Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/66

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   54   —

sVarC = { <g, d'>4 <g d'> <g d'> | <g d'> <g g'> <g d'> | <g d'> <g d'> <g d'> | <g d'> <g g'> <g d'> | % w1
<g d'> <g d'> <g d'> | <g d'> <g g'> <g d'> | <g fis'> <g fis'> <g d'> | <g d'> <g d'> <g d'> | % w2
<< { \voiceOne r <d' fis a> <d fis a> | r <d g b> <d g b> } \new Voice { \voiceTwo c2. | b2. } >> | \oneVoice fis4 <d' a' c> <d a' c> | fis, <d' g b> <d g b> | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Płyń- -- że mój wia -- ne -- czku Do brze -- gu dru -- gie -- go, Py -- taj się tam lu -- dzi O bra -- ci -- szka me -- go. Mój bra -- ci -- szek mi -- ły Wę -- dru -- je po świe -- cie, }

sVarA = { g8. \stemUp b16 a4 fis | g8([d']) b2 \stemNeutral | a8. c16 a4 fis | g8([e]) << { d2 } \new Voice { s4 a'\rest } >> | % w1
g8. \stemUp b16 a4 fis | g8([d']) \stemNeutral b2 | a8. \stemUp b16 \stemNeutral c4 a | fis8([a]) << { g2 } \new Voice { s4 a\rest } >> | % w2
fis4. a8 e fis | g([a]) << { \stemUp b2 \stemNeutral } \new Voice { s4 a\rest } >> | c4. a8^\markup { \small \italic "crescendo" } b c | c([e]) g,2 | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A ta mo -- dra rze -- ka O -- gnia -- mi się pa -- li, We -- so -- ła dru -- ży -- na Pły -- nie po jej fa -- li, We -- so -- ła dru -- ży -- na Chwy -- ta kwie -- tne wień -- ce, }

sVarB = { <b, g'>8._\p[b'16] <c, a'>4 <c fis> | <b g'>8([d']) <d, b'>2 | <c a'>8.[c'16] <c, a'>4 <c fis> | <b g'>8([e]) << { <b d>2 } \new Voice { s4 a'\rest } >> | % w1
<b, g'>8.[b'16] <c, a'>4 <c fis> | <b g'>8([d']) <d, b'>2 | <c a'>8.[b'16] <c, c'>4 <c a'> | <c fis>8([a']) << { <b, g'>2 } \new Voice { s4 a'\rest } >> | % w2
fis4.( a8[e fis]) | g([a] \stemUp b2) \stemNeutral | c4.( a8_\markup { \small \italic "crescendo" } [b c]) | c([e] g,2) | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Na wy -- so -- kim brze -- gu Pa -- nie -- necz -- ka sta -- ła Mo -- dre -- mi ocz -- ka -- mi Na wia -- nek pa -- trza -- ła. Płyń- -- że mój wia -- necz -- ku Po tej by -- strej fa -- li, }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarC } }
 >>
>> }


1.  A ta modra rzeka
Ogniami się pali,
Wesoła drużyna
Płynie po jej fali,
Wesoła drużyna
Chwyta kwietne wieńce,

2.  Na wysokim brzegu
Panieneczka stała
Modremi oczkami
Na wianek patrzała.
Płyń-że mój wianeczku
Po tej bystrej fali,

3.  Płyń-że mój wianeczku
Do brzegu drugiego,
Pytaj się tam ludzi
O braciszka mego.
Mój braciszek miły
Wędruje po świecie,