Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/67

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   55   —

sVarB = { <e g e'>2_\f <d g d'>4 | <c g' c>8.[<d g b>16] <d fis>4 <d g> | a'8.[b16] <c, fis c'>4 <c fis a> | d'8([fis,]) <d g>2 \bar ":|." }

lVarC = \lyricmode { A ja mu po -- sy -- łam To ró -- ża -- ne kwie -- cie. }

sVarA = { e'2 d4 | c8. b16 fis4 g | a8. \stemUp b16 \stemNeutral c4 a | d8([fis,]) g2 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { Co je za -- pla -- ta -- ły Tych pa -- nie -- nek rę -- ce. }

lVarB = \lyricmode { Pó -- ki się ten o -- gień Świę -- to -- jań -- ski pa -- li. }

sVarC = { <c g' c>2 <b g' b>4 | e8.[d16] <c a'>4 <b g'> | d, <d' a'> <d a'> | g, <d' b'>2 }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Co je zaplatały
Tych panienek ręce.

2.  Póki się ten ogień
Świętojański pali.

3.  A ja mu posyłam
To różane kwiecie.29. Sobótka.

sVarC = { \stemDown f8[<c' a'>] f,[<c' g'>] | f,[<c' a'>] f,[<d' bes'>] | f,[<c' a'>] f,[<c' bes'>] | f,[<c' a'>] f,[<c' g'>] \stemNeutral | % w1
f, <c' a'>4 <c g'>8 | f, <c' a'>4 <c a'>8 | f, <c' g'>4 <c g'>8 | f, <c' a'>4 <c a'>8 | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " A ten sta -- ry fli -- sak Po -- pra -- wia o -- gni -- ska, }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Świę -- to -- jań -- ski wie -- czór U -- cie -- cha dla dzia -- twy, }

sVarA = { R2*4 | % w1
c4 bes | a8. \stemUp bes16 \stemNeutral c8 d | g, c \stemUp bes8. \stemNeutral a16 | g8 f4 r8 | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " I -- dzie pło -- mień w_gó -- rę, So -- bót -- ka się pa -- li, }

sVarB = { a8_\mf([g16 f] e[g bes d]) | c8-.[f-.] bes,4^> | d8([c16 a] bes[g e c]) | f8[a] c4^> | % w1 
c_\p bes | a8.[bes16] c8[d] | \stemDown g,[c] \stemNeutral bes8.[a16] | g8 f4 r8 | }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " So -- bót -- ko, so -- bót -- ko, No -- cy świę -- to -- jań -- ska, }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro moderato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Świętojański wieczór
Uciecha dla dziatwy,

2.  Idzie płomień w górę,
Sobótka się pali,

3.  A ten stary flisak
Poprawia ogniska,

4.  Sobótko, sobótko,
Nocy świętojańska,