Śpiewnik dla dzieci/całość

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


ŚPIEWNIK DLA DZIECI

SŁOWA

MARYI KONOPNICKIEJ

MUZYKA

ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO.

WYDANIE DRUGIE.

PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy 7.jpg
WARSZAWA
NAKŁADEM I DRUKIEM M. ARCTA


1905.

Дозволено Цензурою.
Варшава, 20 іюля 1904 года.Słówko wyjaśnienia od kompozytora.
PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy s 9.png

Gdy wszędzie, osobliwie zaś w Anglii i Niemczech, istnieją całe tomy piosenek dla dzieci, gdy najpoważniejsi kompozytorowie, jak F. Kiel, K. Reinecke. W. Taubert, poświęcali się od czasu do czasu tej nowej a tak sympatycznej gałęzi literatury muzycznej, u nas zrobiono w tym kierunku bardzo niewiele.
Niełatwem było zadanie autorów niniejszego Śpiewnika: szło bowiem o to, aby nadać mu cechę odrębną, aby nie wpaść w naśladownictwo obczyzny. Zadanie to szczęśliwie rozwiązała znakomita poetka, zawarłszy szereg natchnionych obrazków przyrody naszej w jedną całość, przez co zachęciła do odpowiedniego podkładu muzycznego.
Nie należy Śpiewnika z powodu tytułu „dla dzieci“ uważać za zbiór piosenek jedynie najłatwiejszych. Byłoby błędem pedagogicznym utrzymać pół setki numerów na jednakowym stopniu trudności, albowiem i wiek dziecięcy przedstawia również rozmaitość rozwoju.
Dziełko to zatem przeznacza się dla dzieci od lat 6-ciu do 14-stu. Charakter poezyi nie dozwolił trzymać się takiego porządku, aby numer I-szy był najłatwiejszym, a ostatni najtrudnieszym. Dlatego więc należy się pewna wskazówka rodzicom i nauczycielom, w jakim porządku młode pokolenie piosenek uczyć powinni.
I. Dla najmłodszych, lub najmniej rozwiniętych muzykalnie, odpowiedniemi są N-ra 6, 19, 31, 30, 14, 11, 9, 8, 4, 15.
II. Po dobrem wyuczeniu się powyższych piosenek, można przystąpić do nauki dalszej, niby stopnia średniego. Tu odpowiednie są N-ra 2, 1, 3, 10, 16, 18, 20, 50, 23, 24, 33, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48.
III Pozostałe pieśni, zarówno co do treści wiersza, jak i muzyki, należy dawać dzieciom od lat 12 do 14.
Pewną część piosenek ułożyłem na dwa głosy, choć można je śpiewać i jednogłosowo. Aby jednak przyzwyczaić dzieci do śpiewu dwugłosowego, należy przedtem je umuzykalniać przez wprawianie ich do czystego i dokładnego śpiewania unisono. W każdym razie starałem się ułatwić zadanie przewodników, dodając w towarzyszeniu fortepianowem melodyę piosenki, i to prawie we wszystkich numerach.
Miałem tu także na celu i możność wykonywania śpiewek jako drobnych utworów fortepianowych, co dla dzieci grających na tym instrumencie powinno być korzyścią i uciechą.
W zakończeniu muszę jeszczę wyjaśnić kwestyę prozodyi muzycznej, różniącej się czasami od poetyckiej. Autorka wierszy trzymała się niejednokrotnie ilości zgłosek, zmieniając miarę. W prozodyi muzycznej zmiana ta wychodzi nader ostro, z powodu niemożności zastąpienia mocnych części taktu przez słabe. Ratowałem się tedy często albo synkopami, albo też wznoszeniem interwału, co w znacznej części zastępuje część mocną taktu. W dłuższych wszakże wyrazach, jak czterogłoskowe, trzeba było poświęcać ścisłe prawidło, dla zachowania łatwego rytmu, którego zmiany zbytecznie utrudniałyby naukę.
Oddając Śpiewnik do użytku ogółu, szczęśliwym będę, jeżeli ta drobna praca znajdzie oddźwięk w niewinnych serduszkach młodego pokolenia i czemkolwiek przyczyni się do rozbudzenia w niem wzniosłych uczuć i ukształcenia jego charakteru.


PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy s 10.png

Przedmowa do wydania drugiego.
PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy s 11a.png

Powodzenie, jakie towarzyszyło ukazaniu się „Śpiewnika dla dzieci“, było najlepszym dowodem potrzeby tego wydawnictwa. Po wyczerpaniu pierwszego nakładu, twórcy tego dzieła otrzymywali z różnych stron żądania, aby „Śpiewnik“ wyszedł w drugiem wydaniu, gdyż młode pokolenie nie może się obejść bez nauki śpiewu, a więc i bez odpowiednich piosenek.
Niniejsza tedy książka w tem nowem wydaniu zawiera w sobie wszystkie 50 pieśni bez zmiany wierszy. Twórca muzyki przejrzawszy troskliwie melodye, uznał jedynie tylko Nr. 44 „Skowronek“ za nieodpowiedni dla wieku dziecinnego, ze względu na zbyt trudne towarzyszenie i melodyę mniej przystępną. Piosenka ta więc otrzymała nowy, łatwiejszy podkład muzyczny, co wyjdzie bez wątpienia na pożytek wydawnictwa. Wszystkie inne piosenki pozostały bez zmiany.


11 PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy s 11.png


ZIMA.
1. Zła zima.
Strona 1Strona 2


2. Ślizgawka.

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ró_-_wno, ró_-_wno, jak po sto -- le, Na ły -- żew -- kach w_dal... Choć_wy -- sko_-_czy guz na czo -- le, Nie bę -- dzie mi żal! }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Jak_po -- wiedzą, tak po -- wie -- dzą, Pój -- dzie na -- zwa w_świat, Niech_za pie_-_cem tchó -- rze sie -- dzą, A ja je -- stem chwat! }

sVarA = { R2.*4 | e16(^\p[fis] e4) b'16([cis] b4) | a4 cis8 e4 cis8 | \stemUp b4 \stemNeutral a8 gis([fis]) e | cis'2. | b16([cis] b4) a16([b] a4) | gis cis8 a gis fis | e4^(a8) fis4 gis8 | a4.^~ a4 r8 \bar ":|." R2.*2 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Gu_-_za na_-_bić strach nie du -- ży, Nic nie bę -- dzie, nic. A__gdy chłopiec za -- wsze tchó -- rzy, Po -- wie -- dzą, że fryc! }

sVarCrep = { <a cis>8^\p[<a cis> <a e>] <a! dis e>^\<[<a dis e> <a dis e>\!] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>] <a b e>^\f[<a b e> <a b e>] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>^\>] <a d e>[<a d e> <a d e>\!] | % w1
<a cis e>^\p[<a cis> <a cis>] <gis d'>]<gis d'> <gis d'>] | <a cis>[<a cis> <a cis>] <a d>[<a d> <a d>] | <a cis>[<a cis> <a e'>] <a cis>[<a cis> <a e'>] | % w2
gis[<d' e> fis,] e4. | a2. | gis8[<cis eis> <cis eis>] gis8[<cis fis> <cis fis>] eis,4. fis4 d8 | cis4. b4 e,8 | a2. }

sVarB = { dis16\segno^\markup { \small \italic "Dosyć prędko." } ([e fis gis a8-.]) ais16([b cis d e8-.]) | dis16([e fis gis a8-.]) gis16([fis e dis d8-.]) | cis16([d dis e fis8-.]) e16([dis d cis b8-.]) | % w1
a16([b a fis e fis] e[fis e fis e fis]) | e([fis] e4) b'16([cis] b4) | a cis8 e4 cis8 | % w2
\stemUp b4 \stemNeutral a8 gis[<d fis> <d e>] | cis'[<cis, e> <cis fis>] <cis e>[<cis fis> <cis e>] | b'16([cis] b4) a16([b] a4) | gis8[<cis, gis'> <cis gis' cis>] <cis a'>[<b cis gis'> <a d fis>] | <a e'!>8[<a e'> <a e' a>] <a e' gis>[<a e' gis> <b d a'>] | <a cis cis'>[<a cis cis'> <a cis cis'>] <a cis cis'>[<a cis cis'> <a cis cis'>]^\markup { " " { \raise #1 \musicglyph #"scripts.segno" } \small \italic " D. S." } \bar ":|." <a cis cis'>4 r8 <a d fis>4 r8 | <a~ cis^~ cis'~>4. <a cis cis'>4 r8 \bar "|." }

sVarCk = { a4 r8 d4 r8 | \stemDown <a e'>4._~<a e'>4 r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto vivo." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 6/8 \relative a { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


