Zajączek (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Zajączek
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Zajączek.

Nasz zajączek w boru spał
Aż tu z hukiem wypadł strzał!
Pif paf! Pif paf!
Aż tu z hukiem wypadł strzał

Nasz zajączek na bok szust!
Skręcił młynka, zapadł w chrust!
Hej! ha! Hej! ha!
Skręcił młynka, zapadł w chrust!

Nasz zajączek cały drży,
A tu w boru gonią psy.
Ham! ham! Ham! ham!
A tu w boru gonią psy.

— Źle, zajączku, z tobą, źle,
Do pogrzebu szykuj się.
Bim! bam! bim! bam!
Do pogrzebu szykuj się!

— Jeszcze mi ten miły świat,
Jeszczem sobie pożyć rad...
Myk! smyk! Myk! smyk!
I zgubiły pieski ślad!\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto poco vivace." } \autoBeamOff \relative f' { 
\repeat volta 5 { << { \voiceOne f8. f16 } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff f8. f16 } >> \oneVoice <e g>8 <f aes> | <g bes> <f aes> <e g>4 | <f aes>8. <f aes>16 <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral | % w1
<bes des> <g bes> <aes c>4 | <g es'>^\f <bes des> | <aes c> <f f'> | <bes des>8. <aes c>16 <g bes>8 \stemUp <aes c> \stemNeutral | <g bes> <f aes>16[<e g>] << { \voiceOne f8 } \new Voice { \voiceTwo f } >> \oneVoice r | % w2
R2*4 % w3
} } }
 \addlyrics { \small \set stanza = "1. " Nasz za -- ją -- czek w_bo -- ru spał, Aż tu z_hu -- kiem wy -- padł strzał! Pif! paf! Pif! paf! Aż tu z_hu -- kiem wy -- padł strzał. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "2. " Nasz za -- ją -- czek na bok szust, Skrę -- cił młyn -- ka, za -- padł w_chrust! Hej! ha! Hej! ha! Skrę -- cił młyn -- ka, za -- padł w_chrust! }
 \addlyrics { \small \set stanza = "3. " Nasz za -- ją -- czek ca -- ły drży, A tu w_bo -- ru go -- nią psy. Ham! ham! Ham! ham! A tu w_bo -- ru go -- nią psy. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "4. " Źle za -- ją -- czku z_to -- bą źle, Do po -- grze -- bu szy -- kuj się. Bim! bam! Bim! bam! Do po -- grze -- bu szy -- kuj się. }
 \addlyrics { \small \set stanza = "5. " Je -- szcze mi ten mi -- ły świat, Je -- szczem so -- bie po -- żyć rad... Myk! smyk! Myk! smyk! I zgu -- bi -- ły pie -- ski ślad! }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative f' { \repeat volta 5 {
f8.^\markup { \small \italic "Trochę żywo i żwawo." } [f16] <e g>8-.[<f aes>-.] | <g bes>-.[<f aes>-.] | <e g>4-. | <f aes>8.[<f aes>16] \stemDown <g bes>8-.[<aes c>-.] \stemNeutral | % w1
<bes des>-.[<g bes>-.] <aes c>4 | \stemDown <es g es'> \stemNeutral <es bes' des> | <es aes c> \stemDown <f c' es f> \stemNeutral | <bes des>8.[<aes c>16] <g bes>8-.[<aes c>-.] | <g bes>([<f aes>16 <e g>]) f8 r | % w2
\appoggiatura { c'32[des es] } f8[bes,-.]^\markup { \small \italic "marcato" } es4^> | \appoggiatura { aes,32[bes c] } des8[g,-.] c4^> | \appoggiatura { f,32[g aes] } bes8[aes16( g] c8-.)[c,-.] | f[<bes, es>_>] <aes f'>_> r
} } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative f { \repeat volta 5 {
f8.^\mf[f16]^\markup { \small \italic "marcato" } <e g>8-.[<f aes>-.] | <g bes>-.[<f aes>-. <e g>-.] <c, c'>^\f_> | <f f'>_> r <g' bes>-.[<aes c>-.] | % w1
<bes des>[<g bes>-.] <aes c>4 | <es, es'>^\sfz <g g'>^\sfz | \stemUp <aes aes'>^\sfz \stemNeutral <a a'> | <bes bes'>^\mf r | r8 <c c'>-.[<f aes>-.] r8 | % w2
\appoggiatura { c32^\ff[des es] } f8[bes,-.] es4^> | \appoggiatura { aes,32[bes c] } des8[g,-.] c4_> | \appoggiatura { f,32[g aes] } bes8[aes16( g] c8-.)[c,-.] | f-.[<c c'>_>] <f c'>_> r
} } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.