Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/69

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   57   —

sVarB = { <es, aes c>4_\mf <c es aes> bes'8([c] | <es, aes es'>_\>[<f aes c>]) <g bes>4\! r8 g | <d f>_\<^([aes'] <d, c'>4\! bes'8[aes]) | % w1
<d, c'>4( <es bes'>) r8 es_\p | d([f] <c d aes'>4) <bes d g>8.([<aes d f>16]) | <g es'g>4 <g bes es>\fermata \bar ":|." }

sVarA = { c8^\mf c aes4 bes8([c]) | es^\> c bes4\! r8 g | f8^\< aes c4\! \stemUp bes8 \stemNeutral aes | % w1
c4 bes r8 es,^\p | d f aes4 g8. f16 | g4 es\fermata \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { necz -- ko mo -- je, do -- bry dzień! Sło -- necz -- ko mo -- je ko -- cha -- ne, W_po -- ran -- nych zo -- rzach ru -- mia -- ne! }

sVarC = { \stemUp <aes, aes'>2 \stemNeutral r4 | c8[d] es4 r | <bes aes'>8[f'] <bes, aes'>4 r | % w1
<< { \voiceOne aes'( g) } \new Voice { \voiceTwo es2 } >> \oneVoice r4 | r bes2 | es,4 es'\fermata }

lVarB = \lyricmode { się wy -- le -- ga w_łó -- żku leń, A ja ra -- niu -- chno dziś wsta -- nę, Zo -- ba -- czę słon -- ko ru -- mia -- ne. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  neczko moje, dobry dzień!
Słoneczko moje kochane,
W porannych zorzach rumiane!

2.  się wylega w łóżku leń,
A ja raniuchno dziś wstanę,
Zobaczę słonko kochane.31. Ogródek.

sVarB = { r8_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Niezbyt prędko" } <d f>4^> g16([a] | \stemUp bes8) \stemNeutral f4_> g16([a] | bes[f g a] bes[f g a] | bes[f g a] bes[f g a]) | }

sVarCp = { bes8[<f' bes>] bes,8[<f' bes>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | }

lVarC = \lyricmode { }

sVarA = { R2*4 | }

lVarB = \lyricmode { }

sVarCrep = { }

lVarA = \lyricmode { }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro non troppo." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \relative b, { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }