Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List do Koryntian 15

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwszy List do Koryntian podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Nowy Testament - Pierwszy List do Koryntian

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ XV.
Chrystusowe zmartwychwstanie okazuje i umarłych powstanie, jakie się stać ma.

A oznajmuję wam, bracia! Ewangelią, którąm wam opowiedział, którąście téż przyjęli i w któréj stoicie, [1]

Przez którą téż zbawienia dostępujecie, jeźli pamiętacie, jakim obyczajem przepowiadałem wam, chybabyście próżno uwierzyli.

Bo najprzód podałem wam, com téż wziął: Iż Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma: [2]

A iż pogrzebion jest, iż téż powstał zmartwych trzeciego dnia według Pisma: [3]

A iż widziany jest od Cephy a potem od jedenaści. [4]

Potem był widzian więcéj niźli od piąci set braciéj wespółek, z których wiele ich trwa aż dotąd, a niektórzy zasnęli.

Potem był widzian od Jakóba, potem od wszystkich Apostołów.

A na końcu po wszystkich był widzian i odemnie, jakoby od poronionego płodu. [5]

Bom ja jest najmniejszy między Apostoły, którym nie jest godzien, aby mię zwano Apostołem, iżem prześladował kościół Boży. [6]

10 A z łaski Bożéj jestem to, com jest, a łaska jego przeciwko mnie próżną nie była; alem więcéj pracował, niż oni wszyscy; a nie ja, ale łaska Boża zemną.

11 Albowiem chociaż ja, chociaż oni, tak przepowiadamy, i takeście uwierzyli.

12 A jeźliż o Chrystusie powiadają, iż zmartwychwstał, jakóż mówią niektórzy między wami, że zmartwychwstania niemasz?

13 Lecz jeźli zmartwychwstania niemasz, ani Chrystus nie powstał z martwych.

14 A jeźliż Chrystus nie powstał, próżne tedy jest przepowiadanie nasze, próżna jest i wiara wasza.

15 Znajdujemy się téż fałszywymi świadki Bożymi, iżeśmy świadczyli przeciw Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, jeźliże umarli nie powstają.

16 Bo jeźliż umarli nie powstają, ani Chrystus nie powstał.

17 A jeźli Chrystus nie powstał, próżna jest wiara wasza; bo jeszcze jesteście w grzechach waszych.

18 Tedy i którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.

19 Jeźliż tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, jesteśmy nędzniejsi, niźli wszyscy ludzie.

20 Lecz teraz Chrystus zmartwychwstał, pierwiastki tych, którzy zasnęli. [7]

21 Ponieważ przez człowieka śmierć, i przez człowieka powstanie umarłych. [8]

22 A jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą.

23 A każdy w swym rzędzie: Chrystus pierwiastki, potem ci, którzy są Chrystusowi, którzy uwierzyli w przyjście jego. [9]

24 Potem koniec, gdy poda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelaką zwierzchność i władzą i moc.

25 A ma królować, ażby położył wszystkie nieprzyjacioły pod nogi jego. [10]

26 A ostatnia nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć; bo wszystko poddał pod nogi jego. A gdy mówi: [11]

27 Wszystko mu jest poddano, bez wątpienia, okrom tego, który mu poddał wszystko.

28 Lecz gdy mu wszystko poddano będzie, tedy i sam Syn będzie poddan temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystko we wszystkich.

29 Bo inaczéj cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłe, jeźliże koniecznie umarli nie powstają? Przeczże się i chrzczą za nie?

30 Przecz i my każdéj godziny w niebezpieczeństwie jesteśmy?

31 Każdy dzień umieram przez waszę pochwałę, bracia! którą mam w Chrystusie Jezusie, Panie naszym.

32 Jeźliżem się (według człowieka) ze zwierzem potykał w Ephezie, cóż mi za pożytek, jeźli umarli nie powstają? Jedzmy i pijmy, boć jutro pomrzemy. [12]

33 Nie dajcie się zwodzić: złe rozmowy psują dobre obyczaje.

34 Ocućcie się sprawiedliwi, a nie grzeszcie; bo niektórzy niewiadomość Boga mają, mówię wam ku zawstydzeniu.

35 Ale kto rzecze: Jakóż zmartwychwstają umarli? a w jakiem ciele przyjdą?

36 Głupi! co ty siejesz, nie bywa ożywiono, jeźli pierwéj nie obumrze.

37 I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale gołe ziarno, jako na przykład, pszeniczne albo z inszych które.

38 A Bóg daje mu ciało jako chce, a każdemu nasieniu własne ciało

39 Nie każde ciało tóż ciało; ale insze ludzkie, insze bydlęce, insze ptasze, insze rybie.

40 I ciała niebieskie, i ciała ziemskie; aleć insza jest ozdoba niebieskich, a insza ziemskich.

41 Insza jasność słońca, insza jasność księżyca a insza jasność gwiazd; albowiem gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności.

42 Tak i zmartwychwstanie. Bywa wsiane w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.

43 Bywa wsiane w sprosności, a powstanie w chwalebności. Bywa wsiane w słabości, a powstanie w potężności.

44 Bywa wsiane ciało cielesne, a powstanie ciało duchowne. Jeźli jest ciało cielesne, jest i duchowne.

45 Jako napisano: Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywiącą, pośledni Adam w ducha ożywiającego. [13]

46 Lecz nie pierwéj, które duchowne jest, ale które cielesne, potem które duchowne.

47 Pierwszy człowiek z ziemie ziemski, wtóry człowiek z nieba niebieski.

48 Jaki ziemski, tacy i ziemscy: a jaki niebieski, tacy niebiescy.

49 Przetóż jakeśmy nosili wyobrażenie ziemskiego, nośmy téż wyobrażenie niebieskiego.

50 A toć mówię, bracia! iż ciało i krew królestwa Bożego osiągnąć nie mogą: ani skaza nieskazitelności osięgnie.

51 Oto tajemnicę wam powiadam: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy,

52 Prędziuchno we mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; (albowiem zatrąbi trąba), a umarli powstaną nieskażonymi, a my będziemy przemienieni.

53 Boć musi to skazitelne przyoblec nieskazitelność: i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.

54 A gdy to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, tedy się stanie mowa, która jest napisana: Pożarta jest śmierć w zwycięstwie. [14]

55 Gdzie jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci! oścień twój?

56 A oścień śmierci jest grzech, a moc grzechu zakon.

57 Lecz dzięka Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

58 A tak, bracia moi mili! bądźcie stateczni a nieporuszeni, obfitując w robocie Pańskiéj zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest próżna w Panu.