Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/68

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   56   —

sVarC = { c8[<e g>] bes[<e g>] | a,[<f' a>] d[<f a>] | bes,[<f' g>] g,[<e' bes'>] | f, <es' a c>4 <es a c>8 % w1
d[<f bes>] bes,[<e! g d'>] | a,[<f' a c>] d[<f a c>] | bes,[<f' g d'>] c[<bes' c>] | f, <c' a'>4 r8 }

lVarD = \lyricmode { Wi -- dać cie -- bie od War -- sza -- wy Do sa -- me -- go Gdań -- ska. Wi -- dać cie -- bie od War -- sza -- wy Do sa -- me -- go Gdań -- ska. }

lVarA = \lyricmode { Za -- pa -- li -- ły już o -- gni -- ska Te fli -- sa -- cze tra -- twy. Za -- pa -- li -- ły już o -- gni -- ska Te fli -- sa -- cze tra -- twy. }

lVarC = \lyricmode { Pal się, pal się, ty so -- bót -- ko Bo War -- sza -- wa bli -- zko. Pal się, pal się, ty so -- bót -- ko Bo War -- sza -- wa bli -- zko. }

sVarA = { e8. f16 g8 g | a8. g16 f8 f | g8. a16 \stemUp bes8 bes \stemNeutral | c8 a4 r8 | % w1
bes8. c16 d8 d | c^\markup { \small \italic "trochę zwalniać" } f c a | g \stemUp bes \stemNeutral d8. e,16 | g8 f4 r8 \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { Sy -- pie i -- skry szcze -- ro -- zło -- te Po tej mo -- drej fa -- li. Sy -- pie i -- skry szcze -- ro -- zło -- te Po tej mo -- drej fa -- li. }

sVarB = { e8.[f16] g8[g] | a8.[g16] f8[f] | g8.[a16] bes8[bes] | c8 a4 r8 | % w1
bes8.[c16] d8[d] | c_\markup { \small \italic "poco raillent." } [f c a] | g[bes] d8.[e,16] | g8 <c, f>4 r8 \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Zapaliły już ogniska
Te flisacze tratwy.
Zapaliły już ogniska
Te flisacze tratwy.

2.  Sypie iskry szczerozłote
Po tej modrej fali.
Sypie iskry szczerozłote
Po tej modrej fali.

3.  Pal się, pal się, ty sobótko
Bo Warszawa blizko.
Pal się, pal się, ty sobótko
Bo Warszawa blizko.

4.  Widać ciebie od Warszawy
Do samego Gdańska.
Widać ciebie od Warszawy
Do samego Gdańska.30. Poranek.

sVarB = { \partial 4 << { \voiceOne es8_\f_\>^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie." } ([d] | c2) d8_\p\!([f] | <g, es'>2) } \new Voice { \voiceTwo b4 | s2 aes4 | s2 } >> \oneVoice es'4 | <bes es g> <c es aes> << { \voiceOne g'8([f] | <es g>[es]) } \new Voice { \voiceTwo d4 | s } >> \oneVoice <es bes'> r8 bes' | }

sVarA = { \partial 4 r4 | R2. | r4 r es^\p | g8 g^\< aes4 g8([f]) | g es\! bes'4 r8 bes | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Mi -- nę -- ła noc -- ka, mi -- nął cień, Sło -- }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Mi -- nę -- ła noc -- ka, mi -- nął cień, Niech }

sVarC = { \partial 4 <es g>4 | <aes, aes'>2 <bes f'>4 | <es, es'>2 r4 | <es es'>2 <es' aes>4 | <es bes'> <es g> r | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 3/4 \relative e { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Minęła nocka, minął cień,
Sło-

2.  Minęła nocka, minął cień,
Niech