Zmarźlak (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Zmarźlak
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Zmarźlak.

A widzicie wy zmarźlaka,
Jak się to on gniewa;
W ręce chucha, pod nos dmucha,
Piosenek nie śpiewa.

— A czy nie wiesz, miły bracie,
Jaka na to rada,
Gdy mróz ściśnie, wicher świśnie.
Śnieg na ziemię pada?

Oj nie w ręce wtedy dmuchaj,
Lecz serce zagrzewaj.
Stań do pracy, jak junacy
I piosenki śpiewaj!sVarB = { <des aes'>8-.^\markup { \small \italic "niezbyt prędko." } [<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] | <des aes'>-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] \repeat volta 2 { <des aes'>-.[<des bes'>-. <des aes'>-. <des des'>-.] | <des aes'>-.[<des bes'>-. <des aes'>-. <des des'>-.] | % w1
<c es aes>-.[<bes des ges> <aes c f> <ges bes es>] | <aes des f>4 <f aes des>8 r | <aes c es>-.[<aes c f>-. <aes c es>-. <c es aes>-.] | <des f>-.[<des ges> <des f> <des aes'>] | % w2
<des ges>-.[<des des'>] <des ges c>[<des ges bes>] | <c aes' c>4 <c aes'>8 r } es'8.^\markup { \small \italic "Meno mosso" }([des16] c8[bes]) | aes([bes] aes[des]) | es,8([bes'] ges[f16 es]) | f4( aes8) r | \slurDown ges8._\<([aes16] bes8\![c]) | c_\>([des] aes\![f]) \slurNeutral | % w1
bes8.([aes16] ges8[f]) | <c es>([aes'] des,4) | \clef "bass" <f, aes>8-._\mf[<f bes>-. <f aes>-. <f des'>-.] | <f des'>2\fermata | }

sVarA = { R2*2 | \repeat volta 2 { aes8^\mf^\markup { \small \italic "con anima" } \stemUp bes \stemNeutral aes des | aes \stemUp bes \stemNeutral aes des | % w1
aes ges f es | f4 des8 r | es f es aes |f ges f aes | % w2
ges des' c bes | c4 aes8 r } es'8.^\markup { \small \italic "Wolniej" } des16 c8 bes | aes \stemUp bes \stemNeutral aes des | es,8 \stemUp bes' ges f16([es]) | f4 aes8 r | ges8. aes16 bes8 \stemNeutral c | c des aes f | \stemUp bes8. \stemNeutral aes16 ges8 f | es([aes]) des,4 | R2 | R2\fermata \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A wi -- dzi -- cie wy zmar -- źla -- ka, Jak się to_- on gnie -- wa, W_rę -- ce chu -- cha, pod nos dmu -- cha, Pio -- snek nic nie śpie -- wa. \set stanza = "3. " Oj_- nie w_rę ce wte -- dy dmu -- chaj Lecz ser -- ce za -- grze -- waj, Stań do pra -- cy, jak ju -- na -- cy I pio -- sen -- ki śpie -- waj! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A czy nie wiesz, mi -- ły bra -- cie, Ja -- ka na to ra -- da, Gdy mróz ści -- śnie, wi -- cher świ -- śnie, Śnieg na zie -- mię pa -- da? }

sVarC = { \stemDown <des f>8-.^\mf[<des f>-. <des f>-. <des f>-.] | <des f>-.[<des f>-. <des f>-. <des f>-.] \repeat volta 2 { <des f>-.^\p[<des ges>-. <des f>-. <des f>-.] | <des f>-.[<des ges>-. <des f>-. <des f>-.] | % w1
des-.[des-. des-. des-.] \stemNeutral | des,-.[des-. des-. des-.] | aes'-.[aes-. aes-. aes-.] | <des aes'>-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des f>-.] | % w2
<bes es>-.[<bes es>-.] <es, es'>-.[<es es'>-.] | <aes es'>-.[<aes es'>-. <aes es'>-. <aes es'>-.] } \set doubleSlurs = ##t aes^\p[<ges' c>](<aes des>4) | aes,8[<f' des'>](<aes f'>4) \set doubleSlurs = ##f | aes,8 <ges' c>4 <ges c>8 | des, <aes'' des>4 <ces des>8 | bes, <ges' des'>4 ges,8 | f <des' aes' des>4 <des aes' des>8 | % w1
es,4 <ges' bes des> | <aes, ges'>( <des f>) | <des, aes'>8-.[<des aes'>-. <des aes'>-. <des aes'>-.] | <des aes'>2^\fermata | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key bes \minor \time 2/4\relative d' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key bes \minor \time 2/4 \relative d { \sVarC } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.