | \oneVoice <des es> | << { \voiceOne aes'4_( g8[f]) } \new Voice { \voiceTwo c2 } >> | \oneVoice <des es>4. es8 | << { \voiceOne c'4 aes8[aes] | des4 c8[bes] } \new Voice { \voiceTwo <c, es>4._\mf <c es>8 | <des g>4. <des g>8 } >> | % w1
\oneVoice <es aes c>8.[<bes' des>16] <c es>8[<bes des>] | <aes c>([<es bes'>] <c aes'>4) | <des bes'>8.[g16] f8[<des es>] | <c aes'>([<es bes'>] \stemUp <aes c>4) \stemNeutral | <des, bes'>8.[g16] f8[<des es>] | <c aes'>4 <c aes'> | <des es>8._\f[<des f>16] <des g>8[<des aes'>] | <des bes'>[<es c'>] <es bes'>[<c aes'>] | <des es>8.[<des f>16] <des g>8[<des aes'>] | % w1
<des bes'>[<f des'>] <es c'>[<g bes>] | <es aes es'>4._> aes8 | << { \voiceOne es'_([des]) } \new Voice { \voiceTwo <f, aes> } >> \oneVoice <es g c>([<des bes'>]) | << { \voiceOne aes'2 | aes4 } \new Voice { \voiceTwo c,4^( des8[f]) | <c es>4 } >> \oneVoice r \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative e { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }

41. Jesienią.
Strona 1Strona 2

42. Orzeszki.
Strona 1Strona 2

43. Grzyby.
Strona 1Strona 2

44. Skowronek.

sVarB = { c4_\mf\startTrillSpan^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie i śpiewnie." } c16\stopTrillSpan([g c8]) | c4\startTrillSpan c16\stopTrillSpan[a c8] | c4\startTrillSpan \set subdivideBeams = ##t \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8) g32\stopTrillSpan([a g e d e d c]) \set subdivideBeams = ##f | f8_\> <c, f>[<c f> <c f>\!] | % w1
<< { \voiceOne c'16_\p[b_\markup {\small \italic "legato." } d8] g,16[a bes8] | bes16[a c8] } \new Voice { \voiceTwo a[g] e[e] | e[f] } >> \oneVoice <c f>[<c f>] | << { \voiceOne g'16[f a8] d,16[e f8] } \new Voice { \voiceTwo d[c] c[bes] } >> | \oneVoice <bes f'>16[g' <bes, c>8] <bes c>[<bes d>] | <bes e>8[<bes e bes'>] <bes d>[<bes d>] | <a f'>[<a c>] <a c f>[<f' a d>] | <e a c>[<e a c>] <d a' c>[<d gis b>] | <c a'>_\<[<c e>] <c f>\![<c a'>] | % w1
<bes! g'!>_\mf[<d bes'>] <e bes'>[<e g>] | <a, f'>[<a c>_\>] <a c>[<c f>\!] | <bes d e>_\p[<bes d g>] <bes cis g'>[<cis e>] d[<d f>_\<] <d a'>\![<f d'>] | % w2
<f d'>_\f[<f g>] << { \voiceOne e'16[d b a] } \new Voice { \voiceTwo f8[f] } >> | \oneVoice <f b>[<f g>] <b, f' g>_\>[<b f' g>\!] | <c f a>_\p[<a c f>] <g bes! d>[<bes d f>] | <bes e g>8 <a f'>4 r8 \bar ":|." }

sVarA = { R2*4 | % w1
c16[b] d8 g,16([a]) bes8 | bes16([a]) c4 r8 | g16([f]) a8 d,16([e]) f8 | f16([g]) c,4 r8 | bes'4. a16([g]) | a8 c16([a]) f8 d' | c c c b | c16([e]) a,4 r8 % w1
g16([a]) bes!8 bes16[d] c8 | c16[a] f4 r8 | e16([f]) g8 g16([bes]) a8 | a16([f]) d4 r8 | % w2
d'8. d16 << { \voiceOne e16[d] b[c] } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff e d b c } >> | \oneVoice b16([d]) g,4 r8 | a16([bes!]) c8 d,16([e]) f8 | g16([a]) f4 r8 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Sko -- wro -- ne -- czek śpie -- wa Nad tą ci -- chą ni -- wą. Orz -- cie woł -- ki si -- we Pro -- sto a nie krz -- ywo. Orz -- cie woł -- ki si -- we, Na ten chleb ra -- zo -- wy, Na ten chle -- bek żyt -- ni Czar -- ny, a -- le zdro -- wy. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Sko -- wro -- ne -- czek śpie -- wa, Wi -- szą -- cy pod nie -- bem, Daj nam Bo -- że ra -- zem Prze -- ła -- mać się chle -- bem. Chle -- bem się prze -- ła -- mać, Kąs -- kiem choć o -- sta -- tniem. Do -- brem się_po -- dzielić sło -- wem I u -- ści -- skiem brat -- nim. }

sVarC = { <f c'>8[<f c'>] <g' bes e>[<g bes e>] | <f, c'>8[<f c'>] <a' c e>[<a c e>] | <f, c'>8[<f c'>] <g' bes e>[<g bes e>] | \stemDown <f, c'>[<f' a>] <f a>[<f a>] | % w1
<f c'>[<f b>] <f bes>[<f g d'>] | <f g c>[<f a c>] <f a>[<e a>] | <d a'>[<a f'>] <g f'>[<g d'>] \stemNeutral | <c d>[<c e>] <c e>[<c f>] | <c g'>8[<c g'>] <c f>[<c g'>] | f[f] f[b,] | c[c16( d)] e8[e] | <a, e'>[<a e'>] <a dis>[<a e'>] | % w1
<c d!>[<c f>] <c g'>[<c bes'>] | f[f] \stemDown <f, f'>[<a f'>] \stemUp | g[e] a[<a g'>] \stemNeutral | <d f>[<d a'>] <d f>[<d a'>] | % w2
<g b>[<g b>] <g b>[<g d'>] | <g d'>[<g b>] d[des] | c4 <c, c'> | <c c'>8[<f c'>] <f c'>4 }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino cantabile." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative c''' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }

