W lesie (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł W lesie
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
W lesie.

Zawitał nam dzionek
I pogodny czas.
Pójdziemy, pójdziemy
Na jagody w las.

Na jagody,
Na maliny,
Na czarniawe
Te jeżyny.
Pójdziem, pójdziem w las!

— A ty, ciemny lesie,
A ty lesie nasz!
A zkądże ty tyle
Tych jagódek masz?

I poziomki
I maliny
I czernice,
I jeyny.
A skądże je masz?

— Uderzyły deszcze,
Przyszło słonko wraz;
Zarodziła ziemia
W dobry, błogi czas.

Te jagody,
Te maliny,
Te czernice,
Te języny,
W dobry, błogi czas.sVarC = { <a e'>2 <a e'>4~ | <a e'> <a e'> r | <a e'>2 <a e'>4 | <a e'>2 <a e'>4 | <a e'>2 <a e'>4 | % w1
<a e'>2 <a e'>4 | <e e'>2 <e e'>4 | <a e'>2 <a e'>4 | <b e> <e, e'>2 | <a e'>2 <a e'>4 | <b e> <gis e'> <e e'> | <e e'> <a e'>2 | <b e>4 <gis e'> <e e'> | % w1
<e e'> <a e'>2 | <a' cis>2 <a cis>4 | <fis cis'>2 <fis cis'>4 | <cis a' cis>2.\sustainOn | \clef "violin" <cis' e a>2\sustainOff r4 \clef "bass" | % w2
<d, fis>2 <d fis>4 | <b fis'>2 <e, e'>4 | <a e'>2.\sustainOn <a' e'>2 r4 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " U -- de -- rzy -- ły de -- szcze, Przy -- szło słon -- ko wraz, Za -- ro -- dzi -- ła zie -- mia W_do -- bry, bło -- gi czas. Te ja -- go -- dy, Te ma -- li -- ny, Te czer -- ni -- ce, Te je -- ży -- ny, W_do -- bry, bło -- gi czas. W_do -- bry, bło -- gi czas. }

sVarA = { R2. | r4 r <cis e>^\f | <cis a'> <d b'>4.^> <e gis>8 | <cis a'>([<e b'>]) \stemUp <a cis>4 \stemNeutral r | <fis d'>8 <a cis> <gis b>4^\< <e gis>8([<d b'>\!]) | % w1
<cis e'>2 r8 << { \voiceOne e } \new Voice { \voiceTwo e } >> | \oneVoice <d gis>4 <d fis>4. <d e>8 | <cis cis'>([<e b'>]) <cis a'>4 r | <d a'>8 <d gis> <d b'>4 << { \voiceOne fis8[e] } \new Voice { \voiceTwo d4 } >> \oneVoice | << { \voiceOne e8_([fis] a4) } \new Voice { \voiceTwo cis,2 } >> \oneVoice r4 | <d e>8 <d gis> <d b'>4. <e cis'>8 | <fis d'> <gis b> <a cis>([<e b'>]) <cis a'>4 \breathe | <d e>8 <d gis> <d b'>4. <e cis'>8 | % w1
<fis d'> <gis b> <a cis>([<e b'>]) <cis a'>4 \breathe | << { \voiceOne e'4.( cis8) a_([b]) | e4.( cis8) a_([b]) } \new Voice { \voiceTwo a2 e4 | a2 e4 } >> | \oneVoice <a e'>2.~ | <a e'>2 r4 | % w2
<< { \voiceOne a4.(^\p fis8) d[e] | a4.( fis8) d[e] } \new Voice { \voiceTwo a4.( fis8) d[e] | d2 d4 } >> | \oneVoice <cis a'>2.~ | <cis a'>2\fermata r4 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Za -- wi -- tał nam dzio -- nek I po -- go -- dny czas, Pój -- dzie -- my pój -- dzie -- my Na ja -- go -- dy w_las. Na ja -- go -- dy, Na ma -- li -- ny, Na czar -- nia -- we Te je -- ży -- ny. Pój -- dziem, pój -- dziem w_las! Pój -- dziem, pój -- dziem w_las! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ty czar -- ny le -- sie, A ty le -- sie nasz! A zkąd -- że ty ty -- le Tych ja -- gó -- dek masz? I po -- ziom -- ki I ma -- li -- ny, I czer -- ni -- ce, I je -- ży -- ny. A zkąd -- że je masz? A zkąd -- że je masz? }

sVarB = { r4_\f <cis e> r | <cis e> r <cis e> | <cis a'> <d b'>4. <e gis>8 | <cis a'>([<e b'>] \stemUp <a cis>4) \stemNeutral r | <fis d'>8([<a cis>] <gis b>4^\<) <e gis>8([<d b'>\!]) | % w1
cis8([e] <a e'>4) r8 e | <d gis>4 <d fis>4. <d e>8 | <cis cis'>([<e b'>] <cis a'>4) r | <d a'>8([gis] <d b'>4) << { \voiceOne fis8[e] } \new Voice { \voiceTwo <gis, d'>4 } >> \oneVoice | << { \voiceOne e'8([fis] a4) } \new Voice { \voiceTwo <a, cis>2 } >> \oneVoice r4 | <d e>8([<d gis>] <d b'>4. <e cis'>8) | <fis d'>([<gis b>] <a cis>[<e b'>] <cis a'>4) | <d e>8([<d gis>] <d b'>4. <e cis'>8) | % w1
<fis d'>([<gis b> <a cis> <e b'>] <cis a'>4) | \stemDown <e a e'>4._\f( cis'8) \stemNeutral <e, a>[b'] | <e, a e'>4.( cis'8) << { \oneVoice a^([b] | <e, a e'>2.) } \new Voice { \voiceTwo e4 | s2. } >> | \oneVoice <e' a e'>2_\p r4 | % w2
<a,, d a'>4._\pp^( fis'8 <a, d>[e']) | <a, d a'>4._\>^( fis'8 <gis, d'>[e'\!]) | <a, cis a'>2. | <a' cis a'>2\fermata r4 \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro pastorale." } \autoBeamOff \relative c' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.