Wiatr (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Wiatr
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Wiatr.

— Czego ty jęczysz, ty bujny wietrze
I czego tak zawodzisz?
Czemu nie siedzisz w chateczce swojej,
Tylko po polu chodzisz?

— Oj! tego jęczę, tego zawodzę,
Moje ty drogie dziecię,
Że nie mam chatki, rodzonej chatki
I tułam się po świecie.sVarC = { cis4. gis_> | cis gis4 bis8 | cis4. gis | % w1
b e,4 r8 | gis4. cis | gis4. cis | fis,4. << { \voiceOne cis'4 dis8 } \new Voice { \voiceTwo fis,4. } >> \oneVoice | << { \voiceOne dis'4 e8 fis } \new Voice { \voiceTwo gis,4.~ gis8 } >> \oneVoice r r | <cis, cis'>4. <fis, fis'>4^> <a a'>8 | <cis cis'>4. <fis, fis'>4^> <a a'>8 | % w1
<cis cis'>4. <gis gis'> | <b b'> e4 r8 | gis4^\p( fis8 e[dis cis]) | % w2
gis'4( fis8 e[dis cis]) | << { <fis, fis'>2. | \voiceTwo <gis gis'>4. <cis gis'>4_\fermata } \new Voice { \voiceOne s4 \crossStaff { fis'8 <e a>4 <dis a'>8 } | <fis bis>4. e4 } >> \oneVoice r8 \bar "|." }

sVarA = { g8^\p^\< a\! ais b^>([ais^\>]) a\! | gis^\< a ais\! b^\>([ais]) a\! | gis a gis \stemUp b4 b8 \stemNeutral | % w1
fis4.( \slashedGrace gis8 gis4) r8 | gis dis dis e fis gis | gis([dis]) dis e([fis]) gis | a gis fis e4 dis8 | fis4(e8) dis4 r8 | gis^\< a\! ais b^>[ais^\>] a\! | gis^\< a\! ais b^>[ais^\>] a\! | gis^\< a\! gis c4^> b8 | fis4.( \slashedGrace gis8 gis4) r8 | gis^\p dis dis e fis \breathe gis | gis8([dis]) dis e fis \breathe gis | a([gis]) fis e4 dis8 | fis4( dis8) cis4\fermata r8 \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Cze -- go ty ję -- czysz, ty buj -- ny wie -- trze I cze -- go tak za -- wo_-_dzisz? Cze -- mu nie sie -- dzisz w_cha -- tecz -- ce swo -- jej, Tyl -- ko po po -- lu cho -- dzisz? Oj! te -- go ję -- czę, te -- go za -- wo -- dzę, Mo -- je ty dro -- gie dzie -- cię, Że nie mam chat -- ki, ro -- dzo -- nej chat -- ki, I tu -- łam się po świe -- cie. }

sVarB = { <gis e' gis>8_\p_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>]<ais fisis' ais>_\> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a> <ais fisis' ais>\!] <b gis' b>_\>[<ais fisis' ais> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>[<a fis' a> <gis e' gis>] <b dis b'>4. | % w1
<< { \voiceOne <dis fis>4. <e gis>4 } \new Voice { \voiceTwo b4( a8 \stemUp gis4) } >> \oneVoice r8 | <b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | <b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | <a cis a'>[<b cis gis'> <a cis fis>] << { \stemDown a4 \stemNeutral } \new Voice { e' } >> dis8 | << { \voiceOne fis4 e8 dis[ } \new Voice { \voiceTwo bis4.( bis8) } >> \oneVoice <gis gis'> <gis gis'>] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>[<ais fis' ais>_\> <a fis' a>\!] | <gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <ais fisis' ais>] <b gis' b>_>[<ais fis' ais>_\> <a fis' a>\!] | % w1
<gis e' gis>_\<[<a fis' a>\! <gis e' gis>] <cis e cis'>4_> <b e b'>8 | <fis dis' fis>4. << { \voiceOne gis'4 r8 } \new Voice { \voiceTwo <gis, dis'>_\>[fis' e\!] } >> | \oneVoice <b dis gis>[<a cis e> <a cis e>] <gis cis e>[<dis' fis> <cis e gis>] | % w2
<b dis gis>[<gis b dis> <gis b dis>] <gis cis e>[<dis' fis> <gis, e' gis>] | <a fis' a>[<gis e' gis> \crossStaff { <dis' fis>] e4^\> } dis8\! | fis4( dis8) cis4\fermata r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Andantino con moto." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key e \major \time 6/8 \relative g { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key e \major \time 6/8 \relative c { \sVarC } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.