3. Wiatr.

sVarC = { cis4. gis_> | cis gis4 bis8 | cis4. gis | % w1
b e,4 r8 | gis4. cis | gis4. cis | fis,4. << { \voiceOne cis'4 dis8 } \new Voice { \voiceTwo fis,4. } >> \oneVoice | << { \voiceOne dis'4 e8 fis } \new Voice { \voiceTwo gis,4.~ gis8 } >> \oneVoice r r | <cis, cis'>4. <fis, fis'>4^> <a a'>8 | <cis cis'>4. <fis, fis'>4^> <a a'>8 | % w1
<cis cis'>4. <gis gis'> | <b b'> e4 r8 | gis4^\p( fis8 e[dis cis]) | % w2
gis'4( fis8 e[dis cis]) | << { <fis, fis'>2. | \voiceTwo <gis gis'>4. <cis gis'>4_\fermata } \new Voice { \voiceOne s4 \crossStaff { fis'8 <e a>4 <dis a'>8 } | <fis bis>4. e4 } >> \oneVoice r8 \bar "|." }

sVarA = { g8^\p^\< a\! ais b^>([ais^\>]) a\! | gis^\< a ais\! b^\>([ais]) a\! | gis a gis \stemUp b4 b8 \stemNeutral | % w1
fis4.( \slashedGrace gis8 gis4) r8 | gis dis dis e fis gis | gis([dis]) dis e([fis]) gis | a gis fis e4 dis8 | fis4(e8) dis4 r8 | gis^\< a\! ais b^>[ais^\>] a\! | gis^\< a\! ais b^>[ais^\>] a\! | gis^\< a\! gis c4^> b8 | fis4.( \slashedGrace gis8 gis4) r8 | gis^\p dis dis e fis \breathe gis | gis8([dis]) dis e fis \breathe gis | a([gis]) fis e4 dis8 | fis4( dis8) cis4\fermata r8 \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Cze -- go ty ję -- czysz, ty buj -- ny wie -- trze I cze -- go tak za -- wo_-_dzisz? Cze -- mu nie sie -- dzisz w_cha -- tecz -- ce swo -- jej, Tyl -- ko po po -- lu cho -- dzisz? Oj! te -- go ję -- czę, te -- go za -- wo -- dzę, Mo -- je ty dro -- gie dzie -- cię, Że nie mam chat -- ki, ro -- dzo -- nej chat -- ki, I tu -- łam się po świe -- cie. }

sVarB = { <gis e' gis>8_\p_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>]<ais fisis' ais>_\> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a> <ais fisis' ais>\!] <b gis' b>_\>[<ais fisis' ais> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>[<a fis' a> <gis e' gis>] <b dis b'>4. | % w1
<< { \voiceOne <dis fis>4. <e gis>4 } \new Voice { \voiceTwo b4( a8 \stemUp gis4) } >> \oneVoice r8 | <b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | <b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | <a cis a'>[<b cis gis'> <a cis fis>] << { \stemDown a4 \stemNeutral } \new Voice { e' } >> dis8 | << { \voiceOne fis4 e8 dis[ } \new Voice { \voiceTwo bis4.( bis8) } >> \oneVoice <gis gis'> <gis gis'>] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>[<ais fis' ais>_\> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>[<ais fis' ais>_\> <a fis' a>\!] | % w1
<gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <gis e' gis>] <cis e cis'>4_> <b e b'>8 | <fis dis' fis>4. << { \voiceOne gis'4 r8 } \new Voice { \voiceTwo <gis, dis'>_\>[fis' e\!] } >> | \oneVoice <b dis gis>[<a cis e> <a cis e>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | % w2
<b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <gis, e' gis>] | <a fis' a>[<gis e' gis> \crossStaff { <dis' fis>] e4^\> } dis8\! | fis4( dis8) cis4\fermata r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Andantino con moto." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 6/8 \relative c { \sVarC } }
 >>
>> }

