Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/71

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   59   —

sVarB = { \stemUp bes8) \stemNeutral f4_> g16([a] | bes[f g a] bes[f g a] | bes[f g a] bes[f g a]) \bar ":|." bes8 r <bes d f bes>^> r | <d, f bes>4_> r \bar "|." }

sVarA = { R2*5 \bar "|." }

sVarCrep = { bes,8[<f' d>] bes,[<f' d>] | bes,[<f' d>] bes,[<f' d>] | bes,[<f' d>] bes,[<f' d>] }

sVarCk = { bes,8 r <bes' f'>^> r | <bes, f' bes>4^> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c { \sVarA } }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }32. W lesie.

sVarC = { <a e'>2 <a e'>4~ | <a e'> <a e'> r | <a e'>2 <a e'>4 | <a e'>2 <a e'>4 | <a e'>2 <a e'>4 | % w1
<a e'>2 <a e'>4 | <e e'>2 <e e'>4 | <a e'>2 <a e'>4 | <b e> <e, e'>2 | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " U -- de -- rzy -- ły de -- szcze, Przy -- szło słon -- ko wraz, Za -- ro -- dzi -- ła zie -- mia W_do -- bry, bło -- gi }

sVarA = { R2. | r4 r <cis e>^\f | <cis a'> <d b'>4.^> <e gis>8 | <cis a'>([<e b'>]) \stemUp <a cis>4 \stemNeutral r | <fis d'>8 <a cis> <gis b>4^\< <e gis>8([<d b'>\!]) | % w1
<cis e'>2 r8 << { \voiceOne e } \new Voice { \voiceTwo e } >> | \oneVoice <d gis>4 <d fis>4. <d e>8 | <cis cis'>([<e b'>]) <cis a'>4 r | <d a'>8 <d gis> <d b'>4 << { \voiceOne fis8[e] } \new Voice { \voiceTwo d4 } >> \oneVoice | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Za -- wi -- tał nam dzio -- nek I po -- go -- dny czas, Pój -- dzie -- my pój -- dzie -- my Na ja -- go -- dy }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A ty czar -- ny le -- sie, A ty le -- sie nasz! A zkąd -- że ty ty -- le Tych ja -- gó -- dek }

sVarB = { r4_\f <cis e> r | <cis e> r <cis e> | <cis a'> <d b'>4. <e gis>8 | <cis a'>([<e b'>] \stemUp <a cis>4) \stemNeutral r | <fis d'>8([<a cis>] <gis b>4^\<) <e gis>8([<d b'>\!]) | % w1
cis8([e] <a e'>4) r8 e | <d gis>4 <d fis>4. <d e>8 | <cis cis'>([<e b'>] <cis a'>4) r | <d a'>8([gis] <d b'>4) << { \voiceOne fis8[e] } \new Voice { \voiceTwo <gis, d'>4 } >> \oneVoice | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro pastorale." } \autoBeamOff \relative c' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative a, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Zawitał nam dzionek
I pogodny czas,
Pójdziemy pójdziemy
Na jagody

2.  A ty czarny lesie,
A ty lesie nasz!
A zkądże ty tyle
Tych jagódek

3.  Uderzyły deszcze,
Przyszło słonko wraz,
Zarodziła ziemia
W dobry, błogi