Jaskółka (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Jaskółka
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Jaskółka.

Czarna jaskółeczka
Do gniazdeczka leci.
— Pi! pi! pi! pi!
Krzyczą głodne dzieci.

Czarna jaskółeczka
Robaczki przynosi.
— Pi! pi! pi! pi!
Każde o nie prosi.

Czarna jaskółeczka
Karmi dziatki swoje.
— Pi! pi! pi! pi!
Krzyczy wszystko troje!

Czarna jaskółeczka
Po muszki znów leci.
— Pi! pi! pi! pi!
Krzyczą głodne dzieci.sVarB = { cis8^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie, z ruchem." } ([d] <bes f'>4) <b e> | <a d>8([cis]) <a cis a'>2\arpeggio | a'8.([gis16] a4 f) | e( d2) | % w1
bes'8.([a16] \stemUp bes4 \stemNeutral g) | e( a) r | d8_\f([d']) <c, c'>2 | bes8([bes']) <a, a'>2 | g8_\p([a]) <d, bes'>4 <bes g'> | % w2
<a f'> <a f'> r | e'8.([ f16]) <a, cis g'>4 <a cis e> | a'( <a, d>) bes8([d]) | e([f]) <bes, e g>4 <bes e bes'> | << { \voiceOne a'2( bes4) } \new Voice { \voiceTwo r <c, f> r } >> \oneVoice | c'8([c']) <bes, bes'>2 | a8([a']) <g, g'>2 | a8([bes]) <e, g d'>4 <e g cis> | <d f d'> \crossStaff d r \bar ":|." }

sVarA = { R2.*2 | a8.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "espressivo" } gis16 a4 f | e d2 | % w1
\stemUp bes'8. a16 bes4 \stemNeutral g | e a2 \breathe | d4^\f c2 | \stemUp bes4 a2 \breathe | g8^\p a bes4 g | % w2
f f r | e8. f16 g4 e | a d, r8 d8 | e([f]) g4 bes | a2 bes4 \stemNeutral \breathe | c4^\f bes2 | a4 g2 | a8^\p bes d4 cis | d d, r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Do gnia -- zde -- czka le -- ci. Pi! pi! pi! pi! Krzy -- czą gło -- dne dzie -- ci. Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Ro -- bacz -- ki przy -- no -- si. Pi! pi! Pi! pi! Ka -- żde o nie pro -- si. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Kar -- mi dziat -- ki swo -- je. Pi! pi! pi! pi! Krzy -- czy wszy -- stko tro -- je. Czar -- na ja -- skó -- łecz -- ka Po mu -- szki znów le -- ci. Pi! pi! Pi! pi! Krzy -- czą gło -- dne dzie -- ci. }

sVarC = { r4 <g d'> <gis e'> | <a e'> <a e' g>2\arpeggio | d,4 <d' f a> <f a d> | f, <d' a'> <d a'> | % w1
e, <d' g bes> <g bes d> | a, <e' a cis> r | \clef "violin" <f' a> <e g>2 | <d f>4 <c e>2 | \clef "bass" s4 <g, g'> <c e> | % w2
<f, f'> <f f'> g | a2 g4 | f2 g4 | c,2. | f2 r4 | \clef "violin" <e'' g>4 <d f>2 | <c e>4 <bes d>2 | \clef "bass" r4 a a | <d, a'> << { \voiceOne \crossStaff a' } \new Voice { \voiceTwo <d,, d' f> } >> \oneVoice r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato con moto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative g, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.