4. Zmarźlak.

sVarB = { <des aes'>8-.^\markup { \small \italic "niezbyt prędko." } [<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] | <des aes'>-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] \repeat volta 2 { <des aes'>-.[<des bes'>-. <des aes'>-. <des des'>-.] | <des aes'>-.[<des bes'>-. <des aes'>-. <des des'>-.] | % w1
<c es aes>-.[<bes des ges> <aes c f> <ges bes es>] | <aes des f>4 <f aes des>8 r | <aes c es>-.[<aes c f>-. <aes c es>-. <c es aes>-.] | <des f>-.[<des ges> <des f> <des aes'>] | % w2
<des ges>-.[<des des'>] <des ges c>[<des ges bes>] | <c aes' c>4 <c aes'>8 r } es'8.^\markup { \small \italic "Meno mosso" }([des16] c8[bes]) | aes([bes] aes[des]) | es,8([bes'] ges[f16 es]) | f4( aes8) r | \slurDown ges8._\<([aes16] bes8\![c]) | c_\>([des] aes\![f]) \slurNeutral | % w1
bes8.([aes16] ges8[f]) | <c es>([aes'] des,4) | \clef "bass" <f, aes>8-._\mf[<f bes>-. <f aes>-. <f des'>-.] | <f des'>2\fermata | }

sVarA = { R2*2 | \repeat volta 2 { aes8^\mf^\markup { \small \italic "con anima" } \stemUp bes \stemNeutral aes des | aes \stemUp bes \stemNeutral aes des | % w1
aes ges f es | f4 des8 r | es f es aes |f ges f aes | % w2
ges des' c bes | c4 aes8 r } es'8.^\markup { \small \italic "Wolniej" } des16 c8 bes | aes \stemUp bes \stemNeutral aes des | es,8 \stemUp bes' ges f16([es]) | f4 aes8 r | ges8. aes16 bes8 \stemNeutral c | c des aes f | \stemUp bes8. \stemNeutral aes16 ges8 f | es([aes]) des,4 | R2 | R2\fermataMarkup \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A wi -- dzi -- cie wy zmar -- źla -- ka, Jak się to_- on gnie -- wa, W_rę -- ce chu -- cha, pod nos dmu -- cha, Pio -- snek nic nie śpie -- wa. \set stanza = "3. " Oj_- nie w_rę ce wte -- dy dmu -- chaj Lecz ser -- ce za -- grze -- waj, Stań do pra -- cy, jak ju -- na -- cy I pio -- sen -- ki śpie -- waj! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A czy nie wiesz, mi -- ły bra -- cie, Ja -- ka na to ra -- da, Gdy mróz ści -- śnie, wi -- cher świ -- śnie, Śnieg na zie -- mię pa -- da? }

sVarC = { \stemDown <des f>8-.^\mf[<des f>-. <des f>-. <des f>-.] | <des f>-.[<des f>-. <des f>-. <des f>-.] \repeat volta 2 { <des f>-.^\p[<des ges>-. <des f>-. <des f>-.] | <des f>-.[<des ges>-. <des f>-. <des f>-.] | % w1
des-.[des-. des-. des-.] \stemNeutral | des,-.[des-. des-. des-.] | aes'-.[aes-. aes-. aes-.] | <des aes'>-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des f>-.] | % w2
<bes es>-.[<bes es>-.] <es, es'>-.[<es es'>-.] | <aes es'>-.[<aes es'>-. <aes es'>-. <aes es'>-.] } \set doubleSlurs = ##t aes^\p[<ges' c>](<aes des>4) | aes,8[<f' des'>](<aes f'>4) \set doubleSlurs = ##f | aes,8 <ges' c>4 <ges c>8 | des, <aes'' des>4 <ces des>8 | bes, <ges' des'>4 ges,8 | f <des' aes' des>4 <des aes' des>8 | % w1
es,4 <ges' bes des> | <aes, ges'>( <des f>) | <des, aes'>8-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] | <des aes'>2^\fermata | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4\relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 2/4 \relative d { \sVarC } }
 >>
>> }

5. Rzeka.

sVarC = { <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'>_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'>_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>2_> | <aes es'>8.[<aes es'>16] <aes es'>4 <aes es'> | <c e>8.[<c e>16] <c e>4 <c g'> | f2 <f, f'>4 | <e e'>8[ <f f'>] <g g'>[<aes aes'> <bes bes'> <b b'>] | <c c'>2 r4 | % w1
r <c c'> <c c'> | r <f c'> <f c'> | r <e c'> <e c'> | r <f c'>8[bes] <f aes>4 | % w2
r <es des'> c'8[bes] | aes4 aes, r | <des aes'> <bes aes'> <es g> | << { \voiceOne g8[es] } \new Voice { \voiceTwo aes,4 } >> \oneVoice <aes aes'> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Nie na za -- wsze słon -- ko ga -- śnie, Nie na za -- wsze zie -- mia za -- śnie, Nie na za -- wsze wię -- dnie kwie -- cie, Nie na za -- wsze mróz na świe -- cie. Przyj -- dzie wio -- sna, przyj -- dzie ho -- ża, Pój -- dą rze -- ki het do mo -- rza! Przyj -- dzie wio -- sna, przyj -- dzie ho -- ża, Pój -- dą rze -- ki het do mo -- rza! }

sVarA = { <c es>8.^\f <c f>16 <c es>4 <c aes'>^> | <des f>8. <des g>16 <des f>4 <des aes'>^> \breathe | <des g>8. <des bes'>16 \stemUp <g es'>4.^> <f des'>8 | <es c'>8. <des bes'>16 <es c'>4 <c aes'> \stemNeutral | <c g'>8. <c aes'>16 <c g'>4 <e c'> | <f aes>8. <g bes>16 <f aes>4 <aes c> \breathe | <bes des>8^\markup { \small \italic "zwalniać" } \stemUp <aes c> \stemNeutral <g bes>^\> <f aes> <e g> <d f>\! | <f aes>4 <e g> r | % w1
<e g>8^\p^\markup { \small \italic "Poco più tranquillo" } <f aes> <g bes>4 <g bes> | <f aes>8 <e g> <f aes>([<g bes>]) <aes c>4 | <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral <bes des>4 <bes des> | <aes c>8 <g bes> <f aes>([<e g>]) << { \voiceOne f4 } \new Voice { \voiceTwo f4 } >> \oneVoice \breathe | % w2
<es! g>8^\mf <f aes> <g bes> <g bes> <aes c> <bes des> | <c es>2 \stemUp <aes c>4 \stemNeutral \breathe | <f bes>8 <f c'> <f des'> <es c'>^\> <des bes'> <es g> | <des bes'>4\! <c aes'> r }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Za tą głę -- bią, za tym bro -- dem, Tam sta -- nę -- ła rze -- ka lo -- dem, A -- ni szu -- mi, a -- ni pły -- nie, Tyl -- ko du -- ma w_swej głę -- bi -- nie: Gdzie jej wio -- sna, gdzie jej zo -- rza, Gdzie jej dro -- ga het do mo -- rza? Gdzie jej wio -- sna, gdzie jej zo -- rza, Gdzie jej dro -- ga, het do mo -- rza? }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Oj, ty rze -- ko, oj, ty si -- na, Lo -- dy to -- bie nie no -- wi -- na, Co rok zi -- ma wię -- zi cie -- bie, Co rok wi -- chry mkną po nie -- bie. Aż znów przyj -- dzie wio -- sna ho -- ża, I po -- pły -- niesz het do mo -- rza! Aż znów przyj -- dzie wio -- sna ho -- ża, I po -- pły -- niesz het do mo -- rza! }

sVarB = { <c es>8._\mf^\markup { \small \italic "Troche żywo." }[<c f>16] <c es>4 <c bes'>_> | <des f>8.[<des f>16] <des f>4 <des aes'>_>_\< | <des g>8.[<es bes'>16] << { es'4. \stemUp des8 \stemNeutral } \new voice { g,4_> es\! } >> \oneVoice | <es c'>8.[<des bes'>16] <es c'>4 <c aes'> | <c g'>8.[<c aes'>16] <c g'>4 <d c'> | <f aes>8.[<g bes>16] <f aes>4 <aes c> | <bes des>8_\markup { \small \italic "rallentando" } [<aes c>] <g bes>_\>[<f aes> <e g> <d f>\!] | <f aes>4 <e g> r | % w1
<e g>8_\p^\markup { \small \italic "Trochę wolniej." } [<f aes>] <g bes>4 <g bes> | <f aes>8[<e g>] <f aes>[<g bes>] <aes c>4 | <g bes>8[<aes c>] <bes des>4 <bes des> | <aes c>8[<g bes> <f aes> <e g>] f4 | % w2
<es! g>8_\mf[<f aes> <g bes> <g bes>_\<] <aes c>[<bes des>\!] | <c es>2 <aes c>4 | <f bes>8[<f c'>] <f des'>[<es c'>_\> <des bes'> <es g>] | <des bes'>4\! <c aes'> r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Poco allegro." } \autoBeamOff \relative c' { \repeat volta 3 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 3/4\relative c' { \repeat volta 3 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }

