Biblia Gdańska/List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 2

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiROZDZIAŁ II.


I. Chrystus pośrzednik i przyczyńca 1. 2. II. znaiomość Boża się przez świętobliwość żywota pokazuie 3 — 11. III. która wszelkiego wieku ludziom służy 12 — 13. IV. Byle przy samym Chrystusie trwali 14. V. świat wzgardzić 15 — 17. VI. Antychrysta się strzedz 18 — 23. VII. przy poznanéy prawdzie statecznie trwać 24 — 29.
Dziatki moie! to wam piszę, abyście nie grzeszyli; i ieźliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u oyca, Iezusa Chrystusa sprawiedliwego;
2. A on iest ubłaganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale téż za grzechy[1] wszystkiego świata.
II. 3. A przez to wiemy, żeśmy go poznali, ieźli przykazania iego zachowywamy.
4. Kto mówi: Znam go, a przykazania iego nie zachowywa, kłamcą iest, a prawdy w nim niemasz.
5. Lecz ktoby zachował słowa iego, prawdziwie się w tym miłość Boża wykonała; przez to znamy, iż w nim iesteśmy.
6. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien, iako on chodził, i sam także chodzić.
7. Bracia! nie nowe przykazania[2] wam piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku; a to stare przykazanie iest ono słowo, któreście słyszeli od początku.
8. Zasię przykazanie nowe[3] piszę wam, które iest prawdziwe w nim i w was, iż ciemność przemiia, a prawdziwa ona światłość iuż świeci.
9. Kto mówi, iż iest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności iest aż dotąd.
10. Kto miłuie brata swego, w światłości mieszka, i zgorszenia w nim[4] niemasz.
11. Lecz kto nienawidzi brata[5] swego, w ciemności iest i w ciemność chodzi, a nie wie, gdzie idzie, iż ciemność zaślepiła oczy iego.
III. 12. Piszę wam, dziatki! iż wam są odpuszczone grzechy dla imienia[6] iego.
13. Piszę wam, oycowie! żeście poznali tego, który iest od początku. Piszę wam, młodzieńcy! żeście zwyciężyli onego złośnika.
IV. 14. Piszę wam, dziateczki! żeście poznali oyca. Pisałem wam, oycowie! żeście poznali onego, który iest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy! żeście mocni, a słowo Boże mieszka w was, a żeście zwyciężyli onego złośnika.
V. 15. Nie miłuycie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; ieźli kto miłuye[7] świat, niemasz w nim miłości oycowskiéy.
16. Albowiem wszystko, co iest na świecie, iako pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu i pycha żywota, toć nie iest z oyca, ale iest z świata.
17. Swiatci przemiia, i pożądliwość iego; ale kto czyni wolą Bożą, trwa na wieki.
VI. 18. Dziateczki! ostateczna godzina iest; a iakoście słyszeli, że Antychryst przyiść ma, i teraz wiele Antychrystów powstało, ztąd wiemy iż iest ostateczna godzina.
19. Z nas wyszli, ale nie byli z nas; albowiem gdyby byli z nas, zostaliby byli z nami; ale wyszli[8] z nas, aby obiawieni byli, iż wszyscy nie byli z nas.
20. Ale wy macie pomazanie od onego Swiętego, i wiecie wszystko.
21. Nie pisałem wam, przeto, żebyście prawdy nie znali, ale że ią znacie, a iż wszelkie kłamstwo nie iest z prawdy.
22. Któż iest kłamcą? Azaż nie ten, który zapiera, iż Iezus nie iest Chrystusem? Ten iest Antychryst, który się zapiera oyca i syna.
23. Każdy, co się zapiera syna, i oyca nie ma; a kto wyznawa syna, ma i oyca.
VII. 24. Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechay w was zostawa; ieźliby w was zostawało, coście słyszeli od początku, i wy w synu i w oycu zostaniecie.
25. A tać iest obietnica, którą on nam obiecał, to iest, żywot on wieczny.
26. Tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą.
27. Ale to pomazanie któreście wy wzięli od niego, zostawa w was, a nie potrzebuiecie, aby was kto uczył; ale iako to pomazanie uczy was o wszystkiém, a iest prawdziwe, i nie iest kłamstwem, a iako was nauczyło, tak w nim zostaniecie.
28. I teraz, dziateczki! zostańcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od niego w przyiściu iego.
29. Ponieważ wiecie, że on sprawiedliwy iest, wiedzcież téż, iż każdy, który czyni sprawiedliwość, z niego narodzony iest.

 List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 1 List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 2
Biblia Gdańska
List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 3