45. Sokół.

sVarB = { g2_>_\p^\markup { \halign #0 \small \italic "Wolno" } | g_> | g8.[c16] c8[bes] | g4 aes | <c, f>8.[aes'16] <c, es aes>8[<b d g>] | <c es>4 <c f> | % w1
<b d g>8._\mf[<c es aes>16_\markup { \small \italic "crescendo" } ] <c es aes>8[<b d g>] | <c g' c>8.[<d g d'>16] <d g d'>8_>[<c g' c>] | <d g b>_\f[<d fis a>] <d g b>[<d fis c'>] | <d g d'>4 <d g>8\fermata r | % w2
<es g>_\f <es g es'>4 <es bes'! d>8 | <es bes' d> <es aes c>4 <c es aes>8 | <bes d g>[<bes d f> <bes c es> <bes d f>] | <bes es g>4_\> << { \voiceTwo es8^([d\!]) } \new Voice { \voiceOne <g bes>4 } >> \oneVoice | <c, f bes>8[<c f bes>_\>] <bes c g'>[<aes c f>\!] | <c e>[<c f>] <c f c'>[bes'16( aes)] << { \voiceOne g8[c] d8.[b16] | d4 c8 } \new Voice { \voiceTwo r <es, g> r <f g> | r <f g>[<es g>] } >> \oneVoice r \bar ":|." }

sVarA = { R2*2 | g8.^\p c16 c8 bes | g4 aes | f8. aes16 aes8 g | es4 f % w1
g8. aes16 aes8 g | c8. d16 d8 c | b^\f a b c | d4 g,8\fermata r8 | % w2
g8^\f es'4 d8 | d c4 aes8 | g f es f | g4( \slashedGrace bes8) \stemUp bes4 \stemNeutral | \stemUp bes8^\mf \stemNeutral aes g f | e f c' bes16([aes]) | g8^\p c d8. b16 | d4 c8 r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Po -- czer -- nia -- ło nie -- bo, Po -- czer -- nia -- ło po -- le, A gdzie le -- cisz, od -- la -- tu -- jesz Si -- wy mój so -- ko -- le? Czy le -- cisz za gó -- ry, Czy za mo -- rze si -- ne, Za tem słon -- kiem, za tem zło -- tem W_we -- sel -- szą go -- ści -- nę? }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " We -- sel -- szą go -- ści -- nę Znaj -- dziesz so -- bie wszę -- dzie, Lecz za ci -- chą wio -- ską na -- szą Tę -- skno to -- bie bę -- dzie. Co spoj -- rzysz za sie -- bie, To ser -- ce za -- smu -- cisz, Aż się z_no -- wą wio -- sną do nas I do gnia -- zda wró -- cisz. }

sVarC = { g2^> | g^> | g8.[c16] c8[bes] | g4 aes | <d, aes'> g, | <c g'> <aes f'> | % w1
\stemDown <g g'>8.[<fis fis'>16] <fis fis'>8^>[<g g'>] \stemNeutral | <es es'>8.[<f f'>16] <f f'>8_>[<es es'>] | \stemDown <d d'>[<c' c'>] <b b'>[<a a'>] \stemNeutral | <g b'>4 <g' b>8 r | % w2
<es, es'>4 <g g'> | <aes aes'> <aes, aes'> | \stemDown <bes bes'>8[<aes' aes'>] <g g'>[<f f'>] \stemNeutral | <es es'>2 | <f f'>2 | << { \voiceOne g'8[f] } \new Voice { \voiceTwo aes,4 } >> \oneVoice <aes d aes'>8\sustainOn[d,\sustainOff] | es\sustainOn[<es' g c>\sustainOff] g,[<g' b>] | << { \voiceOne r <g b>[<g c>] } \new Voice { \voiceTwo c,4~ c8 } >> \oneVoice r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Lento." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 2/4 \relative g { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }

46. Młocka.

sVarB = { \acciaccatura cis8_\f d8_>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d_>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d8_>[d,-.] a'-.[d,-.] | a'-.[d,-.] \acciaccatura gis8 a_>[d,-.] | % w1
<d d'>_\markup { \small \italic "marcato" } [<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d d'>[<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d g>[<d g b>] <d fis a>16[(b') <d, fis c'>8] | <d g b> <e g e'>4 <d g d'>8 | <cis g' cis>8_\p^\markup { \small \italic "wolniej" } [<cis g' b>] <cis fis ais>[<cis fis cis'>] | <d fis b>[<e ais>] <d b'>[<d fis>] | <cis a'!>_\>[<cis a'>] <cis b'>8.[<cis e>16\!] | <d fis>4 <a d>8 r | % w1
\acciaccatura cis'_\f^\markup { \small \italic "Tempo I." } d_>[d,] a'_>[d,] | a'[d,] \acciaccatura gis a_>[d,] \bar ":|." <d d'>_\markup { \small \italic "marcato" } [<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d d'>[<d g>] <d a'>[<d fis>] | % w2
<d g>[<d g b>] <d fis a>16[b' <d, fis c'>8] | <d g b>_\> <e g e'>4 <d g d'>8\! | <c g' c>8._\p^\markup { \small \italic "wolniej" } [b'16] <c, g' a>8[<c fis! c'>] | <b fis' b>[<b dis a'>] <b e g>[<b e>] | <c! d fis>8[<c d> <d fis> <d fis a>] | <d g d'>4_\< <d gis b>\! | <c a'>8._\f[b'16] c8[<d, a'>] | <d fis>[g b <g cis e>] | % w1
<d g d'>[<c! e g> <c e a> <c d fis>] | <c d g>4_> <b d g>_> | <b d g>_> <b d g>_> | <b d g>2\fermata \bar "|." }

sVarCp = { \acciaccatura cis8 d8^>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d^>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d^>[d,-.] a'-.[d,-.] | a'-.[d,-.] \acciaccatura gis8 a^>[d,-.] }

