Ogródek (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Ogródek
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Ogródek.

W naszym ogródeczku
Są tam śliczne kwiaty:
Czerwone różyczki
I modre bławaty.

Po sto listków w róży,
A po pięć w bławacie;
Ułożę wiązankę
I zaniosę tacie.


A tata się spyta:
— Gdzie te kwiaty rosną?
— W naszym ogródeczku,
Gdziem je siała wiosną.sVarB = { r8_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Niezbyt prędko" } <d f>4^> g16([a] | \stemUp bes8) \stemNeutral f4_> g16([a] | bes[f g a] bes[f g a] | bes[f g a] bes[f g a]) | \bar ".|:" bes8._\mf[a16] g8[a] | \stemUp bes \stemNeutral f4 r8 | es8.[f16] g8[a] | bes d4 r8 % w1
c a4 f8 | d' bes4 g8 | a[g f es] | d f4 r8 | c' a4 f8 | % w2
d'8 \stemUp bes4( a16[g]) | f8[es'] \stemNeutral d[c] | d bes4 r8 | r8_\f <d, f>4_> g16([a] | \stemUp bes8) \stemNeutral f4_> g16([a] | bes[f g a] bes[f g a] | bes[f g a] bes[f g a]) \bar ":|." bes8 r <bes d f bes>^> r | <d, f bes>4_> r \bar "|." }

sVarCp = { bes8[<f' bes>] bes,8[<f' bes>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | bes,8[<f' d'>] bes,8[<f' d'>] | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " A ta -- ta się py -- ta: Gdzie te kwia -- ty ro -- sną? To w_na -- szym o -- gród -- ku, Gdziem je sia -- ła wio -- sną. To w_na -- szym o -- gród -- ku, Gdziem je sia -- ła wio -- sną. }

sVarA = { R2*4 | \bar ".|:" \stemUp bes8.^\mf a16 g8 a | bes \stemNeutral f4 r8 | es8. f16 g8 a | bes d4 r8 % w1
c a4 f8 | d' bes4 g8 \breathe | a g f es | d f4 r8 | c' a4 f8 | % w2
d'8 \stemUp bes4 \stemNeutral a16([g]) \breathe | f8 es' d c | d bes4 r8 | R2 | R2*5 \bar "|." }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Po sto li -- stków w_ró -- ży, A po pięć w_bła -- wa -- cie, U -- ło -- żę wią -- zan -- kę I za -- nio -- sę ta -- cie. U -- ło -- żę wią -- zan -- kę I za -- nio -- sę ta -- cie. }

sVarCrep = { bes,8[<f' d'>] bes,[<g' es'>] | bes,[<f' d'>] d[<f bes d>] | c[<g' bes>] f[<a es'>] | bes,[<f' bes d>] d[<f bes d>] | % w1
f,[<a' es'>] f[<a es'>] | bes,[<bes' d>] f[<bes d>] | c,[<f a es'>] \stemDown f,[<f' a>] \stemNeutral | bes,[<f' bes d>] d[<f bes d>] | f,[<a' es'>] f[<a es'>] | % w2
bes,[<f' bes d>] c[<bes' e>] | g, <f' a es'!>4 <f a es'>8 | bes,<f' bes d>4 <f bes d>8 | bes,[<f' bes>] bes,[<f' bes>] | bes,8[<f' d>] bes,[<f' d>] | bes,[<f' d>] bes,[<f' d>] | bes,[<f' d>] bes,[<f' d>] }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " W_na -- szym o -- gró -- de -- czku Są tam śli -- czne kwia -- ty: Czer -- wo -- ne ró -- życz -- ki I mo -- dre bła -- wa -- ty. Czer -- wo -- ne ró -- życz -- ki I mo -- dre bła -- wa -- ty. }

sVarCk = {  bes,8 r <bes' f'>^> r | <bes, f' bes>4^> r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro non troppo." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \relative b, { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.