Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/72

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   60   —

sVarB = { << { \voiceOne e'8([fis] a4) } \new Voice { \voiceTwo <a, cis>2 } >> \oneVoice r4 | <d e>8([<d gis>] <d b'>4. <e cis'>8) | <fis d'>([<gis b>] <a cis>[<e b'>] <cis a'>4) | <d e>8([<d gis>] <d b'>4. <e cis'>8) | % w1
<fis d'>([<gis b> <a cis> <e b'>] <cis a'>4) | \stemDown <e a e'>4._\f( cis'8) \stemNeutral <e, a>[b'] | <e, a e'>4.( cis'8) << { \oneVoice a^([b] | <e, a e'>2.) } \new Voice { \voiceTwo e4 | s2. } >> | \oneVoice <e' a e'>2_\p r4 | % w2
<a,, d a'>4._\pp^( fis'8 <a, d>[e']) | <a, d a'>4._\>^( fis'8 <gis, d'>[e'\!]) | <a, cis a'>2. | <a' cis a'>2\fermata r4 \bar ":|." }

lVarC = \lyricmode { czas. Te ja -- go -- dy, Te ma -- li -- ny, Te czer -- ni -- ce, Te je -- ży -- ny, W_do -- bry, bło -- gi czas. W_do -- bry, bło -- gi czas. }

sVarA = { << { \voiceOne e8_([fis] a4) } \new Voice { \voiceTwo cis,2 } >> \oneVoice r4 | <d e>8 <d gis> <d b'>4. <e cis'>8 | <fis d'> <gis b> <a cis>([<e b'>]) <cis a'>4 \breathe | <d e>8 <d gis> <d b'>4. <e cis'>8 | % w1
<fis d'> <gis b> <a cis>([<e b'>]) <cis a'>4 \breathe | << { \voiceOne e'4.( cis8) a_([b]) | e4.( cis8) a_([b]) } \new Voice { \voiceTwo a2 e4 | a2 e4 } >> | \oneVoice <a e'>2.~ | <a e'>2 r4 | % w2
<< { \voiceOne a4.(^\p fis8) d[e] | a4.( fis8) d[e] } \new Voice { \voiceTwo a4.( fis8) d[e] | d2 d4 } >> | \oneVoice <cis a'>2.~ | <cis a'>2\fermata r4 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { w_las. Na ja -- go -- dy, Na ma -- li -- ny, Na czar -- nia -- we Te je -- ży -- ny. Pój -- dziem, pój -- dziem w_las! Pój -- dziem, pój -- dziem w_las! }

lVarB = \lyricmode { masz? I po -- ziom -- ki I ma -- li -- ny, I czer -- ni -- ce, I je -- ży -- ny. A zkąd -- że je masz? A zkąd -- że je masz? }

sVarC = { <a e'>2 <a e'>4 | <b e> <gis e'> <e e'> | <e e'> <a e'>2 | <b e>4 <gis e'> <e e'> | % w1
<e e'> <a e'>2 | <a' cis>2 <a cis>4 | <fis cis'>2 <fis cis'>4 | <cis a' cis>2.\sustainOn | \clef "violin" <cis' e a>2\sustainOff r4 \clef "bass" | % w2
<d, fis>2 <d fis>4 | <b fis'>2 <e, e'>4 | <a e'>2.\sustainOn <a' e'>2 r4 }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  w las.
Na jagody,
Na maliny,
Na czarniawe
Te jeżyny.
Pójdziem, pójdziem w las!
Pójdziem, pójdziem w las!

2.  masz?
I poziomki
I maliny,
I czernice,
I jeżyny.
A zkądże je masz?
A zkądże je masz?

3.  czas.
Te jagody,
Te maliny,
Te czernice,
Te jeżyny,
W dobry, błogi czas.
W dobry, błogi czas.