sVarA = { \grace s8 R2*4 | % w1
d8^\f g, a fis | d' g, a fis \breathe | g b a16([b]) c8 | b( e4) d8 \breathe | cis8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Meno mosso" } b ais cis | \stemUp b ais b fis \breathe | a!^\> a b8. \stemNeutral e,16\! | fis4 d8 r | % w1
R2*2 \bar ":|." d'8^\f g, a fis | d' g, a fis \breathe | % w2
g^\f \stemUp b \stemNeutral a16[b] c8 | b( e4) d8 | c8.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Più lento" } b16 a8 c | \stemUp b \stemNeutral a g e \breathe | fis8 d^\markup { \small \italic "cresc." } fis a | d4 b8 r | a8.^\f \stemUp b16 \stemNeutral c8 a | fis g b e \breathe | % w1
d g, a^\markup { \small \italic "cresc." } fis | g4 g8 r | R2 | R2\fermata \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Łu -- pu, cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Tę -- go bij -- my w_sno -- py! Bę -- dziem mie -- li tej psze -- ni -- czki Po dwa kor -- ce z_ko -- py. }

sVarCrep = { <g! b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b> <g b> <g b>] | <e b'>8[<e b'>] <e ais>[<e ais>] | <d b'>[<cis fis> <b fis'> <b fis'>] | <a g'>[<a g'> <a g'> <a g'>] | <d a'>[<d a'> <d fis> d] | % w1
\acciaccatura cis' d^>[d,] a'[d,] | a'[d,] \acciaccatura gis a^>[d,] }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Łu -- pu, cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Ce -- pa -- mi w_sto -- do -- le, Po -- czer -- nia -- ło. po -- smu -- tnia -- ło Na -- sze czy -- ste po -- le. \set stanza = "3. " Łu -- pu! cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Aż rę -- ce u -- sta -- ły, Ta psze -- ni -- czka, san -- do -- mier -- ka Sły -- nie na świat ca -- ły!
Ta psze -- ni -- czka, san -- do -- mier -- ka
Sły -- nie na świat ca -- ły! }

sVarCk = { <g! b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b>] <g a c>[<g a c>] | % w2
<g b>[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b>] <f g b>[<f g b>] | <e g>[e] es[d] | dis[b] e[g] | a8[<fis a> <d a'> c] | b[b] e[e] | <a, e'>4 r8 <c fis> | <b g'> r r a | % w1
b[c a d] | <g, d'>[<g d'> <g d'> <g d'>] | <g d'>[<g d'> <g d'> <g d'>] | <g d'>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro." } \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \relative c'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \relative c' { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

47. Odlot.

sVarB = { <g b e>2_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Wolno i tęsknie" } <fis a e'>4 | <g b e>2. | <g~ b^~ e~> | <g b e> | <a c e> | <fis c' e>4 <g b e>2 | \crossStaff { dis'2. | e | fis4 } <b, d fis>( <ais e' fis>) | <ais e' g>( <b d fis>) <dis b'> | % w1
<e b'>4.( g8 <d! e b'>[<c! e a>]) | <b e g>^([<b d! fis>] \crossStaff { <c e>2) | <c e>2._\f | <c fis>4 g' } r | % w2
\crossStaff { fis <e fis> <d fis> } | <a dis fis>( <g e'>_\>) r | <fis a c fis>\!_\p <a c fis> <a b dis>8([b']) | <a, fis'>([e']) <g, e'>4\fermata r \bar "|." }

sVarA = { R2.*2 | \stemUp b4.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "expressivo" } g8 b \stemNeutral a | g([fis]) e4 r8 e | e'4.( d8) e c | \stemUp a8([c]) \stemNeutral b4 r | \stemUp b4. \stemNeutral fis8 b c | b([a]) g4 r8 g | fis4 \stemUp b \stemNeutral cis8([d]) | cis4 b r | % w1
\stemUp b4. g8 b \stemNeutral a | g^\markup { \small \italic "cresc" } ([fis]) e4 r8 e^\f | e'4.( d8) e c | \stemUp a([c]) \stemNeutral b4 r | % w2
\stemUp b4. \stemNeutral fis8 b c | b([a]) g4 r | fis8^\p g a4 dis,8([g]) | fis([e]) e4\fermata r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { A te dzi -- kie gą -- ski Na za -- chód le -- cia -- ły, W_zi -- mnej ro -- sie no -- cą Pió -- recz -- ka ma -- cza -- ły. A te dzi -- kie gą -- ski Pió -- recz -- ka gu -- bi -- ły, Z_o -- nej to ża -- ło -- ści, Że nas po -- rzu -- ci -- ły! }

sVarC = { e2 c4 | <e, b'>2. | e'_~ | e | a, | a4( e g) | << { \voiceTwo b2. | e2( cis4) | d!( } \new Voice { \voiceOne \crossStaff { <fis b>2. | <g b> | <fis b>4 } } >> \oneVoice b, fis) | b2 <b a'!>4 | % w1
<e g>2 e4 | \stemDown e8^\markup { \small \italic "cresc." } ([b] \stemNeutral << { \voiceTwo c4) b | <d, a'>2. | <d d'>4 <g d'> } \new Voice { \voiceOne \crossStaff { g'2 | fis2. | fis4 <g b> } } >> \oneVoice fis,8^\>([e\!]) | % w2
<< { \voiceOne \crossStaff { <fis' b>4 fis fis } } \new Voice { \voiceTwo <d, d'> <c c'> <b b'> } >> | \oneVoice <e b'>2 fis8([g]) | a4( fis b) | <e, b'> <e b'>\fermata r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Andante mesto." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \relative e { \sVarC } }
 >>
>> }

