Biblia Wujka (1923)/Księga Nehemiasza 7

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Poniżej znajduje się Księga Nehemiasza podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Nehemiasza

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13


Rozdział VII.

Gdy miasta dobudowano, bramy zawierano, straż postawiono: policzono te, którzy się z niewoli powrócili, z kapłaństwa zrzucono te, którzy nie mogli rodu swego ukazać, dary dano na budowanie.


A gdy mur zbudowany był, i postawiłem wrota i policzyłem wrótne i śpiewaki i Lewity:

Rozkazałem Hanani, bratu memu, i Hananiaszowi, książęciu domu z Jeruzalem; (bo on się zdał jako mąż wierny i bojący się Boga więcéj niż drudzy),

I rzekłem im: Niechaj bram Jerozolimskich nie otwarzają aż do ciepła słonecznego. A gdy jeszcze stały zamknione bramy i zatarasowane, postanowiłem straż z obywatelów Jerozolimskich, każdego na odmiany swoje, i każdego przeciw domowi jego.

A miasto było bardzo szerokie i wielkie, a lud w pośrodku jego mały, i domy nie były pobudowane.

A Bóg podał do serca mego, i zebrałem przedniejsze i urzędniki i lud pospolity, abych je policzył. I nalazłem księgi liczby onych, którzy byli pierwéj przyszli, i nalazło się w nich napisano:

Ci synowie krainy, którzy wyszli z poimania przeprowadzonych, które był przeniósł Nabuchodonozor, król Babiloński, i wrócili się do Jeruzalem i do Żydowskiéj ziemie, każdy do miasta swego.

Którzy przyszli z Zorobabelem, Jozue, Nehemiasz, Azaryasz, Raamiasz, Nahamani, Mardocheusz, Belsam, Mespharath, Begoaj, Nahum, Baana. Liczba mężów ludu Izraelskiego:

Synów Pharos dwa tysiące sto siedmdziesiąt dwa.

Synów Saphatya trzysta siedmdziesiąt dwa.

