Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Księga Ezdrasza 2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Ezdrasza podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ II.
Liczba synów Judzkich, którzy wyszli z niewoli, mając wodza Zorobabela do Jeruzalem, i darów na nowe budowanie kościoła Bożego zdanych.

A synowie krainy ci są, którzy wyszli z poimania, które był przeniósł Nabuchodonozor, król Babiloński, do Babilonu, i wrócili się do Jeruzalem i Judy, każdy do miasta swego. [1]

Którzy przyszli z Zorobabelem, Jozue, Nehemia, Saraja, Rahelaja, Mardochaj, Belsan, Mesphar, Begwaj, Rehum, Baana. Poczet mężów ludu Izraelskiego:

Synów Pharos dwa tysiące sto siedmdziesiąt dwa.

Synów Sephatya trzysta siedmdziesiąt dwa.

Synów Area siedmset siedmdziesiąt i pięć.

Synów Phahath Moab, synów Jozue Joab, dwa tysiące ośmset dwanaście.

Synów Elam tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery.

Synów Zethua dziewięćset czterdzieści pięć.

Synów Zachaj siedmset sześćdziesiąt.

10 Synów Bani sześćset czterdzieści dwa.

11 Synów Bebaj sześćset dwadzieścia trzy.

12 Synów Azgad tysiąc dwieście dwadzieścia dwa.

13 Synów Adonikam sześćset sześćdziesiąt sześć.

14 Synów Begwaj dwa tysiące pięćdziesiąt sześć.

15 Synów Adyn czterysta pięćdziesiąt cztery.

16 Synów Ather, którzy byli z Ezechiasza, dziewięćdziesiąt ośm.

17 Synów Bezaj trzysta dwadzieścia trzy.

18 Synów Jora sto dwanaście.

19 Synów Hasum dwieście dwadzieścia trzy.

20 Synów Gebbar dziewięćdziesiąt pięć.

21 Synów Bethlehem sto dwadzieścia trzy.

22 Mężów Netopha pięćdziesiąt i sześć.

23 Mężów Anathoth sto dwadzieścia i ośm.

24 Synów Azmaweth czterdzieści dwa.

25 Synów Karyathyarym, Cephira i Beroth siedmset czterdzieści trzéj.

26 Synów Ramath i Gabaa sześćset dwadzieścia jeden.

27 Mężów Machma sto dwadzieścia dwa.

28 Mężów Bethel i Haj dwieście dwadzieścia trzy.

29 Synów Nebo pięćdziesiąt dwa.

30 Synów Megbis sto pięćdiesiąt[2] sześć.

31 Synów Elam drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery.

32 Synów Har trzysta dwadzieścia.

33 Synów Lod, Hadyd i Ono siedmset dwadzieścia pięć.

34 Synów Jerecho trzysta czterdzieści pięć.

35 Synów Senaa trzy tysiące sześćset trzydzieści.

36 Kapłanów: Synów Jadaja w domu Jozue, dziewięćset siedmdziesiąt trzéj.

37 Synów Emmer tysiąc pięćdziesiąt dwa.

38 Synów Pheshur tysiąc dwieście czterdzieści siedm.

39 Synów Harym tysiąc siedmnaście.

40 Lewitów: Synów Jozue i Cedmihel, synów Odomiasza, siedmdziesiąt cztery.

41 Śpiewaków: Synów Asaph sto dwadzieścia ośm.

42 Synowie wrotnych: Synowie Sellum, synowie Ater, synowie Telmon, synowie Akkub, synowie Hatyta, synowie Sobaj, wszystkich sto trzydzieści dziewięc.

43 Nathynejczycy: Synowie Syha, synowie Hasupha, synowie Tabbaoth,

44 Synowie Ceros, synowie Syaa, synowie Phadon,

45 Synowie Lebana, synowie Hagaba, synowie Akkub,

46 Synowie Hagab, synowie Semlaj, synowie Hanan,

47 Synowie Gaddel, synowie Gaber, synowie Raaja,

48 Synowie Rasyn, synowie Nekoda, synowie Gazam,

49 Synowie Aza, synowie Phasea, synowie Besee,

50 Synowie Asena, synowie Munim, synowie Nephusym,

51 Synowie Bakbuk, synowie Hakupha, synowie Harhur,

52 Synowie Besluth, synowie Mahida, synowie Harsa,

53 Synowie Berkos, synowie Sysara, synowie Thema,

54 Synowie Nasya, synowie Hatypha,

55 Synowie sług Salomonowych, synowie Sotai, synowie Sophereth, synowie Pharuda,

56 Synowie Jala, synowie Derkon, synowie Geddel,

57 Synowie Saphatya, synowie Hatyl, synowie Phochereth, którzy byli z Asebaim, synowie Ami,

58 Wszystkich Nathynejczyków i synów sług Salomonowych trzysta dziewięćdziesiąt dwa.

59 A ci, którzy wyszli z Thelmala, Thelharsa, Cherub i Adon i Emer: i nie mogli pokazać domów ojców swoich i nasienia swego, jeźli z Izraela byli.

60 Synów Dalaja, synów Tobia, synów Nekoda, sześćset pięćdziesiąt dwa.

61 A synów kapłańskich: Synowie Hobia, synowie Akkos, synowie Bersellaj, który pojął z córek Bersellaj, Galaadczyka, żonę, i przezwano go ich imieniem.

62 Ci szukali pisma rodu swego i nie naleźli: i wyrzuceni są z kapłaństwa.

63 I rzekł im Athersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby powstał kapłan uczony i doskonały.

64 Wszystko mnóstwo jako jeden czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt:

65 Oprócz sług ich i służebnic, których było siedm tysięcy trzysta trzydzieści siedm: a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście.

66 Koni ich siedmset trzydzieści sześć: mułów ich dwieście czterdzieści pięć:

67 Wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć: osłów ich sześć tysięcy siedmset dwadzieścia.

68 A z przedniejszych ojców, gdy wchodzili do kościoła Pańskiego, który jest w Jeruzalem, dobrowolnie ofiarowali na dom Boży, aby go postawili na miejscu jego.

69 Według przemożenia swego dali nakład na budowanie: złota czerwonych złotych sześćdziesiąt tysięcy i tysiąc, śrebra grzywien pięć tysięcy i sto szat kapłańskich.

70 Mieszkali tedy kapłani i Lewitowie i z ludu i śpiewacy i wrotni i Nathynejszycy w mieściech swych, i wszystek Izrael w mieściech swych.

  1. 2.Ezdr. 7, 6.
  2. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – pięćdziesiąt.