Poranek (Konopnicka, Noskowski, 1905)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Poranek
Pochodzenie Śpiewnik dla dzieci
Data wydania 1910
Wydawnictwo Wydawnictwo M. Arcta
Druk Drukarnia M. Arcta
Miejsce wyd. Warszawa
Muzyka Zygmunt Noskowski
Źródło Skany na Commons
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub Pobierz Cały zbiór jako PDF Pobierz Cały zbiór jako MOBI
Indeks stron
Poranek.

Minęła nocka, minął cień,
Słoneczko moje, dobry dzień!
Słoneczko moje kochane,
W porannych zorzach rumiane!

Minęła nocka, minął cień,
Niech się wylega w łózku leń,
A ja raniuchno dziś wstanę,
Zobaczę słonko rumiane.sVarB = { \partial 4 << { \voiceOne es8_\f_\>^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie." } ([d] | c2) d8_\p\!([f] | <g, es'>2) } \new Voice { \voiceTwo b4 | s2 aes4 | s2 } >> \oneVoice es'4 | <bes es g> <c es aes> << { \voiceOne g'8([f] | <es g>[es]) } \new Voice { \voiceTwo d4 | s } >> \oneVoice <es bes'> r8 bes' | <es, aes c>4_\mf <c es aes> bes'8([c] | <es, aes es'>_\>[<f aes c>]) <g bes>4\! r8 g | <d f>_\<^([aes'] <d, c'>4\! bes'8[aes]) | % w1
<d, c'>4( <es bes'>) r8 es_\p | d([f] <c d aes'>4) <bes d g>8.([<aes d f>16]) | <g es'g>4 <g bes es>\fermata \bar ":|." }

sVarA = { \partial 4 r4 | R2. | r4 r es^\p | g8 g^\< aes4 g8([f]) | g es\! bes'4 r8 bes | c8^\mf c aes4 bes8([c]) | es^\> c bes4\! r8 g | f8^\< aes c4\! \stemUp bes8 \stemNeutral aes | % w1
c4 bes r8 es,^\p | d f aes4 g8. f16 | g4 es\fermata \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Mi -- nę -- ła noc -- ka, mi -- nął cień, Sło -- necz -- ko mo -- je, do -- bry dzień! Sło -- necz -- ko mo -- je ko -- cha -- ne, W_po -- ran -- nych zo -- rzach ru -- mia -- ne! }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Mi -- nę -- ła noc -- ka, mi -- nął cień, Niech się wy -- le -- ga w_łó -- żku leń, A ja ra -- niu -- chno dziś wsta -- nę, Zo -- ba -- czę słon -- ko ru -- mia -- ne. }

sVarC = { \partial 4 <es g>4 | <aes, aes'>2 <bes f'>4 | <es, es'>2 r4 | <es es'>2 <es' aes>4 | <es bes'> <es g> r | \stemUp <aes, aes'>2 \stemNeutral r4 | c8[d] es4 r | <bes aes'>8[f'] <bes, aes'>4 r | % w1
<< { \voiceOne aes'( g) } \new Voice { \voiceTwo es2 } >> \oneVoice r4 | r bes2 | es,4 es'\fermata }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 3/4 \relative e' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 3/4 \relative e { \repeat volta 4 { \sVarC } } }
  >>
>> }


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Maria Konopnicka, Zygmunt Noskowski.