48. Na pastwisku.
Strona 1Strona 2

49. Świerszczyk.
Strona 1Strona 2

50. Dobranoc.

sVarB = { <e gis>8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie i śpiewnie." } ([b <e gis> b] <e gis>[b <e gis> b]) | <gis' b>([b, <fis' a> <e gis>] <gis b>([b, <fis' a> <e gis>]) | <a cis>([e <gis b> <fis a>] <gis e'>[e <gis b> <e b'>]) | % w1
<dis b'>([b <dis fis> <b b'>] <e b'>[b <e gis> b] | <e ais>([<ais, gis'>] <e' fis>[cis'] <dis, b'>[fis <dis b'> b]) | <dis fis>([<dis fis> <e gis> <gis b>] <fis a!>[<e gis> <dis fis> <dis fis>]) | <cis e>8([<dis fis> <e gis>_\< <fis a>]) <a cis>([e\! <gis b> e]) | <gis b>_\mf_\<^([e] <a cis>[<cis e>] <b d>\![<a cis>] <gis b>[e]) | <a cis>([<gis b>_\> <fis a> <e gis>]) <dis! fis>([cis\! <e gis> <fis a>]) | % w1
<gis b>_\pp([b, <fis' a> <e gis>] <gis b>[b, <fis' a> <e gis>]) | <a cis>([e <gis b> <fis a>] <gis e'>[e <gis b> <e b'>]) | <dis b'>([b <dis fis> <b b'>] <e b'>[b <e gis> b]) | % w2
<e a>([<a, gis'>_\markup { \small \italic "morendo" } <e' fis> <e cis'>] <dis b'>[b <a dis> b]) | <gis e'>([b <a cis> dis] <gis, e'>[b <a cis> dis]) | <gis, e'>2 <gis e'>4\fermata r \bar "|." }

sVarA = { r2 r4 r8 <e gis> | <gis b>4^\p <fis a>8 <e gis> <gis b>4 <fis a>8 \breathe <e gis> | \stemUp <a cis>4 <gis b>8 <fis a> <gis e'>4 <gis b>8 \breathe <e b'> \stemNeutral | % w1
<dis b'>4 <dis fis>8 <dis b'> <e b'>4 <e gis> \breathe | <e ais>8 <e gis> <e fis> <e cis'> <dis b'>4 <dis b'>8 r | <dis fis> <dis fis> <e gis> <gis b> <fis a!>([<e gis>]) <dis fis> <dis fis> | <cis e>8([<dis fis>]) <e gis>^\< <fis a> \stemUp <a cis>4 \stemNeutral <gis b>\! \breathe | <gis b>8^\mf^\< <gis b> <a cis> <cis e> <b d>\!([<a cis>]) <gis b>4 \breathe | \stemUp <a cis>8 <gis b>^\> <fis a> <e gis> <dis fis>4 <e gis>8\! \breathe <fis a> | % w1
<gis b>4^\pp <fis a>8 <e gis> <gis b>4 <fis a>8 \breathe <e gis> | <a cis>4 <gis b>8 <fis a> <gis e'>4 <gis b>8 \breathe <e b'> | <dis b'>4 <dis fis>8 <dis b'> <e b'>4 <e gis> \breathe \stemNeutral | % w2
<e a>8 <e gis>^\markup { \small \italic "morendo" } <e fis> <e cis'> <dis b'>2 | \set doubleSlurs = ##t <e e>1( | e2)( e4\fermata) \set doubleSlurs = ##f r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Do -- bra -- noc, ty wio -- sko, Do -- bra -- noc, ko -- cha -- na! Oj bę -- dziesz ty spa -- ła Do no -- we -- go ra -- na. Do no -- we -- go ra -- na, Co wzej -- dzie na nie -- bie, Kie -- dy no -- wa wio -- sna Znów o -- bu -- dzi cie -- bie. Do -- bra -- noc, ty wio -- sko, Do -- bra -- noc, ko -- cha -- na! Oj bę -- dziesz ty spa -- ła Do no -- we -- go ra -- na. }

sVarC = { <e e'>1 | <e e'> | <e e'> | % w1
<b b'>2 <cis cis'> | fis b | <b b'>4 <e b'>8[<cis b'>] <dis b'>[<e b'>] <b b'> r | <b b'>4. <b b'>8 e2 | << { \voiceOne d'4 cis8[a] b[cis] d4 } \new Voice { \voiceTwo e,2 e } >> | \oneVoice a4 cis b, b' | % w1
e,2 e, | <e e'>1 | <b b'>2 <cis cis'> | % w2
fis <b b'> | << { \voiceOne b4( fis) b( fis) } \new Voice { \voiceTwo e2 e } >> | \oneVoice <e b'>2\sustainOn <e b'>4\sustainOff\fermata r4 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 4/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 4/4 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 4/4 \relative e, { \sVarC } }
 >>
>> }

ZIMA.Zła zima.

Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy pruszy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała.
W ręku gałąź oszroniała.
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy.
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma.
Nasza zima zła


Ślizgawka.

Równo, równo, jak po stole,
Na łyźewkach w dal...
Choć wyskoczy guz na czole,
Nie będzie mi żal!

Guza nabić — strach nie duży.
Nie stanie się nic:
A gdy chłopiec zawsze tchórzy.
Powiedzą, że fryc!


Jak powiedzą, tak powiedzą,
Pójdzie nazwa w świat;
Niech za piecem tchórze siedzą,
A ja jestem chwat!


Wiatr.

— Czego ty jęczysz, ty bujny wietrze
I czego tak zawodzisz?
Czemu nie siedzisz w chateczce swojej,
Tylko po polu chodzisz?

— Oj! tego jęczę, tego zawodzę,
Moje ty drogie dziecię,
Że nie mam chatki, rodzonej chatki
I tułam się po świecie.


Zmarźlak.

A widzicie wy zmarźlaka,
Jak się to on gniewa;
W ręce chucha, pod nos dmucha,
Piosenek nie śpiewa.

— A czy nie wiesz, miły bracie,
Jaka na to rada,
Gdy mróz ściśnie, wicher świśnie.
Śnieg na ziemię pada?

Oj nie w ręce wtedy dmuchaj,
Lecz serce zagrzewaj.
Stań do pracy, jak junacy
I piosenki śpiewaj!


Rzeka.