10 Synów Area sześćset pięćdziesiąt dwa.

11 Synów Phahath Moab, z synów Jozuego i Joaba, dwa tysiące ośmset ośmnaście.

12 Synów Elam tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery.

13 Synów Zethua ośmset czterdzieści pięć.

14 Synów Zachaj siedmset sześćdziesiąt.

15 Synów Bannui sześćset czterdzieści ośm.

16 Synów Bebaj sześćset dwadzieścia ośm.

17 Synów Azgad dwa tysiące trzysta dwadzieścia dwa.

18 Synów Adonikam sześćset sześćdziesiąt siedm.

19 Synów Begwaj dwa tysiące sześćdziesiąt siedm.

20 Synów Adyn sześćset pięćdziesiąt pięć.

21 Synów Ater, syna Hezechyaszowego, dziewięćdziesiąt ośm.

22 Synów Hasem trzysta dwadzieścia ośm.

23 Synów Besaj trzysta dwadzieścia cztery.

24 Synów Hareph sto dwanaście.

25 Synów Gabaon dziewięćdziesiąt pięć.

26 Synów Bethlehem i Netupha sto ośmdziesiąt ośm.

27 Mężów Anathoth sto dwadzieścia ośm.

28 Mężów Bethazmoth czterdzieści dwa.

29 Mężów Karyathyarym, Cephira i Beroth siedmset czterdzieści trzy.

30 Mężów Rama i Gaba sześćset dwadzieścia jeden.

31 Mężów Machmas sto dwadzieścia dwa.

32 Mężów Bethel i Haj sto dwadzieścia trzy.

33 Mężów Nebo drugiego pięćdziesiąt dwa.

34 Mężów Elam drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery.

35 Synów Harem trzysta dwadzieścia.

36 Synów Jerycho trzysta czterdzieści pięć.

37 Synów Lod, Hadyd i Ono siedmset dwadzieścia jeden.

38 Synów Senaa trzy tysiące dziewięćset trzydzieści.

39 Kapłanów: Synów Idaja, w domu Jozue, dziewięćset siedmdziesiąt trzy.

40 Synów Emmer tysiąc pięćdziesiąt dwa.

41 Synów Phashur tysiąc dwieście czterdzieści siedm.

42 Synów Arem tysiąc siedmnaście.

43 Lewitów: Synów Jozuego i Cedmihel,

44 Synów Odwiasza siedmdziesiąt cztery.

45 Śpiewaków: Synów Asaph sto czterdzieści ośm.

46 Wrotnych: Synów Sellum, synów Ater, synów Telmon, synów Akkub, synów Hatyta, synów Sobaj sto trzydzieści ośm.

47 Nathynejczycy, synowie Soha, synowie Hasupha, synowie Tebbaoth.

48 Synowie Ceros, synowie Syaa, synowie Phadon, synowie Lebana, synowie Hagaba, synowie Selmaj,

49 Synowie Hanan, synowie Geddel, synowie Gaber,

50 Synowie Raaja, synowie Rasyn, synowie Nekoda,

51 Synowie Gezem, synowie Aza, synowie Phasea,

52 Synowie Besaj, synowie Munim, synowie Nephussym,

53 Synowie Bakbuk, synowie Hakupha, synowie Harhur,

54 Synowie Besloth, synowie Mahida, synowie Harsa,

55 Synowie Berkos, synowie Sysara, synowie Themat,

56 Synowie Nasya, synowie Hatypha,

57 Synowie sług Salomonowych, synowie Sothaj, synowie Sophereth, synowie Pharyda,

58 Synowie Jahala, synowie Darkon, synowie Jeddel,

59 Synowie Saphatya, synowie Hatyl, synowie Phochereth, który poszedł z Sebaim, synów Ammon.

60 Wszystkich Nathynejczyków i synów sług Salomonowych trzysta dziewięćdziesiąt dwa.

61 A ci są, którzy wyszli z Thelmela, z Thelharsa: Cherub, Addon, i Emmer: a nie mogli pokazać domów ojców swoich i nasienia swego, jeźliże z Izraela byli.

62 Synów Dalaja, synów Tobia, synów Nekoda sześćset czterdzieści dwa.

63 A z kapłanów, synowie Habia, synowie Akkos, synowie Bersellaj, który pojął z córek Bersellaj Galaadczyka żonę, i przezwany był ich imieniem.

64 Ci szukali pisma swego w liczbie i nie naleźli: i wyrzuceni są z kapłaństwa.

65 I rzekł im Athersatha, aby nie jedli z świętego świętych, ażby stanął kapłan uczony i ćwiczony.

66 Wszystko mnóstwo jako mąż jeden czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt.

67 Oprócz sług i służebnic ich, których było siedm tysięcy trzysta trzydzieści siedm, a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście czterdzieści pięć.

68 Koni ich siedmset trzydzieści sześć: mułów ich dwieście czterdzieści pięć:

69 Wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć: osłów sześć tysięcy siedmset dwadzieścia.

Dotąd powiada się, co było w księgach napisano: odtąd prowadzi się historya Nehemiaszowa.


70 A niektórzy z książąt domów dali na robotę. Athersatha dał do skarbu złota tysiąc drachm, czasz pięćdziesiąt, szat kapłańskich pięćset trzydzieści.

71 A z książąt domów dali do skarbu na robotę złota drachm dwadzieścia tysięcy, a śrebra grzywien dwa tysiące dwieście.

72 A co dał ostatek ludu, złota drachm dwadzieścia tysięcy, a śrebra grzywien dwa tysiące, a szat kapłańskich sześćdziesiąt siedm.

73 A kapłani i Lewitowie i wrotni i śpiewacy i inne pospólstwo i Nathynejczycy i wszystek Izrael mieszkali w mieściech swoich.