Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/15

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   3   —


2. Ślizgawka.

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ró_-_wno, ró_-_wno, jak po sto -- le, Na ły -- żew -- kach w_dal... Choć_wy -- sko_-_czy guz na czo -- le, Nie }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Jak_po -- wiedzą, tak po -- wie -- dzą, Pój -- dzie na -- zwa w_świat, Niech_za pie_-_cem tchó -- rze sie -- dzą, A }

sVarA = { R2.*4 | e16(^\p[fis] e4) b'16([cis] b4) | a4 cis8 e4 cis8 | \stemUp b4 \stemNeutral a8 gis([fis]) e | cis'2. | b16([cis] b4) a16([b] a4) | gis cis8 a gis fis | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Gu_-_za na_-_bić strach nie du -- ży, Nic nie bę -- dzie, nic. A__gdy chłopiec za -- wsze tchó -- rzy, Po -- }

sVarCrep = { <a cis>8^\p[<a cis> <a e>] <a! dis e>^\<[<a dis e> <a dis e>\!] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>] <a b e>^\f[<a b e> <a b e>] | <a cis e>[<a cis e> <a cis e>^\>] <a d e>[<a d e> <a d e>\!] | % w1
<a cis e>^\p[<a cis> <a cis>] <gis d'>]<gis d'> <gis d'>] | <a cis>[<a cis> <a cis>] <a d>[<a d> <a d>] | <a cis>[<a cis> <a e'>] <a cis>[<a cis> <a e'>] | % w2
gis[<d' e> fis,] e4. | a2. | gis8[<cis eis> <cis eis>] gis8[<cis fis> <cis fis>] eis,4. fis4 d8 | }

sVarB = { dis16\segno^\markup { \small \italic "Dosyć prędko." } ([e fis gis a8-.]) ais16([b cis d e8-.]) | dis16([e fis gis a8-.]) gis16([fis e dis d8-.]) | cis16([d dis e fis8-.]) e16([dis d cis b8-.]) | % w1
a16([b a fis e fis] e[fis e fis e fis]) | e([fis] e4) b'16([cis] b4) | a cis8 e4 cis8 | % w2
\stemUp b4 \stemNeutral a8 gis[<d fis> <d e>] | cis'[<cis, e> <cis fis>] <cis e>[<cis fis> <cis e>] | b'16([cis] b4) a16([b] a4) | gis8[<cis, gis'> <cis gis' cis>] <cis a'>[<b cis gis'> <a d fis>] | }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto vivo." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 6/8 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 6/8 \relative a { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Równo, równo, jak po stole,
Na łyżewkach w dal...
Choć wyskoczy guz na czole,
Nie

2.  Guza nabić strach nie duży,
Nic nie będzie, nic.
A gdy chłopiec zawsze tchórzy,
Po-

3.  Jak powiedzą, tak powiedzą,
Pójdzie nazwa w świat,
Niech za piecem tchórze siedzą,
A