Za tą głębią, za tym brodem,
Tam stanęła rzeka lodem;
Ani szumi, ani płynie,
Tylko duma w swej głębinie:

Gdzie jej wiosna.
Gdzie jej zorza,
Gdzie jej droga
Het do morza?

Oj ty rzeko, oj ty sina
Lody tobie nie nowina;
Co rok zima więzi ciebie
Co rok wichry mkną po niebie.

Aż znów przyjdzie
Wiosna hoża,
I popłyniesz
Het do morza.

Nie na zawsze słonko gaśnie,
Nie na zawsze ziemia zaśnie,
Nie na zawsze więdnie kwiecie,
Nie na zawsze mróz na świecie.

Przyjdzie wiosna.
Przyjszie hoża,
Pójdą rzeki
Het do morza!


Zajączek.

Nasz zajączek w boru spał
Aż tu z hukiem wypadł strzał!
Pif paf! Pif paf!
Aż tu z hukiem wypadł strzał

Nasz zajączek na bok szust!
Skręcił młynka, zapadł w chrust!
Hej! ha! Hej! ha!
Skręcił młynka, zapadł w chrust!

Nasz zajączek cały drży,
A tu w boru gonią psy.
Ham! ham! Ham! ham!
A tu w boru gonią psy.

— Źle, zajączku, z tobą, źle,
Do pogrzebu szykuj się.
Bim! bam! bim! bam!
Do pogrzebu szykuj się!

— Jeszcze mi ten miły świat,
Jeszczem sobie pożyć rad...
Myk! smyk! Myk! smyk!
I zgubiły pieski ślad!


Gwiazdka.

O gwiazdeczko złota,
Gwiazdko ukochana!
Wyglądaliśmy cię
Od samego rana.

Wyglądaliśmy cię
Drobnemi szybkami,
Rychło się ukażesz
Wysoko nad nami.

Świeci się choinka,
Mateczka nas ściska:
— Ot tobie koniczek,
Ot tobie kołyska.

A ty, sieroteńko,
Co stoisz za drzwiamu,
Otrzyj łezki z oczu,
Pójdź i ciesz się z nami.
 
Jest tu i dla ciebie
Miejsce wśród gromadki.
Wszyscyśmy dziś bracia
Dieci jednej matki.


Choinka w lesie.

A kto tę choinkę
Zasiał w ciemnym lesie?
— Zasiał ci ją ten wiaterek,
Co nasionka niesie.

— A kto tę choinkę
Ogrzał w ciemnym boru?
— Ogrzało ją to słoneczko
Z niebieskiego dworu.

— A kto tę choinkę
Poił w ciemnym gaju?
— Jasne ją poiły rosy
I woda z ruczaju.

— A kto tę choinkę
Wyhodował z ziarna?
— Wychowała Ją mateńka
Ziemia nasza czarna.


Kolędnicy.

A ten chudy Janek
Po ulicy chodzi
Z trzejkrólową gwiazdą
Kolędników wodzi.
Hej!

Trzejkrólowa gwiazda
Zaświeci w okienko
Kolędnicy hukną
Wesołą piosenką.
Hej!

Kolęda, kolęda,
Wesoła nowina!
A pójdźcież się ogrzać
Bliżej do komina.
Hej!

Trzejkrólowa gwiazda,
A po niej zapusty;
Nie boj się ty, Janku,
Będziesz jeszcze tłusty.
Hej!


Taniec.

Dalej raźno, dalej w koło,
Dalej wszyscy wraz!
Wszak wyskoczyć i zaśpiewać
Umie każdy z nas.

Graj nam skrzypku krakowiaka,
A zaś potem kujawiaka
I mazura graj!
Jak się dobrze zapocimy,
To polskiego się puścimy,
Toż to będzie raj!

Dalej raźno, dalej w koło,
Dalej wszyscy wraz!
Wszak wyskoczyć i zaśpiewać
Umie każdy z nas.


Sanna.

Jasne słonko, mroźny dzień,
A saneczki deń, deń, deń,
A koniki po śniegu
Zagrzały się od biegu.

Jasne słonko, mroźny dzień,
A saneczki deń, deń, deń,
A nasz Janek w złym sosie,
Bo gila ma na nosie.


Śnieżyca.

Zahuczały, zaświstały
Wichry w srebrny róg;
Leci, leci tuman biały,
Aż na chaty próg.

Na tej chaty próg lipowy,
Co ochrania nas,
Co otula nasze głowy
W złej śnieżycy czas.

A ja stoję u okienka,
A ja patrzę w dal;
Milknie, cichnie ma piosenka,
Serce chwyta żal.

Oj nie jedna tam sierota
Na tem zimnie drży!
Wiatr chuściną biedną miota,
A mróz ścina łzy...

Oj ty, chato nasza droga,
Rozszerz ściany swe!
Pójdź, sieroto, dziecię Boga,
My utulim cię!
WIOSNA.Powitanie wiosenki.

Leci pliszka
Z pod kamyszka:
— Jak się macie dzieci!
Już przybyła
Wiosna miła
Już słoneczko świeci!

Poszły rzeki
W kraj daleki.
Płyną het do morza;
A ja śpiewam,
A ja lecę
Gdzie ta ranna zorza!


W polu.

Pójdziemy w pole, w ranny czas;
— Młode traweczki, witam was!
Młode traweczki zielone,
Poranną rosą zroszone.

Długoście spały twardym snem,
Pod białym śnieżkiem, w polu tem;
Teraz główeczki wznosicie,
Bo przyszło słońce i życie.


Wierzba.

Kocanki, kocanki,
Gałązka wierzbowa!
Rozwinęła nam się
Ta palma kwietniowa.

Rozwinęła nam się
Nad tą bystrą wodą,
Zapachniała wiosną,
Kwietniową pogodą!


Nasza czarna jaskółeczka.

Nasza czarna jaskółeczka
Przyleciała do gniazdeczka
Przez daleki kraj,
Bo w tem gniazdku się rodziła,
Bo tu jest jej strzecha miła,
Bo tu jest jej raj!


