Zła zima (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Zła zima
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Wydawca Wydawnictwo M. Arcta
Data wyd. 1905
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Zła zima.

Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy pruszy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała.
W ręku gałąź oszroniała.
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy.
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma.
Nasza zima złalVarA = \lyricmode { "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" \set stanza = "1. " Szczy -- pie w_no -- sy, szczy -- pie w_u -- szy, Mro -- źnym śnie -- giem w_o -- czy pru -- szy, Wi -- chrem w_po -- lu gna! "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" }

sVarCp = { fis16^>([gis fis gis] a[b a gis]) | a^>([gis fis gis] a[b a gis]) | a^>([gis fis gis] a[gis a b]) | cis8[cis,] r4 }

lVarC = \lyricmode { "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" \set stanza = "3. " A my jej się nie bo -- i -- my, Da -- lej śnież -- kiem w_ple -- cy zi -- my Niech pa -- mią -- tkę ma. }

sVarA = { R2*4 | % w1
\bar ".|:" fis8^\f fis cis'4^> | fis,8 fis cis'4^> | \stemUp b8. a16 b8 \stemNeutral cis | a2 | gis8.^>^\mf gis16 gis8 a | fis gis a fis | gis8.^> gis16 gis8 a | fis gis a cis \breathe | % w1
b a gis fis | gis2 | a8.^\f gis16 a8 \stemUp b \stemNeutral | cis4_( e\fermata) | d8.^\> cis16 \stemUp b8 \stemNeutral gis\! | % w2
fis2~ | fis2~ | fis4 r | R2*2 \bar ":|." }

sVarCrep = { <fis a>4 <e gis> | <d fis> <cis e> | <gis gis'>4. <cis, cis'>8 | fis16^\>[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis,\! cis'] fis,16[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | % w1
fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis, cis'] | fis,4 r8 <e e'> | \stemUp <a a'>4 \stemNeutral <cis, cis'>\fermata | <b b'>4 r8 <cis cis'> | % w2
<fis cis>4 r | <fis' cis'>8[<fis cis'>] <fis d'>4^> | <fis cis'>8[<fis cis'>] <fis d'>4^> | <fis a>8-.[<fis a>-.] <fis b>-.[<fis d'>-.] | <fis cis'>-.[<fis b>] <fis a>^> r }

sVarB = { fis16_>_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żwawo i silnie." } ([gis fis gis] a[b a gis]) | a_>([gis fis gis] a[b a gis]) | a_>([gis fis gis] a[gis a b]) | cis8[cis,]_\sfz r4 | % w1
\bar ".|:" <cis fis>_\f <cis a' cis> | <a cis fis> <cis eis cis'> | << { \voiceOne b'8.[a16] b8[cis] } \new Voice { \voiceTwo <d, fis>4. <cis eis>8 } >> \oneVoice <cis fis a>2 | <b fis' gis>8._>_\p[<b fis' gis>16-.] <b fis' gis>8-.[<cis fis a>-.] | <a fis'>8-.[<b fis' gis>-. <cis fis a>-. <a fis'>-.] | <b fis' gis>8._>[<b fis' gis>16-.] <b fis' gis>8-.[<cis fis a>-.] | <a fis'>8-.[<b fis' gis>-. <cis fis a>-. <e fis cis'>-.] | % w1
<d fis b>-.[<cis fis a>-. <b fis' gis>-. <a fis'>-.] | <b eis gis>2 | <a fis' a>8._\<[gis'16] a8[<e! gis b>\!] | <e a cis>4_\f <e gis e'>\fermata | <fis a d>8._\>[cis'16] b8[<b, eis gis>\!] | % w2
<a fis'>4 r | fis''16^>_\mf([cis a' gis] fis[gis a cis]) | fis,^>([cis a' gis] fis[gis a b]) | cis([d cis fis] e[d cis b] | a[b gis cis]) fis,8^> r \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "1. 2. 3. " Hu! hu! ha! Hu! hu! ha! Na -- sza zi -- ma zła! \set stanza = "2. " Płach -- ta na niej dłu -- ga, bia -- ła, W_rę -- ku ga -- łąź o -- szro -- nia -- ła A na ple -- cach drwa… \set stanza = "1. 2. 3. " Na -- sza zi -- ma zła! Na -- sza zi -- ma zła! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro non troppo ma risoluto." } \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 2/4 \relative f { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } } }
 >>
>> }Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.