6. Zajączek

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto poco vivace." } \autoBeamOff \relative f' { 
\repeat volta 5 { << { \voiceOne f8. f16 } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff f8. f16 } >> \oneVoice <e g>8 <f aes> | <g bes> <f aes> <e g>4 | <f aes>8. <f aes>16 <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral | % w1
<bes des> <g bes> <aes c>4 | <g es'>^\f <bes des> | <aes c> <f f'> | <bes des>8. <aes c>16 <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral | <g bes> <f aes>16[<e g>] << { \voiceOne f8 } \new Voice { \voiceTwo f } >> \oneVoice r | % w2
R2*4 % w3
} } }
 \addlyrics { \small \set stanza = "1. " Nasz za -- ją -- czek w_bo -- ru spał, Aż tu z_hu -- kiem wy -- padł strzał! Pif! paf! Pif! paf! Aż tu z_hu -- kiem wy -- padł strzał. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "2. " Nasz za -- ją -- czek na bok szust, Skrę -- cił młyn -- ka, za -- padł w_chrust! Hej! ha! Hej! ha! Skrę -- cił młyn -- ka, za -- padł w_chrust! }
 \addlyrics { \small \set stanza = "3. " Nasz za -- ją -- czek ca -- ły drży, A tu w_bo -- ru go -- nią psy. Ham! ham! Ham! ham! A tu w_bo -- ru go -- nią psy. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "4. " Źle za -- ją -- czku z_to -- bą źle, Do po -- grze -- bu szy -- kuj się. Bim! bam! Bim! bam! Do po -- grze -- bu szy -- kuj się. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "5. " Je -- szcze mi ten mi -- ły świat, Je -- szczem so -- bie po -- żyć rad... Myk! smyk! Myk! smyk! I zgu -- bi -- ły pie -- ski ślad! }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative f' { \repeat volta 5 {
f8.^\markup { \small \italic "Trochę żywo i żwawo." } [f16] <e g>8-.[<f aes>-.] | <g bes>-.[<f aes>-.] | <e g>4-. | <f aes>8.[<f aes>16] \stemDown <g bes>8-.[<aes c>-.] \stemNeutral | % w1
<bes des>-.[<g bes>-.] <aes c>4 | \stemDown <es g es'> \stemNeutral <es bes' des> | <es aes c> \stemDown <f c' es f> \stemNeutral | <bes des>8.[<aes c>16] <g bes>8-.[<aes c>-.] | <g bes>([<f aes>16 <e g>]) f8 r | % w2
\appoggiatura { c'32[des es] } f8[bes,-.]^\markup { \small \italic "marcato" } es4^> | \appoggiatura { aes,32[bes c] } des8[g,-.] c4^> | \appoggiatura { f,32[g aes] } bes8[aes16( g] c8-.)[c,-.] | f[<bes, es>_>] <aes f'>_> r
} } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative f { \repeat volta 5 {
f8.^\mf[f16]^\markup { \small \italic "marcato" } <e g>8-.[<f aes>-.] | <g bes>-.[<f aes>-. <e g>-.] <c, c'>^\f_> | <f f'>_> r <g' bes>-.[<aes c>-.] | % w1
<bes des>[<g bes>-.] <aes c>4 | <es, es'>^\sfz <g g'>^\sfz | \stemUp <aes aes'>^\sfz \stemNeutral <a a'> | <bes bes'>^\mf r | r8 <c c'>-.[<f aes>-.] r8 | % w2
\appoggiatura { c32^\ff[des es] } f8[bes,-.] es4^> | \appoggiatura { aes,32[bes c] } des8[g,-.] c4_> | \appoggiatura { f,32[g aes] } bes8[aes16( g] c8-.)[c,-.] | f-.[<c c'>_>] <f c'>_> r
} } }
 >>
>> }

