Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/73

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   61   —


33. Jaskółka.

sVarB = { cis8^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, z ruchem." } ([d] <bes f'>4) <b e> | <a d>8([cis]) <a cis a'>2\arpeggio | a'8.([gis16] a4 f) | e( d2) | % w1
bes'8.([a16] \stemUp bes4 \stemNeutral g) | e( a) r | d8_\f([d']) <c, c'>2 | bes8([bes']) <a, a'>2 | g8_\p([a]) <d, bes'>4 <bes g'> | % w2
<a f'> <a f'> r | e'8.([ f16]) <a, cis g'>4 <a cis e> | a'( <a, d>) bes8([d]) | e([f]) <bes, e g>4 <bes e bes'> | << { \voiceOne a'2( bes4) } \new Voice { \voiceTwo r <c, f> r } >> \oneVoice | }

sVarA = { R2.*2 | a8.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "espressivo" } gis16 a4 f | e d2 | % w1
\stemUp bes'8. a16 bes4 \stemNeutral g | e a2 \breathe | d4^\f c2 | \stemUp bes4 a2 \breathe | g8^\p a bes4 g | % w2
f f r | e8. f16 g4 e | a d, r8 d8 | e([f]) g4 bes | a2 bes4 \stemNeutral \breathe | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Do gnia -- zde -- czka le -- ci. Pi! pi! pi! pi! Krzy -- czą gło -- dne dzie -- ci. Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Ro -- bacz -- ki przy -- no -- si. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Kar -- mi dziat -- ki swo -- je. Pi! pi! pi! pi! Krzy -- czy wszy -- stko tro -- je. Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Po mu -- szki znów le -- ci. }

sVarC = { r4 <g d'> <gis e'> | <a e'> <a e' g>2\arpeggio | d,4 <d' f a> <f a d> | f, <d' a'> <d a'> | % w1
e, <d' g bes> <g bes d> | a, <e' a cis> r | \clef "violin" <f' a> <e g>2 | <d f>4 <c e>2 | \clef "bass" s4 <g, g'> <c e> | % w2
<f, f'> <f f'> g | a2 g4 | f2 g4 | c,2. | f2 r4 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato con moto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative g, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Czarna jaskółeczka
Do gniazdeczka leci.
Pi! pi! pi! pi!
Krzyczą głodne dzieci.
Czarna jaskółeczka
Robaczki przynosi.

2.  Czarna jaskółeczka
Karmi dziatki swoje.
Pi! pi! pi! pi!
Krzyczy wszystko troje.
Czarna jaskółeczka
Po muszki znów leci.