A ty, czarna jaskółeczko,
Nosisz piórka na gniazdeczko,
Ścielesz dziatkom je!
Ścielże sobie, ściel, niebogo,
Chłopcy pójdą swoją drogą,
Nie ruszą go, nie!


Bocian.

Bociek, bociek leci!
Dalej, żywo dzieci!
Kto bociana w lot wyścignie,
Temu kasza nie ostygnie.
Kle, kle, kle, kle, kle.

Bociek dziobem klaska:
— Wyjdźcież, jeśli łaska!
Niech zobaczę, niech powitam,
Niech o zdrowie się zapytam.
Kle, kle, kle, kle, kle!

— A ty boćku stary,
Piórek masz do pary;
Żaby je liczyły w błocie,
Naliczyły cztery krocie.
Kle, kle, kle, kle, kle!

Nim skończyły liczyć,
Już je zaczął ćwiczyć.
— Oj bocianie, miły panie,
Miejże dla nas zmiłowanie!
Kle, kle, kle, kle, kle!


Wielkanoc.

Święcone jajeczko,
Śliczna malowanka!
Śpiewam sobie, skaczę sobie
Od samego ranka.

Wesoły dzień nastał,
Zadźwięczały dzwony!
Kołem, kołem boróweczki,
Jak wianek zielony.

Ścielże się, obrusie,
Jako śnieżek biały;
Mojej mamy rączki drogie
Ciebie rozkładały.

Rozkładały ciebie
Na tym długim stole,
Żeby było dla sierotki
Miejsce w naszem kole.


Śmigus..

Panieneczka mała
Rano dzisiaj wstała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Bo się wody bała.

Panieneczka mała
W kątek się schowała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Bo się wody bała.

Panieneczka mała
Sukienkę zmaczała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Choć się wody bała.

Maciuś.

A po łące, po zielonej,
Maciuś owce gna;
Na wierzbowej fujareczce
Żałośliwie gra.
Dla Boga!
Żałośliwie gra.

— A i zkądże ty, Maciusiu,
Tę fujarkę masz,
Że tak na niej, za owcami,
Żałośliwie grasz?
Dla Boga!
Żałośliwie grasz?

— Oj wyciąłem ją, paniczu,
Z krzywej wierzby tej,
Co wyrosła na mogile
Matuleńki mej.
Dla Boga!
Matuleńki mej.


Żuczek.

Wyszedł żuczek na słoneczko
W zielonym płaszczyku.
— Nie bierz-że mnie za skrzydełka,
Miły mój chłopczyku.

— Nie bierz-że mnie za skrzydełka,
Bo mam płaszczyk nowy;
Szyły mi go dwa chrabąszcze,
A krajały sowy.

Za to im musiałem płacić
Po dwanaście groszy,
I jeszczem się zapożyczył
U tej pstrej kokoszy.

Jak uszyły, wykroiły,
Tak płaszczyk za krótki;
Jeszcze im musiałem dodać
Po kieliszku wódki.


Kukułeczka.

Po tym ciemnym boru
Kukułeczka kuka,
Z ranka do wieczoru,
Gniazdka sobie szuka.
Kuku! Kuku!
Gniazdka sobie szuka.

— A ty kukułeczko,
Co na drzewach siadasz,
Jakie ty nowiny
W lesie rozpowiadasz?
Kuku! Kuku!
W lesie rozpowiadasz?

Leciałam ja w maju,
Z ciepłego wyraju,
Zagubiłam w drodze
Ścieżynę do gaju!
Kuku! Kuku!
Ścieżynę do gaju!

Zagubiłam ścieżkę
Do gniazdeczka mego,
Teraz latam, kukam,
Ot już wiesz dla czego,
Kuku! Kuku!
Ot już wiesz dla czego.


Zielone Świątki.

Nasza izba umajona,
Tatarakiem obstawiona,
Tatarakiem, wodną trzciną
I czeremchą i kaliną,
 
Zielone Święta
La, la, la!
Zielone Święta
La, la, la, la!

Maju, maju, świeży gaju,
Pachniesz ty dziś w całym kraju,
Niosą chłopcy gałązeczki,
Wiją wianki panieneczki,

Zielone Święta
La, la, la!
Zielone Święta
La, la, la, la!


Jabłonka.

Jabłoneczka biała
Kwieciem się odziała;
Obiecuje nam jabłuszka
Jak je będzie miała.

Mój wietrzyku miły,
Nie wiej z całej siły,
Nie otrącaj tego kwiecia,
Żeby jabłka były.

LATO.Kosiarze.

Brzęczą kosy w łące,
Brzęczą, pobrzękują,
Kosiarze się śpieszą;
Bo południe czują.

Uwijaj się raźno
Ostra moja koso:
Nim wysieczem po las
Obiad nam przyniosą.

Pot otrzemy z czoła,
A zaś z kosy trawę,
Zasiądzięm pod gruszą
Cienistą murawę.

A tu słonko patrzy
Na naszą robotę
I otwiera z dziwu
Swoje oczy złote.


Cichy wieczór.

Cichy wieczór już zapada,
Zgaśnie zorza wnet,
A pod lasem, pod olszowym,
Słychać rżenie, — het!

Siwy konik tam się pasie,
Siwy konik moj,
Jest tam łączka z drobną trawką,
Jest kryniczny zdrój!

Siwy konik rży po łące,
Rozlega się głos;
Leci echo od olszyny
Polem pełnym ros.

A miesiączek cicho wstaje,
Lipa sypie kwiat.
Cudnaż, cudna, noc ta letnia,
Cudny jest ten świat!


Marzenie chłopca.

A jak ja urosnę,
Sprzęgnę wołki siwe,
Będę orał, zaorywał
Tę pszeniczną niwę.

A jak ja urosnę,
Wezmę złote ziarno,
Będę siewał wczesną wiosną
Ziemię naszą czarną.

A jak ja urosnę,
Nie poskąpię ręki,
Będę kosił bujną niwę
I śpiewał piosenki.