7. Gwiazdka.
Strona 1Strona 2

8. Choinka w lesie.
Strona 1Strona 2

9. Kolendnicy.

sVarC = { <g d'>2_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | % w1
<g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>_> | <g d'>2_> | <g d'>_> | <d d'>_> | <b b'>_> | <d d'>_> 
% poprzednia nuta: patrz "Omyłki druku"
| <g d'>_> }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Ko -- len -- da, ko -- len -- da, We -- so -- ła no -- wi -- na! A pójdź -- cież się o -- grzać! Bli -- żej do ko -- mi -- na. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A ten chu -- dy Ja -- nek Po u -- li -- cy cho -- dzi, Z_trzej kró -- lo -- wą gwia -- zdą Ko -- len -- dni -- ków wo -- dzi. \once \override LyricText.extra-offset = #'(2 . -4.5) Hej! }

sVarA = { R2*4 | d8^\mf g e fis | % w1
g4 b8([c]) | d d cis e | a,4 d8([c]) \breathe | b4 b | c8 b a d | b8 a g e16([fis]) | g4 g | << { \voiceOne a2^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } | b4 d | a \slurDown c8([b]) } \new Voice { \voiceTwo \slurUp fis8([e] d4) | g8([e]) d4 | fis8([e]) d4 } >> | \oneVoice <b g'>2 }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Trzej kró -- lo -- wa gwia -- zda Za -- świe -- ci w_o -- kien -- ko, Ko -- len -- dni -- cy hu -- kną We -- so -- łą pio -- sen -- ką \once \override LyricText.extra-offset = #'(-2 . 2.5) \markup { \override #'(baseline-skip . 1) \override #'(line-width . 40) \center-column { ⎫ ⎩ ⎧ ⎭ } } \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -1.5) hej! hej! hej! hej! hej! }

sVarB = { << { \voiceOne d2^>~^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Trochę żwawo." } | d^> | d^>~ | d^> | d8[g] } \new Voice { \voiceTwo b,4_\mf a8[b16 a] | c8[b g a] | b4 a8[b16 a] | c8[b g a] | b4 } >> \oneVoice <a e'>8[<c fis>] | %w1
<b g'>4 <g' b>8_\<[<fis c'>] | <e d'>8\![<fis d'>] <g cis>[<e e'>] | << { \voiceOne a4_\> <d, d'>8[<fis c'!>\!] | b4 b } \new Voice { \voiceTwo fis8[e] s4 | g8[a] g[e] } >> | \oneVoice <d c'>[<e b'> <fis a> <d d'>] | <g b>8[<d a'>] <b g'>[<c e>16( <fis>)] | <b, g'>4 <b g'> | << { \voiceOne a'2_\f | b4 } \new Voice { \voiceTwo \slurUp fis8([e] d4) | g8([e]) } >> \oneVoice <d d'>4 | << { \voiceOne a'( c8[b]) } \new Voice { \voiceTwo fis8[e] d4 } >> | \oneVoice <b g'>2_> }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " Trzej kró -- lo -- wa gwia -- zda, A po niej za -- pu -- sty, Nie bój się ty Jan -- ku, Bę -- dziesz je -- szcze tłu -- sty. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative d' { \repeat volta 4 { \sVarA } } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \relative d' { \repeat volta 4 { \sVarB } } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \relative d, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }

10. Taniec.
Strona 1Strona 2

11. Sanna.

sVarB = { es8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie." } [es es es] \bar ".|:" \stemDown es[es] <c es>[<aes es'>] | <c es>[<bes es>] <es, es'>[<g es'>] | <aes es'>[es'] <bes es>[<c es>] \stemNeutral | <des es>8[<bes es>] es[es] | es[es <c es> es] | <des es>[es <c es> <bes es>] | <aes es'>[es' <f, es'> <g es'>] | % w1
\stemDown <es es'>16[f <g des'> aes] \stemNeutral <bes es>8[<des es>16 c] | <bes es>8[es <aes, es'> es'] | es[es es es] \bar ":|." <c aes'>2\fermata \bar "|." }

