Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/70

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   58   —

sVarB = { \bar ".|:" bes8._\mf[a16] g8[a] | \stemUp bes \stemNeutral f4 r8 | es8.[f16] g8[a] | bes d4 r8 % w1
c a4 f8 | d' bes4 g8 | a[g f es] | d f4 r8 | c' a4 f8 | % w2
d'8 \stemUp bes4( a16[g]) | f8[es'] \stemNeutral d[c] | d bes4 r8 | r8_\f <d, f>4_> g16([a] | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " A ta -- ta się py -- ta: Gdzie te kwia -- ty ro -- sną? To w_na -- szym o -- gród -- ku, Gdziem je sia -- ła wio -- sną. To w_na -- szym o -- gród -- ku, Gdziem je sia -- ła wio -- sną. }

sVarA = { \bar ".|:" \stemUp bes8.^\mf a16 g8 a | bes \stemNeutral f4 r8 | es8. f16 g8 a | bes d4 r8 % w1
c a4 f8 | d' bes4 g8 \breathe | a g f es | d f4 r8 | c' a4 f8 | % w2
d'8 \stemUp bes4 \stemNeutral a16([g]) \breathe | f8 es' d c | d bes4 r8 | R2 | }

sVarCrep = { bes,8[<f' d'>] bes,[<g' es'>] | bes,[<f' d'>] d[<f bes d>] | c[<g' bes>] f[<a es'>] | bes,[<f' bes d>] d[<f bes d>] | % w1
f,[<a' es'>] f[<a es'>] | bes,[<bes' d>] f[<bes d>] | c,[<f a es'>] \stemDown f,[<f' a>] \stemNeutral | bes,[<f' bes d>] d[<f bes d>] | f,[<a' es'>] f[<a es'>] | % w2
bes,[<f' bes d>] c[<bes' e>] | g, <f' a es'!>4 <f a es'>8 | bes,<f' bes d>4 <f bes d>8 | bes,[<f' bes>] bes,[<f' bes>] | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Po sto li -- stków w_ró -- ży, A po pięć w_bła -- wa -- cie, U -- ło -- żę wią -- zan -- kę I za -- nio -- sę ta -- cie. U -- ło -- żę wią -- zan -- kę I za -- nio -- sę ta -- cie. }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " W_na -- szym o -- gró -- de -- czku Są tam śli -- czne kwia -- ty: Czer -- wo -- ne ró -- życz -- ki I mo -- dre bła -- wa -- ty. Czer -- wo -- ne ró -- życz -- ki I mo -- dre bła -- wa -- ty. }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  W naszym ogródeczku
Są tam śliczne kwiaty:
Czerwone różyczki
I modre bławaty.
Czerwone różyczki
I modre bławaty.

2.  Po sto listków w róży,
A po pięć w bławacie,
Ułożę wiązankę
I zaniosę tacie.
Ułożę wiązankę
I zaniosę tacie.

3.  A tata się pyta:
Gdzie te kwiaty rosną?
To w naszym ogródku,
Gdziem je siała wiosną.
To w naszym ogróku,
Gdziem je siała wiosną.