Oj ty bujna niwo,
Ty pszeniczne pole,
Nie żal tobie pracy naszej,
Ni potu na czole!


Wianki.

A ta modra rzeka
Ogniami się pali;
Wesoła drużyna
Płynie po jej fali.

Wesoła drużyna
Chwyta kwietne wieńce,
Co je zaplatały
Tych panieniek ręce.

Na wysokim brzegu
Panieneczka stała,
Modremi oczkami
Na wianek patrzała.

Płyńże, mój wianeczku,
Po tej bystrej fali,
Póki się ten ogień
Świętojański pali.

Płyńże, mój wianeczku,
Do brzegu drugiego,
Pytaj się tam ludzi
O braciszka mego.

Mój braciszek miły
Wędruje po świecie,
A ja mu posyłam
To różane kwiecie.


Sobótka.

Świętojański wieczór
Uciecha dla dziatwy;
Zapaliły już ogniska
Te flisacze tratwy.

Idzie płomień w górę,
Sobótka się pali,
Sypie iskry szczerozłote
Po tej modrej fali.

A ten stary flisak
Poprawia ognisko;
Pal się, pal się, ty sobótko,
Bo Warszawa blizko.

Sobótko, sobótko,
Nocy świętojańska,
Widać ciebie od Warszawy
Do samego Gdańska.


Poranek.

Minęła nocka, minął cień,
Słoneczko moje, dobry dzień!
Słoneczko moje kochane,
W porannych zorzach rumiane!

Minęła nocka, minął cień,
Niech się wylega w łózku leń,
A ja raniuchno dziś wstanę,
Zobaczę słonko rumiane.


Ogródek.

W naszym ogródeczku
Są tam śliczne kwiaty:
Czerwone różyczki
I modre bławaty.

Po sto listków w róży,
A po pięć w bławacie;
Ułożę wiązankę
I zaniosę tacie.


A tata się spyta:
— Gdzie te kwiaty rosną?
— W naszym ogródeczku,
Gdziem je siała wiosną.


W lesie.

Zawitał nam dzionek
I pogodny czas.
Pójdziemy, pójdziemy
Na jagody w las.

Na jagody,
Na maliny,
Na czarniawe
Te jeżyny.
Pójdziem, pójdziem w las!

— A ty, ciemny lesie,
A ty lesie nasz!
A zkądże ty tyle
Tych jagódek masz?

I poziomki
I maliny
I czernice,
I jeżyny.
A skądże je masz?

— Uderzyły deszcze,
Przyszło słonko wraz;
Zarodziła ziemia
W dobry, błogi czas.

Te jagody,
Te maliny,
Te czernice,
Te jeżyny,
W dobry, błogi czas.


Jaskółka.

Czarna jaskółeczka
Do gniazdeczka leci.
— Pi! pi! pi! pi!
Krzyczą głodne dzieci.

Czarna jaskółeczka
Robaczki przynosi.
— Pi! pi! pi! pi!
Każde o nie prosi.

Czarna jaskółeczka
Karmi dziatki swoje.
— Pi! pi! pi! pi!
Krzyczy wszystko troje!

Czarna jaskółeczka
Po muszki znów leci.
— Pi! pi! pi! pi!
Krzyczą głodne dzieci.


Pszczółki.

Brzęczą pszczółki nad lipiną
Pod błękitnem niebem;
Znosz w ule miodek złoty,
Będziem go jeść z chlebem.

A wy, pszczółki pracowite,
Robotniczki boże!
Zbieracie wy miody z kwiatów
Ledwo błysną zorze.


A wy pszczółki, robotniczki,
Chciałbym ja wam sprostać,
Rano wstawać i pracować,
Byle miodu dostać!


Tęcza.

— A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce,
Jakby na atłasie?

— Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy:
Pożyczyło sobie farby
Od tej pełnej roży.

Pożyczyło sobie farby
Od kwiatków z ogroda;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!


Dzień dobry.

Zaszumiało nasze pole
Złotą pieśnią zbóż;
Wschodzi, wschodzi śliczne słonko
Wśród różanych zórz.

Wschodzi, wschodzi złotą drogą
Nad ten ciemny las,
A skowronek z gniazdka leci,
Piosnką budzi nas.

Dobry dzień ci, wiosko miła,
Drogi domku, ty!
I wy świeżo rozkwitnione
Pod okienkiem bzy.

Dobry dzień wam, dobrzy ludzie,
Co idziecie w świt,
Z jasną kosą na ramieniu,
Miedzą pośród żyt.

Dobry dzień wam, lasy ciemne,
Stojące we mgle,
I ty mały skowroneczku,
Co zbudziłeś mnie!
JESIEŃ.Żniwa.

Przepióreczka się odzywa,
Idą, idą, polem żniwa,
Brzęczą sierpy, brzęczą kosy,
Ciężkie ziarnem lecą kłosy.
Dana! Da-dana!

A ode wsi słychać śpiewki,
Śpieszą chłopcy, śpieszą dziewki,
Niosą grabie, w pole dążą,
Za żeńcami snopy wiążą.
Dana! Da-dana!

Co powiążą ciężkie snopy,
To składają je na kopy;
Dobra ziemia, łaska boża,
Będzie chlebek z tego zboża.
Dana! Da-dana!


Derkacz.

A w tem gęstem życie derkacz sobie siedzi,
Płacze, lamentuje i bardzo się biedzi.
— Już kosiarze brzęczą w kosy,
Gdzież ja pójdę nagi, bosy!
Der, der, der, der, der, der...

— A idźże w pszeniczkę, bo jeszcze zielona,
Jeszcze i za tydzień nie będzie koszona.
— Nim przeniosę graty, dzieci,
To i tydzień jak nic zleci.
Der, der, der, der, der, der..

— A idźże w ten jęczmień, w jęczmień ten zielony,
Jeszcze i za miesiąc nie będzie koszony.
— Kiedy jęczmień wąsem rusza,
Aż truchleje we mnie dusza.
Der, der, der, der, der, der...


