Biblia Gdańska/List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 5

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ V.


I. Miłość braterska z wiarą złączona iest 1 — 9. II. wiara w Boga bez wiary w Chrystusa Pana bydź nie może 10 — 13. III. Tę wiarę maiących modlitwy Bóg wysłuchywa 14 — 17. IV. Tacy umyślnie nie grzeszą 18 — 21.
Wszelki, co wierzy, iż Iezus iest Chrystusem, z Boga się narodził; a wszelki, co miłuie tego, który urodził, miłuie i tego, który z niego iest narodzony.
2. Przez to znamy, iż miłuiemy dziatki Boże, gdy Boga miłuiemy, i przykazania iego chowamy.
3. Albowiem ta iest miłość Boża, abyśmy przykazania iego chowali; a przykazania iego[1] nie są ciężkie.
4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to iest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza.[2]
5. Któż iest, co zwycięża świat, tylko kto wierzy, iż Iezus iest synem Bożym?
6. Tenci iest, który przyszedł przez wodę i krew, Iezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i w krwi; a Duch iest, który świadczy, iż Duch iest prawda.
7. Albowiem trzey są,[3] którzy świadczą na niebie: Oyciec, Słowo, i Duch święty, a ci trzey iedno są.
8. A trzey są, którzy świadczą na ziemi: Duch i Woda i krew, a ci trzey ku iednemu są.
9. Ponieważ świadectwo ludzkie przyimuiemy, świadectwo Boże większe iest; albowiem to iest świadectwo Boże, które świadczył o synu[4] swoim.
II. 10. Kto wierzy[5] w syna Bożego, ma świadectwo sam w sobie.] Kto nie wierzy Bogu, kłamcą go uczynił, iż nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg świadczył o synu swoim.
11. A toć iest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny; a ten żywot iest w synu iego.
12. Kto ma[6] syna, ma żywot; kto niema syna Bożego, niema żywota.
13. Te rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię syna Bożego, żebyście wiedzieli, iż[7] macie żywot wieczny, i abyście wierzyli w imię syna Bożego.
III. 14. A toć iest ufanie, które mamy do niego, iż ieźlibyśmy o co prosili według woli[8] iego, słyszy nas.
15. A ieźli wiemy, iż nas słyszy, o cokolwiekbyśmy prosili, tedy wiemy, iż mamy te rzeczy, o któreśmy go prosili.
16. Ieźliby kto widział brata swego grzeszącego, grzechem nie na śmierć, niechże się modli za nim, a da mu Bóg żywot, to iest, grzeszącym nie na śmierć. Iestci grzech na[9] śmierć, nie za tym, mówię, aby się kto modlił.
17. Wszelka niesprawiedliwość[10] iest grzech; ale iest grzech nie na śmierć.
IV. 18. Wiemy, iż wszelki, który się z Boga[11] narodził, nie grzeszy; ale który się narodził z Boga, zachowywa samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go.
19. Wiemy, iż z Boga iesteśmy; ale świat wszystek w złém położony iest.
20. A wiemy, iż syn Boży przyszedł, i dał nam[12] zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i iesteśmy w onym prawdziwym, to iest, w synu iego Iezusie Chrystusie; tenci iest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.
21. Dziateczki! strzeżcie się bałwanów. Amen.

 List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 4 List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 5
Biblia Gdańska
List wtóry Świętego Iana Apostoła