sVarCp = { R2\sustainOn }

sVarA = { R2 \bar ".|:" r4^\p c8 aes | c bes es, g | aes4 \breathe bes8 c | des8 bes es \breathe es | es4 c8 es | des4 c8 bes | aes4 f8 \breathe g | % w1
es16([f]) g16([aes]) bes8 des16([c]) \stemUp bes4 \stemNeutral aes8 r | R2 \bar ":|." R2\fermataMarkup \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Ja -- sne słon -- ko, mro -- źny dzień, A sa -- necz -- ki deń, deń, deń. A nasz Ja -- nek nie w_so -- sie, Bo gi -- la ma na no -- sie. }

sVarCrep = { R2 | aes4\sustainOff\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <ees' c'>\sustainOff | aes,4\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>\sustainOff | es,\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>\sustainOff | % w1
aes,\sustainOn <es' des'>\sustainOff | aes,\sustainOn <es' c'>8 r\sustainOff | R2\sustainOn }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ja -- sne słon -- ko, mro -- źny dzień, A sa -- necz -- ki deń, deń, deń. A ko -- ni -- ki po śnie -- gu Za -- grza -- ły się od bie -- gu. }

sVarCk = { <aes es'>2\fermata \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative e'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative a, { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }

12. Śnieżyca.
Strona 1Strona 2

WIOSNA.
13. Powitanie wiosenki.
Strona 1Strona 2

14. W polu.

sVarB = { << { \voiceOne a2.^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie." } | <d, a'> | a'4_( d8[b] a[b]) | a_([g] <d fis>2) | <b d e>4( g'8[fis] e[fis]) } \new Voice { \voiceTwo d2_\f_\>( e4\!) | s2._\p | d2. | cis4 s2 | s4 <b d> cis } >> | \oneVoice d8([fis]) <d a'>2 \bar "||" \time 2/4 <cis a'>4^( <cis e>8[<cis fis>_\<]) | <cis g'>4^( <cis fis>8[<cis g'>\!]) | <d b'>2_\> | <d a'>4 r8\! a' | <g cis>4_\< <fis d>\! | <b, fis' a> << { \voiceOne <e g>8([<d fis>]) } \new Voice { \voiceTwo b4 } >> | \oneVoice <b d e>_\> <g cis e>\! | <fis d'> r \bar "|." }

sVarA = { R2.*2 | <d a'>4^\p \breathe <d d'>8 <d b'> <d a'> <d b'> | <cis a'> <cis g'> <d fis>2 \breathe | % w1
<d e>4 <d g>8 <d fis> <cis e> <cis fis> | << { \voiceOne d } \new Voice { \voiceTwo d } >> \oneVoice <d fis> <d a'>2 \bar "||" \time 2/4 <cis a'>4 <cis e>8 <cis fis> | <cis g'>4^\< <cis fis>8\! \breathe <cis g'> | <d b'>2^\> | <d b'>4 r8\! << { \voiceOne a' } \new Voice { \voiceTwo a } >> \oneVoice | <g cis>4^\> <fis d'>\! | <fis a> <e g>8 <d fis> | << { \voiceOne e2 | d4 } \new Voice { \voiceTwo d^\>( cis\!) | d } >> \oneVoice r | \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Pój -- dzie -- my w_po -- le, w_ran -- ny czas: Mło -- de tra -- we -- czki wi -- tam was! Mło -- de tra -- we -- czki zie -- lo -- ne Po -- ran -- ną ro -- są zro -- szo -- ne. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Dłu -- go -- ście spa -- ły twar -- dym snem, Pod bia -- łym śnież -- kiem, w_po -- lu tem. Te -- raz głó -- we -- czki wzno -- si -- cie, Bo przy -- szło słoń -- ce i ży -- cie. }

sVarC = { << { \voiceOne fis2( a8[g]) } \new Voice { \voiceTwo b,2 cis4 } >> | \oneVoice <d fis>2. | <d fis>2. | << { \voiceOne e4( a2) } \new Voice { \voiceTwo d,2. } >> | % w1
\oneVoice g,4 e <a g'> | << { \voiceOne fis'8_([a]) } \new Voice { \voiceTwo d,4 } >> \oneVoice <d fis>2 \bar "||" \time 2/4 << { \voiceOne e4 g8[fis] | e4 a8[g] } \new Voice { \voiceTwo a,2 | a } >> | \oneVoice <d g>2 | <d fis>4 r8 a' | <e a>4 <d a'> | e, e8([fis]) g4 a | <d, a'> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \major \time 3/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \major \time 3/4 \relative f { \sVarC } }
 >>
>> }