— A idźże w te owsy, co się późno kłoszą,
Stamtąd cię kosiarze nie prędko wypłoszą.
— Kiedy owies trzęsie kłosy,
Za kark mi natrzęsie rosy.
Der, der, der, der, der, der...


Deszczyk.

Mój deszczyku, mój kochany,
Nie padajże na te łany,
Nie padajże na te kopy,
Bo my dzisiaj zwozim snopy.
Wio, koniki, wio!

Bokiem, bokiem, za obłokiem
Idzie chmurka raźnym krokiem;
A my chmurkę wyprzedzimy,
Wszystkie snopy pozwozimy.
Wio, koniki, wio!

Spojrzę w górę, klasnę z bata,
Już i chmurka się rozlata,
Jasne niebo nad głowami,
Białe pyły za wozami.
Wio, koniki, wio!


Dożynki.

Mamuniu! Tatuniu!
Otwierajcie wrota,
Niosą nam tu wieniec
Ze szczerego złota!
Grajże, grajku, a wesoło,
Bo dziś wszyscy staniem wkoło.
Plon przynieśli, plon!

Przynieśli nam wieniec
Z kłosów naszej ziemie,
Ślicznie przewijany
Wstęgami krasnemi!
Grajże, grajku, a wesoło,
Bo dziś wszyscy staniem wkoło.
Plon przynieśli, plon!

Bodaj się te ręce
Z naszemi złączyły,
Co ten śliczny wieniec
Z złotych zbóż uwiły.
Grajże, grajku, a wesoło,
Bo dziś wszyscy staniem wkoło.
Plon przynieśli, plon!


Jesienią.

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.

— Pójdę ja się, pójdę,
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!

— Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego wpadnie
Jaka śliczna gruszka!

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.


Orzeszki.

Dalej, śmieszki, na orzeszki,
Dalej razem w las!
Już leszczyna się ugina,
Woła, woła nas.

My, leszczyno, ci ulżymy,
W to nam, w to nam graj!
Wnet orzeszkom poradzimy,
Tylko nam je daj!

A kto trafi na świstaka,
Tego smutny los!
Tylko próchno i tabaka,
Co nie idzie w nos!

A kto trafi na dwojaczki,
Ten powiedzie nas.
Dlaej, śmieszki, na orzeszki,
Dalej, dalej w las!


Grzyby.

Pogodna zorza z wieczoru,
Pójdziem na grzyby do boru,
Pójdziem do boru na rydze,
Ale nie damy Jadwidze.

Nasza Jadwiga leniwa,
Tylko jej głowa się kiwa,
Nie chce do boru kosza nieść,
Nie będzie z nami grzybów jeść.


Skowronek.

Skowroneczek śpiewa
Nad tą cichą niwą;
Orzcie, wołki siwe,
Prosto, a nie krzywo.

Orzcie wołki siwe,
Na ten chleb razowy,
Na ten chlebek żytni,
Czarny, ale zdrowy.


Skowroneczek śpiewa,
Wiszący pod niebiem;
Daj nam Boże razem
Przełamać się chlebem.

Chlebem się przełamać,
Kąskiem choć ostatnim,
Dobrem się podzielić słowem
I uściskiem bratnim!


Sokół.

Poczerniało niebo,
Poczerniało pole;
— A gdzie lecisz, odlatujesz,
Siwy mój sokole?

Czy lecisz za góry,
Czy za morze sine,
Za tem słonkiem, za tem złotem,
W weselszą gościnę?

Weselszą gościnę
Znajdziesz sobie wszędzie;
Lecz za cichą wioską naszą
Tęskno tobie będzie.

Co spojrzysz za siebie,
To serce zasmucisz,
Aż się z nową wiosną do nas
I do gniazdka wrócisz.


Młocka.

Łupu, cupu! łupu, cupu!
Cepami w stodole;
Poczerniało, posmutniało
Nasze czyste pole.

Łupu, cupu! łupu, cupu!
Tęgo bijmy w snopy!
Będziem mieli z tej pszeniczki
Po dwa korce z kopy.

Łupu, cupu! łupu, cupu!
Aż ręce ustały;
Ta pszeniczka, sandomierka,
Słynie na świat cały!


Odlot.

A te dzikie gąski,
Na zachód leciały,
W zimnej rosie nocą
Pióreczka maczały.

A te dzikie gąski
Pióreczka zgubiły,
Z onej to żałości,
Że nas porzuciły!


Na pastwisku.

Siny dym się wije,
Pod lasem, daleko;
Tam pastuszki ognie palą
I kartofle pieką.

A Żuczek waruje,
Łapy sobie grzeje;
Krówki ryczą, porykują,
Dobrze im się dzieje.

— A mój Żuczku miły,
Obszczekuj od szkody,
Bo jak wyjdzie pan ekonom,
Będąż tobie gody!


Świerszczyk.

Wicher wieje, deszcz zacina,
Jesień, jesień już.
Świerka świerszczyk z za komina,
Naszej chatki stróż.

Świerka świerszczyk co wieczora
I nagania nasL
— Spań już dzieci, spać już pora,
Wielki na was czas!

— Mój świersczyku, bądźże cicho,
Nie dokuczaj nam.
To uparte jakieś licho,
Śpijże sobie sam!

A my komin obsiądziemy
Dokolutka wnetm
Słuchać będziem tego dziadka,
Co był w świecie — het!

Siwy dziadek wiąże sieci,
Prawi nam aż strach!
A tu wicher wskroś zamieci
Bije o nasz dach!

Dziadek dziwy przypomina,
Prędko płynie czas;
Próżno świerszczyk z za komina
Do snu woła nas!


Dobranoc.

Dobranoc, ty wiosko,
Dobranoc, kochana!
Oj będziesz ty spała
Do nowego rana.

Do nowego rana,
Co wzejdzie na niebie,
Kiedy nowa wiosna
Znów obudzi ciebie.

Dobranoc, ty wiosko,
Dobranoc, kochana!
Oj będziesz ty spała
Do nowego rana.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.