Ślizgawka (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Ślizgawka
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Wydawca Wydawnictwo M. Arcta
Data wyd. 1905
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Ślizgawka.

Równo, równo, jak po stole,
Na łyźewkach w dal...
Choć wyskoczy guz na czole,
Nie będzie mi żal!

Guza nabić — strach nie duży.
Nie stanie się nic:
A gdy chłopiec zawsze tchórzy.
Powiedzą, że fryc!


Jak powiedzą, tak powiedzą,
Pójdzie nazwa w świat;
Niech za piecem tchórze siedzą,
A ja jestem chwat!lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ró_-_wno, ró_-_wno, jak po sto -- le, Na ły -- żew -- kach w_dal... Choć_wy -- sko_-_czy guz na czo -- le, Nie bę -- dzie mi żal! }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Jak_po -- wiedzą, tak po -- wie -- dzą, Pój -- dzie na -- zwa w_świat, Niech_za pie_-_cem tchó -- rze sie -- dzą, A ja je -- stem chwat! }

sVarA = { R2.*4 | e16(^\p[fis] e4) b'16([cis] b4) | a4 cis8 e4 cis8 | \stemUp b4 \stemNeutral a8 gis([fis]) e | cis'2. | b16([cis] b4) a16([b] a4) | gis cis8 a gis fis | e4^(a8) fis4 gis8 | a4.^~ a4 r8 \bar ":|." R2.*2 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Gu_-_za na_-_bić strach nie du -- ży, Nic nie bę -- dzie, nic. A__gdy chłopiec za -- wsze tchó -- rzy, Po -- wie -- dzą, że fryc! }

sVarCrep = { <a cis>8^\p[<a cis> <a e>] <a! dis e>^\<[<a dis e> <a dis e>\!] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>] <a b e>^\f[<a b e> <a b e>] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>^\>] <a d e>[<a d e> <a d e>\!] | % w1
<a cis e>^\p[<a cis> <a cis>] <gis d'>]<gis d'> <gis d'>] | <a cis>[<a cis> <a cis>] <a d>[<a d> <a d>] | <a cis>[<a cis> <a e'>] <a cis>[<a cis> <a e'>] | % w2
gis[<d' e> fis,] e4. | a2. | gis8[<cis eis> <cis eis>] gis8[<cis fis> <cis fis>] eis,4. fis4 d8 | cis4. b4 e,8 | a2. }

sVarB = { dis16\segno^\markup { \small \italic "Dosyć prędko." } ([e fis gis a8-.]) ais16([b cis d e8-.]) | dis16([e fis gis a8-.]) gis16([fis e dis d8-.]) | cis16([d dis e fis8-.]) e16([dis d cis b8-.]) | % w1
a16([b a fis e fis] e[fis e fis e fis]) | e([fis] e4) b'16([cis] b4) | a cis8 e4 cis8 | % w2
\stemUp b4 \stemNeutral a8 gis[<d fis> <d e>] | cis'[<cis, e> <cis fis>] <cis e>[<cis fis> <cis e>] | b'16([cis] b4) a16([b] a4) | gis8[<cis, gis'> <cis gis' cis>] <cis a'>[<b cis gis'> <a d fis>] | <a e'!>8[<a e'> <a e' a>] <a e' gis>[<a e' gis> <b d a'>] | <a cis cis'>[<a cis cis'> <a cis cis'>] <a cis cis'>[<a cis cis'> <a cis cis'>]^\markup { " " { \raise #1 \musicglyph #"scripts.segno" } \small \italic " D. S." } \bar ":|." <a cis cis'>4 r8 <a d fis>4 r8 | <a~ cis^~ cis'~>4. <a cis cis'>4 r8 \bar "|." }

sVarCk = { a4 r8 d4 r8 | \stemDown <a e'>4._~<a e'>4 r8 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto vivo." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 6/8 \relative a { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.